Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə17/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   109

52 
 
va [və b.]; rəy.: A.Danilyeviç [və b.]; elmi red. T.İ.Şamova; tərc. 
ed.:  N.H.Əhmədov,  M.H.İsgəndərov;  red.  Ə.Kəlbəliyev.-  Bakı, 
[s.n.], 1988.- 18 s., cədv.; 21 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/814]  
303.
 
Xalq  maarifini  idarəetməyə  dair  sxemlər  /hazır. 
N.Əhmədov;  red.  Ə.Kəlbəliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi;  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti; 
V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 26 
s., sxem, cədv.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/815]  
304.
 
Kənd  ümumtəhsil  məktəblərinin  VIII-IX  sinif 
şagirdlərinin  peşə  təlimi  proqramı:  çaybecərmənin  əsasları 
/tərt.  ed.  İ.M.Mayılov;  red.  N.L.Axundov;  Azərb.  SSR  Maarif 
Nazirliyi,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Pedaqoji  Elmlər  İn-tu.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 30 s., cədv.; 20 sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/1151]  
305.
 
Məktəb  direktorunun  təlim-tərbiyə  işləri  üzrə  müa-
vininin fəaliyyətinin planlaşdırılması haqqında: metodik tövsi-
yə  /yazan  Ş.Xəlilov;  red.  M.Quliyev;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili 
Nazirliyi,  Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  16  s., 
cədv.; 20 sm.- 3000 nüs.- [Ar1988/1090]  
306.
 
Orta  ixtisas  məktəblərində  müasir  dərs  və  ona 
verilən  tələblər:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  N.H.Əhmədov;  red. 
B.S.Məmmədova;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi,  Orta  İxtisas  Təhsili  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti.- 
Bakı: [s.n.], 1988.- 24, [2] s.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/146] 
307.
 
Orta  məktəb  proqramları:  Biologiya:  VI-XI  siniflər 
/tərc.  ed.:  Ə.Ş.İmaməliyev,  V.B.İsmayılov;  red.  V.N.İsmayılov; 
SSRİ  Maarif  Nazirliyi;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 66 s.; 21 sm.- nüs. yox.- [Ar1988/519]  
308.
 
Orta  məktəb  proqramı:  Əmək  təlimi:  X-XI  siniflər: 
neft  istehsalının  əsasları  /tərt.  ed.  E.Hacıyev;  red.  Z.Qaralov; 
Azərb. SSR Maarif Nazirliyi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 30 s.: cədv.; 20 
sm.- 1000 nüs.- [Ar1988/1154] 
309.
 
Orta  məktəbdə  fizika  kabineti  /A.G.Voskanyan, 
Y.S.Qreydina,  B.S.Zvorıkin  [və  b.];  tərc.  ed.  N.M.Əhmədova.- 


53 
 
Bаkı: Maarif, 1988.- 157, [3] s.: şək.; 22 sm.- Əlavə: s. 122-148.- 
Bibl.: s. 148-156.- 5500 nüs. (cilddə).- [Ar1988/350]  
310.
 
Orta  ümumtəhsil  məktəbi  üçün  kimya  proqramı
VIII-XI siniflər  /red.  Ə.N.Xəlilov; Azərb.SSR  Maarif Nazirliyi.- 
Bakı:  [s.n.],  1988.-  50  s.;  19  sm.-  Bibl.:  s.  47-50.-  4000  nüs.- 
[Ar1988/1085]  
311.
 
Orta  ümumtəhsil  məktəblərinin  X-XI  sinif  şagirdlə-
rinin  peşə  təlimi  proqramı:  İxtisas-  “Arıçılığın  əsasları”  /tərt. 
ed.:  S.İ.Hüseynov,  V.Ə.Qədimov;  M.S.Rəhimzadə;  Azərb.  SSR 
Maarif Nazirliyi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 30 s.; 20 sm.- [Ar1988/680]  
312.
 
Orta  ümumtəhsil  məktəblərinin  proqramı:  Peşə 
təlimi:  VIII-IX  siniflər:  profil:  xalçaçılığın  əsasları  /hazır. 
A.Ş.Məmmədova;  red.  Ş.Ş.Cabbarov;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili 
Nazirliyi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  16  s.:  cədv.;  20  sm.-  1000  nüs.- 
[Ar1988/1091] 
313.
 
Orta  ümumtəhsil  məktəbinin  proqramları:  Kimya: 
kimyanı  dərindən  öyrənən  məktəblər  (siniflər)  üçün  proqramlar 
/tərc.  ed.  A.H.Əliyev;  red.  Ə.N.Xəlilov;  Azərb.  SSR  Maarif 
Nazirliyi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  66  s.,  cədv.;  20  sm.-  1000  nüs.- 
[Ar1988/1083]  
314.
 
Orta  ümumtəhsil  məktəblərinin  proqramı:  VIII-IX 
sinif şagirdlərinin peşə təlimi: ixtisas-Arıçılığın əsasları /tərt. ed.: 
S.İ.Hüseynov,  V.Ə.Qədimov;  red.  M.S.Rəhimzadə;  Azərb.  SSR 
Maarif  Nazirliyi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  30  s.,  cədv.;  20  sm.-  500 
nüs.- [Ar1988/1137]  
315.
 
Orta ümumtəhsil məktəblərinin VIII-IX sinif şagird-
lərinin  peşə  təlimi  proqramı:  Pambıqçılığın  əsasları  profili 
/hazır.  İ.M.Mayılov;  red.  N.L.Axundov;  Azərb.  SSR  Maarif 
Nazirliyi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  32  s.,  cədv.;  19  sm.-  1000  nüs.- 
[Ar1988/1163]  
316.
 
Şagird  istehsalat  briqadasında  işin  təşkili:  Yevlax 
rayonundakı  Hürüuşağı  kənd  orta  məktəbinin  şagird  istehsalat 
briqadasının  iş  təcrübəsindən:  metodik  tövsiyə  /hazır.: 
B.Ə.Abbasov,  Ə.H.Şükürov,  M.Nəsibov;  red.  V.Səmədov; 


54 
 
Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Resp.  Tədris-Metodika  Kabineti.- 
Bakı:  [s.n.],  1988.-  47  s.,  cədv.,  forma.;  20  sm.-  2000  nüs.- 
[Ar1988/1158]   
317.
 
Şagirdlərdə  idrak  marağının  inkişaf  etdirilməsinin 
bəzi  yolları:  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  O.Məmmədov;  red. 
Z.Qaralov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi,  Proqram-Metodika 
İdarəsi.-Bakı: [s.n.], 1988.- 47 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 47.- 2500 nüs.-
[Ar1988/514]     
318.
 
Şöyübov,  Z.H.  Məktəb  islahatı  və  məktəbə  rəhbərliyin 
əsas  istiqamətləri:  metodik  vəsait  /Zahid  Şöyübov;  red. 
İ.R.Hacıyev.- Bakı: Maarif, 1988.- 62, [2] s.; 21 sm.- 6000 nüs.- 
[Ar1988/50]       
319.
 
Talıbov,  Y.R.  Uşaqlarımızın  səadəti  naminə:  metodik 
vəsait  /Yusif  Talıbov;  rəy.:  A.Babayev,  A.Abbasov;  red. 
B.S.Eyvazov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  106,  [2]  s.;  20  sm.-  4500 
nüs.-ISBN 5-556-000-31-X.- [Ar1988/387]  
320.
 
Ümumtəhsil  məktəbləri  və  məktəbdənkənar  müəssi-
sələr  üçün  proqramlar:  Fizika-texniki  dərnəklər.  Fizika 
istehsalat-texniki  dərnəklər  /hazır.:  M.A.Qalaquzov,  D.M.Kom-
ski;  red.:  M.A.Qalaquzov,  D.M.Komski;  tərc.  ed.  M.Ə.Ələs-
gərov;  red.  N.A.Əliyev;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 118 s., cədv.; 20 sm.- 5000 nüs.- [Ar1988/1156]  
321.
 
Ümumtəhsil  məktəblərinin  I-IV  sinifləri  üçün 
proqramlar  /red.  Y.Ş.Kərimov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi.- 
Bakı: [s.n.], 1988.- 143 s.; 20 sm.- 15000 nüs.- [Ar1988/681]  
322.
 
Инструкция  об  экзаменах,  переводе  и  выпуске 
учащихся  общеобразовательных  школ  АзССР:  1987/88 
учебный  год  /М-во  Просвещения  АзССР,  Программно-
Метод. Упр-е.- Баку, 1988.- 39 с.; 20 см.- 1000 экз. 
323.
 
Методическая рекомендация об организации про-
ведения  дня  гражданской  обороны  и  объектовой  трени-
ровки  в  общеобразовательных  школах  /сост.  И.Т.Нежи-
венко;  М-во  Просвещения  АзССР,  Респ.  Учебно-Метод. 
Кабинет.- Баку: НВП, 1988.- 31 с.; 20 см.- 4500 экз. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə