Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə106/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   109

320 
 
Toxumların dağınıq səpin üsulunda sahədə bərabər... ... 872
 
Torpağa duzların yağış suları ilə daxil olması...823
 
Tökmənin texnologiyası... 742
 
Tullantıdan asılqan hazırlamaq üçün ştamp... 743
 
Turist-ekskursiya işinin təşkili metodikası ixtisası üzrə tələbələrin 
istehsalat praktikasının proqramı... 536 
Türkcə-Rusca-Azərbaycanca dilçilik materialları üzərində işə dair 
metodik göstərişlər... 1118 
Universitetdə nəşr olunmuş əsərlərin biblioqrafiyası 1987 ...43
 
Uşaq bağçalarında musiqili oyunların təşkili... 367
 
Uşaq  bağçalarının  rus  qrupları  üçün  Azərbaycan  danışıq  dili 
proqramı... 370
 
Uşaq bağçası... 368
 
Uşaq  bağçasının  ikinci  kiçik  qrupunda  sadə  riyazi  təsəvvürlərin 
inkişafı üzrə məşğələlər... 369
 
Uşaq ensiklopediyası: Nədir. Kimdir ... 1472
 
Uşaq lövhələri … 1030
 
Uşaqların  ailə  tərbiyəsində  folklor  nümunələrindən  istifadə 
yolları...280
 
Uşaqların fiziki tərbiyəsində uşaq bağçasının ailə ilə birgə... ...371 
Ümumi entomologiya kursunun proqramı ... 664
 
Ümumi fizika kursundan metodik göstəriş ... 584
 
Ümumi fizika kursundan məsələ həllinə aid metodik... ... 585 
Ümumtəhsil  məktəbləri  şagirdləri  arasında  narkomaniyanın  və 
toksikomaniyanın erkən üzə çıxarılması və profilaktikası... 703 
Ümumtəhsil  məktəbləri  və  məktəbdənkənar  müəssisələr  üçün 
proqramlar... 320
 
Ümumtəhsil məktəblərində tərbiyəyə kompleks yanaşma üzrə işin 
təşkilinə dair metodik tövsiyə...281
 
Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün proqramlar ... 321 
Ümumtəhsil orta məktəbin zoologiya proqramı ... 663
 
Üzüm bitkisinin əsas tumurcuğunda çiçək topasının əmələ gəlmə 
vaxtının öyrənilməsi və onun məhsuldarlığının artırılması... ... 903
 
Üzüm şirəsinin mütərəqi istehsal texnologiyası... 956 


321 
 
Üzümçülükdə  ekologiyanın  saflığı  və  keyfiyyətli  məhsulun 
alınması... 904
 
Üzümçülükdə intensiv amillər... 905
 
Üzümçülükdə tingliyin intensivləşdirilməsi... 906 
Üzvi  tullantıların  allüvial  çəmən-meşə  torpaqlarında  azotun 
dinamikasına təsiri... 824
 
V.İ.Leninin imperializmə aid əsərlərinin öyrədilməsi... 76
 
Veteran  təşkilatları  fəaliyyətinin  strukturu  və  bəzi  məsələləri 
haqqında... 109 
Vəli Babayev… 1069
 
Vintli domkratın layihələndirilməsi... 752 
Vokal… 1032 
Yamacda  dəmyə  əkinçilik  sahələrində  torpağın  dərindən 
yumşaldılması ilə torpaq eroziyasına qarşı mübarizə... 825
 
Yamaclarda  layı  çevirmədən  torpaqbecərən  yarımasma  kombinə 
edilmiş aqreqat... 809 
Yanacaq və yağlama materialları fənindən proqram... 950
 
Yasəmən Ramazanova… 1070
 
Yeddinci  sinifdə  riyaziyyatdan  fakültativ  kursun  tədrisinə  aid 
metodik göstərişlər ... 361
 
Yeni səslər... 1348 
Yeni tarix... 1570, 1571
 
Yeni tarix... 437, 438 
Yeni təsərrüfat mexanizminin tətbiqinə dair tövsiyələr ...174 
Yenidənqurma şəraitində insan amilini fəallaşdırmağın mahiyyəti 
və yolları ... 77 
Yenidənqurma və qiyabi təhsil məsələləri...282
 
Yol hərəkəti qaydaları... 936 
Yolun üst örtüyünün nahamarlığını təyin edən profilçəkən.. ... 776 
Yonca bitkisinə mikrogübrə verilməsinin iqtisadi... ... 852
 
Yuxarı sinif şagirdlərinin ictimai-siyasi tərbiyəsi...283 
Yumruqlu mexanizmlərin sintezi... 749
 
Yurdun ulu daşları ... 1199
 
Z.M.Bünyadov: biblioqrafiya ...44 


322 
 
Zəhmətkeşlərin  siyasi  və  iqtisadi  təhsil  sistemini  yenidən 
qurmağın əsas istiqamətləri...158
 
Zəhmətkeşlərin  siyasi  və  iqtisadi  təhsili  sisteminin  yenidən 
qurulması üzrə metodiki tövsiyələr ...159 
Zəif  şorlanmış  torpaqlardan  yüksək  pambıq  məhsulu  alınması 
yolları...894
 
Zəroş Həmzəyeva… 1071
 
Ziyafət rəqsləri… 1072
 
Zülal probleminin həllində dənli-paxlalı bitkilərin rolu...873 
 
Rus dilində 
 
Автоматизация  проектирования  механизмов,  манипуляторов 
и роботов… 753 
Азербайджан в цифрах в 1987 году... 99
 
Азербайджанские сказки, мифы, легенды... 1201
 
Азербайджанско-русские литературные взаимосвязи... 1172
 
Актуальные вопросы защиты растений... 656 
Актуальные  вопросы  совершенствования  стиля  и  методов 
партийного руководства в свете решений... ... 160
 
Актуальные  проблемы  преподавания  русского  языка  в  свете 
требований реформы высшей школы... 1121
 
Али Вердиев … 1004
 
Армянская анонимная хроника... 1572 
Атлас  нефтегазоносных  и  перспективных  структур  Каспий-
ского моря ... 645
 
Афганские народные сказки... 1517
 
Ахмед Бакиханов… 1040 
Библиографический указатель научных публикаций Институ-
та математики и механики... 45 
Болезни  субтропических  и  цитрусовых  культур  в  районах 
Талыша и меры борьбы с ними… 862 
Важнейшие  этапы  социально-экономического  развития 
Азербайджанской ССР...178 


323 
 
Великий  Октябрь  и  развитие  археологической  и  этнографи-
ческой науки в Азербайджане... 1529 
Великий Октябрь и современность... 1577
 
Ветка чинары... 1366 
Взаимосвязь науки и техники... 
 

 
 
Видные деятели фортепианной культуры Азербайджана 1042
 
Влияние сердечных гликозидов и периферических вазодила-
таторов на центральную... ... 694 
Вопросы неврологии... 702 
Вопросы  озеленения  территорий  промышленных  предприя-
тий Апшерона… 983 
Вопросы техники и технологии переработки… 959 
Вопросы технической кибернетики… 968
 
Воспитание  учащихся  в  духе  интернационализма  и  дружбы 
народов на уроке истории Азербайджана... 362 
Выращивание гороха в предгорной зоне Карабаха… 912 
 
Выявление суицидальных тенденций с помощью эксперимен-
тально-психологического обследования… 704 
Гражданский кодекс Азербайджанской ССР...254
 
Декреты Азревкома (1920-1921 гг.)... 1578
 
Дивергенция  и  завихренность  скорости  результирующего 
ветра над Каспийским морем ... 629
 
«Достижения науки – производству»...  7 
 
Закон  Азербайджанской  Советской  Социалистической  Рес-
публики о здравоохранении...128
 
Закон Азерб. ССР о государственном нотариате ...127
 
Зов Огненной Земли... 1369
 
Инструкция о проведении выборов руководящих ... ...111 
Инструкция  об  экзаменах,  переводе  и  выпуске  учащихся 
общеобразовательных школ АзССР...322
 
Инструкция  по  проектированию  железобетонных  крыш  с 
солнцезащитными экранами для жилых… ...981 
Интерпретация  показателей  нарушений  бронхиальной 
проходимости ...697
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə