Kimyo fanidan test savollari (8-sinf uchun). I-variantYüklə 90,38 Kb.
tarix02.03.2018
ölçüsü90,38 Kb.
#29064

Kimyo fanidan test savollari (8-sinf uchun).

I-variant

1. Quyidagi berilgan javoblarning qaysi biri kimyoviy asboblarga tegishli?

A) Kolba, probirka, menzurka, shtativ, spirt lampasi.B) Kolba, suv, osh tuzi eritmasi, uglerod oksidi C) Kolba, osh tuzi eritmasi, shtativ, marmar

D) Shtativ, fosfor, menzurka, vodorod.

2. 28 litr ammiak va kislorod aralashmasi katalizator ishtirokida reaksiyaga kirishda. Bunda 6 l kislorod ortib qoldi. Boshlang’ich aralshmadagi kislorodning hajmini (l) aniqlang? A) 20,2 B) 8,3 C) 18,2 D)12,6

3. Agar 2,69 gr metall xloriddan 1,95 gr metall gidroksid olingan bo’lsa, metallning ekvivalent massasini aniqlang?

A) 33,45 B) 31,75 C) 68,5 D)27,25

4. U rangsiz, tiniq, nur sindirish xususiyati kuchli, eng qattiq modda, gap uglerodning qaysi allotropik ko’rinishi haqida?

A) Grafit B) Olmos C) Fullerin D) Karbin

5. Xona haroratida azot quyidagi metallarning qaysi biri bilan reaksiyaga kirishadi?

A) Ca B) Al C) Li D) Mg.

6. Dengizda o’sadigan laminariyada qaysi galogenning birikmasi to’planadi?

A)F B)Cl C)I D)Br.

7. Molekulyar kristall panjaraga ega bo’lgan moddalarni ko’rsating.

A)Quruq muz, yod B)Olmos, yod C)kaliy xlorid D)Grafit,osh tuzi.

8. Kaliy sulfatning dissotsilanmagan molekulalari soni 80 ta bo‘lsa, eritmadagi ionlar sonini hisoblang. (α=75%). A) 25 B) 240 C) 320 D) 720

9. VIII B guruhidagi elementlardan faqat ikkitasi guruh nomeriga mos oksidlanish darajasi (+8) namoyon qilishlari mumkin, bular . . . . . ?

A) Fe,Pt B) Pd,Os C) Jr,Pt D) Ru,Os

10. 3,75% li HCI eritmasini hosil qilish uchun 1,3 l suvga qancha hajm (l,n.sh.) HCI gazini yuttirish kerak?

A) 47,8 B) 27,7 C) 50,65 D) 31,1

11. Quyidagi moddalarning qaysi biri bilan xlor bevosita birikmaydi?

A) Kislorod B) Vodorod C) Fosfor D) Natriy

12. Quyidagi yadro reaksiyasida 9,44 mg uran reaksiyaga qatnashib 12,04•1019 ta neytron ajralsa, hosil bo‘lgan izotopni ko‘rsating.

A) Enshteniy-249 B) Fermiy-248 C) Berkliy-248 D) Fermiy-257

13. Qaysi qatorda faqat izobarlarlar keltirilgan?

A)H,D,T B)K,Ca,Ar C)O,O,O D)H,O,O

14. 6,39 g marganes oksidi alyuminotermiya usuli bilan qaytarilganda, 1,806.1022 ta alyuminiy oksidi hosil bo‘lsa, marganetsning qaysi oksidi qaytarilgan?

A) Mn2O3 B) Mn2O7 C) MnO D) Mn3O4 E) MnO2

15. Davr ichida element atom nomerining ortishi bilan elementlarning….?

A) Atom radiuslari va elektron manfiyliklari kamayadi
B) Atom radiuslari ortadi va elektron manfiyliklari kamayadi
C) Atom radiuslari kamayadi va elektron manfiyliklari ortadi
D) Atom radiuslari ham va elektron manfiyliklari ham ortadi

16. Kislorodning hajmiy ulushi 20% bo‘lgan vodorod va kisloroddan iborat 27 g aralashma portlatilgandan so‘ng ortib qolgan gaz va uning massasini (g) aniqlang.

A) Kislorod, 8,64 B) Vodorod, 17,28 C) Vodorod, 2,7 D) Kislorod, 0,32

17. Azotning “kuldiruvchi gaz” deb atalgan oksidini ko’rsating?

A.N2O B.NO C.N2O3 D.N2O5

18. 20% li KOH eritmasini hosil qilish uchun tarkibida 44 g KOH tutgan 453 g eritmada qancha massali (g) kaliy oksidni eritish kerak? A) 47 B) 48 C) 45 D) 51

19. Ma’lum sharoitda 10 litr SO2 va SO3 gazlari aralashmasining H2 ga nisbatan zichligi 36 ga teng bo‘lsa, dastlabki aralashmadagi SO2 va SO3 larning hajmini aniqlang?

20. Reaksiya tezligini 90 marta oshirish uchun haroratni necha gradusga oshirish kerak? Reaksiyaning temperatura koeffitsenti 2,7 ga teng.

21. Al4(P2O7)3 molekulasida kimyoviy bog‘lar soni nechta?

22. Uchuvchan oltingugurt ftoridida oltingugrt yuqori valentlikni namoyon qiladi, shu ftoridning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang?

23.42 l propanni yondirish uchun tarkibida 10% ozon bo‘lgan kislorod-ozon aralashmasidan qanday hajmda (l, n.sh.) kerak bo‘lishini hisoblang.

24. Sanoatda eng arzon vodorod olishga imkon beradigan usul?

25. Skandiynning tashqi elektron qobig’i qanday tuzilgan?


S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

J

A

C

B

B

C

C

A

D

D

D

A

D

B

C

C

S

16

17

18

J

C

A

A

19. 5 l, 5 l

20. 45,3


21. 42 ta

22. 73


23.200

24. Metanni suv bug‘i bilan konversiyalash

25. 3d1 4s2

Kimyo fanidan test savollari (8-sinf uchun).

II-variant

1.A g tuz B g suvda eritildi.Eruvchini eritmadagi massa ulushini foiz konsentratsiyada topish formulasini toping?

A.C% =

B.C% =

C. C%=

D.C%= (A+B)

2.Quyidagi oksidlarning qaysilari suv bilan reaksiyaga kirishib kislota hosil qiladi?

1.K2O. 2. P2O5 . 3.SO3. 4.SiO2. 5.HgO. 6.Al2O3. 7.CO2. 8.Fe2O3.

A.2,3,7 B.1,6,8. C.2,3,4 D.5,6,7,8

3.Quyidagi o’zgarishlardagi A, B moddalarni aniqlang:

ABCuCl2Cu(OH)2BA.

A.Cu va CuO. B.CuO va Cu. C.Cu va Cu va Cu2O. D.A va B moddalar bir hil-CuO.

4.Quyidagi tariflarning qaysi birida molekulaga to’g’ri tarif berilgan?

1.Molekula- moddaning fizik xossalarini o’zida saqlovchi eng kichik zarrachasidir.

2. Molekula- moddaning kimyoviy xossalarini o’zida saqlovchi eng kichik zarrachasidir.

3. Molekula- moddaning rangi va hidini o’zida saqlovchi eng kichik zarrachasidir.

A.Faqat 1. B.Faqat 2. C.Faqat 3. D.1 va 2

5.Quyidagi yadro reaksiyasida “X” bilan ifodalangan zarrachaning nomini ko’rsating.Al + He P +X

A.proton B.Neytron C.Elektron D.-zarracha


6.Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyasidagi koeffisientlar yig’indisini toping?

KMnO4 + HClKCl +MnCl2 + Cl2 +H2O

A.45 B.30 C.35 D.20

7.Quyidagi reaksida nechta ion ishtirok etadi?

Na2CO3 + HClNaCl + H2CO3

A.11 B.9 C.7 D.5

8.Quyidagi kimyoviy reaksiyalarning qaysilari oxirigacha sodir bo’ladi:

A.NaCl + K2SO4 =

B.BaCl2 +K2SO4 =

C.HCl +HNO3 =

D.CaCO3 + HNO3 =

9.Qachondan boshlab inert gazlar kimyosi rivojlana boshlandi?

A.1950 y B.1960 y C.1962 y D.1862 y.

10.Magniy digidrofosfid molekulasidagi kimyoviy bog’lar sonini ko’rsating?

A.16 B.18 C.14 D.12

11. Massasi 4 gr bo’lgan ikki valentli element oksidini eritish uchun xlorid kislotaning 29,2% li eritmasidan 25 gr sarflanadi. Eritish uchun qaysi element oksidi olingan?

A. Mg B. Fe C. Ba D. Ca

12. 49 g bertolle tuzi parchalanganda harorat va 121,6 kPa bosimda 14 l kislorod hosil bo’ldi. Reaktsiya unumini toping.

A. 83.3 B. 80.3 C. 86.6 D. 75.6

13. Elektron konfiguratsiyasi 1s22s22p63s23r63d54s2 bo`lgan elementning yuqori oksidini ko`rsating.

A. E2O3 B. EO C. EO2 D. E2O7

14. Kontsentrlangan Н2SO4 qanday olinadi?

A. SO3 ni suyultirilgan H2SO4 da eritib olinadi

B. Kontakt apparatiga suv yuborish orqali C. SO2 ni SO3 gacha oksidlab D. SO3 ni suvda eritish orqali

15. Na2CO3.nH2O tarkibida uglerodning massa ulushi 4,8 % ga teng bo`lsa, n ning qiymati qancha bo`ladi?

A. 10 B. 8 C. 9 D. 12

16. 6,8g vodorod sulfid 1,2 atm. bosim va 25 o C temperaturada qanday hajmni egallaydi?

A. 4 l B. 2,24 l C. 4,48 l D. 8 l

17. Uchuvchan oltingugurt ftoridida oltingugrt yuqori valentlikni namoyon qiladi, shu ftoridning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang?

A.73 B.63 C.53 D.43

18. 2SO2(g) + O2(g) --> 2SO3(g) sistemada SO2 ning konsentratsiyasi 0,02 mol/l dan 0,06 mol/l gacha, O2 niki esa 0,05 mol/l dan 0,1 mol/l gacha oshirildi. Natijada reaksiya tezligi necha marta ortadi? A.18 B.36 C.12 D.9

19. Elektronga moyillik deb . . . . . . . . . . . . . aytiladi.

20. Kislorodning hajmiy ulushi 20% bo‘lgan vodorod va kisloroddan iborat 27 g aralashma portlatilgandan so‘ng ortib qolgan gaz va uning massasini (g) aniqlang.

21. Asl gazlardan geliydan radionlarga o`tgan sari reaktsiya moyilligi qanday o`zgaradi?


22. Laboratoriya stakanida suv qizdililayapti suvni qaynash 0 t sini aniqlash uchun qanday zaruriy chora kurish lozim:

23. Zn2+ ionining elektron konfiguratsiyasini yozing ?

24. VIII B guruhida joylashgan elementlardan birining nomi Rossiya bilan bog`liq. Bu qaysi element.

25. 12 mg ameristiy reakstiyaga kirishib 15,05∙1019 dona neytron ajralgan bo’lsa, hosil bo’lgan izotopni aniqlang.S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

J

B

A

A

B

B

C

B

B

D

D

A

B

D

A

B

S

16

17

18

J

A

A

A

19. Element atomining o`ziga elektron zichligi tortish qobiliyatiga

20. Vodorod, 2,7

21. o`zgarmaydi

22. suvga osh tuzi qushish kerak

23. 1S2,2S2,2P6,3S2,3P6,3d10

24. Ru


25. Z=105

Kimyo fanidan test savollari (8-sinf uchun).

III-variant

1. Quyidagi elementlardan qaysi birining tashqi energetik pogonasining tuzilishi…….. 3S 2 3 P 3

A) B B) Cl C) P D) Mg

2.Massasi 5 g bolgan tanga tarkibida 24 % nikel metali bolsa, undagi metal atomlari sonini toping?

A.1,0 .1023 B.1,6.1023 C.0,8.1022 D. 1.2.10 22

3.Qaysi gaz 00 C va 50,66 kPa bosimda , 20 g massada ,56 l hajmni egallaydi?

A). H2S . B). CO2 C). NH 3 D). CH 4

4.Shunday gaz aralashmasi borki, undagi gazlarning massa ulushlari:

Vodorodniki 35% , azotniki 65 % gat teng. Gazlarning aralashmadagi hajmiy ulushlarini aniqlang.

A.88,3 % , 11,7% B.11.7 %, 88,3 % C. 50 % , 50% D.45% , 55%

5.100 g 98 % li sulfat kislotani suv bilan aralashtirib , 40% li eritma hoil qilindi (p=1,3g/mol) . Hosil bolgan erinmaning molyar konsentratsiyasini (M) aniqlang.

A.3,18 B.3,21 C.5,31 D.2,63

6.Reaksiya 30 0 C da 25 minut ichida, 50 0 C da 4 minut ichida tugaydi. Reaksiya tezligining temperatura koeffitsientini toping.

A. 2 B.4 C.2,5 D.6

7. 2NO 2 → 2NO 2 + O2 reaksiyaning muvozanat holati quyidagi konsentratsiyalarda qaror topdi : [ NO 2] =0,006 mol / l; [NO] =0,024 mol / l

[ O2] =0,012 mol / l . Muvozanat konstantasini va NO 2 ning dastlabki konsentratsiyasini toping.

A.0,720; 0,01 mol / l B.0,776; 0,02 mol / l C.0,310; 0,03 mol / l

D. 0,192; 0,03 mol / l

8.Mis (II) sulfatning 10 ml 10 % li eritmasi (d=1,10g/sm 3 ) bilan 10 ml

1 % li eritmasi (d=1,00 g/sm 3 ) aralashtirib tayyorlangan mis (II) sulfat eritmasining molyar konsentratsiyasini aniqlang.

A.0,105 B.0,375 C.0,208 D.0,305

9.0,25 g metallni oksidlash uchun (n.sh) olchangan 70 ml kislorod sarflandi. Metall va oksidning ekvivalentini toping?

A.12 va 8 B.20 va 28 C.24 va 8 D.16 va 12

10.Kislorod-ozon aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 16,4 ga teng. Aralashmadagi kislorodning hajmiy ulushini (%) hisoblang.

A.95 B.94 C.97 D.96

11.Kremniy va ugleroddan iborat 10 g aralashmaga natiry gidroksid eritmasi ta’sir ettirilganda 4,48 l (n.sh) gaz ajralib chiqdi. Dastlabki aralashmadagi kremniyning massa ulushini (%) hisoblang.

A. 28 B.30 C.32 D.56

12. 0,5 l suvda 0,5 mol noelektrolit modda eritildi. Eritmadagi moddaning gidratlangan zarrachalari soni qanchaga teng?

A.3.1023 B. 6.1023 C. 0,5.1024 D. 4,5.1024

13. Elektron konfiguratsiyasi 1s22s22p63s23r63d54s2 bo`lgan elementning yuqori oksidini ko`rsating.

A. E2O3 B. EO C. EO2 D. E2O7

14. Kontsentrlangan Н2SO4 qanday olinadi?

A. SO3 ni suyultirilgan H2SO4 da eritib olinadi

B. Kontakt apparatiga suv yuborish orqali

C. SO2 ni SO3 gacha oksidlab

D. SO3 ni suvda eritish orqali

15. Na2CO3.nH2O tarkibida uglerodning massa ulushi 4,8 % ga teng bo`lsa, n ning qiymati qancha bo`ladi?

A. 10 B. 8 C. 9 D. 12

16. 6,8g vodorod sulfid 1,2 atm. bosim va 25 o C temperaturada qanday hajmni egallaydi?

A. 4 l B. 2,24 l C. 4,48 l D. 8 l

17. Uchuvchan oltingugurt ftoridida oltingugrt yuqori valentlikni namoyon qiladi, shu ftoridning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang?

A.73 B.63 C.53 D.43

18. 2SO2(g) + O2(g) --> 2SO3(g) sistemada SO2 ning konsentratsiyasi 0,02 mol/l dan 0,06 mol/l gacha, O2 niki esa 0,05 mol/l dan 0,1 mol/l gacha oshirildi. Natijada reaksiya tezligi necha marta ortadi?

A.18 B.36 C.12 D.9

19. Dissotsilanish darajasi 75 % bolgan 100 ml 0,2 M li Ca (NO3)2 eritmasida necha mol kation boladi?

20.Fe +3 ionlari qanday aniqlanadi?

21. Assotsilanish nima?

22. Ishqoriy metallarning gidridlari qanday tuzilishli birikmalarga kiradi?

23. Quyidagi reaksiyada oksidlovchi oldidagi koeffitsiyentni toping:

H2S+HNO3= H2SO4+NO+H2O

24. Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyasini elektronbalans usulida tenglashtiring; As2S3+ HNO3+ H2O=H3AsO4+ H2SO4+ NO

25. Izoton nima?S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

J

C

D

D

A

C

C

D

B

B

A

D

A

D

A

B

S

16

17

18

J

A

A

A

19. 8 g/mol

20. Kaliy rodanit tuzi yordamida.

21.Hosil bolgan ionlarning birikishi.

22. Ishqoriy metallarning gidridlari ion tuzilishga ega bolgan birikmalardir.

23. 3 H2S+ 8HNO3= 3H2SO4+ 8NO+ 4H2O

Oksidlovchi oldidagi koeffitsient 8 ga teng.

24.3 As2S3+28 HNO3+4 H2O=6H3AsO4+ 9H2SO4+28 NO25.neytronlar soni teng bolgan elementlar-izotonlar deb ataladi.

Yüklə 90,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə