Kimler başvurabiLİRYüklə 41,82 Kb.
tarix31.08.2018
ölçüsü41,82 Kb.
#66004

 

OKUL TANIMA

 

Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınmasıdır. 

 

Tanıma bilgisinin verilebilmesi için; eğitim görülen/görülecek okulun açık ve tam adını, bölüm ve eğitim düzeyini (ön lisans/lisans/yüksek lisans), eğitim şeklini (örgün/uzaktan eğitim) ve iletişim bilgilerini içeren imzalı bir dilekçenin Kurulumuz posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. 

DENKLİK


 

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının eşdeğerlilik işlemine "denklik" denilmektedir.

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/p maddesi uyarınca, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemleri 6 Kasım 2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerince Kurulumuz tarafından yapılmaktadır. 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nde "Tanıma", ilgili üniversitenin "öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınması" şeklinde tanımlanmıştır.

Tanınan üniversitelerden mezun ilgililerin denklik başvuruları, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilecek olup ilgili üniversitenin listelerde bulunması, bu üniversitelerden mezun ilgililerin doğrudan denklik alabilecekleri anlamına gelmemektedir.

 

 KİMLER BAŞVURABİLİR

 

· Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun TC vatandaşları· Yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans, lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun Yabancı Uyruklular

 

*Yüksek lisans ya da doktora başvurusunda bulunacak Yabancı Uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan Okul Tanıma Yazısı alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler.

 

DENKLİK BAŞVURULARI 

Denklik başvuruları Kurulumuza şahsen veya posta yolu ile yapılabilmektedir. Aşağıdaki uyarıların dikkatle okunması ve denklik başvurusunda bulunacak kişilerin belgelerini eksiksiz ve tam olarak Kurulumuza ulaştırması gerekmektedir.

Aksi takdirde evrak temininde yaşanacak gecikmelerden dolayı denklik değerlendirme süresinin uzamasından Kurulumuz sorumlu olmayacaktır.

 

UYARILAR 

1. Kurulumuzca yalnızca Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans diplomalarının denklik işlemleri yapılmaktadır. Doktora diplomalarının denkliği ile ilgili yetkili kurum Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterliğidir. Lütfen ilgili Kurulun internet sitesini ziyaret ediniz.

 

2. 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının "Apostil Şerhini" taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir. 

3. Kurulumuza ibraz ettiğiniz belge asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup onaylı suret ve tercüme belgeleri arşiv dosyasında tutulmak üzere iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler, başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilebilmektedir.

 

4. Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem başlatılmayacak ve eksikler başvuru sahibine bildirilerek belgelerin tamamlanması istenecektir. Kurulumuz bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme veya kayıplardan ve değerlendirme sürecinin uzamasından sorumlu değildir. 

5. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, tıp doktorluğu ve diş hekimliği alanları dışında denklik başvurusu yapmalarına gerek bulunmamaktadır. İlgililer Kurulumuzdan "Okul Tanıma Yazısı" alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu başvuru sahiplerinin ise diploma denklik başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

 

6. Yabancı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu tüm ilgililere cevabi "Okul Tanıma" yazıları Kurulumuza gönderecekleri açık adres ve imza içeren dilekçelerine istinaden yalnızca posta yolu ile gönderilecektir. 

7. Yabancı uyruklu olup T.C. vatandaşı ile evli olan ve evlilik yolu ile T.C. vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların evlilik cüzdanı fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir.

 

8. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri gereğince ihtiyaç duyulması halinde aşağıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir. 

9. İncelemeler neticelendiğinde veya kişi ile irtibata geçilmesi gereken durumlarda başvuru dosyasında açık, güncel adresin ve telefon numarasının bulunması önem arz etmektedir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin

Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler

 

1. Kimlik fotokopisi, 

2. Denklik Başvuru Formu, (Geçici bir süre için, başvuru formunun elektronik ortam yerine elden ve eksiksiz şekilde doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.)

 

3. Lise eğitimi Türkiye'de tamamlanmış ise; • Lise diploması aslı ve fotokopisi veya

 • Lise diplomasının alındığı okul, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

 

4. Lise eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise; • "Lise Denklik Belgesi" nin aslı ve fotokopisi veya,

 • "Lise Denklik Belgesi" nin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

(Söz konusu belge yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirliklerinden, Türkiye'de ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilebilir.)

 

5. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı), 

6. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

 

7. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve başarı durumunu gösteren ayrıntılı not çizelgesi (Official Transcript, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı), 

8. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve başarı durumunu gösteren ayrıntılı not çizelgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

 

9. Avrupa Birliğine üye ve Bologna sürecine dahil olan ülkelerden alınan diplomalar için "Diploma Eki" aslı (Diploma Supplement, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı), 

10. Avrupa Birliğine üye ve Bologna sürecine dahil olan ülkelerden alınan diplomalar için "Diploma Eki"nin (Diploma Supplement) noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

 

11. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı (Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı Transfer Transkripti), 

12. Transfer transkriptinin noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi,

 

13. Diploma sahibinin eğitim gördüğü döneme ait pasaport/pasaportların aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi, 

14. İl Emniyet Müdürlükleri'nden alınacak eğitim gördüğü döneme ait giriş çıkış dökümü aslı,

 

15. Diploma sahibi tarafından tüm giriş ve çıkışları gösterecek şekilde doldurularak imzalanacak "Pasaport Bilgi Formu", 

16. KKTC'de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler.

 

17. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve kontenjanları (ÖSYS) kılavuzunda yer alan yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve diploma denklik talebinde bulunanlardan yükseköğretime başlanılan yıl itibarı ile ilgili yılda ön lisans ve lisans için yerleştirmeye esas olan üniversite yerleştirme sonuç belgesi, 

18. Denklik başvurusu esnasında teslim edilen tüm belgelerin fotokopisi.

 

 

  

 

UYARI

 

1. 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan'dan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının "Apostil Şerhini" taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir. 

2. Kurulumuza ibraz ettiğiniz belge asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup onaylı suret ve tercüme belgeleri arşiv dosyasında tutulmak üzere iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler, başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilebilmektedir.

 

3. Denklik başvurusunda istenilen belgelerin tamamının ibraz edilmemesi halinde, eksiklerin giderilmesi için başvurular iade edilecektir. Kurulumuz, bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan sorumlu değildir. 

4. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan "Okul Tanıma Yazısı" alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler.

 

5. Yabancı uyruklu olup T.C. vatandaşı ile evli olan ve evlilik yolu ile T.C. vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların evlilik cüzdanı fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir. 

6. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri gereğince ihtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir.Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin

Yüksek Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler

 

1. Kimlik Fotokopisi, 

2. Denklik Başvuru Formu, (Geçici bir süre için, başvuru formunun elektronik ortam yerine elden ve eksiksiz şekilde doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.)

 

3. Lisans eğitimi Türkiye'de tamamlanmış ise; • Lisans diploması aslı ve fotokopisi veya

 • Lisans diplomasının alındığı okul, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

 

4. Lisans eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise; • Kurulumuz tarafından düzenlenen "Lisans Denklik Belgesi" nin aslı veya fotokopisi,

 

5. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı),

 

6. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi, 

7. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve başarı durumunu gösteren ayrıntılı not çizelgesi aslı (Official Transcript, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı),

 

8. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve başarı durumunu gösteren ayrıntılı not çizelgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi, 

9. Avrupa Birliğine üye ve Bologna sürecine dahil olan ülkelerden alınan diplomalar için "Diploma Eki" aslı (Diploma Supplement, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı),

 

10. Avrupa Birliğine üye ve Bologna sürecine dahil olan ülkelerden alınan diplomalar için "Diploma Eki"nin (Diploma Supplement) noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi, 

11. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı (Transfer Transkripti, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı),

 

12. Transfer transkriptinin noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi, 

13. Diploma sahibinin eğitim gördüğü döneme pasaport/pasaportların aslı ve işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi,

 

14. İl Emniyet Müdürlükleri'nden alınacak eğitim gördüğü döneme ait giriş çıkış dökümü aslı, 

15. Diploma sahibi tarafından tüm giriş ve çıkışları gösterecek şekilde doldurulacak "Pasaport Bilgi Formu",

 

16. Yüksek Lisans tezi aslı ve CD kopyası, 

17. Yüksek Lisans tezini çeşitli nedenlerle ibraz edemeyenlerin, ibraz edememe sebebini açıklayan ve üniversitelerinden temin edecekleri belgenin aslı ve noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi,

 

18. Yabancı uyruklu olup daha sonra Türk Vatandaşlığına geçenlerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veya Nüfus İl Müdürlüklerinden alacakları, iki ismin de aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge, 

19. KKTC'de herhangi bir yüksek lisans programını bitirenlerin eğitime başladığı yıl itibariyle geçerli ALES belgesi,

 

20. Denklik başvuru esnasında teslim edilen tüm belgelerin fotokopisi. 

 

UYARI

 

1. 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan'dan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının "Apostil Şerhini" taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir. 

2. Kurulumuza ibraz ettiğiniz belge asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup onaylı suret ve tercüme belgeleri arşiv dosyasında tutulmak üzere iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler, başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilebilmektedir.

 

3. Denklik başvurusunda istenilen belgelerin tamamının ibraz edilmemesi halinde, eksiklerin giderilmesi için başvurular iade edilecektir. Kurulumuz, bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan sorumlu değildir. 

4. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan "Okul Tanıma Yazısı" alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler.

 

5. Yabancı uyruklu olup T.C. vatandaşı ile evli olan ve evlilik yolu ile T.C. vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların evlilik cüzdanı fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir. 

6. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri gereğince ihtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir.

 

 

  

Şahsen Yapılacak Başvurular:

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Müracaat Ofisi - Bilkent/ANKARA 

 

Posta Yoluyla yapılacak Başvururlar:

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 - Bilkent/ANKARA 

Yabancı Uyruklular İçin

Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler

 

1. Kimlik Fotokopisi, 

2. Denklik Başvuru Formu, (Geçici bir süre için, başvuru formunun elektronik ortam yerine elden ve eksiksiz şekilde doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.)

 

3. Lise eğitimi Türkiye'de tamamlanmış ise; • Lise diploması aslı ve fotokopisi veya

 • Lise diplomasının alındığı okul, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

 

4. Lise eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise; • "Lise Denklik Belgesi" nin aslı ve fotokopisi veya,

 • "Lise Denklik Belgesi" nin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

(Söz konusu belge yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Müşavirliklerinden; Türkiye'de ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilebilir.)

 

5. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı (Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı), 

6. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi,

 

7. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve başarı durumunu gösteren ayrıntılı not çizelgesi orijinali (Official Transcript, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı), 

8. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve başarı durumunu gösteren ayrıntılı not çizelgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi,

 

9. Avrupa Birliğine üye ve Bologna sürecine dahil olan ülkelerden alınan diplomalar için "Diploma Eki"aslı (Diploma Supplement, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı), 

10. Avrupa Birliğine üye ve Bologna sürecine dahil olan ülkelerden alınan diplomalar için "Diploma Eki"nin (Diploma Supplement) noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi,

 

11. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı (Transfer Transkripti, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı), 

12. Transfer transkriptinin noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi,

 

13. Diploma sahibi tarafından tüm giriş ve çıkışları gösterecek şekilde doldurulacak "Pasaport Bilgi Formu" 

14. Aşağıda verilen belgelerden birinin sağlanmış olması gerekir,

 

a) Türkiye'de üç aydan fazla ikamet izni bulunup, çalışma izni almak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat eden yabancı uyruklulardan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlarca denklik belgesi talebinde bulunulmuş olması, 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemiş olması,

 

c) Bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla ders vermek üzere sözleşme yapılmış ve sözleşmeleri vize edilerek onaylanmış olması, 

d) Kamu kurum ve kuruluşları, devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından yürütülen veya desteklenen Ar-Ge projeleri ile TÜBİTAK tarafından koordine edilen uluslararası programlar çerçevesinde desteklenen Ar-Ge projelerinde araştırmacı olarak çalışacağının belgelenmiş olması.

 

15. Yabancı uyruklu olup daha sonra Türk Vatandaşlığına geçenlerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veya Nüfus İl Müdürlüklerinden alacakları, iki ismin de aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge, 

16. Denklik başvuru esnasında teslim edilen tüm belgelerin fotokopisi.

 

 

 UYARI

 

1. 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan'dan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının "Apostil Şerhini" taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir. 

2. Kurulumuza ibraz ettiğiniz belge asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup onaylı suret ve tercüme belgeleri arşiv dosyasında tutulmak üzere iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler, başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilebilmektedir.

 

3. Denklik başvurusunda istenilen belgelerin tamamının ibraz edilmemesi halinde, eksiklerin giderilmesi için başvurular iade edilecektir. Kurulumuz, bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan sorumlu değildir. 

4. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan "Okul Tanıma Yazısı" alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler.

 

5. Yabancı uyruklu olup T.C. vatandaşı ile evli olan ve evlilik yolu ile T.C. vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların evlilik cüzdanı fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir. 

6. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri gereğince ihtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir.

 

 

  

Şahsen Yapılacak Başvurular:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Müracaat Ofisi - Bilkent/ANKARA

 

 

Posta Yoluyla yapılacak Başvururlar:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 - Bilkent/ANKARA

 

Yabancı Uyruklular İçinYüksek Lisans Denklik Başvurusunda İstenilen Belgeler

 

1. Kimlik Fotokopisi, 

2. Denklik Başvuru Formu, (Geçici bir süre için, başvuru formunun elektronik ortam yerine elden ve eksiksiz şekilde doldurulması ve imzalı bir şekilde başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.)

 

3. Lisans eğitimi Türkiye'de tamamlanmış ise; • Lisans diploması aslı ve fotokopisi veya

 • Lisans diplomasının alındığı okul, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

 

4. Lisans eğitimi yurtdışında tamamlanmış ise; • Kurulumuz tarafından düzenlenen "Lisans Denklik Belgesi" nin aslı veya fotokopisi,

 

5. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, (Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı)

 

6. Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi, 

7. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve başarı durumunu gösteren ayrıntılı not çizelgesi aslı, (Official Transcript, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı)

 

8. Yükseköğrenim süresince alınan tüm dersleri içeren, ders saatlerini/kredilerini ve başarı durumunu gösteren ayrıntılı not çizelgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi, 

9. Avrupa Birliğine üye ve Bologna sürecine dahil olan ülkelerden alınan diplomalar için "Diploma Eki" aslı (Diploma Supplement, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı),

 

10. Avrupa Birliğine üye ve Bologna sürecine dahil olan ülkelerden alınan diplomalar için "Diploma Eki"nin (Diploma Supplement) noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi, 

11. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi aslı, (Transfer Transkripti, Üniversite tarafından mühürlenmiş ve ıslak imzalı)

 

12. Transfer transkriptinin noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi, 

13. Diploma sahibi tarafından tüm giriş ve çıkışları gösterecek şekilde doldurulacak "Pasaport Bilgi Formu",

 

14. Yüksek Lisans tezi aslı ve CD kopyası, 

15. Yüksek Lisans tezini çeşitli nedenlerle ibraz edemeyenlerin, ibraz edememe sebebini açıklayan ve üniversitelerinden temin edecekleri belgenin aslı ve noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe çevirisi,

 

16. Yabancı uyruklu olup daha sonra Türk Vatandaşlığına geçenlerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veya Nüfus İl Müdürlüklerinden alacakları, iki ismin de aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge, 

17. Denklik başvuru esnasında teslim edilen tüm belgelerin fotokopisi.

 

 

 UYARI

 

1. 01 Haziran 2013 tarihinden itibaren Bulgaristan'dan alınan Diploma-Diploma Eki ve Akademik Belge aslı ile Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilen belgelerin, Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının mührü ve yine Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığının "Apostil Şerhini" taşıması gerekmektedir. Gerekli onayların hem asıl belgeler üzerinde hem de Bulgaristan'da yaptırılan tercümeler üzerinde olması gerekmektedir. 

2. Kurulumuza ibraz ettiğiniz belge asılları denklik işlemlerinin bitiminde Denklik Başvuru Formunda belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla iade edilecek olup onaylı suret ve tercüme belgeleri arşiv dosyasında tutulmak üzere iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler, başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya dış temsilciliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilebilmektedir.

 

3. Denklik başvurusunda istenilen belgelerin tamamının ibraz edilmemesi halinde, eksiklerin giderilmesi için başvurular iade edilecektir. Kurulumuz, bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan sorumlu değildir. 

4. Yüksek Lisans veya Doktora başvurusunda bulunacak yabancı uyruklu ilgililerin, sağlık alanları dışında, denklik başvurusu yapmalarına gerek yoktur. İlgililer Kurulumuzdan "Okul Tanıma Yazısı" alarak lisansüstü eğitim başvurusu yapabilirler.

 

5. Yabancı uyruklu olup T.C. vatandaşı ile evli olan ve evlilik yolu ile T.C. vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların evlilik cüzdanı fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir. 

6. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri gereğince ihtiyaç duyulması halinde yukarıda sayılan belgeler dışında ek belge istenebilir.

 

 

 Şahsen Yapılacak Başvurular:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Denklik Müracaat Ofisi - Bilkent/ANKARA

 

 

Posta Yoluyla yapılacak Başvururlar:Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 - Bilkent/ANKARA

 

 DENKLİK İŞLEM AŞAMALARI:

 

1) Denklik Başvuru Sistemine Online Kayıt* yapılması ve imzalı çıktısının alınması 

2) Başvuru evrakının Online Kayıt çıktısı ile birlikte elden ya da posta yolu ile Denklik Birimi'ne teslimi

 

3) İlgili memur tarafından başvuru dosyasının ön incelemesinin yapılması 

4) Başvuruya esas evrakta eksik bulunması halinde tamamlatılması

 

5) Gerekli durumlarda Dışişleri Bakanlığı, üniversiteler ve ilgili kurum- kuruluşlarla yazışma yapılması 

6) İlgili memur tarafından ön inceleme raporunun hazırlanması

 

7) Grup ve Birim Sorumlusu'nun kontrolünden geçen raporun Denklik Komisyonuna sunulması 

8) Raporun Denklik Komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve Yükseköğretim Yürütme Kuruluna arzı

 

9) Kurulda alınan kararların (Denklik / KKTC Protokolü / Red / Sahte / Seviye Tespit Sınavı / Lisans Tamamlama / KPDS-YDS) uygulanması 

 

  

*Programdaki bakım nedeni ile online başvuru sistemi kullanılmamaktadır. Geçici bir süre için, manuel başvuru formudoldurularak diğer gerekli evraklarla birlikte elden yada posta yolu ile denklik başvuru yapılabilmektedir.

 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

6 Kasım 2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği 7. madde 2. fıkrası hükmü uyarınca;

 

 

Yönetmelikte öngörülen belgelerle yapılan diploma denklik başvurusunun ön incelemesi 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki hususlara uygunluk yönünden denklik birimi elemanları tarafından yapılır ve bir ön inceleme raporu hazırlanarak Komisyona sevk edilir. Diploma denklik incelemesi Komisyonca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, ikinci fıkrası ve 9 uncu maddelerine uygunluk yönünden yapılır. Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 

DENKLİK EVRAKI TESLİMİ (ÖNEMLİ)

 

Denklik işleminin kabulü ya da reddi halinde evrak asıllarının birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra ilgilininbaşvuru sırasında belirlediği tercih doğrultusunda elden ya da posta yolu ile teslim edilir. Elden teslim başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılır. 

ÖNEMLİ: Başvuru sırasında Kurula verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve Kurulca incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

 

Evrak teslimi tercihinizin değişmesi durumunda, "elden ya da posta ile almak istediğinizi" (yeni tercihinizi) belirten bir dilekçeyi Kurulumuza göndermeniz gerekmektedir.

 

İşlemi devam eden başvuru dosyalarındaki diploma ve transkript asılları dosya sahibine veya yasal vekiline ıslak imzalı dilekçe karşılığında ve sadece geçici süre ile verilebilmektedir. 

 

 "DENKLİK BAŞVURUSU" YA DA "İŞLEMLER DEVAM EDİYOR" YAZISI

 

Ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimini yurtdışında tamamlayarak  diplomasının denklik işlemi için Kurulumuza başvuran ancak henüz denklik işlemi tamamlanmayan ilgililer, askerlik tecili ya da başka bir sebeple ihtiyaç duymaları halinde YÖK Denklik Biriminden "Denklik Başvurusu" ya da "İşlemler Devam Ediyor" yazısı alma talebinde bulunabilirler.  

"Denklik Başvurusu" yazısı, başvuru sırasında talep edilmesi durumunda Denklik Müracaat Ofisi tarafından ilgiliye elden teslim edilir (Belge üzerindeki TC kimlik numarası kontrol edilmelidir!).

 

"İşlemler Devam Ediyor" yazısı denklik başvurusunu yapmış ve başvurusu inceleme aşamasında olan ilgililere, TC kimlik numarası ve yazışma adresi bulunan bir dilekçe ile talep edilmesi durumunda Denklik Birimi Uzmanı tarafından elden ya da posta yoluyla teslim edilir. (Belge üzerindeki TC kimlik numarası kontrol edilmelidir!). 

 

 UYARI: Askerlik tecil işlemleri için istenilen "Denklik Başvurusu" ya da "İşlemler Devam Ediyor" yazısı elden ya da posta yoluyla teslim edilir. Askerlik şubelerinin talebi doğrultusunda belgelere TC kimlik numarası yazılması zorunludur.

Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27751

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) (European Credit Transfer System- ECTS): Öğrencilerin yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yükseköğretim kurumundan diğerine transfer edilmesini sağlayan Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilmiş geçerli ve kabul edilen işlemler bütününü,

b) Başkan: Yükseköğretim Kurulu Başkanını,

c) Denklik: Yurtdışında tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini,

ç) Denklik belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın Türkiye’de hangi alan ve düzeyde tanındığını gösterir belgeyi,

d) Denklik birimi: Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan ve denklik başvurularının kabulü, incelenmesi ve Kurul kararlarının uygulanmasına yönelik işlemlerin yapıldığı birimi,

e) Genel kurul: Yükseköğretim Genel Kurulunu,

f) Komisyon: Diploma Denklik Komisyonunu,

g) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ğ) Tamamlama eğitimi: Denklik verilebilmesi için öğrencinin mezun olduğu programın içerik bakımından Türkiye’deki eşdeğer programa göre zorunlu görülen derslerinde eksiklik tespit edilenlerin aldıkları eğitimi,

h) Tanıma: Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun, faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamları ve Kurul tarafından akademik derece vermeye yetkili bir kurum olarak kabul edilmesini,

ı) Seviye tespit sınavı: Denklik verilebilmesi için mezun olunan programın eğitim düzeyi ve içeriğinin yapılan inceleme sonucu yeterli bulunmaması durumunda yapılacak sınavı,

i) Uzaktan eğitim: Derslerin bir kısmının veya tamamının aynı ortamda bulunma zorunluluğu olmaksızın iletişim teknolojileri kullanılarak yapıldığı eğitim programını,

j) Yürütme kurulu: Yükseköğretim Yürütme Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Denklik İşlemleri

Başvuru usulü ve aranacak belgeler

MADDE 4 – (1) Denklik başvurusu aşağıdaki belgelerle şahsen ya da posta yolu ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılır.

a) Ek-1’de sunulan başvuru formu,

b) T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,

c) Bir önceki eğitim-öğretime ilişkin Türkiye’den alınan diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin alındığı kurum, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

ç) Yurtdışında alınan lise diplomalarının denklik belgesinin aslı veya noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti (Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışacak yabancı uyruklu öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları, devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından yürütülen veya desteklenen Ar-Ge projeleri, TÜBİTAK tarafından koordine edilen uluslararası programlar çerçevesinde desteklenen Ar-Ge projelerinde çalışacak yabancı uyruklu araştırmacılardan bu belge istenmez),

d) Denkliği talep edilen diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti ve onaylı tercümesi,

e) Denkliği talep edilen yüksek öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi aslı (offical transkript), Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınan diplomalar için Diploma Eki aslı (supplement) ve noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı tercümeleri,

f) Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi (offical transkript) aslı ve Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi,

g) Denkliği talep edilen yükseköğrenim süresince kullanılan pasaportların asılları veya giriş-çıkış tarihlerini ve işlem gören sayfaları havi okunaklı Türk Dış Temsilcilikleri ya da noter tarafından onaylanmış sureti,

ğ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere çift vatandaşlık hakkına sahip olup, orta öğrenimlerini Türkiye’de tamamlayanlardan, öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi (ÖSYS) yükseköğretim programları ve kontenjanları (ÖSYS) kılavuzunda yer alan yurtdışındaki üniversitelerde öğrenim gören ve diploma denklik talebinde bulunanlardan yükseköğretime başlanılan yıl itibarı ile ilgili yılda ön lisans ve lisans için yerleştirmeye esas olan üniversite yerleştirme sonuç belgesi.Yabancı uyrukluların denklik başvurusunda aranacak belgeler

MADDE 5 – (1) Yabancı uyrukluların ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına denklik başvurusunda bulunabilmeleri için; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f) bentlerine ek olarak aşağıdaki koşullardan birini de sağlamış olması gerekir.

a) Türkiye’de üç aydan fazla ikamet izni bulunup, çalışma izni almak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat eden yabancı uyruklulardan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlarca denklik belgesi talebinde bulunulmuş olması,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemiş olması,

c) Bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla ders vermek üzere sözleşme yapılmış ve sözleşmeleri vize edilerek onaylanmış olması,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları, devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından yürütülen veya desteklenen Ar-Ge projeleri ile TÜBİTAK tarafından koordine edilen uluslararası programlar çerçevesinde desteklenen Ar-Ge projelerinde araştırmacı olarak çalışacağının belgelenmiş olması.

Diploma denklik komisyonu

MADDE 6 – (1) Diploma Denklik Komisyonu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen genel kurul üyelerinin birinin başkanlığında ve genel kurul tarafından seçilen öğretim üyeleriyle birlikte en az üç kişiden oluşur. Komisyon gerektiğinde görüş sormak maksadıyla alt komisyonlar kurabilir.

Diploma denklik talebinin değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Denklik başvurusunda bulunanlara başvurunun alındığına dair tarih ve sayı içeren alındı belgesi verilir. Başvuruda eksik belgeler var ise tamamlanması istenir.

(2) Yönetmelikte öngörülen belgelerle yapılan diploma denklik başvurusunun ön incelemesi 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki hususlara uygunluk yönünden denklik birimi elemanları tarafından yapılır ve bir ön inceleme raporu hazırlanarak Komisyona sevk edilir. Diploma denklik incelemesi Komisyonca 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, ikinci fıkrası ve 9 uncu maddelerine uygunluk yönünden yapılır. Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.İnceleme ve değerlendirme usul ve esasları

MADDE 8 – (1) Başvurular aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde incelenir:

a) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olup olmadığı, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı,

b) Belgelerin başvuran kişiye ait olup olmadığı,

c) Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Kurul tarafından tanınması halinde; denkliği talep edilen yükseköğretim programının eğitim düzeyi, mezuniyet için gereken ulusal kredi ve/veya AKTS toplamı, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik açısından Türk yükseköğretim programına eşdeğer olup olmadığı, Türk yükseköğretiminde aynı veya benzer bir program bulunmuyor ise bu bentte sayılan diğer şartların sağlanması halinde eğitim düzeyi açısından Türk yükseköğretimine eşdeğer olup olmadığı incelenir, unvan kullanılması gerektiği durumlarda Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesi gereğince inceleme yapılır.

(2) Komisyonca gerekli görülmesi halinde diplomanın uluslararası düzeyde veya ikili anlaşmalarla tanınan bir üniversiteden alınmış olmasına rağmen mezuniyet diploması ve diğer belgelerinin gerçek olup olmadığı, eğitim programının türü, niteliği, düzeyi konusunda başvuru sahibinden, ilgili yükseköğretim kurumundan veya ilgili ülke yetkili makamlarından 4 üncü maddede belirtilen belgeler dışında da bilgi ve belge istenebilir.

İnceleme sonucu yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Yapılan inceleme sonucunda;

a) Diplomanın alındığı kurumun ilgili ülke makamları ve YÖK tarafından tanınmış bir kurum olduğu, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olduğu, eğitim düzeyi ve öğrenim alanı açıkça tespit edilenlere mezun olduğu düzeye göre ön lisans denklik belgesi, lisans denklik belgesi veya yüksek lisans denklik belgesi verilir.

b) ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının kılavuzda yer alan programlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilen öğrencilerin alacakları diplomalara 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca yapılacak inceleme sonucunda denklik belgesi verilir.

c) Mezun olunan lisans programının Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması zorunlu görülen derslerinde eksiklik tespit edilenlere; Türkiye’deki bir üniversitede tamamlama eğitimine tabi tutularak bu dersleri almaları ve başarılı olduğunu belgelemeleri halinde denklik belgesi verilir. Tamamlama eğitimine katılmak isteyen öğrencilerin hangi üniversitelerde bu eğitimi alacakları, tamamlama eğitiminin süresi ve öğrencinin almak zorunda olduğu dersler Komisyonca belirlenir. Bu amaçla gerektiğinde konunun uzmanı kişilerden oluşan alt komisyonlar kurulabilir.

ç) Mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli bulunmaması durumunda, başvuru sahibi usul ve esasları Kurul tarafından belirlenen seviye tespit sınavına tabi tutulur.

1) (Değişik:RG-19/2/2013-28564) Seviye tespit sınavı öğrenim süresince kazanılması gereken en az bilgi düzeyinin tespitine yönelik olup, başarılı olabilmek için gereken asgari puan Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Seviye tespit sınavları ihtiyaç durumuna göre Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek üniversitelerin ilgili birimleri veya ÖSYM tarafından, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen tarihlerde ve yılda en az bir kez yapılır.

2) Hukuk, tıp doktorluğu, diş hekimliği, mühendislik ve öğretmenlik alanında hangi ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin seviye tespit sınavında başarılı olma şartı aranmadan yapılacağı Genel Kurul tarafından belirlenerek resmi internet sitesinde ilan edilir.

3) Eczacılık alanındaki diplomaların denklik işlemlerinde: Yapılan denklik incelemesi sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde eksiklik bulunmadığında, Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir jüri önünde ilmi hüviyetini ispat etmesi sonucunda denklik belgesi verilir. Yapılan denklik incelemesi sonucunda eğitim düzeyi, süresi ve mezun olunan programın Türkiye’deki eşdeğer programa göre alınması gereken zorunlu derslerinde eksiklik bulunanların ise Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde zorunlu eksik derslerin ve eksik olan sürenin tamamlatılarak mesleki bilgiyi ölçen bir sınavın Kurulca belirlenecek eczacılık fakültesinde oluşturulacak bir heyet tarafından yapılması sonucunda denklik belgesi verilir.

4) Öğretmenlik alanında alınan diplomalar değerlendirilirken, alan bilgisi yetersiz görülenler seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Alan bilgisi yeterli görülen ancak öğretmenlik formasyon eğitiminin yetersiz olduğu sonucuna ulaşılan diplomalar için, ilgili alanda diploma denklik belgesi düzenlenerek bu belgenin üzerine "Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi düzenlenebilmesi için, ilgilinin öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan seviye tespit sınavında başarılı olması gerekmektedir." şeklinde şerh konulur. Seviye tespit sınavında başarılı olanların denklik belgelerinde yer alan bu şerh kaldırılarak öğretmenlik alanını da içeren yeni bir denklik belgesi verilir.

d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurt dışı üniversitelerin yabancı dil ve edebiyat programları, bu dillerin öğretmenlik programları ile mütercim-tercümanlık programlarından alınan diplomaların denklik işlemi, mezun olunan program ülkenin ana dili ile aynı değil ise başvuru sahibinin mezun olduğu programla ilgili yabancı dilde KPDS sınavından yüz üzerinden en az (70) puan veya uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puan almış olması şartı aranır.

e) Yapılan inceleme sonucu denkliği talep edilen yükseköğretim programının Türk yükseköğretim programına eşdeğer görülmemesi halinde diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir.

f) Diploma alınan programın Türkiye Cumhuriyetinin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde unsurlar taşıması halinde alınan diplomalara denklik verilmez.

g) Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde tahrifat yapıldığı ve belgelerin kişiye ait olmadığı tespit edildiğinde denklik işlemi yapılmaz ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Uzaktan eğitim denklik işlemleri

MADDE 10 – (1) Uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalar; diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir kurum olması, bir üst eğitime girişte kabul edilmesi, program kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün öğretim programı kredi toplamına uygun olması, örgün öğretimde belirlenen program kazanımları ile aynı programın uzaktan öğretiminin program kazanımlarının uyarlı olması ve uzaktan eğitim programının ölçme ve değerlendirme sisteminin denetlenebilir nitelikte olması, yurtdışında yapılan uzaktan eğitimin Türkçe olmaması, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olması, eğitim düzeyi ve öğrenim alanının açıkça tespit edilmesi şartları aranarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildikten sonra kabul edilir veya reddedilir.

Evrak teslimi

MADDE 11 – (1) Denklik işleminin kabulü ya da reddi halinde evrak asıllarının birer örneği dosyasında saklanmak üzere alındıktan sonra ilgilinin başvuru sırasında belirlediği tercih doğrultusunda elden ya da posta yolu ile teslim edilir. Elden teslim başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından düzenlenmiş vekâletname ibrazı halinde başvuru sahibinin vekiline yapılır.

(2) Başvuru sırasında Kurula verilen onaylı suret ve onaylı tercüme belgeleri başvuru sahibine iade edilmez ve Kurulca incelemeye esas belge olarak dosyasında saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son HükümlerTereddütlerin Giderilmesi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ile ilgili olarak Genel Kurul yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 


 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/11/2010

27751

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.      

19/2/2013

28564

2.      

 

 

 

 

Sayfa

Yüklə 41,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə