Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə10/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   109

30 
 
Kabineti.- Sumqayıt: [s.n.], 1988.- 32 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və 
rus dillərindədir.- 500 nüs.- [Ar1988/1132] 
160.
 
 Актуальные  вопросы  совершенствования  стиля 
и  методов  партийного  руководства  в  свете  решений 
XXVII  съезда  КПСС:  по  материалам  зонального  метод. 
семинара-совещания  лекторов  Грузии,  Азербайджана  и 
Армении  /отв.  ред.:  М.М.Муслимов,  И.М.Мосесов;  Бакин. 
Высшая 
Партийная 
Школа, 
Факультет 
Повышения 
Квалификации  Партийных,  Советских  и  Идеологических 
Кадров.- Баку: [б. и.], 1988.- 51 с.; 20 см.- [1-606605]  
161.
 
Байрамов, З.Р. Роль партийной пропаганды в повы-
шении  трудовой  и  общественной  активности  масс  /Зафар 
Байрамов;  АН  АзССР,  Бакин.  филиал  Ленинградского 
Финансово-Экономического  Ин-та  им.  Н.А.Вознесенского.- 
Баку: Элм, 1988.- 36 с.; 20 см.- 300 экз.- [1-610851] 
162.
 
Гасанов,  Н.К.  Комсомол  Азербайджана  в  годы 
Великой  Отечественной  войны:  к  70-летию  ВЛКСМ  /Натик 
Гасанов;  О-во  «Знание»  Азерб.  ССР.-  Баку,  1988.-  46  с.:  20 
см.- (В помощь лектору).- 500 экз.- [1-624867] 
163.
 
Зейналов,  А.М.  Партия  во  главе  масс  /Акрам 
Зейналов, О-во «Знание» Азерб. ССР.- Баку, 1988.- 90 с.: 20 
см.- (В помощь лектору).- 500 экз.- [1-609141] 
 
33 İqtisadiyyat. İqtisadi elmlər 
 
164.
 
Aqrar-sənaye  kompleksinin  təsərrüfat  mexanizmi
1987-1988-ci  il,  iyun  ayı  /burax.  məsul  O.H.Məmmədova;  elmi 
məsl.  H.A.Qasımov;  red.  N.M.Ağayeva;  Azərb.  SSR  Dövlət 
Aqrar-Sənaye  Komitəsi,  REKTK-“Azərbaqrarsənayeməlumat” 
Mərkəzi.- Bakı, [s.n.], 1988.- 61, [4] s.; 19 sm.- Göstərici: s. 62-
64.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 2500 nüs.- [Ar1988/1031] 
165.
 
Dəvətnamə  və  proqram.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  4  s.;  19 
sm.- 300 nüs.- [Ar1988/289]  


31 
 
166.
 
 Əhaliyə xidmət sahələrinin coğrafiyası: ixtisas kursu-
nun proqramı /tərt. ed.: Ş.Q.Dəmirqayayev, V.Ə.Əfəndiyev; red. 
Ə.M.Hacızadə; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; 
S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  ADU,  1988.-  8  s.;  22  sm.-  Bibl.:  s. 
8.- 150 nüs.- [Ar1988/290]  
167.
 
İqtisadi  mövzularda  mühazirələrin  hazırlanması  və 
oxunması:  metodiki  vəsait  /tərt.  ed.  S.H.Əsgərov;  tərc.  ed. 
Q.Həsənov;  Azərb.  SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti.-  Bakı:  [s.n.],  1988.- 
20, [3] s.; 20 sm.- 500 nüs. (cilddə).- [Ar1988/256]  
168.
 
 İran  və  Türkiyənin  iqtisadi  inkişaf  məsələləri  /red. 
İ.V.Əlibəyov;  Azərb.  SSR  EA,  Şərqşünaslıq  İn-tu.-  Bakı:  Elm, 
1988.-  152  s.,  cədv.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.- 
350 nüs.- [Ar1988/996] 
169.
 
Quliyev, T.Ə. Elmi-texniki tərəqqinin iqtisadi problem-
ləri  /Tofiq  Quliyev;  red.:  E.Məmmədyarova.-  Bakı:  Azərnəşr, 
1988.-  102,  [2]  s.;  20  sm.-  4000  nüs.-  ISBN  5-5520-005-28.- 
[Ar1988/56515]  
170.
 
Məsariflərə  nəzarətin  çek  formasının  tətbiqində 
Masallı  rayonundakı  M.Ə.Sabir  adına  sovxozun  iş  təcrübəsi 
/hazır:  M.M.Rəsulov,  V.M.Niftullayev;  red.  U.Z.Qalabəyov; 
Azərb. SSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsi, Elm və Təbliğat Baş 
İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  10  s.;  19  sm.-  1000  nüs.- 
[Ar1988/828] 
171.
 
Namazəliyev,  H.İ.  Aqrar-sənaye  kompleksi  sistemində 
maddi-texniki  təchizatın  iqtisadi  mexanizmi  /Hüseyn  Namazə-
liyev; rəy. H.A.Qasımov.- Bakı: Azərb. Dövlət Nəşriyyatı, 1988.- 
133, [3] s.; 20 sm.- 2500 nüs.- [Ar1988/40]  
172.
 
Sürətləndirmə  strategiyası:  dərs  vəsaiti:  siyasi  təhsil 
sistemi  üçün  /red.  V.V.Kulikovun;  müəl.:  V.V.Kulikov, 
Y.S.Şiryayev,  A.V.Dmitriyev  [bə  b.].-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.- 
287 s.; 21 sm.- 20000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/98]  
173.
 
Təsərrüfat  hesabı  və  kollektiv  podrat-təsərrüfat-
çılığın  iqtisadi  mexanizminin  əsas  amilləridir:  metodik 
tövsiyələr  /hazır.  B.M.Əliyev;  red.  U.Z.Qalabəyov;  Azərb.  SSR 


32 
 
Dövlət  Aqrar-Sənaye  Komitəsi,  Elm  və  Təbliğat  Baş  İdarəsi.- 
Bakı: [s.n.], 1988.- 22 s.; 20 sm.- 1500 nüs.- [Ar1988/811] 
174.
 
 Yeni təsərrüfat mexanizminin tətbiqinə dair tövsiyə-
lər  /tərt.  ed.  V.M.Niftullayev;  red.  A.S.Bayramova;  Azərb.  SSR 
Dövlət  Aqrar-Sənaye  Komitəsi  Elm  və  Təbliğat  Baş  İdarəsi.- 
Bakı: [s.n.], 1988.- 76 s.; 20 sm.- 1500 nüs.- [Ar1988/460] 
175.
 
 Абдуллаев,  А.И. Моделирование потребительского 
спроса  в  условиях  автоматизации  производства  /Абдулла 
Абдуллаев;  АНА,  Бакин.  фил.  Ленингр.  Фин.-Экон.  Ин-та 
им. Н.А.Вознесенского.- Баку: Элм, 1988.- 198 с.: ил.; 23 см.- 
Библ.: с. 195-197 (69 назв.).- ISBN 5-8066-0090-4.- [2-687651] 
176.
 
 Анисимов, 
А.В.  Госприемка:  первые  уроки 
/Альфред Анисимов, П.Савин; О-во «Знание» АзССР.- Баку, 
1988.- 41 с.; 20 см.- (В помощь лектору).- 500 экз.- [1-631416] 
177.
 
Байрамов,  М.Т.  Демократия  и  социалистическое 
хозяйствование  /Мустафа  Байрамов,  Чингиз  Гасанов.-  Баку: 
О-во  «Знание»  АзССР,  1988.-  65  с.;  20  см.-  (В  помощь 
лектору).- Библ.: с. 65.- 500 экз.- [1-610856] 
178.
 
 Важнейшие  этапы  социально-экономического 
развития  Азербайджанской  ССР  /сост.  Вагид  Ахундов; 
Азерб. НИИ НТИ и  Техн.-Экон. Исслед.- Баку:АзНИИНТИ, 
1988.-  29,[2]  с.;  20  см.-  (Серия:  «Межотраслевая».  Обзор. 
информ.).- Библ.: с. 30 (11 назв.).- 300 экз.- [1-604264] 
179.
 
Исмайлов,  Г.Я.  Проблемы  экономического  роста  в 
Азербайджанской ССР /Гамлет Исмайлов.- Баку: Азернешр, 
1988.-  152  с.,  табл.;  20  см.-  (Стратегия  Ускорения).-  3000 
экз.- ISBN 5-552-00053-6.- [1-622661] 
180.
 
Касумов,  Г.А.  Материально-техническая  база  АПК 
союзной  республики:  Теория  и  анализ  /Гасан  Касумов;  АН 
АзССР, Ин-т Экономики.- Баку: Элм, 1988.- 75,[2] с.; 22 см.- 
Библ. в примеч.: с. 171-176.- 700 экз.- [2-699152]  
181.
 
Касымов,  Н.  Подсобные  хозяйства  -  важное  звено 
АПК /Натик Касымов.- Баку: Азернешр, 1988.- 149,[2] с.; 21 
см.- 3000 экз.- ISBN 5-552-00096-X (в пер.).- [2-691949] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə