Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə29/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   109

88 
 
Математики  и  Механики.-  Баку:  Элм,  1988.-  167,[3]  с.:  ил.; 
22 см.- Библ.: с. 165-168 (86 назв.).- 600 экз.- [2-697923] 
 
510 Ali riyaziyyat 
 
553.
 
Ali riyaziyyat və ali riyaziyyat əsasları kurslarından 
müstəqil  işlərin  işlənməsinə  dair  metodik  göstəriş:  kənd 
təsərrüfatı  institutunun  tələbələri  üçün  /tərt.  ed.:  T.C.Hüseynov 
[və  b.];  red.  T.C.Hüseynov;  SSRİ  Dövlət  Aqrosənaye  Komitəsi, 
S.Ağamalıoğlu  ad.  Azərb.  Kənd  Təsərrüfatı  İn-tu.-  Kirovabad, 
[s.n.], 1988.- 49 s., cədv.; 22 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/684] 
554.
 
Ali  riyaziyyat:  birdəyişənli  funksiyaların  deferensial 
hesabı:  tədris-metodiki  vəsait  /tərt.  ed.:  H.M.Xəlilov,  G.M.Cə-
fərli,  M.M.Hüseynov;  red.  R.H.Məmmədov;  Azərb.  SSR  Ali  və 
Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti,  M.Əzizbəyov  ad.  Azərb.  Neft  və  Kimya  İn-tu.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 83, [4] s.: şək.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/1229] 
555.
 
Sadıxov,  B.O.  Ali  riyaziyyatdan  məsələlər  həlli  üçün 
rəhbərlik:  dərs  vəsaiti  /B.O.Sadıxov,  Ə.D.Abdullayev,  D.İ.Ari-
xov;  elmi  red.  Ə.Ə.Novruzov;  rəy.:  F.M.İbrahimov,  Ə.Q.Meh-
diyev; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım 
ad. Azərb. Politexnik İn-tu.- Bakı: AzPİ, 1988.- Hissə 1.- 155 s.; 
20 sm.- 300 nüs.- [Ar1988/778] 
556.
 
Мамедов, Ю.А. Анализ общей спектральной задачи 
для системы обыкновенных дифференциальных уравнений с 
постоянными  коэффициентами  /Юсиф  Мамедов.-  Баку: 
ИФАН  АзССР,  1988.-  59  с.;  20  см.-  Библ.:  с.  55-58.-  [1-
620478] 
557.
 
Мамедов,  Ю.А.  О  формуле  разложения  по  корне-
вым элементам спектральных задач /Юсиф Мамедов.- Баку: 
ИФАН  АзССР,  1988.-  67  с.;  20  см.-  Библ.:  с.  61-66.-  [1-
620476] 
 
 


89 
 
512 Cəbr 
 
558.
 
Cavadov, M.H. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi: dərs vəsa-
iti  /M.H.Cavadov,  R.Ə.Eyyubov,  F.H.Əfəndiyev;  red.  Y.R.Bax-
şəliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- Hissə 1.- 126 s.; 20 sm.- 
500 nüs.- [Ar1988/714] 
559.
 
Cəbr  və  elementar  funksiyaların  analizi:  ali 
məktəblərin  hazırlıq  şöbələri  üçün  dərslik  /Ç.İ.Tamoyev, 
Q.İ.Tamoyev; rəy. A.M.Abbasov; elmi red. M.A.Dünyamalıyev.- 
Bakı: Maarif, 1988.- 389, [3] s.: şək., cədv.; 22 sm.- 5000 nüs.- 
ISBN 5-556-00044-1 (cildli).- [Ar1988/953] 
560.
 
Cəbr  və  ədədlər  nəzəriyyəsindən  metodik  göstəriş 
/tərt.  ed.:  M.H.Cavadov,  A.H.Sultanov;  red.  L.Ş.Əbdülkərimov; 
Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-
Metodik Kabinet, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 49, [2] 
s.: şək., cədv.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/1026]  
561.
 
Həmidov,  S.S.  “Cəbr  və  analizin  başlanğıcı”  kursunun 
tədrisi  metodikasına  dair:  dərsliyə  əlavə  /Seyidağa  Həmidov.- 
Bakı:  Maarif,  1988.-  59,  [2]  s.;  22  sm.-  148000  nüs.- 
[Ar1988/407]  
562.
 
 Xətti  cəbr  və  funksional  analizin  tədrisinə  dair 
metodik göstəriş, nümunəvi misallar /tərt. ed.: V.B.Şaxmurov, 
N.M.Səbayev;  elmi  red.  A.C.Cəbrayılov;  Azərb.  İnşaat 
Mühəndisləri İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 82, [2] s.; 20 sm.- Bibl. 
rus dilində: s. 82.- 150 nüs.- [Ar1988/1230] 
563.
 
Xətti tənliklər sistemindən metodik göstəriş /tərt. ed.: 
H.A.Əkbərova,  A.H.Sultanov;  red.  M.H.Cavadov;  Azərb.  SSR 
Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodik Kabineti, 
V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  56,  [2]  s.;  20  sm.-  150 
nüs.- [Ar1988/1080] 
564.
 
Riyaziyyat  nəzəri  və  praktiki  cəhətdən  dərindən 
öyrənilən məktəblərdə (siniflərdə) və fakültativ məşğələlərdə 
ehtimal  nəzəriyyəsi  elementlərinin  tədrisinin  təkmilləşdiril-


90 
 
məsinə  dair:  metodik  tövsiyələr  /hazır.  B.V.Vəliyev;  red. 
Ə.Əliyev;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  62 
s.: şək., cədv.; 20 sm.- 4000 nüs.- [Ar1988/1082]
 
 
514 Həndəsə 
 
565.
 
Həndəsənin  tədrisində  müstəqil  işlərdən  istifadə
metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  F.İbrahimov;  red.  B.Vəliyev;  Azərb. 
SSR  Maarif  Nazirliyi;  Mərkəzi  Müəllimləri  Təkmilləşdirmə  İn-
tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 21 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/512]  
566.
 
Xəlilova, 
T.A. 
Həndəsi 
kristalloqrafiya: 
kimya-
biologiya  və  coğrafiya  fakültələrinin  kimya,  kimya-biologiya  və 
coğrafiya ixtisasları üçün /Tahirə Xəlilova; red. R.Əliyev; Azərb. 
SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.- 
Bakı:  APİ,  1988.-113,  [2]  s.:  şək.;  20  sm.-  500  nüs.- 
[Ar1988/355] 
567.
 
Tenzor  hesabı  və  onun  tətbiqi: çoxobrazlılar üzərində 
diferensial-həndəsi  strukturalar:  dərs  vəsaiti  /N.T.Abbasov, 
B.H.Salayeva,  A.A.Səlimov;  elmi  red.  S.S.Qasımova;  rəy.: 
R.Y.Əmənzadə,  L.Q.Mustafayev,  R.A.Bayramov;  Azərb.  SSR 
Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: [s.n.], 1988.- 
93, [3] s.; 20 sm.- Bibl.: s. 93.- 500 nüs.- [Ar1988/767]    
 
517 Riyazi analiz 
 
568.
 
Analizin  ədədi  üsulları:  elmi  əsərlərin  mövzu  toplusu 
/red.  hey.:  F.Ə.Tağıyev,  İ.Ə.Qurbanov,  Z.E.Seyidov  [və  b.]; 
Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi,  S.M.Kirov ad. 
ADU.- Bakı: [s.n.], 1988.- 123 s.: şək., cədv.; 20 sm.- 500 nüs.- 
[Ar1988/989]
 
569.
 
Ədədi  üsullar  fənnindən  laboratoriya  işləri:  metodik 
göstəriş /tərt. ed.: M.S.Cəbrayılov, R.Y.Şükürov; red. Ə.M.Məm-
mədov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə