Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə13/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   109

39 
 
219.
 
Məmmədov,  M.S.  Sənayenin  maliyyəsi  /S.M.Məmmə-
dov.- Bakı: LMİİ, 1988.- 88 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/1202]
 
 
338 İqtisadi vəziyyət. İqtisadiyyatda planlaşdırma və 
idarəetmə. Qiymətlər 
 
220.
 
“Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı  kompleksinin 
formalaşması və inkişafı” elmi konfransının materialları /red. 
hey.:  T.S.Vəliyev,  A.A.Nadirov,  R.Ə.Hüseynov  [və  b.];  Azərb. 
SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi;  S.M.Kirov  ad.  ADU; 
Azərb. SSR EA, Tarix, İqtisadiyyat, Fəlsəfə və Hüquq bölməsi.- 
Bakı:  ADU,  1988.-  90,  [2]  s.;  21  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus 
dillərindədir.- 500 nüs.- [Ar1988/254] 
221.
 
Azərbaycanda  pambıqçılığın  inkişafına  elmi-texniki 
tərəqqinin  təsiri  /N.Ə.Səfərov,  H.B.İsmayılov;  elmi  red.: 
V.M.Niftullayev, R.N.Kərimov.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 44, [3] 
s.; 20 sm.- 300 nüs.- [Ar1988/70]  
222.
 
İqtisadiyyatın  idarə  olunmasının  əsaslı  surətdə 
yenidən  qurulması  haqqında:  sənədlər  məcmuəsi.-  Bakı: 
Azərnəşr, 1988.- 264 s.; 21 sm.- 15000 nüs.- ISBN 5-5520-020-
75.- [Ar1988/540] 
223.
 
İntensivləşdirmə  və  aqrosənaye  kompleksinin  idarə 
olunması:  aqrosənaye  kompleksinin  rəhbər  kadrları  üçün  dərs 
vəsaiti  /V.V.Alekseyev,  Q.İ.Budılkin  [və  b.];  rəy.  B.İ.Şaytan; 
tərc.  ed.  A.Ələsgərov.-  İşl.  və  tamamlanmış  ikinci  nəşri.-  Bakı: 
Azərnəşr,  1988.-  295  s.;  21  sm.-  Bibl.:  295-296.-  11000  nüs. 
(cilddə).- [Ar1988/416]  
224.
 
İstehsalın intensivləşdirilməsi. İqtisadiyyatın intensiv 
inkişafı.  Elmi-texniki  tərəqqinin  sürətləndirilməsi  iqtisadiy-
yatın  intensiv  inkişafının  əsasıdır.  İqtisadiyyatın  intensivləş-
dirilməsi:  nəzəriyyə  və  praktika  məsələləri  /tərt.  ed.: 
V.A.Belyanov,  Y.P.Çaplıgin,  V.M.Anisimov  [və  b.];  Sov.  İKP 
MK  yanında  Ümumittifaq  Siyasi  Maarif  evi.-  Bakı:  Azərnəşr, 
1988.- 89, [3] s.; 20 sm.- 8000 nüs.- [Ar1988/37] 


40 
 
225.
 
Kənd  təsərrüfatında  planlaşdırmanın  təkmilləşdiril-
məsi  /müəl.  V.M.Niftullayev;  Azərb.SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti.- 
Bakı: [s.n.], 1988.- 59, [3] s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/698] 
226.
 
Kolxoz və sovxozlarda istehsalın intensivləşdirilməsi. 
Aqrosənaye  kompleksinin  intensiv  inkişafı.  Aqrosənaye 
kompleksinin  intensivləşdirilməsi  və  idarə  edilməsi  /tərt.  ed.: 
V.F.Rudnev,  İ.F.Suslov,  V.A.Draçenko  [və  b.];  Sov.  İKP  MK 
yanında Ümumittifaq Siyasi Maarif evi.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 
62, [2] s.; 20 sm.- 10000 nüs.- [Ar1988/74]  
227.
 
Quliyev,  T.Ə.  İdarəetmə  metodlarının  təkmilləşdiril-
məsi  /T.Quliyev,  V.Məmmədov,  G.Mustafayeva;  red.  Ə.H.Kəri-
mov;  RSFSR  Ali 
və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi; 
N.Voznesenski  ad.  Leninqrad  Maliyyə-İqtisad  İn-nun  Bakı 
filialı.- Bakı: [s.n.], 1988.- 89, [3] s., sxem.; 20 sm.- Bibl.: s. 88-
89.- 500 nüs.- [Ar1988/234]  
228.
 
Mahmudov,  M.M.  Yerli  təsərrüfatın  planlaşdırılması: 
dərs  vəsaiti  /M.M.Mahmudov;  red.  H.B.Allahverdiyev;  rəy.: 
T.Cavadov,  Z.T.Məmmədov;  RSFSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi;  N.A.Voznesenski  ad.  Leninqrad  Maliyyə-İqtisad  İn-
tunun Bakı filialı.- Bakı: [s.n.], 1988.- Hissə 3.- 74, [2] s., cədv.; 
20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/379]  
229.
 
Müəssisələrin  təşkili  və  planlaşdırılması  fənnindən 
kurs  işinə  aid  metodik  göstəriş  və  tapşırıqlar:  elektro-
energetika fakültəsinin 0303 ixtisası üzrə oxuyan tələbələri üçün 
/tərt.  ed.:  T.Ə.Nağıyev,  H.C.Məmmədova;  red.  T.Ş.Hüseynov; 
Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə 
Tədris-Metodika  Kabineti;  M.Əzizbəyov  ad.  Azərb.  Neft  və 
Kimya İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 13, [3] s.: şək., cədv.; 20 sm. + 
[1] v. qat. cədv.- 150 nüs.-[Ar1988/1206] 
230.
 
Pruzner,  S.L.  Energetika  istehsalının  iqtisadiyyatı,  təş-
kili  və  planlaşdırılması:  energetika  və  enerji-tikinti  texnikum-
larının  tələbələri  üçün  dərslik  /Saul  Pruzner;  tərc.  ed. 
Ş.Ə.Səmədzadə; red. F.A.Abdullayev.- Bakı: Maarif, 1988.- 342, 


41 
 
[6] s.: şək., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 341-342.- 1000 nüs. (cildli).- 
[Ar1988/952] 
231.
 
“Sənaye  və  kənd  təsərrüfatı  istehsalının  əsasları”
ümumi kursunun proqramı: coğrafiya ixtisası üzrə əyani şöbənin 
tələbələrinə  keçilən  ümumi  kurs  üçün  /tərt.  ed.:  C.R.Abbasov, 
Ç.N.İsmayılov;  red.  Ə.M.Hacızadə;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  S.M.Kirov  ad.  ADU,  Geologiya-
Coğrafiya  fakültəsi.-  Bakı,  ADU,  1988.-  8,  [3]  s.;  22  sm.-  150 
nüs.- [Ar1988/65] 
232.
 
SSRİ xalq təsərrüfatının planlaşdırılması: ali məktəb-
lər üçün dərslik /H.B.Allahverdiyev, N.S.Süleymanov, Z.T.Məm-
mədov, 
M.M.Mahmudov; 
red. 
H.B.Allahverdiyev; 
rəy.: 
Z.A.Səməd-zadə;  H.Y.İsmayılov,  Ş.Y.Xuduyev.-  Bakı:  Maarif, 
1988.- 374, [2] s., cədv.; 22 sm.- 2500 nüs.- [Ar1988/81] 
233.
 
Абдурахманов,  С.М.  Вопросы  согласования  эконо-
мических интересов в агропромышленном комплексе.- Баку: 
АзНИИНТИ,  1988.-  24  с.;  20  см.-  (Серия  Сельскохозяйст-
венная. Обзорная информация.- 1500 экз.- [1-606619] 
234.
 
Иманов,  К.Д.  Модели  экономического  прогнозиро-
вания  /Корхмаз  Иманов;  АН  АзССР,  Ин-т  Кибернетики.- 
Баку:  Элм,  1988.-  157,[2]  с.;  21  см.-  Библ.:  с.  156-158  (75 
назв.).- [1-693987]
 
235.
 
Создание  автоматизированной  информационной 
системы  (АИС)  социально-экономического  развития  го-
родов и экономических районов республики /Ф.Г.Касумов 
[и  др.];  АзНИИНТИ.-  Баку,  1988.-  23  с.;  20  см.-  (Сер. 
«Межотраслевая». Обзорн. инф.).- 200 экз.
 
 
339 Ticarət. Beynəlxalq iqtisadi əlaqələr 
339.1 Ticarətin ümumi məsələləri 
 
236.
 
 Məmmədov,  T.C.  Ərzaq  malları  ticarətində  tara  təsər-
rüfatı və nəqliyyat  ekspedisiya  əməliyyatları: dərs vəsaiti /Tofiq 
Məmmədov, M.Q.Məmmədov, Ə.Ə.Ələkbərov; rəy.: A.S.Əliyev, 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə