Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə14/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   109

42 
 
Ş.H.Hacıyev;  red.  F.Ə.Hacıbəyov;  RSFSR  Ali  və  Orta  İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi;  N.A.Voznesenski  ad.  Leninqrad  Maliyyə-
İqtisad İn-tunun Bakı filialı.- Bakı [s.n.], 1988.- Hissə 4.- 98, [2] 
s., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 98.- 500 nüs.- [Ar1988/588]  
237.
 
 Rəhimov,  S.S.  Abşeronda  subtropik  meyvəçiliyin 
iqtisadi  səmərəliliyinin  yüksəldilməsi  yolları  /Səfər  Rəhimov; 
red. İ.S.Səfərov; AEA, Məhsuldar Qüvvələri və Təbii Sərvətləri 
Öyrənən  Komissiya.-  Bakı:  Elm,  1988.-  99  s.:  şək.,  cədv.;  20 
sm.- Bibl.: s. 97-98.- 250 nüs.- [Ar1988/1175]  
238.
 
Ticarətin  iqtisadiyyatı  üzrə  praktikum:  dərs  vəsaiti 
/İ.Ə.Feyzullayev, Z.V.Kiapitsa, H.A.İsrafilov [və b.]; RSFSR Ali 
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; N.A.Voznesenski ad. Leninqrad 
Maliyyə-İqtisad  İn-tunun  Bakı  filialı.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  Hissə 
3.- 116 s., cədv.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/56518]
 
239.
 
Касумов,  Ф.Г.  Анализ  уровня  развития  торговли  и 
автоматизированной  системы  управления  отраслью  в 
Азербайджанской  ССР  /Фарман  Касумов  [и  др.].-  Баку: 
АзНИИНТИ,  1988.-  42  с.;  20  см.-  (Сер.  «Торговля».  Обзор 
информ.).- Библ.: с. 39-41 (28 назв.).- 200 экз.- [1-609918] 
 
34 Hüquq. Hüquqşünaslıq 
 
342 Dövlət hüququ. Konstitusiya hüququ 
 
240.
 
1987-1990-cı illərdə xalq maarifi sahəsində nəzarətin 
başlıca  istiqamətlərinin  həyata  keçirilməsinə  dair  metodiki 
tövsiyələr  /Azərb.  SSR  Xalq  Nəzarəti  Komitəsi.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 24 s.; 20 sm.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 700 nüs.- 
[Ar1988/511]   
241.
 
Azərbaycan SSR İnzibati Hüquqpozmalar Haqqında 
Məcəlləsi:  1  iyul  1987-ci  il  tarixinə  edilmiş  dəyişiklik  və 
əlavələrlə  verilir  /burax.  məsul  K.Kərimov.-  Bakı:  Azərnəşr, 
1988.-  128,  [4]  s.;  20  sm.-  30000  nüs.-  ISBN  5-5520-019-56.- 
[Ar1988/542] 


43 
 
242.
 
Azərbaycan  SSR  Qanunlar  toplusu  /toplunun  nəşr 
kommissiyası: Ə.S.Orucov (sədr) [və b.]; Azərb. SSR Ali Sove-
tinin  Rəyasət  Heyəti,  Azərb.  SSR  Nazirlər  Soveti.-  Bakı: 
Azərnəşr,  1988.-  Cild  5.-  638  s.;  27  sm.-  6000  nüs.- 
[Ar1988/399] 
243.
 
Əliyev,  Ə.  Respublikamızın  Əsas  Qanunu  /Əli  Əliyev; 
rəy. M.N.Ələsgərov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 142, [2] s.; 20 sm.- 
6000 nüs.- ISBN 5-520-006-76 (cildli).- [Ar1988/138] 
244.
 
Məlikova,  M.F.  Dövlət  və  hüquq  nəzəriyyəsi:  ali 
məktəblər üçün dərslik /Məsumə Məlikova; elmi red. və ön söz. 
M.X.Xələfov.- Bakı: Maarif, 1988.- 38, [4] s.; 22 sm.- 2000 nüs. 
(cildli).- [Ar1988/271]  
245.
 
Sahə  və  akademik  institutların  elmi-texniki  tərəq-
qinin  inkişafına  dair  tapşırıqları  yerinə  yetirməsi  sahəsində 
1987-1990-cı  illərdə  nəzarətin  prioritet  istiqamətlərinin 
həyata  keçirilməsi  üzrə  metodiki  tövsiyələr /Azərb. SSR Xalq 
Nəzarəti  Komitəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  26,  [2]  s.;  20  sm.-  Mətn 
Azərb. və rus dillərindədir.- 700 nüs.- [Ar1988/509]   
246.
 
Sovet  Sosialist  Respublikaları  İttifaqının  Konstitusi-
yası:  Əsas  qanun:  on  birinci  çağırış  SSRİ  Ali  Sovetinin 
növbədənkənar  on  ikinci  sessiyasında  SSRİ-nin  1988-ci  il  1 
dekabr  tarixli  qanunu  ilə  edilən  dəyişiklik  və  əlavələrlə  /burax. 
məsul  X.Vəzirov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  57,  [3]  s.;  20  sm.- 
55000 nüs.- [Ar1988/975]  
247.
 
Sovet  Sosialist  Respublikaları  İttifaqının  Konstitusi-
yası:  Əsas  qanun:  1977-ci  il  oktyabrın  7-də  doqquzuncu  çağırış 
SSRİ  Ali  Sovetinin  növbədənkənar  yeddinci  sessiyasında  qəbul 
edilmişdir. SSRİ-nin 1981-ci il 24 iyun tarixli Qanununa əsasən 
edilmiş  əlavə  ilə  /burax.  məsul  A.Rəsulov.-  Bakı,  Azərnəşr, 
1988.-  45,  [3]  s.;  20  sm.-  40000  nüs.-  ISBN  5-5520-019-15.- 
[Ar1988/386]  
248.
 
 Как  обеспечить  соблюдение  законности  на  пред-
приятиях,  министерствах  и  ведомствах:  памятка  руково-


44 
 
дителю  /Азерб.  Ин-т  Управ.  Нар.  Хоз-ва  при  Совете 
Министров АзССР.- Баку, 1988.- 28 с.; 20 см.- 1000 экз.  
249.
 
Развитие социалистической демократии и укреп-
ление законности: сб. ст. /ред.: Т.М.Кафаров, З.М.Касумов; 
АН  АзССР,  Ин-т  Философии  и  Права.-  Баку:  Элм,  1988.- 
170,[2] с.; 20 см.- 1100 экз.- [1-617364]  
250.
 
Свод  законов  Азербайджанской  ССР  /Президиум 
Верховного Совета АзССР, Совет Министров АзССР.- Баку: 
Азернешр, 1988.- Том 6.- 927 с.; 25 см.- 6000 экз. (в пер.- [3-
91783] 
251.
 
Юридическая  природа  и  содержание  института 
обстоятельств,  устраняющих  общественную  опасность  и 
противоправность  деяния:  метод.  реком.  /под  ред. 
А.Э.Жалинского; Акад. МВД СССР, Бакин. Спец. Сред. Шк. 
Милиции  им.  Н.К.Ризаева.-  Баку,  1988.-  43  с.;  20  см.-  1000 
экз.  
 
343 Cinayət hüququ. Kriminologiya 
 
252.
 
 Azərbaycan  SSR  Cinayət-Prosessual  Məcəlləsi
1988-ci  il  yanvarın  1-nə  olan  dəyşiklik  və  əlavələrlə  /burax. 
məsul Ə.Rüstəmov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 302, [2] s.; 20 sm.- 
25000 nüs. (cildli).- [Ar1988/574] 
253.
 
 Аликперов,  Х.Д.  Уголовно-правовая  борьба  с 
кражами  грузов  на  железнодорожном  транспорте  /Xанлар 
Алик-перов;  под  ред.:  Г.М.Миньковский.-  Баку:  Азернешр, 
1988.- 132 с.; 20 см.- 3000 экз.ISBN 5-5520-0404-3 (в пер.).- 
[1-697291] 
 
347 Vətəndaş hüququ 
 
254.
 
Гражданский  кодекс  Азербайджанской  ССР:  с 
изм. и доп. на 1 августа 1987 г.- Баку: Азернешр, 1988.- 177 
с.; 20 см.- 6000 экз.- ISBN 5-552-00194-Х.- [1-690420]  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə