Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə27/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   109

82 
 
515.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Riyazi  analiz: 
2105  №-li  ixtisas  üçün  “Fizika”  /tərc.  ed.  Ş.İ.Vəkilov;  red. 
V.T.Hasilov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı; APİ, 1988.- 9, [2] s.; 20 sm.- Bibl.: s. 
10.- 150 nüs.- [Ar1988/319] 
516.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Riyaziyyat  tarixi 
/tərc. ed. S.S.Axundov; red. X.A.Xudaverdiyeva; Azərb. SSR Ali 
və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 
1988.- 10 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 10.- 150 nüs.- [Ar1988/323] 
517.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Riyaziyyat: İbtidai 
təlim  pedaqogikası  və  metodikası:  2121№-li  ixtisas  üzrə  /məsul 
red.  A.M.Pışkalo;  tərc.  ed.:  N.A.Sadıxov,  N.S.Kazımov, 
S.P.Süleymanov,  A.Ə.Əliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Elmi-Metodik  Kabinet, 
V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  17  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s. 
17.- 150 nüs.- [Ar1988/53] 
518.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Riyaziyyatın 
tədrisi  metodikası.  Riyaziyyatdan  məsələ  həlli  praktikumu. 
Riyaziyatın  tədrisi  metodikasından  dövlət  imtahanı:  Fizika-
riyaziyyat  ixtisasları  üçün  /tərt.  ed.:  Y.M.Kolyaqın,  V.İ.Mişin, 
A.A.Stolyar  [və  b.];  red.:  V.İ.Yəfimov,  A.Q.Mordkoviç, 
T.M.Əliyeva;  tərc.  A.S.Adıgözəlov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 
21 s.; 20 sm.- Bibl.: s. 17-19.- 150 nüs.- [Ar1988/312] 
519.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Rus  klassik 
musiqi  tarixi  /tərt.  ed.  A.İ.Volkov;  məsul  red.  M.İ.Royterşteyn; 
tərc.  ed.:  E.Əfəndiyeva,  N.Məlikova;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: [s.n.], 1988.- 
53, [2] s., cədv.; 19 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/1030] 
520.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Sosial psixologiya 
/tərt. ed. V.V.Şpalinski; tərc. ed. Z.Ə.Orucov; red. E.M.Quliyev; 
Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad. 
ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 9, [3] s.; 20 sm.- Bibl.: s. 10-11.- 150 
nüs.- [Ar1988/328] 


83 
 
521.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Tarixin  tədrisi 
metodikası;  İctimaiyyətin  tədrisi  metodikası;  Sovet  dövləti  və 
hüququnun  əsaslarının  tədrisi  metodikası;  Tarixin  tədrisi 
metodikasından  dövlət  imtahanı:  tarix  fakültəsi  üçün  /tərt.  ed.: 
A.V.Drujkova, 
L.S.Baxmutova; 
S.A.Yejova; 
məsul 
red.: 
A.V.Drujkova, S.A.Yejova; tərc. ed.: R.Z.Xəlilov [və b.]; Azərb. 
SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 60, [2] s., cədv.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/821] 
522.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Uşaq  psixologi-
yası:  “Pedaqogika  və  psixologiya”  0307  nömrəli  ixtisas  üçün 
(Məktəbəqədər)  /tərt.  ed.:  L.A.Venqer,  V.S.Muxina;  red.: 
B.A.Çerkaskova,  Q.E.Əzimov;  tərc.  ed.  E.N.Quliyev;  Azərb. 
SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.- 
Bakı:  APİ,  1988.-  18,  [2]  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  18-19.-  150 nüs.- 
[Ar1988/327] 
523.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Uşaqların  musiqi 
tərbiyəsinin  nəzəriyyəsi  və  metodikası  /tərc.  ed.  A.H.Qəribova.- 
Bakı:  APİ,  1988.-  55  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  55.-  150  nüs.- 
[Ar1988/311] 
524.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Uzaq  kompleks 
çöl  təcrübəsi  /S.R.Qaramollayev,  M.X.Məmmədov;  red. 
H.Ə.Sadıxlı;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  35  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s. 
36.- 150 nüs.- [Ar1988/371] 
525.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: Üzvi kimya: 2122 
№li  “Kimya”,”Kimya  əlavə  biologiya”  ixtisasları  üçün  /tərt.  ed. 
E.E.Milliaressi;  məsul  red.  E.E.Nifantyev;  tərc.  ed.:  R.Q.Ələk-
bərov,  V.S.Həsənov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: [s. n.], 1988.- 45 s., cədv.; 
20 sm.- Bibl.: s. 43-45.- 150 nüs.- [Ar1988/1159] 
526.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Yarımkeçiricilər 
üzrə  xüsusi  kurs:  Fizika,  Fizika-riyaziyyat,  Fizika-astronomiya, 
Riyaziyyat-fizika  və  Fizika-xarici  dil  №  2105  ixtisasları  üçün 
/tərc.  ed.:  Ə.H.Rüstəmov,  E.Ə.Eyvazov,  A.F.Səfərov;  Azərb. 


84 
 
SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.- 
Bakı:  APİ,  1988.-  7  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  7.-  150  nüs.- 
[Ar1988/334] 
527.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Yeni  tarix:  tarix 
fakültələri  üçün  /tərt.  ed.  M.S.Həsənov;  red.  B.A.Bəxtiyarov; 
Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad. 
ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  46  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  41-46.-  150 
nüs.- [Ar1988/326] 
528.
 
Pedaqoji  institutlar  üçün  proqram:  Yerşünaslıq  və 
diyarşünaslıq /T.Q.Qalant, T.Q.Qurviç; məsul red. İ.S.Matrusov; 
red.  Ş.G.Həsənov;  tərc.  ed.:  S.B.Məmmədov,  A.Z.İsmayılova, 
Y.Q.Əliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 15 s.; 20 sm.- Bibl. : s. 
16.- 150 nüs.- [Ar1988/635] 
529.
 
 Pedaqoji  institutlar  üçün proqram: Uşaqların musiqi 
tərbiyəsinin  nəzəriyyəsi  və  metodikası  /tərc.  ed.  A.H.Qəribova.- 
Bakı:  APİ,  1988.-  55  s.;  20  sm.-Bibl.:  s.  55.-50  nüs.- 
[Ar1988/311]   
530.
 
Pedaqoji institutlar üçün proqram: İngilis dili: ixtisası 
xarici  dil  olmayan  pedaqoji  institutlar  üçün  (Azərb.  bölməsi) 
/tərt.  ed.  B.Hüseynov;  red.  A.Tahirov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Ortaq 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi;  Ali  Tədris  üzrə  Tədris  Metodik 
Kabineti, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: [s.n], 1988.- 20 s.; 20 sm.- 
150 nüs.- [Ar1988/237] 
531.
 
Tələbələrin  XV  elmi  konfransının  proqramı  /Azərb. 
SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərb. Pedaqoji Xarici 
Dillər  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  39,  [2]  s.;  19  sm.-  Mətn  rus 
dilindədir.- 200 nüs.- [Ar1988/1161]  
532.
 
Tələbələrin  ideya-siyasi  tərbiyəsinə  aid  metodik 
göstərişlər  /tərt.  ed.:  S.Axundov,  A.İsmayılov,  S.Nuriyeva, 
P.Balayeva; red. M.Həsənov; Azərb. SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, 
Tədris-Metodika  Kabineti,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 43 s.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/1053]  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə