Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə109/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   109

332 
 
338 İqtisadi vəziyyət. İqtisadiyyatda planlaşdırma və 
 idarəetmə. Qiymətlər..........................................................   39 
339 Ticarət. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr.............................  41 
339.1 Ticarətin ümumi məsələləri........................................  41 
34 Hüquq. Hüquqşunaslıq..................................................... 42 
342 Dövlət hüququ. Konstitusiya hüququ. ............................42 
343 Cinayət hüququ. Kriminologiya......................................44 
347 Vətəndaş hüququ.............................................................44 
347.2/3
 Mülki hüququ
........................................................... 45 
349.2 Əmək hüququ............................................................. .45 
347.6 Ailə hüququ...................................................................45 
347.9 Məhkəmə işi..................................................................45 
349.4 Torpaq hüququ..............................................................46                
35 Dövlət inzibatı idarəetmə. Hərbi iş.................................  46           
351/354 Dövlət inzibatı idarəetmə......................................   46 
355/359 Hərbi iş................................... ..............................   46    
368 Sığorta............................................................................. 46 
37 Təhsil. Tərbiyə. Təlim...........……………………….       46 
371 Məktəbşünaslıq..............................................................  50 
372.8 Müxtəlif  tədris fənnlərinin tədrisi..............................  55 
373 Məktəbəqədər pedaqogika və psixologiya……………  61 
373.167.1  Ümumtəhsil məktəbləri üçün dərsliklər  
və dərs vəsaitləri ........................................................ .         62 
374 Məktəbdənkənar təhsil.....................................................71           
377 Peşə təhsili..................................................................     73 
378 Ali təhsil......................................................................    73 
379.8 Turizm...........................................................................85 
39 Adət-ənənələr. Qadın məsələləri. Folklor .........................85 
391/395Etnoqrafiya. …................................ .........................85  
5 Riyaziyyat və təbiət elmləri...............................................86 
502/504 Təbiət ………………………….………………     86 
51 Riyaziyyat..........................................................................87 
510 Ali riyaziyyat...................................................................88 
512 Cəbr..................................................................................89 


333 
 
514 Həndəsə............................................................................90 
517 Riyazi analiz.....................................................................90 
519.6 Tətbiqi riyaziyyat..........................................................91 
519.7 Riyazi kibernetika.........................................................91 
52 Astronomiya.......................................................................92    
528 Geodeziya. Kartoqrafiya ......................................……...92 
53 Fizika .................................................................................93 
531 Mexanika..........................................................................94 
532 Hidromexanika.................................................................95 
534 Akustika...........................................................................96 
535 Optika...............................................................................96 
537 Elektrodinamika. Elektromaqnitizm................................96 
539.1 Nüvə və molekulyar fizika............................................96 
539.2/6 Bərk cisimlər fizikası..................................................97 
54 Kimya. Kristalloqrafiya. Mineraloqiya…………………. 97      
544 Fiziki kimya......................................................................99 
546 Qeyri-üzvı kimya..............................................................99 
548 Kristalloqrafiya................................................................100               
55  Geologiya. Geologiya və geofizika elmləri……………..101 
550.3 Geofizika.......................................................................101  
550.8 Tətbiqi geologiya və geofizika......................................102         
551.2/3 Geodinamika..............................................................102    
551.4 Geomorfologiya...........................................................102 
551.5 Meteorologiya. İqlimşünaslıq......................................103 
551.7/8 Tarixi geologiya........................................................103 
552 Petroqrafiya.....................................................................104 
553 Faydalı qazıntı yataqları..................................................104 
553.9
 
Neft və qaz yataqları.....................................................104 
56 Paleontologiya...................................................................105 
57 Biologiya  elmləri..............................................................105 
574 Hidrobiologiya.................................................................106 
 579 Mikrobiologiya...............................................................106 
58 Botanika  ...........................................................................106 
59 Zoologiya ..........................................................................107 


334 
 
6 Tətbiqi elmlər. Tibb elmləri. Texnika……………….......108     
61 Tibb elmləri. Sağlamlığın qorunması.................................108 
611 İnsan anatomiyası.............................................................109 
612 Fiziologiya.....................................................................  109 
613.4 Bədən gigiyenası............................................................110 
613.8 Gigiyena və etika...........................................................110 
614 Sanitariya. Bədbəxt hadisələrdən mühafizə......................110 
615.1/4 Dərman terapiyası ......................................................110 
615.8 Fizioterapiya .................................................................111 
616 Terapiya. Patologiya.Onkologiya. Pediatriya ..................111 
616.1 Qan-damar xəstəlikləri. Kardiologiya...........................112 
616.2 Nəfəs boru xəstəlikləri...................................................113 
616.3 Mədə-bağırsaq xəstəlikləri............................................113 
616.4 Endokrin sistemi............................................................114 
616.7 Oynaq xəstəlikləri..........................................................114 
616.8 Nevropatologiya………………………………………114 
616.89 Psixiatriya……………………………………………114 
616.9 İnfeksion xəstəliklər......................................................115 
617.3 Ortopediya.....................................................................115 
617.7 Oftalmologiya...............................................................115 
618 Ginekologiya....................................................................116 
619 Baytarlıq ..........................................................................116 
62 Mühəndis işi. Ümumi texnika............................................117 
620 Ümumi energetika............................................................117 
621  Ümumi maşınqayırma. Materialların yoxlanması  ........117 
621.1 Termodinamika.............................................................118 
 621.3 Elektrotexnika .............................................................119 
621.31 Elektrik enerjisi...........................................................120 
621.38 Elektronika..................................................................120 
621.396 Rabitə əlaqəsi............................................................121 
621.6 Neft və qaz kəmərləri. Nasoslar....................................122 
621.7 Metalların elektrik emalı...............................................122 
621.81/85 Maşın hissələri.......................................................123 
621.86/87 Qaldırıcı avadanlıq.................................................124 


335 
 
           
622 Dağ-mədən iələri.............................................................124 
622.32 Neftin və qazın çıxarılması........................................126 
624 Mühəndis qurğularının tikintisi......................................128        
625 Yol-nəqliyyat tikintisi.....................................................128 
626 Hidrotexniki tikinti.........................................................129 
628 Su təchizatı. Kanalizasiya...............................................129 
629 Nəqliyyat.........................................................................129 
629.3 Yerüstü nəqliyyat.........................................................129 
629.7 Uçuş aparatları.............................................................130 
63 Kənd təsərrüfatı..…………..............................................130 
630 Meşə təsərrüfatı..............................................................132 
631.3 Kənd təsərrüfatı maşınları və avadanlığı ....................132 
631.4 Torpaqşünaslıq ............................................................135 
631.5 Aqrotexnika.................................................................138 
631.6 Meliorasiya..................................................................140 
631.8 Aqrokimya. Gübrələnmə.............................................141 
632 Bitkilərin ziyanvericiləri.................................................143 
633/635 Bitkiçilik..................................................................145 
633.1 Dənli bitkilər................................................................146 
633.2/3 Yem bitkiləri.............................................................147 
633.4 Meyvəköklülər.............................................................148 
633.5 Pambıqçılıq..................................................................148 
633.7/9 Texniki və yeyinti əhəmiyyətli müxtəlif bitkilər.....151 
634 Meyvəçilik .....................................................................151 
634.8 Üzümçülük...................................................................151 
635 Tərəvəzşilik.....................................................................153 
636 Heyvandarlıq...................................................................154 
636.2 İribuynuzlu mal-qara....................................................155 
636.4 Donuzçuluq..................................................................156 
637.1/3 Süd sənayesi..............................................................156 
637.5 Quşçuluq sənayesi........................................................156 
638 Arıçılıq............................................................................157 
 


336 
 
 
64 Evdarlıq. Kommunal təsərrüfatı .....................................156 
641/642 Yeyinti ərzaqları. Kulinariya..................................156 
65  İstehsalat müəssisələrinin idarə edilməsi. İstehsalatın, 
ticarətin və nəqliyyatın təşkili. Reklam................................156 
654 Elektrik rabitəsi.............................................................156 
656 Nəqliyyat xidməti..........................................................158 
656.1 Avtomobil nəqliyyatının istismarı..............................158 
656.2/4 Dəmiryol nəqliyyatının istismarı.............................158 
657 Mühasibat. Hesablama..................................................158 
66 Kimya texnologiyası. Kimya sənayesi............................159 
662 Partlayıcı maddələr. Yanacaqlar...................................160 
663/664 Yeyinti sənayesi.....................................................160 
663. 2/3 Şərabçılıq................................................................161 
663.6/8 Alkoqolsuz içkilərin istehsalı..................................162 
664.8/9 Yeyinti məhsullarının konservləşdirilməsi.............162 
665.6/7 Neft və neft məhsullarının emalı............................162 
669.0 Metallurgiya...............................................................163  
 67/68 Sənayenin müxtəlif sahələri......................................163 
677 Tekstil sənayesi.............................................................163 
678 Yüksək molekulyar maddələrin sənayesi.Plastik 
 kütlələrin sənayesi...............................................................164 
681 Dəqiq mexanika. Avtomatika........................................164 
684 Mebel sənayesi..............................................................164 
687 Tikiş sənayesi................................................................165 
69 Tikinti. Tikinti materialları..............................................165 
69.0 Tikintinin ümumi məsələləri........................................165 
691 Tikinti materialları........................................................166 
693 Tikinti işləri.................................................................. 166 
7 İncəsənət. Dekorativ-tətbiqi incəsənət. Fotosənəti. 
Musiqi.Oyunlar.İdman......................................................167 
7.0 İncəsənətin ümumi məsələləri........................................167 
71 Planlaşdırma və şəhərsalma............................................167 
 


337 
 
719 Şəhər və kənd tarixi abidələrinin mühafizəsi...............167 
72 Memarlıq........................................................................168 
741/744 Mühəndis qrafikası ...............................................168 
745/749 Dekorativ-tətbiqi incəsənət...................................169 
75/76 Rəsm. Qrafika. Qravyura..........................................169 
78 Musiqi............................................................................171 
791 Kütləvi əyləncələr. Kino sənəti....................................176 
792 Teatr sənəti...................................................................177 
793 Rəqs. Xoreoqrafiya......................................................179 
796/799 İdman....................................................................179 
8 Dilçilik.  Ədəbiyyatşünaslıq    Bədii ədəbiyyat............181  
80/ 81 Filologiya. Dilçilik...................................................181 
82  Ədəbiyyatşünaslıq.........................................................187 
82/821 Folklor.....................................................................194 
821.51. Bədii ədəbiyyat.Azərbaycan ədəbiyyatı ................196 
821. 161. Xarici  ədəbiyyat.................................................217   
82/821-93 Uşaqlar üçün bədii ədəbiyyat............................225 
82/821-93 Uşaqlar üçün xarici ədəbiyyat...........................229 
9 Coğrafiya. Tarix.............................................................234       
902 / 904 Arxeologiya. Arxeolojı abidələr. …...................234 
908 Ölkəşünaslıq ………………………………………...234 
91 Coğrafiya.......................................................................235 
910  Coğrafi kəşflər. Səyahətnamələr................................235 
911 Fiziki coğrafiya. İqtisadi coğrafiya.............................236 
93/94 Tarix elmləri.............................................................237 
930.85 Mədəniyyət tarixi....................................................237 
94 Tarix............................................................................. 237 
Avtoreferatlar………………………………… ……......243 
Müəlliflərin əlifba göstəricisi. Azərb.dilində.....................285 
Rus dilində.........................................................................292 
Sərlövhələrin  əlifba  göstəricisi. Azərb. dilində................300  
Rus dilində.........................................................................322 
Mündəricat.......................................................................331    
 


 
BİRİLLİK AZƏRBAYCAN KİTABİYYATI 
1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azərbaycan Milli Kitabxanasının  
mətbəəsində ofset üsulu ilə çap olunmuşdur 
Çapa imzalanmışdır: 15.05.2015 
Sifariş: 13 
Tiraj 150 nüsxə 
 Dostları ilə paylaş:
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə