Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə30/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   109

91 
 
V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı, [s.n.], 1988.- Hissə 2.- 75 s.: şək.; 20 
sm.- 150 nüs.- [Ar1988/221] 
570.
 
Riyazi  analizdən  qeyri-müəyyən  inteqral  hesabına 
aid  metodik  göstəriş  /tərt.  ed.:  R.M.Qəmərli,  Q.Ə.Orucov, 
F.H.Səlimov;  elmi  red.  M.Ə.Əzimov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti; V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 77 s.; 20 sm.- 
150 nüs.- [Ar1988/1072] 
571.
 
Мамедов,  М.Дж.  Математическая  теория  иерархи-
ческих  структур:  Проблемы  управления  и  анализа  /Мамед 
Мамедов.- Баку: Азернешр, 1988.- 218с.: ил.; 21 см.- Библ.: с. 
213-216  (71  назв.).-  2000  экз.-  ISBN  5-552-00083-8  (в  пер.).- 
[2-691272]  
 
519.6 Tətbiqi riyaziyyat 
 
572.
 
Мамедов,  Я.Дж.  Методы  вычислений:  учебник  для 
вузов  /Яхья  Мамедов;  рец.  В.Г.Пирмамедов;  науч.  ред. 
Р.А.Шафиев.-  Баку:  Маариф,  1988.-  304,  [4]  с.:  рис.;  22  см.- 
Библ.:  с.  301(16  назв.).-  3000  экз.-  ISBN  5-556-00119-7  (в 
пер.).- [2-690763] 
 
519.7 Riyazi kibernetika 
 
573.
 
Bəzi  tətbiqi  sistemlərin  riyazi  modelləşdirilməsi  və 
öyrənilməsi  haqqında:  metodiki  göstəriş  /tərt.  ed.:  M.Q.Qa-
sımov [və b.]; Azərb.  SSR Ali  və Orta İxtisas Təhsili  Nazirliyi, 
S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  ADU,  1988.-  65,  [3]  s.;  20  sm.- 
Bibl.: s. 65.- 150 nüs.- [Ar1988/356]  
574.
 
 Riyaziyyat  və  fizikadan  bəzi  məsələlərin  EHM-də 
həlli:  metodik  göstəriş  /tərt.:  Z.A.Tağıyeva,  Ş.A.Məmmədov, 
M.Ö.Yüsifov; red. K.M.Cəfərov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas 
Təhsili Nazirliyi; Ali Təhsil üzrə Metodiki Kabinet, V.İ.Lenin ad. 


92 
 
ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  67,  [4]  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  68.-  150 
nüs.- [Ar1988/314] 
575.
 
 Абдурахманов, С.М. Планирование и стимулирова-
ние по конечным результатам в АПК /Сади Абдурахманов.- 
Баку:  Азернешр,  1988.-  133,[2]  с.:  ил.;  21  см.-  ISBN  5-551-
00101-X.- [1-624506]  
576.
 
Джафаров,  И.С.  Методические  рекомендации  по 
корректному  применению  методов  математической  статис-
тики  при  обработке  геолого-геофизических  данных 
/Искендер Джафаров, В.Л.Кузьмина-Герасимова, А.Ш.Гасы-
мов;  АН  АзССР,  Ин-т  Пробл.  Глубин.  Нефтегазовых 
Месторождений.- Баку: Элм, 1988.- 47 с.: ил.; 20 см.- Библ.: 
с. 35-36 (19 назв.).- 200 экз. 
 
52 Astronomiya 
 
577.
 
Исмаилов, Т.К. Астрономия наоборот: космические 
орбиты  азербайджанской  науки  /Тофиг  Исмаилов.-  Баку: 
Азернешр,  1988.-  72  с.:  (6)  вкл.  л.:  ил.,  фото; 
20  см
.-  8000 
экз.- [1-606614] 
578.
 
Сообщения Научно-производственного объедине-
ния  космических  исследований  /под  ред.  Т.К.Исмаилова.- 
Баку: Элм, 1988.- 249 с.: ил.; 20 см.- 600 зкз.- [1-620469] 
 
528 Geodeziya. Kartoqrafiya 
 
579.
 
Tədris  və  istehsalat  təcrübələrinin  kompleks  proq-
ramı: 1508-yerquruluşu ixtisası üzrə /tərt. ed.: R.M.Quliyev [və 
b.];  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
S.Ağamalıoğlu  ad.  Azərb.  Kənd  Təsərrüfatı  İn-tu.-  Kirovabad: 
[s.n.], 1988.- 27, [2] s.; 22 sm.- 200 nüs.- [Ar1988/1224] 
 
 
 


93 
 
53 Fizika 
 
580.
 
Fizika  praktikumu  üzrə  metodik  göstəriş: sabit cərə-
yan  /tərt.  ed.:  N.F.Qəhrəmanov,  F.Q.Yusifov;  rəy.:  Y.Q.Nurul-
layev,  N.İ.Əliyev;  red.  Q.A.Ağayev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  ADU,  1988.-  50,  [2]  s.: 
şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 51.- [Ar1988/604]  
581.
 
Fiziki  kəmiyyətlərin  ölçülməsi  və  vahidlər  sistemi
metodik  göstəriş  /tərt.  ed.:  A.O.Mehrabov,  M.Ə.Aslanov, 
Z.M.Babayev;  elmi  red.  A.O.Mehrabov;  Azərb.  SSR  Xalq 
Təhsili  Nazirliyi,  Azərb.  İnşaat-Mühəndisləri  İn-tu,  Fizika 
kafedrası.- Bakı: [s.n.], 1988.- 39 s., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 38.- 
150 nüs.- [Ar1988/1042]  
582.
 
Haqverdiyev,  B.A. Fiziki effektlər /Baba Haqverdiyev, 
B.B.Quliyev;  elmi  red.  E.Ə.Eyvazov;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili 
Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ,1988.- 110 s.: şək.; 20 
sm.- 500 nüs.- [Ar1988/987] 
583.
 
Riyazi  fizika  tənlikləri  şəbəkə  üsulu  ilə  həllinə  aid 
metodik göstəriş /tərt. ed.: A.H.Ələsgərov, F.A.Əliyev; elmi red. 
N.İ.Şıxəliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti,  Ç.İldırım  ad.  Azərb. 
Politexnik  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  28  s.:  şək.,  cədv.;  20  sm.- 
Bibl.: s. 28.- 150 nüs.- [Ar1988/1155] 
584.
 
Ümumi  fizika  kursundan  metodik  göstəriş  /tərt.  ed.: 
M.H.Bektaşi,  Y.H.Əkbərov,  A.Ə.Kətənov;  Azərb.  SSR  Ali  və 
Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  akad.  Y.H.Məmmədəliyev  ad. 
Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 102 s.: şək.; 
20 sm.- [Ar1988/56526]  
585.
 
Ümumi fizika kursundan məsələ həllinə aid metodik 
göstəriş:  Mexanika  /tərt.  ed.  F.A.Əhmədov;  elmi  red. 
B.İ.Quliyev; Azərb. SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə 
Tədris-Metodika  Kabineti,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 1988.- 86 s.: şək.; 19 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/1023] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə