Kimyo talabalikka ilk qadam 1-qism I bob kimyoning asosiy tushunchalariYüklə 381,58 Kb.
səhifə19/24
tarix06.04.2022
ölçüsü381,58 Kb.
#85116
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
2 5357362512188674321
Kastyum forma
Kislotalarning – kimyoviy xossa
1. Nitrat kislota qaysi metall bilan ta’sirlashganda, NO2 gazi ajralib chiqadi?

A) Ba B) Fe C) Al D) Cu


2. Qo‘yidagilarning qaysilari neytrallanish reaksiyalari hisoblanadi?

1) NaOH+HCI=2) NaHCO3+NaOH=3) NaHCO3+HCI=

A) 1 B) 2 C) 3 D) 2 va 3 E) 1 va 2
3. Qaysi reaksiya uchun konsentrlangan kislota qo‘llanilgan?

1. Zn+H2SO4=ZnSO4+H2

2. Zn+HNO3=Zn(NO3)2+NH4NO3+H2O

3. Zn+H2SO4=ZnSO4+H2S+H2O

4. Zn+HNO3=Zn(NO3)2+NO+H2O

A) 1 B) 3 C) 4 D) 2,3 E) 2,4


4. Qaysi reaksiyada konsentrlangan nitrat kislota qo‘llanilgan?

A) Cu+HNO3→Cu(NO3)2+NO+H2O

B) Mg+HNO3→Mg(NO3)2+NO+H2O

C) Pb+HNO3→Pb(NO3)2+NO2+H2O

D) Zn+HNO3→Zn(NO3)2+NH4NO3+H2O

E) Mg+HNO3→Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O


5. Konsentrlangan sulfat kislota quyida berilgan qaysi guruhdagi moddalar bilan reaksiyaga kirisha oladi?

A) oltingugurt, oltin, uglerod, kaliy nitrat (kristall)

B) uglerod(IV)oksid, xlor, natriy ishqor, oltingugurt

C) vodorod xlorid, kalsiy oksid, osh tuzi(kristall)

D) kaliy ishqor, rux, mis, azot

E) vodorod sulfid, magniy, vodorod, oltingugurt


6. Kislotalarning umumiy xossalari qaysi xususiyatlari bilan bog‘liq?

A) suvda oson erishi

B) dissotsilanish xususiyati

C) molekulasida vodorod atomi mavjudligi

D) molekulasida kislota qoldig‘i mavjudligi

E) vodorod ajratib chiqarishi


7. Qaysi kislota metallar bilan reaksiyaga kirishganda, vodorod ajralib chiqmaydi?

A) H3PO4 B) H2SO4 C) HNO3 D) HCl E) H2S


8. Ushbu H-O-C(O)-O-H struktur formulaga ega bo‘lgan moddani aniqlang.

A) karbonat kislota B) chumoli kislota

C) oksalat kislota D) etilenglikol
9. Fosfit kislotaning xlorangidridi (PCl3) gidrolizlanganda...va.... hosil bo‘ladi?

A) HPO3; HCl B) H3PO3; HCl C) H3PO4; HCl

D) H4P2O7; Cl2 E) H3PO3; Cl2
10. Fosfat kislotaning xlorangidridi (PCl5) gidrolizlanishida .... va ... hosil bo‘ladi?

A) HPO3; HCl B) H3PO3; HCl C) H3PO4; HCl

D) H4P2O7; Cl2 E) H3PO3; Cl2
11. Konsentrlangan sulfat kislota oltingugurt bilan reaksiyaga kirishganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?

A) SO2, H2O B) H2O, H2S C) S, SO2, H2O

D) SO3, H2O E) H2O, H2S, S
12. Sulfat kislota eritmasi quyidagi moddalarning qaysilari bilan reaksiyaga kirishadi?

1. LiOH 2. HNO3 3.CH3COOH 4. FeO

5. Na2SO4 6. K2CO3 7. SO3 8. Au

A) 1,4,6 B) 1,2,3 C) 4,5,6 D) 5,7,8 E) 2,3,8


13. Vodorod sulfidni qaysi moddalar yordamida quritish mumkin?

1) kalsiy oksid 2) kaliy gidroksid

3) fosfor(V)oksid 4) konsentrlangan sulfat kislota

A) 3,4 B) 1,2 C) 1,2,3 D) 1,2,3,4 E) faqat 3


14. Qaysi kislota yoki kislota aralashmasida oltin eriydi?

A) kons HCl

B) kons HNO3

C) kons H2SO4

D) kons 3 hajm HCl+kons 1 hajm H2SO4

E) kons 3 hajm HCl+ kons 1 hajm HNO3


15. Quyidagi kislotalarning qaysilariga P2O5 muvofiq keladi?

1) ortofosfat 2) fosfit 3) pirofosfat 4) metafosfat

A) 1,2,3 B) 1,3 C) 2,3,4 D) 1,3,4 E) hammasiga
16. Ortofosfat kislota eritmasida necha xil ionlar bo‘lishi mumkin?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6


17. Vodorod xlorid qaysi oksid bilan reaksiyaga kirishadi?

A) SiO2 B) CO2 C) MgO D) CO E) SO2


19. Konsentrlangan sulfat kislota quyida berilgan qaysi guruhdagi moddalar bilan reaksiyaga kirisha oladi?

A) oltingugurt, oltin, uglerod, kaliy nitrat (kristall)

B) uglerod(IV)oksid, xlor, natriy ishqor, oltingugurt

C) vodorod xlorid, kalsiy oksid, osh tuzi(kristall)

D) kaliy ishqor, rux, mis, azot

E) vodorod sulfid, magniy, vodorod, oltingugurt


20. Temir(II) va temir(III) ionlari uchun sifat reaksiyasini bajarish uchun qaysi moddalardan foydalanish mumkin?

A) xlor ioni B) gidroksid ioni C) sulfat ioni

D) atsetat ioni E) sulfit ioni
21. Suyultirilgan nitrat kislota quyidagi moddalarning qaysilari bilan reaksiyaga kirishmaydi?

1) natriy ishqor; 2) sulfat kislota; 3) mis;

4) rux oksid; 5) kalsiy nitrat; 6) azot (IV)oksid;

7) rux karbonat; 8) platina;

A) 2,5,6,7 B) 2,5,6,8 C) 1,3,4,7 D) 1,6,7,8 E) 1,2,3,4
22. Kislotalar bilan reaksiyasi portlashga olib keladigan metallarni ko‘rsating.

1) natriy 2) bariy 3) berilliy 4) kaliy

5) kalsiy 6) magniy

A) 1,2,4 B) 1,2,3 C) 1,3,6 D) 2,5,6 E) 1,3,4


23. Mis-kumush qotishmasini eritish uchun qaysi kislotadan foydalanish mumkin?

A) nitrat B) xlorid C) yodid D) fosfat E) sulfid


24. Konsentrlangan xlorid kislota qaysi moddalar bilan ta’sirlashganda, gaz holdagi modda hosil bo‘lmaydi?

1) mis 2) malaxit 3) kaliy permanganat 4) osh tuzi

A) 1,3 B) 3,4 C) 1,2 D) 1,4 E) 2,3
25. Quyidagi aralashmalarning qaysi biri suyultirilgan xlorid kislotada eriydi?

1) temir va magniy 2) alyuminiy va mis 3) kalsiy va bariyning karbonati 4) bariy sulfat va kaliy xlorid

A) 2 va 3 B) 3 va 4 C) 1 va 2 D) 2 va 4 E) 1 va 3
26. Konsentrlangan xlorid kislota qaysi moddalar bilan ta’sirlashganda, gaz holdagi modda hosil bo‘ladi?

1) mis 2) malaxit 3) kaliy permanganat 4) osh tuzi

A) 1,3 B) 3,4 C) 1,2 D) 1,4 E) 2,3
27. Suyultirilgan nitrat kislota quyidagi moddalarning qaysilari bilan reaksiyaga kirishadi?

1) natriy ishqori 2) sulfat kislota 3) mis

4) rux oksid 5) kalsiy nitrat 6) azot(IV)oksid

7) rux karbonat 8) platina

A) 2,5,6,7 B) 2,5,6,8 C) 1,3,4,7 D) 1,6,7,8 E) 1,2,3,4
28. Quyidagi aralashmalarning qaysi biri suyultirilgan xlorid kislotada erimaydi?

1) temir va magniy; 2) alyuminiy va mis; 3) kalsiy va bariyning karbonati; 4) bariy sulfat va kaliy xlorid;

A) 2 va 3 B) 3 va 4 C) 1 va 2 D) 2 va 4 E) 1 va 3
29. Suyultirilgan nitrat kislota quyidagi moddalarning qaysilari bilan reaksiyaga kirishmaydi?

1) natriy ishqor; 2) sulfat kislota; 3) mis; 4) rux oksid; 5) kalsiy nitrat; 6) azot (IV)oksid; 7) rux karbonat;

8) platina;

A) 2,5,6,7 B) 2,5,6,8 C) 1,3,4,7 D) 1,6,7,8 E) 1,2,3,4


30. Sulfat va xloridlarni qaysi modda yordamida bir-biridan farqlash mumkin?

A) kalsiy xlorid B) natriy silikat

C) kumush D) bariy nitrat
31. Qaysi konsentrlangan kislota qizdirilganda HCl ishtirokida oltinni eritadi?

1) HNO3 2) HCl 3) H2SO4 4) H2SeO4 5) H2TeO4

A) 1,2 B) 2,4 C) 1,3 D) 3 E) 3,5
32. Konsentrlangan nitrat kislota bilan qaysi moddalar reaksiyaga kirishmaydi?

1) Mg 2) Cu 3) Al 4) SiO2

A) 1,2 B) 1,3 C) 1,4 D) 2,3 E) 3,4
33. Konsentrlangan nitrat kislota bilan qaysi moddalar reaksiyaga kirishmaydi?

1) Mg 2) Cu 3) Al 4) SiO2

A) 1,2 B) 1,3 C) 1,4 D) 2,3 E) 3,4
34. Xlorid va sulfat kislotalarni bir-biridan farqlash imkonini beradigan moddani tanlang.

A) kumush B) bariy nitrat C) kalsiy xlorid

D) rux E) natriy silikat
35. Qaysi modda suvda eriganda bir bosqichli dissotsilanish natijasida S-2 ioni hosil bo‘ladi?

A) natriy sulfat B) natriy sulfit

C) natriy sulfid D) natriy gidrosulfat

E) natriy gidrosulfid


36. Qaysi konsentrlangan kislota qizdirilganda HCI ishtirokida oltinni eritadi?

1) HNO3 2) HCl 3) H2SO4 4) H2SeO4 5) H2TeO4

A) 1,2 B) 2,4 C) 1,3 D) 3 E) 3,5
37. Mis-kumush qotishmasini eritish uchun qanday kislotadan foydalanish kerak?

A) xlorid B) nitrat C) sulfat D) fosfat E) sulfid


38. Vodorod xlorid qaysi oksid bilan reaksiyaga kirishadi?

A) SiO2 B) CO2 C) MgO D) CO E) SO2


39. Quyidagi moddalarning qaysilari suvda eriganda, kislota hosil bo‘ladi?

1) natriy xlorid 2) kalsiy oksid 3) ammiak

4) vodorod xlorid 5) etanol 6) vodorod sulfid

A) 4 va 6 B) 1 va 3 C) 2 va 6 D) 3 va 5 E) 3 va 6


40. Xlorid kislota eritmasi xona haroratida quyidagi moddalarning qaysilari bilan reaksiyaga kirisha oladi?

1. mis 2. natriy gidrokarbonat 3. kremniy(IV)oksid

4. natriy nitrat 5. rux gidroksoxlorid

A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 1,5 E) 2,5


41. Temir(II) va temir(III) ionlari uchun sifat reaksiyasini bajarish uchun qaysi moddalardan foydalanish mumkin?

A) xlor ioni B) gidroksid ioni C) sulfat ioni

D) atsetat ioni E) sulfit ioni
42. Konsentrlangan sulfat kislota oltingugurt bilan reaksiyaga kirishganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?

A) SO2, H2O B) H2O, H2S C) S, SO2, H2O

D) SO3, H2O E) H2O, H2S, S
43. Sulfat kislota eritmasi quyidagi moddalarning qaysilari bilan reaksiyaga kirishadi?

1. LiOH 2. HNO3 3.CH3COOH 4. FeO

5. Na2SO4 6. K2CO3 7. SO3 8. Au

A) 1,4,6 B) 1,2,3 C) 4,5,6 D) 5,7,8 E) 2,3,8


44. Konsentrlangan xlorid kislota qaysi moddalar bilan reaksiyaga kirishganda gaz holdagi modda hosil bo‘ladi?

1. mis 2. malaxit 3. kaliy permanganat 4. osh tuzi

A) 1,2 B) 2,3 C) 1,3 D) 1,4 E) 3,4
45. Suyultirilgan nitrat kislota quyidagi moddalarning qaysilari bilan reaksiyaga kirishadi?

1) NaOH 2) H2SO4 3) Fe(NO3)2 4) ZnO

5) Ca(NO3)2 6) NO2 7) ZnCO3 8) Pt

A) 1,4,7 B) 1,2,3 C) 4,5,6 D) 6,7,8 E) 2,5,8


46. Mis-kumush qotishmasini eritish uchun qanday kislotadan foydalanish kerak?

A) xlorid B) nitrat C) sulfat

D) fosfat E) sulfid
47. Raqamlangan probirkalarga:

1) natriy nitrat

2) soda

3) kaliy xlorid

4) potash

5) natriy sulfit

6) kaliy sulfat eritmalari solingan.

Ularniing har biriga xlorid kislota eritmasi tomizilsa, qaysi probirkalarda gaz ajralib chiqadi?

A) 2 va 5 B) 2,5 va 6 C) 1,2 va 3 D) 2,4,5 E) 3,4 va 5
48. Uchta probirkada nomlari yozilmagan HCl, H2SO4, HNO3 kislotalar eritmalari berilgan. Xlorid kislotani qaysi reaktiv yordamida aniqlash mumkin?

A) bariy xlorid B) natriy gidroksid

C) kumush nitrat D) kalsiy gidroksid
49. Sulfat va perxlorat kislotalarning tegishli angidridlarininig formulalarini ko‘rsating.

A) oltingugurt(IV)oksid va xlor(I) oksid

B) oltingugurt(VI) oksid va xlor(VII) oksid

C) oltingugurt(VI) oksid va xlor(VI) oksid

D) oltingugurt(IV)oksid va xlor(VII) oksid

E) oltingugurt(VI) oksid va xlor(IV)oksid


50. Xrom(VI) oksid va xrom(VII) oksidga muvofiq keladigan kislotalarni aniqlang.

A) xromat va xlorat kislotalar

B) bixromat kislota va xlorit kislota

C) xromat kislota va perxlorat kislota

D) xromit va perxlorat kislotalar

E) bixromat kislota va gipoxlorit kislota


51. O‘ta suyultirilgan HNO3 magniy metalli bilan reaksiyaga kirishganda, azotning oksidlanish darajasi nechagacha qaytariladi?

A) +4 B) +3 C) +2 D) +1 E) -3Yüklə 381,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə