Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə26/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   109

79 
 
Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: [s.n.], 1988.- 35 s., cədv.; 
20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/944] 
497.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:
 
Xor  aranjirovka-
sı.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  15  s.,  cədv.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  15.-  150 
nüs.- [Ar1988/56517]   
498.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  ibtidai  siniflərdə 
tərbiyə  işinin  metodikasının  aktual  problemləri  /tərt.  ed. 
Y.D.Voronsova;  tərc.  ed.:  Ə.Tağıyev,  X.Fətələyev,  Y.Rzayev; 
red.  X.Q.Fətəliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 15 s.; 20 sm.- 
Bibl.: s. 8-16.- 150 nüs.- [Ar1988/634] 
499.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Kənd  təsərrüfa-
tının  kimyalaşdırılması  /müəl.  M.Ə.Atakişiyev;  məsl.  red. 
T.Ə.Əliyev; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali 
Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.- 
Bakı: [s.n.], 1988.- 8 s.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/945] 
500.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Kimyanın  tədrisi 
metodikası /tərt. ed. N.E.Kuznetsova; red.: D.P.Erıqin, B.N.Mar-
daxayev;  tərc.  ed.:  R.Y.Əliyev,  S.A.Şükürov,  Ş.İ.Hacıyeva; 
Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad. 
ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  47  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  38-40.-  150 
nüs.- [Ar1988/301] 
501.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Qeyri-üzvi kimya: 
2106  №-li  “Biologiya  əlavə  kimya”  ixtisası  üçün  /F.B.Qlinka, 
V.A.Karpov,  V.M.Kirkos;  red.:  N.İ.Podobayev,  İ.İ.Sultanov; 
tərc.  ed.:  İ.O.Nəsibov,  M.N.Hüseynov,  S.Ə.Quliyeva;  Azərb. 
SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.- 
Bakı:  APİ,  1988.-  32,  [2]  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  32-33.- 
[Ar1988/318] 
502.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Qeyri-üzvi sintez: 
2106  №-li  “Biologiya  əlavə  kimya”  ixtisası  üçün  /tərt.  ed. 
N.Q.Klyuçinikov;  red.:  R.S.Sokolov,  Ə.N.Xəlilov;  tərc.  ed. 
C.B.Musayev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi; 


80 
 
V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 8 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 8.- 
150 nüs.- [Ar1988/329] 
503.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Qədim türk yazılı 
abidələrinin  dili:  filologiya  fakültələri  üçün  /tərt.  ed.: 
Ə.C.Şükürov, Y.Q.Məmmədov; red. A.M.Qurbanov; Azərb. SSR 
Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: 
APİ, 1988.- 10 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 9-10.- 150 nüs.- [Ar1988/303] 
504.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Məntiq  /tərt.  ed. 
A.D.Getmanova;  red.:  A.A.Starçenko,  Ə.Ə.Əlizadə;  tərc.  ed. 
S.F.Şabanov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  15  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s. 
13-15.- 150 nüs.- [Ar1988/308] 
505.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Musiqi  aləti 
(fortepiano): 2121 №-li ixtisası üçün /O.M.Kosaryeva, O.V.Tixo-
mirova;  red.:  V.M.Şepelev,  S.Quliyev;  tərc.  ed.  K.Qarabağlı; 
Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi;  V.İ.Lenin  ad. 
ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 14 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 12-14- 150 nüs.- 
[Ar1988/332] 
506.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Musiqi  aləti 
(kamança):  2121  №-li  ixtisası  üçün  /tərt.  ed.  A.Vəliyev;  red. 
S.Quliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 10 s.; 20 sm.- 150 nüs.- 
[Ar1988/331]  
507.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Musiqi əsərlərinin 
təhlili:  “Musiqi”  ixtisası  üzrə  /tərt.  ed.  M.İ.Royterşteyn;  məsul 
red.  N.V.Lukyanova;  tərt.  ed.  və  tərc.  ed.:  E.M.Əfəndiyeva; 
N.S.Məlikməmmədov;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi, 
V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: [s.n.], 1988.- 22, [2] s., cədv.; 20 sm.- 
150 nüs.- [Ar1988/983] 
508.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Nitq  mədəniy-
yətinin  əsasları  /tərt.  ed.  B.P.Sadıqov;  red.  A.M.Qurbanov; 
Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad. 
ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  7  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  8.-  150  nüs.- 
[Ar1988/317] 


81 
 
509.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Oponimikanın 
əsasları  ixtisas  kursunun  proqramı  /tərt.  ed.:  Y.B.Yusifov, 
S.K.Kərimov;  red.  A.M.Qurbanov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: [s.n.], 1988.- 
18, [2] s.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/1139] 
510.
 
Pedaqoji  institutlar üçün proqram: Pedaqogika tarixi 
/tərc.  ed.  S.H.Məcidov;  red.  Ə.S.Tağıyev;  Azərb.  SSR  Ali  və 
Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ, 
1988.- 27 s.; 20 sm.- Bibl. Azərb. və rus dillərində: s. 21-27.- 150 
nüs.- [Ar1988/300] 
511.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Pedaqogikadan 
dövlət  imtahanı  proqramı  /tərt.  ed.:  N.M.Maqomedov,  M.N.Te-
rexin,  N.A.Sorokin;  tərc.  ed.  Ə.Ə.Əhmədov;  red.:  A.İ.Piskunov, 
H.M.Əhmədov;  SSRİ  Maarif  Nazirliyi,  Tədris  Müəssisələri 
İdarəsi.- Bakı: APİ, 1988.- 14 s.; 20 sm.- 200 nüs.- [Ar1988/304] 
512.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Pioner  işinin 
nəzəriyyəsi  və  metodikası:  “İbtidai  təlim  pedaqogikası  və 
metodikası”  2121№-li  ixtisası  üzrə  /tərt.  ed.  Q.M.Kodjaspirova; 
red.:  Q.P.Çubarova,  X.Q.Fətəliyev;  tərc.  ed.:  Ə.Tağıyev, 
R.L.Hüseynzadə, X.Q.Fətəliyev; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  13  s.; 
20 sm.- Bibl.: s. 11-13.- 150 nüs.- [Ar1988/320] 
513.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Pioner və komso-
mol  işinin  nəzəriyyə  və  metodikası  /tərt.  ed.:  M.Ə.Məmmədov, 
K.M.Məcidov;  elmi  red.  H.S.Bağırov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  21  s.,  cədv.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  20-
21.- 150 nüs.- [Ar1988/1167] 
514.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Polifoniya: musiqi 
ixtisası  üçün  №2119  /tərt.  ed.  M.İ.Royterşteyn;  elmi  red. 
A.İ.Volkov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  9  s.;  20  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/712]  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə