Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə16/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   109

49 
 
Təkmilləşdirmə  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  35  s.;  20  sm.-  1000 
nüs.- [Ar1988/177]   
280.
 
Uşaqların  ailə  tərbiyəsində  folklor  nümunələrindən 
istifadə  yolları:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  İ.Xəlilov;  red. 
Ə.Həşimov; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi; Azərb. Elmi Tədqiqat 
Pedaqoji  Elmlər  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  35  s.;  20  sm.-  150 
nüs.- [Ar1988/360]     
281.
 
Ümumtəhsil  məktəblərində  tərbiyəyə  kompleks 
yanaşma  üzrə  işin  təşkilinə  dair  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.: 
H.Əlizadə,  Ə.İmanov,  S.Məmmədov;  Azərb.  SSR  Maarif 
Nazirliyi;  Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  31  s.; 
20 sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/178]  
282.
 
Yenidənqurma  və  qiyabi  təhsil  məsələləri:  elmi-
metodik  müşavirənin  materialları:  16  oktyabr  1987  /red.  hey.: 
A.M.Qurbanov  [və  b.];  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi, 
V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  [s.  n.],  1988.-  141,  [2]  s.;  20  sm.- 
Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 200 nüs.- [Ar1988/973] 
283.
 
Yuxarı  sinif  şagirdlərinin  ictimai-siyasi  tərbiyəsi
metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  M.Ağayev;  red.  M.Həsənov;  Azərb. 
SSR  Maarif  Nazirliyi,  Mərkəzi  Müəllimləri  Təkmilləşdirmə  İn-
tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 39 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/187]  
284.
 
Zeynalov,  S.M.  Şagirdlərdə  fəal  həyat  mövqeyinin 
formalaşdırılması  /Süleyman  Zeynalov;  elmi  red.  Ə.A.Ağayev.- 
Bakı:  Maarif,  1988.-  162,  [2]  s.;  21  sm.-  3000  nüs.-  ISBN  5-
5560-0003-4 (cilddə).- [Ar1988/650] 
285.
 
Алиева,  С.А.  Вопросы  нравственного  воспитания  в 
трудах педагогов-просветителей Азербайджана /Сурая Алие-
ва.-  Баку:  Маариф,  1988.-  109  с.;  21  см.-  Библ.:  с.  108-109.- 
1500 экз.- [1-607730] 
286.
 
Алиева, С.А. Воспитание молодежи на революцион-
ных  и  боевых  традициях  советского  народа  /Сурая  Алиева; 
Об-во  «Знание»  Азерб.  ССР.-  Баку,  1988.-  31  с.;  20  см.-  (В 
помощь лектору).- 500 экз.- [1-620470] 


50 
 
287.
 
Коммунистическое воспитание школьников сред-
ствами  музыки: сб. ст. /редкол.: С.Д.Кулиев (науч. ред.) [и 
др.];  АГПИ  им.  В.И.Ленина.-  Баку:  [б.  и.],  1988.-  116 
с.;20 
см.- 500 экз.-
 [1-609919]   
288.
 
Тематика контрольных работ по истории педаго-
гики:  для  студентов-заочников  /сост.  Э.М.Кулиева;  М-во 
Высш.  и  Сред.  Спец.  Образования  АзССР,  АПИРЯиЛ  им. 
М.Ф.Ахундова.-  Баку:  АПИРЯиЛ,  1988.-  41  с.;  20  см.-  200 
экз. 
 
371 Məktəbşünaslıq 
 
289.
 
1987-1988-ci  dərs  ilində  orta  məktəb  kursu  üzrə 
buraxılış  imtahanları  üçün  biletlər  /red.  M.T.Səfərov;  Azərb. 
SSR Maarif Nazirliyi; Proqram-Metodika idarəsi.- Bakı: Maarif, 
1988.- 29, [2] s.; 20 sm.- 60000 nüs.- [Ar1988/175]  
290.
 
1987-1988-ci  dərs  ilində  səkkizillik  məktəb  kursu 
üzrə  buraxılış  imtahanları  üçün  biletlər  /red.  M.T.Səfərov; 
Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı: 
Maarif, 1988.- 29, [2] s.; 20 sm.- 80000 nüs.- [Ar1988/124]  
291.
 
1987-1988-ci  dərs  ilində  ümumtəhsil  məktəblərinin 
IX  sinfi  üçün  coğrafiyadan,  kimyadan  və  rus  dilindən 
imtahan  biletləri  /red.  A.İbrahimov;  Azərb.  SSR  Maarif 
Nazirliyi,  Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  21  s.; 
20 sm.- 10000 nüs.- [Ar1988/176]         
292.
 
1987-1988-ci  dərs  ilində  ümumtəhsil  məktəblərinin 
VII  sinfi  üçün  fizikadan  və  zoologiyadan  imtahan  biletləri 
/Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Proqram-Metodika İdarəsi.- Bakı: 
[s.n.], 1988.- 11, [2] s.; 20 sm.- 15000 nüs.- [Ar1988/291]     
293.
 
Ağayev,  İ.A.  Şagirdlərin  peşəyönümü  /İdris  Ağayev; 
red. İ.Mayılov.- Bakı: Maarif, 1988.- 87 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 86.- 
3000 nüs.- [Ar1988/35]       
294.
 
Axşam  (növbəli)  orta  ümumtəhsil  məktəbinin 
biologiya  proqramı /tərc.  ed.  V.N.İsmayılov;  red.  S.A.Səfərov; 


51 
 
SSRİ  Maarif  Nazirliyi.-  Bakı:  [s.n.]  1988.-  80  s.;  20  sm.-  1000 
nüs.- [Ar1988/520]  
295.
 
Azərbaycan  SSR  axşam  (növbəli)  orta  ümumtəhsil 
məktəblərinin 1988/1989-cu dərs ilinə aid tədris planları /red. 
İ.Nadirov; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 27 
s.,  cədv.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  500  nüs.- 
[Ar1988/1147]  
296.
 
Azkomplektli  məktəblərdə  müstəqil  işlərin  təşkili 
/hazır.  S.H.Məmmədov;  red.  A.N.Rəhimov;  Azərb.  SSR  Maarif 
Nazirliyi,  Elmi-Tədqiqat  Pedaqoji  Elmlər  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 16 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/1119]  
297.
 
Baharlı,  M.Ə.  Məktəbdə  pedaqoji  işə  rəhbərlik 
/Məhəmməd Baharlı; rəy.: Ə.Ş.Həşimov, N.A.Abdullayev.- Bakı: 
Maarif, 1988.- 113, [3] s.; 17 sm.- Bibl.: s. 112-113.- 5000 nüs.- 
[Ar1988/242]    
298.
 
Baharlı,  M.Ə.  Həyat  işığı  /Məhəmməd  Baharlı, 
Ş.H.Məmmədov;  rəy.  Ə.Agayev;  red.  E.Fərruxzadə.-  Bakı: 
Gənclik,  1988.-  44,[2]  s.,  fotoşək.;  17  sm.-  5000  nüs.-  ISBN  5-
8020-0145-3.- [Ar1988/395]    
299.
 
Ədəbiyyatdan  sinifdənxaric  işlər:  metodik  tövsiyələr 
/tərt.  ed.  Ə.Bədəlova;  red.  Ə.İmanov;  Azərb.  SSR  Maarif 
Nazirliyi,  Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  39  s., 
cədv.; 20 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/1076]  
300.
 
Əhmədov,  N.H.  Məktəbdaxili  nəzarətin  forma  və 
metodları  /Nazim  Əhmədov;  elmi  red.  Ə.Ə.Ağayev;  rəy.: 
Z.İ.Qaralov, M.Ə.Quliyev.- Bakı: Maarif, 1988.- 247 s.; 21 sm.- 
3000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/54]  
301.
 
Xalq maarifi islahatının sürətləşdirilməsi və dərinləş-
dirilməsi  problemləri:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  Z.İ.Qaralov; 
Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Pedaqoji 
Elmlər  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  46  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  44.- 
5000 nüs.- [Ar1988/513]     
302.
 
Xalq maarifi təşkilatçılarının hazırlanması və ixtisas-
artırma fakültəsinin tədris-tematik planları /müəl.: T.İ.Şamo-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə