Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə21/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   109

64 
 
387.
 
Ən  yeni  tarix  (1939-1985-ci  illər):  orta  məktəbin 
onuncu  sinfi  üçün  dərs  vəsaiti  /red.:  V.K.Furayev;  P.M.Kuz-
miçov, Y.S.Girenko, S.N.Afonin; tərc. ed. Ə.H.Mirzəyev.- Bаkı: 
Maarif,  1988.-  302,  [2]  s.:  foto  şək.,  cədv.,  xəritə;  22  sm.- 
Xronoloji cədv.: s. 301-302.- 60000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/20] 
388.
 
Fedosov,  İ.A.  SSRİ  tarixi:  8-ci  sinif  üçün  dərslik 
/İ.A.Fedosov;  tərc.  ed.  M.M.Ağamirovun.-  Bakı:  Maarif,  1988.- 
Nəşr 1.-161, [3] s., portr.: şək., xəritə; 22 sm.+ [1] kitabça xəritə.- 
50000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/14] 
389.
 
Həsənov,  M.S. Azərbaycan dili: onbirillik məktəbin IV 
sinfi üçün dərs vəsaiti /Məmməd Həsənov, A.N.Rəhimov.- Bakı: 
Maarif,  1988.-  184  s.:  şək.,  cədv.;  22  sm.-  Lüğət:  s.  178-180.- 
25000 nüs.- ISBN 5-5560-0014 (cilddə).- [Ar1988/437] 
390.
 
Hüseynov,  Ə.M.  Təbiətşünaslıq  3-4:  dördillik  ibtidai 
məktəb  üçün  dərs  vəsaiti  /Əli  Hüseynov,  M.H.Mirzəyev;  red. 
Z.İ.Qaralov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  Nəşr  2.-197,  [3]  s.:  şək.;  22 
sm.- 75000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/208] 
391.
 
Xəlilov,  Y.Q.  Deutsch:  7-ci  sinif  üçün  dərslik  /Yusif 
Xəlilov,  B.B.Baxşıyev;  ixt.  red.  F.Veysəlov.-  Bakı:  Maarif, 
1988.-  Nəşr  2.-  166,  [2]  s.:  şək.,  cədv.;  22  sm.-  8000 
nüs.(cilddə).- [Ar1988/5] 
392.
 
Xodakov,  Y.V.  Qeyri-üzvi  kimya:  7-8-ci  siniflər  üçün 
dərslik  /Yuriy  Xodakov,  D.A.Epşteyn,  P.A.Qloriozov.-  Bakı: 
Maarif,  1988.-  Nəşr  2.-  249,  [3]  s.:  şək.,  cədv.;  22  sm.+  [1]  v. 
əlavə cədv.; 21x28 sm.- 50000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/7] 
393.
 
Xodakov,  Y.V.  Qeyri-üzvi  kimya:  orta  məktəbin  9-cu 
sinfi üçün dərslik /Yuriy Xodakov, D.A.Epşteyn, P.A.Qloriozov; 
tərc.  ed.  Ş.Əhmədov;  red.  F.Z.Qayıbova.-  Bakı:  Maarif,  1988.- 
Nəşr  5.-  199  s.:  şək.,  cədv.;  21  sm.-  180000  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/101]  
394.
 
Kazımov,  N.M.  Ana  dili:  3-cü  sinif  üçün  /Nurəddin 
Kazımov,  Y.Şirvan.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  Nəşr  18.-326,  [2]  s.: 
şək., cədv.; 23 sm.- 98000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/23]    


65 
 
395.
 
Kazımov, N.M. Oxu: 4-cü sinif ümumtəhsil məktəbləri 
üçün  dərslik  /Nurəddin  Kazımov.-  Bakı:  Maarif,  1998.-  303  s.: 
ill.; 20 sm.- 30000 nüs.- [Ar1988/438]     
396.
 
Kərimov,  Y.Ş.  Azərbaycan  dili:  onbirillik  məktəbin  III 
sinfi  üçün  sınaq  dərsliyi  /Yəhya  Kərimov,  N.M.Laçınov;  elmi 
red.  Ə.R.Əfəndizadə.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  Nəşr  2.-143,  [2]  s.: 
şək.; 23 sm.- Lüğət: s.145.- 75000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/18]  
397.
 
Kərimov,  Y.Ş.  Əlifba  /Yəhya  Kərimov;  rəssam 
E.Hüseynov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  Nəşr  8.-95,  [2]  s.:  şək.;  23 
sm.- 60000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/16]  
398.
 
Kərimov,  Y.Ş.  Əlifba:  6  yaşdan  təlimə  başlayan  I 
siniflər  üçün  sınaq  dərsliyi  /Yəhya  Kərimov;  elmi  red. 
Ə.Əfəndizadə.- Bakı: Maarif, 1988.- Nəşr 4.-159 s.: şək.; 24 sm.- 
89000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/284] 
399.
 
Kərimov,  Y.Ş.  İş  dəftəri:  6  yaşdan  təlimə  başlayan  I 
sinif  üçün  (əlifba  təliminə  hazırlıq  dövrü)  /Yəhya  Kərimov.- 
Bakı:  Maarif,  1988.-  №1.-  30  s.:  şək.;  21  sm.-  nüs.  yox.- 
[Ar1988/67] 
400.
 
Kərimov,  Y.Ş.  İş  dəftəri:  6  yaşdan  təlimə  başlayan  I 
sinif üçün (əlifba təlimi dövrü) /Yəhya Kərimov.- Bakı: Maarif, 
1988.- №2.- 34 s.: şək.; 21 sm.- 96000 nüs.- [Ar1988/68] 
401.
 
Kərimov,  Y.Ş.  İş  dəftəri:  6  yaşdan  təlimə  başlayan  I 
sinif üçün (əlifba təlimi dövrü) /Yəhya Kərimov.- Bakı: Maarif, 
1988.- №3.- 34 s.: şək.; 21 sm.- 96000 nüs.- [Ar1988/69]  
402.
 
Kərimov,  Y.Ş.  Oxu:  2-ci  sinif  üçün  dərslik  /Yəhya 
Kərimov, M.T.Səfərov.- Bakı: Maarif, 1988.- Nəşr 6.- 213, [4] s.: 
şək.; 22 sm.- 32000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/158] 
403.
 
Kərimov,  Y.Ş.  Yazı  nümunələri:  1-ci  sinif  /Yəhya 
Kərimov;  red.  Z.C.Hacıyeva.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  Nəşr  6.-153, 
[3] s.: şək.; 22 sm.- 40000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/15] 
404.
 
Korovkin,  F.P. Qədim dünya tarixi: orta məktəbin 5-ci 
sinfi  üçün  dərslik  /Fyodor  Korovkin;  tərc.  ed.:  Q.S.İsmayılov, 
E.H.Muradağayeva.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  Nəşr  2.-  265,  [7]  s., 


66 
 
portr.:  şək.;  22  sm.+  [1]  kitabça  xəritə.-  48000  nüs.  (cilddə).-
[Ar1988/11]  
405.
 
Quliyeva,  M.Ə. Français: 7-ci sinif üçün dərslik /Mina 
Quliyeva, X.Ə.Mütəllibova, S.M.Seyidzadə; ixt. red. Ç.O.Hüsey-
nova.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  Nəşr  2.-  139,  [5]  s.;  22  sm.- 
Fransızca-Azərbaycanca  lüğət:  s.  127-140.-11500  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/4]  
406.
 
Qurbanov, V.T. Azərbaycan dili: erməni məktəbinin 5-
6-cı  sinifləri  üçün  dərslik  /Vaqif  Qurbanov,  H.S.Qafarov;  red.: 
Ə.R.Əfəndizadə, V.V.Şekyan.- Bakı: Maarif, 1988.- 159 s.: şək.; 
23  sm.-  Lüğət:  s.  154-159.-  6000  nüs.-  ISBN  5-5560-004-76 
(cilddə).- [Ar1988/440]     
407.
 
Qureyev, P.P. Sovet dövləti və hüququnun əsasları: 8-ci 
sinif üçün dərslik /Pyotr Qureyev, G.P.Davıdov, E.B.Melnikova; 
red.  G.P.Davıdov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  216,  [16]  s.:  şək., 
fotoşək., cədv.; 21 sm.- 147000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/665]    
408.
 
Maksimov,  N.A.  Fiziki  coğrafiya:  5-ci  sinif  üçün 
dərslik  /Nikolay  Maksimov;  red.  N.A.Qvozdetskinin.-  Yenidən 
işl. on birinci nəşri.- Bakı: Maarif, 1988.- 157, [3] s.: şək., cədv.; 
22 sm.+ [1] kitabça xəritə.- 48000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/12] 
409.
 
Melçakov,  L.F.  Təbiətşünaslıq:  3-4-cü  siniflər  üçün: 
dərslik  /Leonid  Melçakov,  M.N.Skatkin;  tərc.  ed.:  Q.T.Musta-
fayev, A.C.Tahirova; red.: A.A.Novruzova, X.S.Eyvazova.- 12-ci 
nəşri.- Bakı: Maarif, 1988.- 239 s., [1] v. şək., fotoşək., portr.; 22 
sm.- 90000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/947] 
410.
 
Məmmədov, Ə.C. Ərəb dili: 4-cü sinif üçün dərslik /Əli 
Məmmədov;  ixt.  red.:  E.Z.Əzizov,  X.N.Əl-Abbasi.-  Bakı: 
Maarif,  1988.-  240,  [2]  s.:  şək.;  22  sm.-  Mətn  ərəb  qrafikasın-
dadır.- 10000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/742]  
411.
 
Məmmədov, Ə.C. Ərəb dili: 5-ci sinif üçün dərslik /Əli 
Məmmədov; red. H.Ə.Rüstəmova.- Bakı: Maarif, 1988.- 261, [3] 
s.: şək., portr.; 22 sm.- Lüğət: s. 221-256.- Mətn Azərb. və ərəb 
dillərindədir.- 5000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/985] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə