Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə31/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   109

94 
 
586.
 
Джуварлы,  Ч.М.  Коронный  разряд  в  электроотри-
цательных газах /Чингиз Джуварлы, Ю.В.Горин, Р.Н.Мехти-
заде; АН АзССР, Ин-т Физики.- Баку: Элм, 1988.- 143 с.: ил.; 
22 см.- Библ.: с. 140-141 (123 назв.).- 1000 экз.- [2-82212]  
587.
 
Исаев,  Ф.К. Действие ионизирующих излучений на 
фоточувствительные пленки халькогенидов свинца и кадмия 
/Фикрeт  Исаев,  Ф.А.Заитов,  Ю.В.Матершев,  А.Е.Шавров; 
ред.  К.Р.Аллахвердиев;  АН  АзССР,  Ин-т  Физики.-  Баку: 
Элм, 1988.- 70 с.: ил.; 20 см.- Библ.: с. 67-70 (74 назв.).- 800 
экз.- [1-610850]  
588.
 
Исследование  и  применение  твердых  растворов 
германий-кремний:  Материалы  докладов  VII  Координаци-
онного совещания, Баку, окт. 1988 г. /Науч. Совет по Пробл. 
«Физико-химические  основы  полупроводникового  материа-
ловедения»  АН  СССР,  Науч.  совет  «Пробл.  Физики»  АН 
АзССР,  Ин-т  Физики  АН  АзССР,  АГУ  им.  С.М.Кирова, 
Сектор Радиац. Исслед. АН АзССР.- Баку: Элм, 1988.- 81 с., 
граф.; 22 см.- 300 экз.  
 
531 Mexanika 
 
589.
 
Bədəlov,  M.  Kvant  mexanikasının  və  atom  fizikasının 
elementləri:  mühazirələr  konspekti  /M.F.Bədəlov,  Ə.Y.Cahan-
girov,  K.M.Məmmədova;  elmi  red.  M.Q.Hacıyev;  rəy.: 
M.Q.Hacıyev,  H.Mehdiyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi,  Ç.İldırım  ad.  Azərb.  Politexnik  İn-tu.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 127 s.: şək.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/777]  
590.
 
Hüseynov,  K.D. Mexanikaya giriş: dərs vəsaiti /Kamal 
Hüseynov;  elmi  red.  A.Ə.Qılmanov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: [s.n.], 1988.- 
86, [2] s.: şək.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/630] 
591.
 
Kərimov,  Z.H.  Tətbiqi  mexanika.  Materiallar  müqavi-
məti  bölməsi:  mühazirələrin  konspekti  /Zahid  Kərimov, 
S.Ə.Rəcəbov,  G.Ə.Quliyev;  red.  M.İ.Mustafayev;  Azərb.  SSR 


95 
 
Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  M.Əzizbəyov  ad.  Azərb. 
Neft və Kimya İn-tu.- Bakı: Azərb. NKİ, 1988.- 98, [2] s.: ill.; 20 
sm.- 500 nüs.- [Ar1988/1217]  
592.
 
Kvant  mexanikasından  metodik  göstəriş  /tərt.  ed.: 
İ.H.Cəfərov,  R.Ş.Yəhyayev,  Q.H.Nəzərov;  Azərb.  SSR  Ali  və 
Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  akad.  Y.H.Məmmədəliyev  ad. 
Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 79 s.: şək.; 
20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/111]  
593.
 
Kvant  mexanikasından  məsələ  həlli  nümunələri
metodik  göstəriş  /tərt.  ed.:  R.Ş.Yəhyayev,  Z.Ə.Vəliyev, 
A.Ə.Kətənov;  red.  U.S.Paşabəyova;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris  Metodika 
Kabineti, Y.H.Məmmədəliyev ad. Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İn-
tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 77 s.; 20 sm.- 200 nüs.- [Ar1988/716]  
594.
 
Murquzov, M.İ. Kvant fizikasından mühazirələr: tədris 
vəsaiti  /Mirzəli  Murquzov;  red.  L.Vəliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və 
Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ, 
1988.-  87,  [2]  s.:  şək.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  88.-  500  nüs.- 
[Ar1988/269] 
595.
 
Бабаев,  М-Б.А.  Указатель  по  механике  /Мелик-
Бахыш  Бабаев,  Ф.А.Искендер-заде;  АН  АзССР,  Ин-т 
Математики  и  Механики.-  Баку:  Элм,  1988.-  385  с.;  21  см.- 
700 экз.- [1-626466]  
 
532 Hidromexanika 
 
596.
 
Абасов,  М.Т.  Гидрогазодинамика  трещиноватых 
коллекторов /Митат Абасов, Г.И.Джалалов, К.Н.Джалилов [и 
др.];  ред.  М.Т.Абасов;  АН  АзССР,  Ин-т  Пробл.  Глубин.  и 
Нефтегазовых Месторождений.- Баку: Элм, 1988.- 291 с.: ил.; 
20 см.- 600 экз.- [1-612466]  
 
 
 


96 
 
534 Akustika 
 
597.
 
Масимов,  Э.А. Акустическое исследование взаимо-
действия вода-полиэтиленгликоль /Э.А.Масимов, А.И.Ахме-
дов.- Баку: ИФ, 1988.- 25 с., граф.; 20 см.- Библ.: с. 24-25 (35 
назв.).- [1-622672]  
598.
 
Масимов,  Э.А.  Исследование  межмолекулярных 
взаимодействий в системе декстран-полиэтиленгликоль-вода 
/Э.А.Масимов, А.И.Ахмедов.- Баку: ИФ, 1988.- 15 с.: ил.; 20 
см.- [1-622675] 
599.
 
Насирова, Т.И. Сложный процесс полумарковского 
блуждания  при  наличии  экрана  /Т.И.Насирова.-  Баку:  ИФ, 
1988.- 38 с.; 20 см.- [1-642681] 
 
535 Optika 
 
600.
 
 Optikadan  laboratoriya  işlərinə  dair  metodik 
göstəriş  /tərt.  ed.  Ş.M.Musayev;  red.  E.S.Cəfərov;  Azərb.  SSR 
Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı, [s.n.], 1988.- 
24, [2] s.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/982] 
 
537 Elektrodinamika. Elektromaqnitizm 
 
601.
 
К вычислению квантового выхода и поперечного 
сечения  ударного  возбуждения  в  CaSxSe  1-X  активиро-
ванных эрбием /Б.Г.Тагиев, Ф.Ш.Айдаев, А.Б.Меджидов [и 
др.]; Баку: ИФАН АзССР, 1988.- 24 с., граф.; 20 см.- Библ.: с. 
23-24 (16 назв.).- [1-617366] 
 
539.1 Nüvə və molekulyar fizikası 
 
602.
 
Atomun  quruluşu  və  kimyəvi  rabitəyə  aid  metodik 
işləmə:  kimya-biologiya  fakultəsinin  tələbələri  və  hazırlıq  şöbə 
dinləyiciləri  üçün  /tərt.  ed.:  R.Y.Əliyev,  B.N.Mardaxayev, 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə