Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə2/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109


 
“Birillik  Azərbaycan  Kitabiyyatı”nın  1989-cu  il  buraxılışı 
M.F.Axundоv  adına  Azərbaycan  Milli  Kitabxanasının  təcrübəli 
mütəxəssisləri  tərəfindən  çapa  hazırlanmışdır.  Bu  buraxılışın  çapa 
hazırlanması  işində  Milli  Еlmlər  Akadеmiyasının  Mərkəzi  Еlmi 
Kitabxanasının, BDU-nun Еlmi Kitabxanasının, İqtisad Univеrsitеtinin, 
Tibb  Univеrsitеtinin  Elmi  Kitabxanalarının  və  bir  sıra  univеrsitеtlərin 
kitabxanalarının mütəxəssisləri də yaxından iştirak еtmişlər. Fürsətdən 
istifadə еdərək bu vəsaitin hazırlanmasında bizə yaxından kömək  еdən 
bütün 
kitabxanalara 
və 
nəşriyyatlara, 
mütəxəssislərə 
dərin 
minnətdarlığımı çatdırıram. 
Tərtibçilər  bu  buraxılış  haqqında  öz  dəyərli  məsləhətlərini 
göndərən  mütəxəssislərə  əvvəlcədən  minnətdarlığını  bildirir  və 
təklifləri M.F.Axundоv adına Azərbaycan Milli Kitabxanasına  
(ünvan: AZ-1000, Bakı ş., Xaqani küç. 29; e-mail: contact@anl.az  
Veb: www.anl.az) göndərmələrini xahiş еdir. 
 
         
Baş redaktor 
 
 
 
  
0 Ümumi şöbə 
00 Elm və mədəniyyətin ümumi məsələləri 
001 Elmşünaslıq 
 
1.
 
Azərbaycan ali məktəb aspirantlarının XI Respublika 
elmi konfransının materialları /Azərb. SSR Xalq Təhsili Nazir-
liyi, V.İ.Lenin ad. ADİ.- Bakı: [s. n.], 1988.- 448 s.; 20 sm.- 500 
nüs.- [Ar1988/758] 
2.
 
Böyük  Oktyabr  Sosialist  İnqilabının  70  illiyinə  həsr 
olunmuş “Kirovabad regionunda elmi-tədqiqat işlərinin əsas 
istiqamətləri”  elmi-təcrübi  konfransının  materialları:  3-4 
noyabr  1987-ci  il  /elmi  red.  F.Y.Əliyev  [və  b.].-  Bakı:  Elm, 
1988.-  168  s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.- 
[Ar1988/257] 
3.
 
Milyonların  xalq  universiteti:  dərs  vəsaiti  /ixt.  red. 
Ə.Şakirzadə;  Azərb.  SSR  “Bilik”  cəmiyyəti.-  Bakı:  Azərnəşr, 
1988.- 229, [3] s.; 21 sm.- Bibl.: s. 228-230.- 3000 nüs.- ISBN 5-
552-00151-6.- [Ar1988/525] 
4.
 
Ахмедли,  Дж.Т.  О  методологии  развития  научного 
познания:  на  основе  анализа  методологии  А.Эйнштейна 
/Джамиль Ахмедли, И.И.Фельдман.- Баку: [б.и.], 1988.- 59 с.; 
20 см.- Библ.: с. 57-59.- [1-642687] 
5.
 
Буниятов,  А.Р.  О  соотношении  исторического  и  ло-
гического  развития  науки  /А.Р.Буниятов.-  Баку:  Элм,  1988.- 
141  с.;  20  см.-  Библ.:  с.  133-140  (158  назв.).-  500  экз.-  [1-
627333]  
6.
 
Взаимосвязь  науки  и  техники:  тезисы  научной 
конференции.  Баку,  26-28  апреля  /редкол.:  Ч.Н.Исмайлов  [и 
др.].- Баку: АГУ, 1988.- 131 с.; 20 см.- 200 экз. 
7.
 
“Достижения  науки-производству”:  тезисы  респуб-
ликанской  научно-технической  конференции.  Баку,  18-20 
окт.  1988  г.  /Респ.  правл.  ВНТО  РЭС  им.  А.С.Попова,  М-во 
Связи АзССР, АзПИ им. Ч.Ильдрыма.- Баку: [б. и.], 1988.- 68 
с.; 20 см.- 130 экз.- [1-617353]   
8.
 
Материалы  научной  конференции  аспирантов 
Академии Наук Азербайджанской ССР: отделения физии-
ко-технических  и  математических,  химических  и  наук  о 
Земле.- Баку: Элм, 1988.- Книга 1.- 108 s., табл.; 20 см.- 250 
экз.- [Ar1988/1176] 
9.
 
Материалы  научной  конференции  аспирантов 
Академии Наук Азербайджанской ССР: отделения биоло-
гических  наук,  истории,  экономики,  философии  и  права, 
литературы, языка и искусства: май 1988 /АНА.- Баку: Элм, 
1988.- Книга 2.- 108 s., табл.; 20 см.- 250 экз.- [Ar1988/1190] 
10.
 
Материалы  VIII  республиканской  конференции 
молодых ученых по математике и механике, (Баку, 26-29 
окт.  1987  г.)  /АН  АзССР,  Ин-т  Математики  и  Механики.- 
Баку: Элм, 1988.- 247 с.: ил.; 21 см.- 350 экз.  
11.
 
Материалы  IV  Научно-теоретической  конферен-
ции  молодых  ученых  и  специалистов  по  развитию 
научных основ разработки месторождений нефти и газа, 
посвященной  70-летию  Великого  Октября  и  XX  съезду 
ВЛКСМ,  г.  Баку,  16-19  июня  1987  г.  /АН  АзССР,  Ин-т 
Пробл.  Глубин.  Нефтегазовых  Месторождений.-  Баку:  Элм, 
1988.- 118 с.- 20 см.- 400 экз. 
 
003 Ədəbi abidələr 
 
12.
 
Qədim türk yazılı abidələrinin dilindən seminar məş-
ğələləri:  metodik  göstəriş  /tərt.  ed.:  N.Xudiyev,  Ə.Quliyev; 
Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad. 
ADPİ.-  Bakı,  1988.-  77,  [2]  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  76.-  300  nüs.- 
[Ar1988/587]  
 
004 İnformasiya texnologiyaları 
 
13.
 
Birməqsədli  şəbəkəli  qrafiklərdə  vəsaitlərin  sərfi 
qrafiklərinin  EHM  vasitəsilə  optimallaşdırılmasına  dair  
metodik  göstəriş  /tərt.  ed.:  R.K.Bayramov,  T.P.Abdullayev, 
R.A.Atamov, M.A.Məmmədov; rəy.: Q.M.Cəfərov, T.T.Eyniyev; 
Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; Ali Təhsil Üzrə 
Tədris-Metodika  Kabineti,  Azərb.  İnşaat-Mühəndisləri  İn-tu.- 
Bakı: ADPİ, 1988.- 47 s., cədv.: şək.; 20 sm.- Əlavə: s. 34-35.- 
Bibl.: s. 33.- 150 nüs.- [Ar1988/223] 
14.
 
“Elektron hesablayıcı maşınlarda kartoqrafik model-
ləşdirmə”  kursunun  proqramı  /tərt.  ed.:  R.A.Babayev, 
Ə.Ə.Nəbiyev;  red.:  R.X.Piriyev,  M.D.Mədətov;  Azərb.  SSR  Ali 
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika 
Kabineti,  S.M.Kirov  ad.  ADU,  Geologiya-coğrafiya  fakültəsi.- 
Bakı:  ADU.-  1988.-  15  s.;  21  sm.-  Bibl.:  s.  13-14.-  150  nüs.- 
[Ar1988/182] 
15.
 
EHM-i  istifadə  etməklə  faza  mexanizminin  vektor 
üsulu  ilə  kinematik  analizi  metodik  göstəriş  /tərt.  ed. 
V.A.Məmmədov; elmi red. Ş.M.Əliyev; Azərb. SSR Ali və Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti;  Ç.İldırım  ad.  Azərb.  Politexnik  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 24 s.: şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 24.- 150 nüs.- [Ar1988/1121] 
16.
 
Əliyev, R.Ə. Kompüterlər, hesablama şəbəkələri, infor-
matika  /Rafiq  Əliyev,  F.Q.Maqsudov;  red.  T.Əliyev;  AEA.- 
Bakı:  Elm,  1988.-  101,  [3]  s.:  şək.;  20  sm.-  1100  nüs.- 
[Ar1988/507] 
17.
 
İnformatika və hesablama texnikasının əsasları: dərs 
vəsaiti /Ə.M.Məmmədov; red. M.Cəbrayılov; Azərb. SSR Ali və 
Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; V.İ.Lenin adına ADPİ.- Bакı: APİ, 
1988.- 121 s., cədvəl: şək., sxem; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/227] 
18.
 
Qurbanov, İ.Ə. Mini-mikro EHM: proqramlaşdırma və 
praktika:  dərs  vəsaiti  /İ.Ə.Qurbanov;  rəy.:  H.P.Vəliyev, 
C.K.Kazımov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, 
S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı, 1988.- 75,[4] s., sxem; 21 sm.- Bibl.: 
s. 76.- 500 nüs.- [Ar1988/598] 
19.
 
Методическое руководство по курсу «Операцион-
ные системы» для специальности 0646- АСУ. Управление 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə