Kimyo talabalikka ilk qadam 1-qism I bob kimyoning asosiy tushunchalariYüklə 381,58 Kb.
səhifə11/24
tarix06.04.2022
ölçüsü381,58 Kb.
#85116
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
2 5357362512188674321
Kastyum forma
1.2 Atom yadro tarkibi

1. Quyidagi uran izotoplarida U va U nechtadan neytron bor?

A) 146 va 143 B) 143 va 146 C) 144 va 143

D) 145 va 143 E) 143 va 145


2. Tartib raqami 35 bo‘lgan element atomining nisbiy atom massasi 80 bo‘lsa, uning yadrosida nechta neytron bo‘ladi?

A) 45 B) 40 C) 35 D) 15 E) 38


3. Mn va Fe izotoplarining atomlarini yadrolarida nechtadan neytron bor?

A) 25 va 26 B) 55 va 56 C) 30 va 31

D) 30 va 30 E) 31 va 30

4. Azot atomi tarkibida nechta elementar zarrachalar; proton, neytron va elektronlarni tutadi?

A) 7,7,7 B) 6,7,8 C) 8,7,6 D) 7,6,8 E) 8,6,7
5. Kimyoviy element bromning tartib raqami 35 va atom massasi 80 m.a.b ga teng bo‘lsa, uning proton, neytron va elektronlar yig‘indisi qiymatini toping.

A) 105 B) 100 C) 110 D) 115 E) 120


6. Qaysi elementlarda protonlar va neytronlar soni bir xil emas?

A) kremniy, berilliy B) kalsiy, ftor

C) berilliy, ftor D) magniy, geliy E) kremniy, magniy
7. Qaysi elementlarda protonlar va neytronlar soni bir xil emas?

Element tartib raqami nisbiy atom massa

kremniy 14 28

bor 5 11


kalsiy 20 40

magniy 12 24

geliy 2 4

ftor 9 19

A) kremniy, berilliy B) kalsiy, ftor

C) bor, ftor D) magniy, geliy

E) kremniy, magniy
8. 35Cl va37Cl izotoplari yadrosida nechtadan neytron bor?

A) 17,20 B) 18,19 C) 19,17 D) 18,20 E)19,18


9. 16O,17O,18O larning atomlari o‘zaro qaysi elementar zarrachalarning soni bilan farq qiladi?

1) elektronlar 2) protonlar 3) neytronlar

A) 1 B) 2 C) 1 va 2 D) 2 va 3 E) 3
10. Alyuminiyning atom massasi 27 va tartib raqami 13; undagi neytronlar soni nechta?

A) 13 B) 14 C) 12 D) 11 E) 15


11. yadrosidagi neytron va protonlar sonini hisoblang.

A) 143 va 92 B) 145 va 90 C) 143 va 90

D) 145 va 92 E) 133 va 92
12. Tellur atomi tarkibidagi nuklonlar sonini hisoblang. [ ]

A) 52p,52n B) 52n,52e C) 52p,76n

D) 76p,52n E) 52p,128n
13. Elementning massa soni nimadan tashkil topadi?

A) proton va neytronlar soni yig‘indisidan

B) neytronlar sonidan

C) protonlar sonidan

D) proton va neytronlar ayirmasidan

E) prton va elektronlar yig‘indisidan


14. Qaysi qatordagi zarrachalar skandiy (Z=21,Ar=45) tarkibiga kiradi?

A) 21 taproton, 21 taneytron, 45 taelektron

B) 24 taproton, 45 taneytron, 24 taelektron

C) 21 taproton, 24 taneytron, 21 taelektron

D) 24 taproton, 24 taneytron, 21 taelektron

E) 45 taproton, 21 taneytron, 21 taelektron


15. Atom yadro zaryadi nima bilan tavsiflanadi?

A) elementning massa soni bilan

B) guruh tartib raqami bilan

C) davr raqami bilan

D) tartib raqami bilan

E) qator raqami bilan


16. 24 ta proton, 28 ta neytron va 24 ta elektronlari bo‘lgan elementni aniqlang.

A) marganets B)xrom C)temir

D) oltingugurt E) vanadiy
17. Kaliyning izotopida nechtadan proton, neytron va elektron bo‘ladi?

A) 21,19,19 B) 20,19,19 C) 19,21,19 D) 19,20,20 E) 19,20,19


18. Hg+ va Hg+2 ionlarda elektronlarning soni nechta?

A) 77 va 78 B) 80 va 81 C) 78 va 79

D) 79 va 78 E) 79 va 80
19. Quyidagi qaysi atom yoki ionlar juftida elektronlarga nisbatan protonlarning soni ko‘proq?

A) Na+va Cl- B) K+va Cl0 C) Cu+2va Cl-

D) Cl-va Cu0 E) K+va Ca+2
20. 24Mg, 25Mg, 26Mg izotoplarining yadrolarida nechtadan neytronlar bor?

A) 12,13,14 B) 12,12,12 C) 12,12,13

D) 11,12,13 E) 13,12,14
21. Quyidagi Ne, Mg+2va F-elementlari tarkibidagi qaysi zarrachalar soni o‘zaro bir-birlariga teng?

A) massa soni B) yadro zaryadi

C) elektronlar soni D) neytronlar soni

E) elektron va protonlar soni


22. Qaysi zarrachada elektronlarga nisbatan protonlar ko‘proq?

A) Na B) Na+ C) S D) S-2 E) CI-


23. Quyidagi atom va ionlar: Ne, uchun bir xil qiymatga ega bo‘lgan kattaliklarni ko‘rsating.

A) elektronlar soni B) neytronlarsoni

C) massa soni D) protonlarsoni

E) protonvaelektronlarsoni


24. Quyidagi elektronlardan qaysi biri izoelektronli bo‘ladi?

A) Na+,O-2,Fe+3,Ca+2 B) Cr+3,Cl-,F-,Al+3

C) Na+,Mg+2,O-2,F- D) F-,Zn+2,Mg+2,Al+3

E) Fe+3,K+,S-2,Na+


25. Atomlarda quyida keltirilgan kattaliklardan qaysilarining soni o‘zaro teng bo‘ladi?

1) proton 2) neytron 3) yadro zaryadi

4) elektronlar 5) massa soni 6) element tartib raqami

A) 1,2,3,4 B) 3,4,5,6 C) 1,3,4,6 D) 2,4,5,1 E) 4,3,5,6


26. Yadrosida 9 ta proton va 10 ta neytron bo‘lgan elementni tanlang.

A) fosfor B) kalsiy C) ftor D) kaliy E) xlor


27. Yadrosi tarkibida 92 proton va 146 neytron bo‘lgan element qaysi oilaga kirishini aniqlang.

A) d-element B) p-element C) s-element

D) f-element E) lantanoid
28. Elementning oksidlanish darajasi +3 bo‘lganda, elektronlari soni 10 ta bo‘lsa, uning nuklonlar (n,p) soni qancha bo‘ladi?

A) 13,14 B) 13,13 C) 14,14 D) 13,15 E) 14,13


29. Elementning qaysi xususiyati boshqa xususiyatlariga qaraganda muhimroq hisoblanadi?

A) protonlar soni B) izotoplarga ega bo‘lish

C) neytronlar soni D) proton va neytronlar yig‘indisi

E) elektron pog‘onalar soni


30. Zarrachalarning qaysilarida neytronlar va elektronlar soni bir-biriga teng bo‘ladi?

1) kaliy 2) oltingugurt 3) ftor anioni 4) fosfor

5) kalsiy 6) xlor 7) alyuminiy 8) kislorod

A) 1,2,3,5 B) 2,3,4,5 C) 3,5,6,7 D) 4,5,6,8 E) 2,3,5,8


31. Quyidagi element atomlaridan qaysilarida elektronlar va neytronlar soni o‘zaro teng bo‘ladi?

1) ftor 2) geliy 3) xrom 4) natriy 5) azot

6) azot 7) uglerod 8) litiy 9) kremniy

A) 1,2,5,6,9 B) 2,3,5,6,7 C) 3,4,5,6,8

D) 2,5,6,7,9 E) 4,5,6,8,9
32. Vodorodning uchta izotopi bor. Ularning yadrosidagi neytronlar sonini (atom massa ortib borish tartibida) aniqlang.

A) 0,1,2 B) 1,2,3 C) 1,1,2 D) 1,2,2 E) 1,1,1


33. E+3 ioni tarkibida 118 ta neytron va 76 ta elektron bo‘ladi. Shu elementning atom massasi nechaga teng?

A) 118 B) 121 C) 79 D) 197 E) 201


34. Atomning massasi 5.845.10-26 kg ga teng. Uning yadrosidagi protonlar soni 17 ta ekanligi malum bo‘lsa, undagi neytronlar sonini toping.

A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21


35. Bir element atomining massasi 6,179.10-26kg ga tengligi va undagi protonlar soni 17 ta ekanligi malum bo‘lsa, undagi neytronlar sonini toping.

A) 17 B) 18 C) 19 D) 20 E) 21


36. Massasi 6,179.10-26 kg va 5,845.10-26 kg bo‘lgan atomlarda mos ravishda 20 va 18 tadan neytron borligi malum bo‘lsa, ulardagi protonlarning sonini toping.

A) 20 va 20 B) 19 va 19 C) 17 va 17

D) 18 va 17 E) 20 va 22
37. Tartib nomeri 16 bo‘lgan element atomining eng yuqori valentlik imkoniyatini beradigan elektronlar sonini ko‘rsating.

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8


38. Izotoplarning qanday xususiyatlari har xil bo‘ladi?

1) protonlar soni 2) neytronlar soni

3) elektronlar soni 4) yadro zaryadlari

5) atomlarning massa sonlari

A) 1,3,4 B) 2,5 C) 1,2,5 D) 1,3,5 E) 3,4,5
39. Elementning oksidlanish darajasi +2 bo‘lganda, elektronlar soni 10 tabo‘lsa, undagi nuklonlar yig‘indisi va nuklonlar (n,p) soni qancha bo‘ladi?
A) 28,14,14 B) 20,10,10 C) 26,12,14 D) 24,12,12 E) 24,13,11
40. Tartib raqami 94 bo‘lgan element atomining nisbiy atom massasi 242 bo‘lsa, uning yadrosida nechta neytron bo‘ladi?

A) 242 B) 121 C) 94 D) 148 E) 188


41. Element +2 oksidlanish darajasiga o‘tganda qolgan elektronlar soni 12 tabo‘lsa, uning eng past va eng yuqori oksidlanish darajalari qanday bo‘ladi?

A) -1, +7 B) -3, +5 C) -2, +6 D) -4, +4 E) -2, +5


42. Fransiy atomidagi jami zarrachalar (elektron, neytron, proton) sonini ko‘rsating.

A) 174 B) 310 C) 323 D) 272 E) 136


43. Deyteriy kationidagi proton, elektron va neytronlar soni-

A) 1,0,1 B) 2,2,2 C) 1,1,1 D) 1,1,2 E) 1,2,1


44. Teng protonli atomlarni ko‘rsating.

1) protiy 2) geliy 3) tritiy 4) deyteriy5) litiy

A) 1,3,4 B) 1,2 C) 1,4 D) 2,3 E) 2,5
45. Ar=51 bo‘lgan xrom izotopi yadrosidagi protonlar (musbat nuklonlar) jami elementar zarrachalar yig‘indisining necha foizini tashkil etadi?

A) 32 B) 36 C) 47 D) 50 E) 53


46. 50V-yadrosidagi zaryadsiz nuklonlar jami elementar zarrachalar soni yig‘indisining necha foizini tashkil etadi?

A) 37 B) 31.5 C) 46 D) 50 E) 54


47. Izotop yadrosi 57 ta n va 43% p dan iborat bo‘lgan izotopni toping.

A) Tc-100 B) Tc-99 C) Cr-57 D) Mn-57 E) La-139


48. Atom tarkibidagi elementar zarrachalar umumiy yig‘indisi (p+n+e) ga nisbatan quyidagi p-30%, n-40%, e-30% miqdorini tashkil etadigan izotopni aniqlang.

A) Kr-84 B) Mn-55 C) Tc-100 D) Mg-25 E) 0-18


49. Eng og‘ir vodorod va kislorod izotoplaridan iborat vodorod peroksidning nisbiy molekulyar massasi va undagi neytronlar sonini toping.

A) 42,24 B) 42,22 C) 42,20 D) 40,24 E) 40,22


50. Tarkibida 33 ta proton, 56% neytroni bor atomga izobar bo‘lgan element atomlarini ko‘rsating.

1) Ge-74 2) Ge-75 3) As-72 4) As-76 5) Se-75

6) Se-76

A) 2,5 B) 1,6 C) 5,6 D) 1,2 E) 3,4


51. Atom yadrosi tarkibida 43,75% proton va 54 ta neytron bo‘lgan elementning izotoplarini ko‘rsating.

1) Nb-95 2) Tc-96 3) Mo-95 4) Mo-99 5) Tc-100

A) 3,4 B) 1,2 C) 1,3 D) 4,5 E) 2
52. Yadrosining tarkibi 45% proton va 55% neytrondan iborat bo‘lgan hamda yadrosi atrofida 18 ta elektron harakatlanadigan elementning izobarlarini aniqlang.

1) Ar-42 2) Ar-43 3) K-40 4) Ca-40 5) Ca-45

A) 3,4 B) 1,2 C) 4,5 D) 2,5 E) 1,3,4
53. Yadrosining tarkibi 43,75% proton, 56,25% neytrondan iborat bo‘lgan hamda yadrosi atrofida 14 ta elektron harakatlanadigan elementning izotonlarini ko‘rsating.

1) Si-28 2) Si-30 3) P-32 4) S-32 5) S-34

A) 5 B) 1,2 C) 3,4 D) 4,5 E) 2,3,5
54. Element atomidan 4 ta e ajralgandan so‘ng, 92% elektroni qoldi. Shu iondagi p va e sonini aniqlang.

A) 50p, 46e B) 54p, 50e C) 50p, 50e D) 46p, 46e E) 46p, 50e


55. Sr izotopi atomining yadrosini necha foizi neytronlardan iborat?

A) 46.2 B) 56.8 C) 28.4 D) 71.6 E) 50.0


56. Vismut Bi izotopi atomining yadrosining tarkibini necha foizini protonlar tashkil etadi?

A) 30.7 B) 35.2 C) 39.7 D) 45.2 E) 49.7


57. Kumush izotopi yadrosining necha foiz tarkibini protonlar tashkil etadi?

A) 57,4 B) 49,7 C) 56,5 D) 43,5 E) 58,5


58. Neytronlar va elektronlar soni bir-biriga teng bo‘lgan zarrachalarni toping.

1) kaliy; 2) uglerod; 3) xlor anioni;

4) fosfor; 5) magniy; 6) xlor; 7) alyuminiy; 8) kremniy;

A) 3,5,6,7 B) 2,3,5,8 C) 1,2,3,5 D) 4,5,6,8 E) 2,3,4,5


59. Elektronlar va neytronlar soni o‘zaro teng bo‘lmagan elementlarni toping.

1) ftor 2) geliy 3) xrom 4) natriy 5) azot

6) magniy 7) uglerod 8) litiy 9) kaliy

A) 3,4,8,9 B) 2,5,6,7 C) 1,2,5,9 D) 1,3,4,7 E) 1,3,6,8


60. Qaysi metallning oksididagi elektronlar soni uning nitrididagiga qaraganda 2,64 marta kamroq bo‘ladi?

A) Fe B) Mg C) Ca D) Al E) Cu


61. Ba izotopi yadrosining necha foizi protonlardan iborat?

A) 81,16 B) 38,72 C) 59,40 D) 65,20 E) 40,58


62. Zaryadi +1 bo‘lgan kationlarni ko‘rsating.

1) digidrokso alyuminiy 2) gidrokso ammoniy

3) gidrokso guruh 4) geksa aminnikel

A) 2,3 B) 1,3 C) 3,4 D) 1,4 E) 1,2


63. Element atomida 45 ta neytron bo‘lib, ular element atom massasining 56,25% ini tashkil etadi. Bu elementdagi proton, elektron, element tartib nomeri va atom massasinitoping.

A) 40; 40; 45; 85 B) 38; 38; 38; 85

C) 35; 35; 35; 80 D) 35; 36; 30; 70 E) 45; 45; 35; 90
64. Element atomidagi neytronlar soni 45 ta bo‘lib, bu esa element atom massasining 56,25% ini tashkil etadi. Bu element atomida nechta elektron borligini ko‘rsating.

A) 29 B) 48 C) 35 D) 32 E) 41


65. Noma’lum element atomidagi proton, neytron va elektronlarning umumiy soni 40 ta bo‘lib, undan 32,5% ini elektronlar tashkil etadi. Elementning atom massasini aniqlang.

A) 20,18 B) 28 C) 27 D) 16 E) 35,5


66. Tarkibidagi neytronlar soni bilan farq qiladigan molekulalarni toping.

1) N218O 2) D216O 3) D217O 4) NH3

A) 2,3,4 B) 1,2,3 C) 1,2,4 D) 2,3 E) 1,4
67. Gidrokso alyuminiy ioni tarkibiga kiruvchi proton, neytron va elektronlar sonini hisoblang.

1) 20 2) 22 3) 24 4) 26

A) 2,1,2 B) 3,2,2 C) 1,2,2 D) 2,2,1 E) 3,3,7
68. Gidrosulfat ioni tarkibini tashkil etuvchi proton, neytron va elektronlar sonini hisoblang.

1) 50 2) 49 3) 48 4) 47

A) 3,4,3 B) 3,4,2 C) 2,4,2 D) 1,4,2 E) 2,3,2
69. Dixromat ioni tarkibini nechta proton, neytron va elektronlar tashkil etadi?

1) 104 2) 114 3) 112 4) 106

A) 1,2,3 B) 1,3,2 C) 1,3,4 D) 3,1,2 E) 1,3,1
70. Qaysi birikmada protonlar sonining neytronlar soniga bo‘lgan nisbati birdan katta?

A) natriy gidrid B) tellurgidrid

C) litiy gidrid D) suv E) vodorodftorid
71. Qaysi birikmalarda proton va neytronlar soni bir xil?

1) deytero metan 2) ammiak 3) metan

4) vodorod sulfid 5) og‘ir suv 6) vodorod ftorid

A) 4,5,7 B) 3,4,6 C) 1,2,4 D) 1,5,6 E) 2,5,7


72. Qaysi birikmada protonlar va neytronlar nisbati 5:3 ga teng?

A) ammiak B) suv C) vodorod ftorid D) metan E) silan


73. Qaysi birikmada neytronlar sonining protonlar soniga nisbati 0,7 ga teng?

A) silan B) suv C) natriy gidrid

D) ammiak E) vodorod sulfid
74. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton va neytronlar soni bir xil bo‘lganlarini tanlang.

1) metan; 2) vodorod ftorid; 3) gidroksoniy kationi;

4) deytero metan; 5) o‘ta og‘ir suv (T2O)

A) 2,5 B) 2,4 C) 1,4,5 D) 1,3


75. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektron yig‘indisi ortib borish tartibida joylashtirilgan javobni belgilang.

1) metan 2) vodorod ftorid 3) gidroksoniy kationi

4) deytero metan 5) o‘ta og‘ir suv (T2O)

A) 3,5,2,1,4 B) 5,2,4,3,1 C) 1,4,2,5,3 D) 1,3,2,4,5


76. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi neytronlar soniga nisbatan elektronlar soni ko‘p bo‘lganlarini tanlang.

1) metan 2) vodorod ftorid 3) gidroksoniy kationi

4) deytero metan 5) o‘ta og‘ir suv (T2O)

A) 2,5 B) 2,4 C) 1,4,5 D) 1,3


77. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisini kamayib borish tartibida joylashtirilgan javobni belgilang.

1) og‘ir suv (D2O) 2) gidroksoniy kationi

3) metan 4) vodorod ftorid 5) ammoniy kationi

A) 3,5,2,1,4 B) 4,3,1,2,5 C) 1,4,2,5,3 D) 1,3,4,2,5


78. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi protonning neytronga nisbati birdan katta bo‘lganlarini tanlang.

1) og‘ir suv (D2O) 2) gidroksoniy kationi

3) metan 4) vodorod ftorid 5) ammoniy kationi

A) 3,4 B) 2,3,5 C) 1,2,5 D) 1,4


79. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi neytron soni kamayib borish tartibida joylashtirilgan javobni belgilang.

1) og‘ir suv (D2O) 2) gidroksoniy kationi

3) metan 4) vodorod ftorid 5) ammoniy kationi

A) 3,5,2,1,4 B) 4,3,1,2,5 C) 1,4,2,5,3 D) 1,3,4,2,5


80. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi protonning neytronga nisbati birga teng bo‘lganlarini tanlang.

1) og‘ir suv (D2O) 2) gidroksoniy kationi

3) metan 4) vodorod ftorid 5) ammoniy kationi

A) 3,4 B) 2,3,5 C) 1,2,5 D) 1,4


81. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtirilgan javobni belgilang.

1) og‘ir suv (D2O) 2) gidroksoniy kationi

3) metan 4) vodorod ftorid 5) ammoniy kationi

A) 3,5,2,1,4 B) 4,3,1,2,5 C) 1,4,2,5,3D) 1,3,4,2,5


82. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi kamayib borish tartibida joylashtirilgan javobni belgilang.

1) metan; 2) vodorod ftorid; 3) gidroksoniy kationi;

4) deytero metan; 5) o‘ta og‘ir suv (T2O)

A) 5,2,4,3,1 B) 4,3,1,2,5 C) 1,4,2,5,3 D) 1,3,2,4,5


83. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi protonlar soniga nisbatan neytronlar soni kam bo‘lganlarini tanlang.

1) metan 2) vodorod ftorid 3) gidroksoniy kationi

4) deytero metan 5) o‘ta og‘ir suv (T2O)

A) 1,3 B) 2,4 C) 1,4,5 D) 2,5


84. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisini kamayib borish tartibida joylashtirilgan javobni belgilang.

1) og‘ir suv (D2O) 2) gidroksoniy kationi

3) metan 4) vodorod ftorid 5) ammoniy kationi

A) 5,2,4,3,1 B) 4,3,1,2,5 C) 1,4,2,5,3 D) 1,3,2,4,5


85. Quyida keltirilgan molekula va ionlar

tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi kamayib borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.

1) Be; 2) Be2+; 3) Li; 4) Li+.

A) 1, 2, 3, 4 B) 4, 2, 3, 1 C) 1, 3, 4, 2 D) 4, 3, 2, 1


86. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi neytronlar soni kamayib borishi tartibida joylashtiring

1) 15N2; 2) 13CO; 3) 15NH3; 4) H218O

A) 3,4,2,1 B) 1,2,4,3 C) 4,1,3,2 D) 1,4,2,3
87. Quyida keltirilgan molekulalardan ularning tarkibidagi neytronning protonga nisbati birdan katta bo‘lganlarini tanlang.

1) N ; 2) 15NH3; 3) 13CO; 4) 15N2

A) 2, 1 B) 2, 4 C) 1, 3D) 3, 4
88. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yigindisi kamayib borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.

1) H3O+; 2) CH4; 3) HF; 4) NH4; 5) H2O

A) 3,1,4,5,2 B) 2,5,1,4,3 C) 3,4,1,5,2 D) 2,4,5,1,3
89. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi kamayib borishi tartibida joylashtiring.

1) N ; 2) 15NH3; 3) 13CO; 4) 15N2

A) 4, 3, 1, 2 B) 2, 1, 3, 4 C) 2, 3, 1, 4 D) 1, 3, 4, 2
90. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) N ; 2) 15NH3; 3) 13CO; 4) 15N2

A) 4, 3, 1, 2 B) 2, 1, 3, 4 C) 2, 3, 1, 4 D) 1, 3, 4, 2
91. Quyidakeltirilganmolekulavaionlartarkibidagiproton, neytronvaelektronlaryig‘indisikamayibborishitartibidajoylashtirilganqatornianiqlang.

1) H3O+ 2) N2O 3) OH- 4) O2- 5) O1-

A) 1,2,3,4,5 B) 5,4,3,2,1C) 1,5,3,4,2 D) 2,4,1,5,3
92. Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.

1) H3O+; 2) CH4; 3) HF; 4) NH ; 5) H2O

A) 3, 1, 4, 5, 2 B) 2, 5, 1, 4, 3

C) 3, 4, 1, 5, 2 D) 2, 4, 5, 1, 3


93. Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.

1) CO; 2) NO; 3) Li2O; 4) BeO; 5) T2O

A) 5, 4, 1, 3, 2 B) 5, 3, 4, 1, 2

C) 2, 3, 1, 4, 5 D) 2, 4, 3, 1, 5


94. Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi kamayib borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.

1) CO; 2) NO; 3) Li2O; 4) BeO; 5) T2O

A) 5, 4, 1, 3, 2 B) 5, 3, 4, 1, 2 C) 2, 3, 1, 4, 5 D) 2, 4, 3, 1
95.Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.

1) NH3; 2) NO; 3) N2H4; 4) HN3; 5) CH3NH2

A) 1,2, 5, 3, 4 B) 4, 2, 5, 3, 1 C) 1, 3, 5, 2, 4 D) 4, 3, 5, 2, 1
96. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi ortib borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.

1) N-3; 2) H2O; 3) F-; 4) D2O; 5) OH-

A) 4, 3, 2, 5, 1 B) 1, 3, 2, 5, 4

C) 1, 5, 2, 3, 4 D) 4, 2, 5, 3, 1


97. Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig‘indisi kamayib borishi tartibida joylashtirilgan qatorni aniqlang.

1) NH3; 2) NO; 3) N2H4; 4) HN3; 5) CH3NH2

A) 1, 2, 5, 3, 4 B) 4, 2, 5, 3, 1

C) 1, 3, 5, 2, 4 D) 4, 3, 5, 2, 1


98. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi neytronlarga nisbatan elektronlar soni ko‘p bo‘lganlarini tanlang.

1) LiH; 2) SiH4; 3) HF; 4) H2O; 5) CH4.

A) 2, 4, 5 B) 1, 2, 5 C) 2, 4 D) 1, 3
99. Quyida keltirilgan molekulalar tarkibidagi protonning neytronga nisbati birga teng bo‘lganlarini tanlang.

1) LiH 2) SiH4; 3) HF; 4) H2O; 5) CH4.

A) 2, 4, 5 B) 1, 2, 5 C) 2, 4 D) 1, 3
100. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig`indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) deytero metan; 2) suv; 3) og`ir suv(D2O);

4) ammiak; 5) o`ta og`ir suv (T2O).

A) 4,3,1,2,5 B) 5,1,3,2,4 C) 5,3,4,1,4 D) 4, 2, 1, 3, 5


101. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig`indisi kamayib borishi tartibida joylashtiring.

1) deytero metan; 2) suv; 3) og`ir suv (D2O);

4) ammiak; 5) o`ta og`ir suv (T2O).

A) 4, 3, 1, 2, 5 B) 5, 1, 3, 2, 4

C) 5, 3, 2, 1, 4 D) 4, 2, 1, 3, 5
102. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi neytronlar soni ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) suv; 2) deytero metan; 3) ammiak;

4) metan; 5) o`ta og`ir suv (T2O).

A) 4, 3, 1, 2, 5 B) 5, 1, 3, 2, 4

C) 5, 2, 1, 3, 4 D) 4, 2, 1, 3, 5
103. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi neytronlar soni kamayib borishi tartibida joylashtiring.

1) suv; 2) deytero metan; 3) ammiak;

4) metan; 5) o`ta og`ir suv (T2O).

A) 4, 3, 1, 2, 5 B) 5, 1, 3, 2, 4

C) 5, 2, 1, 3, 4 D) 4, 2, 1, 3, 5
104. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig`indisi ortib borishi tartibida joylashtiring.

1) N2O; 2) NO; 3) N2O3; 4) NO2; 5) N2O5

A) 5, 1, 4, 3, 2 B) 2, 3, 1, 4, 5

C) 5, 3, 4, 1, 2 D) 2, 1, 4, 3, 5


105. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig`indisi kamayib borishi tartibida joylashtiring.

1) N2O; 2) NO; 3) N2O3; 4) NO2; 5) N2O5

A) 5, 1, 4, 3, 2 B) 2, 3, 1, 4, 5

C) 5, 3, 4, 1, 2 D) 2, 1, 4, 3, 5


MODDA MIQDORI. MOL.
1. Mol degan tushuncha nimani anglatadi?

A) grammlarda ifodalangan massa;

B) g/molda ifodalangan massa;

C) molda ifodalangan miqdor;

D) litrda ifodalangan hajm;

E) l/molda ifodalangan hajm:


2. “Mol” nima?

1) bir dona molekulaning massasi

2) bir dona atomning massasi

3) moddaning miqdori

4) 6,02.1023 dona atom yoki molekula massasi.

A) 1 B) 2 C) 2 va 3 D) 3 va 4 E) 4


3. Massasi 25 g bo‘lgan kalsiy karbonatdagi modda miqdori (mol) qanday bo‘ladi?

A) 0,40 mol B) 0,25 mol C) 0,35 mol

D) 0,50 mol E) 0,60 mol
4. 160 g massali oltingugurtda necha mol oltingugurt atomi bor?

A) 4 B) 5 C) 5.5 D) 4.5 E) 6.0


5. Massasi 4,4 g bo‘lgan uglerod (IV)-oksidda qancha miqdor (mol) modda bor?

A) 1 B) 0,1 C) 0,01 D) 2 E) 1.5


6. 157,5 g nitrat kislotada necha gramm-molekula modda bo‘ladi?[Ar(N)=14,Ar(O)=16]

A) 2.0 B) 2.5 C) 3.0 D) 1.5 E) 3.5


7. 3 g uglerod necha gramm/atom miqdorini tashkil etadi?

A) 3 B) 0,3 C) 0,25 D) 0,03 E) 0,35


8. Og‘irligi 13,5 g bo‘lgan alyuminiydan yasalgan choy qoshig‘i necha gramm/atomni tashkil etadi?

A) 13,5 B) 6,75 C) 1,35 D) 0,675 E) 0,50


9. 10 g vodorod, 128 g mis, 54 g kumush va 3,0 g uglerod berilgan. Shu moddalar gramm/ atomlari ortib borish tartibida joylashgan qatorni aniqlang

A) uglerod, kumush, mis, vodorod

B) vodorod, kumush, uglerod, mis

C) mis, vodorod, uglerod, kumush

D) kumush, uglerod, vodorod, mis

E) vodorod, mis, kumush, uglerod


10. 85 g ammiak necha mol miqdorni tashkil etadi? [Ar(N)=14]

A) 4,5 B) 5,0 C) 5,5 D) 9,0 E) 8,3


11. Massasi 500 g bo‘lgan suvda necha mol suv bo‘lishi mumkin?

A) 27,8 B) 22,4 C) 35,6 D) 18,0 E) 9,0


12. 0,3 mol sulfat kislota necha gramm bo‘ladi?

A) 29,4 B) 80 C) 40 D) 82 E) 35,6


13. 0,15 mol oltingugurt (VI) oksidning massasi necha gramm keladi?

A) 15 B) 13 C) 11 D) 10 E) 12


14. Kalsiy oksidning 0,8 mol miqdori necha gramm massaga ega bo‘lishini hisoblang.

A) 44,8 B) 49,4 C) 50,0 D) 52,0 E) 52,5


15. 2 mol miqdordagi natriy nitratning massasini aniqlang. Ar(Na)=23;Ar(N)=14;Ar(O)=16]

A) 160 B) 165 C) 175 D) 170 E) 177


16. Modda miqdori 2 mol bo‘lgan geksa amin nikel(II) xloridning massasini (g) hisoblang. [Ni(NH3)6]Cl2

A) 46,4 B) 282 C) 696 D) 464 E) 502


17. 10 mol 1) xlor 2) vodorod 3) vodorod xloridlarning massalari (g) keltirilgan qatorni ko‘rsating.

A) 35,5;2;36,5 B) 355; 20;365 C) 71; 10; 365

D) 710; 20; 365 E) 730; 20;710
18. 0,015 mol natriy gidroksid necha gramm massaga ega? [Ar(Na)=23]

A) 0,30 B) 0,45 C) 0,60 D) 0,40 E) 0,50


19. Quyidagi moddalarning har biridan 1 mol miqdordan olinganda, qaysi moddaning massasi eng og‘ir bo‘ladi? [Mr(NaCl)=58,5; Mr(glyukoza)=180; Mr(saxaroza)=342; Mr(KClO3)=122,5; Mr(KMnO4)=158]

A) oshtuzi B) glyukoza C) saxaroza

D) bertoletuzi E) kaliy permanganat
20. Tarkibida 0,25 mol oltingugurt bo‘lgan temir (II) sulfidning massasi necha gramm bo‘ladi?

A) 25 B) 20 C) 26 D) 23 E) 22


21. 1 mol tetra fosfor va 2 mol ozondagi atomlar sonining nisbatini toping.

A) 1:2 B) 1:1,5 C) 1:1 D) 2:1 E) 1,5:2


22. 1,5 mol CI2O va 3 mol N2O dagi kislorod atomlarining nisbatini toping.

A) 1:2 B) 1:3 C) 1:4 D) 1:5 E) 1:6


23. 2 mol suv va ikki mol H2SO4 dagi atomlar sonining nisbatini toping.

A) 1:2,33 B) 1:2,5 C) 1:2 D) 1:1,5 E) 1:1,17


24. 3 mol oltingugurt (IV)-oksid va 3 mol karbonat kislotadagi atomlar sonining nisbatini toping.

A) 1:1,5 B) 1:1 C) 1:2 D) 1:2,5 E) 1:2,33


25. 0.5 mol N2O5 va 1.5 mol Na2O dagi atomlar sonining nisbatini toping.

A) 1:1,3 B) 1:2,3 C) 1:1,5 D) 3,5:0,5 E) 1:2


26. 1,25 mol Fe2O3 va 2.25 mol Al2O3 dagi atomlar sonining nisbatini toping.

A) 1:1,2 B) 1:1,8 C) 1:1,5 D) 1:2,5 E) 1:2,2


27. 1.75 mol Cl2O5 va 0.75 mol Mn2O7 dagi atomlar sonining nisbatini toping.

A) 1,8:2 B) 1:1,8 C) 1,8:1 D) 2:1 E)1,5:1


28. 0.25 mol N2O va 0.5 mol Fe(OH)3 dagi atomlar sonining nisbatini toping.

A) 1:2,7 B) 1:3,7 C)1:4,7 D) 1:1 E) 0,25:0,5


29. 0.75 mol B2O3 va 1 mol KClO3 dagi atomlar sonining nisbatini toping.

A) 1:1,6 B) 1:1,4 C) 1:1,5 D) 1:1,3 E) 1:1,7


30. 3 mol Cl2O va 2 mol N2O3 dagi atomlar sonining nisbatini toping.

A) 1:1,1 B) 1:2,1 C) 1:1,2 D) 1:1,3 E) 2:1,0


39. 0,2 mol XO2 birikmasi 9,2 g kelsa,1 mol X2O5 necha gramm keladi?

A) 46 B) 92 C) 108 D) 54 E) 62


40. 0,05 mol oddiy modda yondirilganda, metandan 2,75 marta og‘ir bo‘lgan 67,2 l (n.sh.) gaz hosil bo‘lgan. Oddiy moddaning formulasini toping.

A) C60B)C50C)C40D) C70E) C80


41. 21 g magniy karbonatda necha mol magniy atomlari mavjud?

A) 0.25 B) 0.5 C) 1.0 D) 0.75 E) 1.5


42. 80 g temir(III)-oksidida necha mol temir bor?

A) 2.0 B) 1.0 C) 1.5 D) 1.3 E) 1.8


43. Temir ammoniy achchiqtosh [Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O] ning 2,5 mol miqdoridagi kislorod atomlari nisbiy massasini hisoblang.

A) 560 B) 224 C) 320 D) 240 E) 400


44. 49 g sulfat kislotadagi vodorod ionlarining modda miqdori nechaga teng bo‘ladi?

A) 1,0 B) 0,15 C) 0,75 D) 2,0 E) 0,25


45. Vodorod xloridning qanday miqdorida 3 mol xlor mavjud?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 7


46. Necha gramm bertole tuzi tarkibida 6,0 g/atom kislorod bo‘ladi?

A) 235 B) 240 C) 245 D) 250 E) 255


47. 5,6 g KOH dagi mollar soniga to‘g‘ri keladigan NaOH ning massasi topilsin

A) 8 B) 20 C) 4 D) 40 E) 56


48. Massasi 245 g bo‘lgan Bertolle tuzini parchalanishidan hosil bo‘lgan kislorodning miqdorini (mol) hisoblab toping.

A) 1,0 B) 1,3 C) 3,0 D) 1,5 E) 2,0
Yüklə 381,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə