Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə3/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109


 
заданиями  /сост.  С.Керимов;  М-во  Высшего  и  Сред.  Спец. 
Образования  АзССР,  Азерб.  Ин-т  Нефти  и  Химии  им. 
М.Азизбекова.- Баку, 1988.- 20 с.; 20 см.- 200 экз. 
20.
 
Методическое  указание  по  сглаживанию  профи-
ля  ресурсов  одноцелевого  сетевого  графика  на  ЭВМ /М-
во  Высшего  и  Сред.  Спец.  Образования  АзССР,  Учебно-
Метод. Кабинет по Высш Образованию, Азерб. Инж-Строит. 
Ун-т.- Баку, 1988.- 39 с.; 20 см.- 150 экз. 
21.
 
Технология производства работ нулевого цикла с 
использованием  ЭВМ:  метод.  указание  /сост.:  Л.Э.Нате-
надзе,  Д.Г.Гахраманов,  Л.А.Павлодцкая;  АзИСИ.-  Баку: 
АЗИСИ, 1988.- 87 с.; 20 см.- 150 экз. 
 
006 
Standartlaşdırma 
 
22.
 
“Məhsulun  keyfiyyətinin  idarə  olunması,  standart-
laşdırma,  keyfiyyətə  və  etibarlılığa  nəzarət”  kursu  üzrə 
texniki-iqtisadi biliklər xalq universitetlərinin təxmini tədris-
tematik  planı  və  proqramı  /tərt.  ed.  A.X.Abasov;  Azərb.  SSR 
“Bilik”  Cəmiyyəti;  Resp.  Xalq  Universitetləri  Şurası.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 24 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/266]  
23.
 
Перечень республиканских стандартов, техничес-
ких  условий  и  нормативных  документов  по  строитель-
ству  в  Азербайджанской  ССР:  по  состоянию  на  1  января 
1988  г.  /Госстрой  АзССР,  Гос.  Комитет  Строительства.- 
Баку, 1988.- 20 с.; 20 см.- тир. нет. 
 
008 Mədəni inkişaf. Mədəniyyət. Proqress 
 
24.
 
Elmi-texniki  tərəqqi  və  zəhmətkeşlərin  asudə  vaxtı
informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  Ü.Q.Əliyev;  red.  R.N.Kərimov; 
Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi 
Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: 


10 
 
AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- (“Nəqliyyat” seriyası №1).- 150 
nüs.- [Ar1988/927] 
25.
 
Xəlilov,  S.S.  Elmi-texniki  tərəqqi:  Bu  gün  və  sabah 
/Səlahəddin Xəlilov; elmi red. R.O.Qurbanov; rəy. N.M.Məmmə-
dov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  134,  [2]  s.;  17  sm.-  nüs.  yox.- 
[Ar1988/611] 
26.
 
Süleymanov,  N.M.  Elmi-texniki  tərəqqi  və  fəhlə 
sinfinin kütləvi yaradıcılığı /N.Süleymanov; Azərb. SSR “Bilik” 
Cəmiyyəti.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  40  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  38.-  500 
nüs.- [Ar1988/757] 
27.
 
Бехбудов,  В.Г.  Научно-технический  прогресс  и 
патентные исследования /Вахид Бехбудов.- Баку: Азернешр, 
1988.- 134 с., граф.; 22 см.- (Стратегия ускорения).- Библ.: с. 
132-133  (49  назв.).-  2000  экз.-  ISBN  5-552-00069-2.-  [1-
606606]  
 
01 Biblioqrafiya. Kataloqlar. Ədəbiyyat göstəriciləri 
 
28.
 
Azərbaycan  Dövlət  “Yazıçı”  bədii  ədəbiyyat  nəşriy-
yatının 1989-cu il üçün ədəbiyyat buraxılışının tematik planı 
/red.  E.Quliyev;  Azərb.  SSR  Dövlət  Nəşriyyat  Poliqrafiya  və 
Kitab  Ticarəti  İşləri  Komitəsi,  Azərb.  Kitab  Ticarəti  Birliyi 
“Azərkitab”.-  Bakı,  [s.n.],  1988.-  107  s.;  20  sm.-  Əlifba 
göstəricisi: s. 99-104.- 5000 nüs.- [Ar1988/579] 
29.
 
Azərbaycan SSR “Elm” nəşriyyatının 1988-ci il üçün 
tematik planı /burax. məsul. R.Ə.Kərimova.- Bakı: Elm, 1988.- 
63  s.;  20  sm.-  Əlifba  göstəricisi:  s.  54-59.-  300  nüs.- 
[Ar1988/105]  
30.
 
Azərbaycan  SSR  Elmlər  Akademiyası  nəşrlərinin 
biblioqrafiyası:  illik  1967-ci  ildə  çap  olunan  nəşrlər  /tərt.  ed. 
R.Y.Rüstəmova,  red.  H.Ə.Zülalova;  Azərb.  SSR  EA,  Mərkəzi 
Elmi  Kitabxana.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  262  s.;  20  sm.-  120  nüs.- 
[Ar1988/480] 


11 
 
31.
 
Azərbaycan  SSR  Elmlər  Akademiyası  nəşrlərinin 
biblioqrafiyası:  illik  1968-ci  ildə  çap  olunan  nəşrlər  /tərt.  ed. 
H.Ə.Zülalova;  red.  R.Y.Rüstəmova;  Azərb.  SSR  EA,  Mərkəzi 
Elmi  Kitabxana.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  243  s.;  20  sm.-  120  nüs.- 
[Ar1988/481]  
32.
 
Azərbaycanın  ictimai  elmləri:  1986-cı  ildə  nəşr 
olunmuş  ədəbiyyatın  göstəricisi  /tərt.  ed.:  S.Q.Məmmədova, 
V.P.Pojosina;  burax.  məsul  B.L.Trepetin;  Azərb.  SSR  EA, 
İctimai Elmlər üzrə Elmi Məlumat Mərkəzi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 
294,  [2]  s.;  21  sm.-  Əlifba  göstəricisi:  s.  256-281.-  İstifadə 
edilmiş  jurnalların,  dövri  məcmuələrin  göstəricisi:  s.  282-287.- 
Bibl.:  s.  252-255.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  500  nüs.- 
[Ar1988/534] 
33.
 
Azərnəşr  ədəbiyyat  buraxılışı  planı  1989  /red.: 
M.Həsənov,  M.Makarov;  Azərb.  SSR  Dövlət  Nəşriyyat, 
Poliqrafiya və Kitab Ticarəti İşləri Komitəsi, Azərb. Resp. Kitab 
Ticarəti  Birliyi  “Azərkitab”,  Azərb.  Dövlət  Nəşriyyatı.-  Bakı: 
Azərnəşr, 1988.- 156, [4] s.; 20 sm.- Əlifba göstəricisi: s. 70-76.- 
4000 nüs.- [Ar1988/576] 
34.
 
Böyük  Oktyabr  və  Azərbaycanda  Sovet  hakimiy-
yətinin  qələbəsi:  1917-1920-ci  illər:  ədəbiyyat  göstəricisi  /red.: 
D.P.Quliyev, Ə.Ə.Zərgərov; tərt. ed.: Ş.Hacıyeva, T.Madyukova, 
E.Əfəndiyeva; Azərb. KP MK Partiya Tarixi İn-tu; AEA, İctimai 
Elmlər üzrə Elmi Məlumat Mərkəzi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 119 s.; 
20  sm.-  Göstəricisi:  s.  105-113.-  Mətn  Azərb.  və  rus 
dillərindədir.- 170 nüs.- [Ar1988/1191] 
35.
 
Ətraf  mühitin  mühafizəsi  və  ekologiya:  metodik  və 
biblioqrafik  tövsiyələr  /tərt.  ed.:  M.Abidov,  R.Muradova, 
S.Bəyməmmədova;  red.  M.Həsənov;  Azərb.  SSR  Mədəniyyət 
Nazirliyi,  M.F.Axundov  ad.  Azərb.  Dövlət  Kitabxanası,  Elmi-
Metodik Kitabxanaşünaslıq, Diyarşünaslıq və Milli Biblioqrafiya 
şöbələri.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  10,[2]  s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və 
rus dillərindədir.- 150 nüs.- [Ar1988/1214]  
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə