Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə32/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   109

97 
 
A.Z.Məmmədova;  elmi  red.  B.H.Həsənov;  Azərb.  SSR  Ali  və 
Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti; V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 57 s., cədv.; 20 
sm.- 150nüs.- [Ar1988/685]  
603.
 
Балаев,  С.К.  Вычисление  ядерных  матричных 
элементов  2'б-распада  с  помощью  теории  вычетов 
/С.К.Балаев, А.А.Кулиев, Д.И.Саламов.- Баку: ИФ, 1988.- 10 
с., граф.; 20 см.- Библ.: с. 10 (20 назв.).- 100 экз.- [1-642691] 
604.
 
Физика элементарных частиц, атомов и молекул 
/редкол.: А.М.Мухтаров [и др.]; АГУ им. С.М.Кирова.- Баку: 
АГУ, 1988.- 120 с.; 20 см.- 500 экз.- [1-620474] 
 
539.2/6 Bərk cisimlər fizikası 
 
605.
 
 Пашаев, Х.М. Свойства сверхпроводящей иттрие-
вой керамики с различным содержанием олова /Хафиз Паша-
ев,  М.А.Алджанов,  С.Г.Гумбатов  [и  др.].-  Баку:  ИФАН 
АзССР,  1988.-  23  с.:  ил.;  20  см.-  Библ.:  с.  14  (8  назв.).-  [1-
610881] 
 
54 Kimya. Kristalloqrafiya. Mineralogiya 
 
606.
 
 Ağahüseynova,  M.M.  Ümumi  kimya.  Məhlullar  və 
elektrokimyəvi  proseslər:  dərs  vəsaiti  /Minirə  Ağahüseynova, 
T.M.Əliyeva;  red.  N.C.Abdullayev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas Təhsil Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya 
İn-tu.-  Bakı:  Azərb.  NKİ,  1988.-  78,  [2]  s.,  cədv.;  20  sm.-  500 
nüs.- [Ar1988  
607.
 
 Germanium  yarımqrupu  elementləri:  metodiki 
göstəriş  /tərt.  ed.  A.B.Ağayev;  rəy.:  Ə.M.Əliyev,  O.Ə.Əliyev; 
red.  P.H.Rüstəmov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti,  S.M.Kirov 
ad. ADU.- Bakı: ADU, 1988.- 62 s., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 60.- 
150 nüs.-[Ar1988/267] 


98 
 
608.
 
Xrom  yarımqrupu:  metodiki  göstəriş  /tərt.  ed. 
O.Ə.Əliyev;  elmi  red.  P.H.Rüstəmov;  rəy.:  İ.O.Nəsibov, 
A.B.Ağayev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti,  S.M.Kirov  ad.  ADU, 
Kimya fakültəsi, Qeyri-üzvi kimya fakültəsi.- Bakı: ADU, 1988.- 
150 nüs.- [Ar1988/253]   
609.
 
Kimyanın  tədrisi  metodikası  kursunun  proqramı 
/tərc. ed. Ş.Ü.İslamov; red. Ə.T.Əzizov; Azərb. SSR Ali və Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  ADU, 
1988.- 6, [2] s.; 21 sm.- Bibl.: s. 6-7.- 150 nüs.- [Ar1988/364]  
610.
 
Mövsümzadə,  E.M.  Müasir  kimyanın  terminləri  və 
anlayışları  /Eldar  Mövsümzadə,  Q.R.Əliyev,  R.A.Karaxanov, 
A.F.Həmidov;  rəy.:  H.Ə.Həmidzadə,  A.L.Şabanov;  ixt  red. 
P.H.Rüstəmov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  293,  [3]  cədv.;  21  sm.- 
5000 nüs.- ISBN 5-556-002-07(cilddə).- [Ar1988/655]   
611.
 
Sadıqzadə,  S.İ.  Ümumi  kimya  praktikumu:  ali  məktəb 
tələbələri  üçün  dərs  vəsaiti  /Sadıq  Sadıqzadə,  Ə.B.Əliyev, 
R.M.Məmmədov, S.Ə.Novruzov; rəy. R.S.Həmidov, Z.Q.Dadaş-
bəyova; ixt. red. S.İ.Sadıqzadə.- Bakı: Maarif, 1988.- 305, [3] s.: 
şək.;  22 sm.- Bibl.  rus dil.: s. 305.- Əlavələr: s. 297-304.- 6000 
nüs. (cilddə).- [Ar1988/211] 
612.
 
Мамедов, Х.С. Структурные аспекты перитектичес-
ких  реакций  /Х.С.Мамедов,  И.Б.Бахтияров.-  Баку:  ИФАН 
АзССР,  1988.-  57  с.:  ил.;  20  см.-  Библ.:  с.  51-57  (63  назв.).- 
100 экз.- [1-607726] 
613.
 
Мехрабов,  А.О.  Теоретическое  изучение  атомного 
ближнего  порядка  в  аморфных  конденсированных  сплавах 
системы  Ge-Fe  и  Si-Fe  /Абдулла  Мехрабов.-  Баку:  ИФАН 
АзССР, 1988.- 13 с., граф.; 20 см.- [1-622670] 
614.
 
 Полимеризация оксипропилакрилата в водной и 
органической  средах:  Материалы  III  Республиканской 
конференции  молодых  ученых-химиков,  посвященной  80-
летию академика М.Ф.Нагиева /Г.А.Ахмедова, А.Д.Ага-заде, 
З.Г.Асадов;  АН  АзССР,  Ин-т  Теорет.  Пробл.  Хим. 


99 
 
Технологии, Ин-т Неорган. и Физ. Химии.- Баку: Элм, 1988.- 
211 с.; 20 см.- Авт. указ.: с. 207-211.- 400 экз. 
 
544 Fiziki kimya 
 
615.
 
Elektrokimyaya  aid  metodik  göstəriş  /tərt.  ed.: 
N.V.Qarayev,  K.A.Abbasova,  M.Ə.Hüseynova;  red.  F.Y.Mirba-
bayeva;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali 
Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti,  M.Əzizbəyov  ad.  Azərb. 
Neft  və  Kimya  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  27  s.:  şək.,  cədv.;  20 
sm.- 160 nüs.- [Ar1988/1149]
 
616.
 
Qarayev,  Z.Ş.  Bioqeyri-üzvi  və  biofiziki  kimya:  ali 
məktəblər  üçün  dərslik  /Zəlimxan  Qarayev;  rəy.:  X.S.Məm-
mədov, R.Y.Əliyev; ixt red. P.H.Rüstəmov.- Bakı: Maarif, 1988.- 
Hissə  1.-  285,  [3]  s.,  cədv.:  şək.;  22  sm.-  5000  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/249]
 
 
546 Qeyri-üzvi kimya 
 
617.
 
 Elementlərin  ümumi  xassələri.  Metallar  bölməsi: 
hazırlıq şöbəsinin dinləyiciləri üçün metodik  rəhbərlik /tərt. ed.: 
H.F.Əsgərov,  G.A.Abbasova,  T.M.Əliyeva;  red.  M.Y.Abdul-
layev;  rəy.  B.H.Həsənov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas Təhsil 
Nazirliyi, 
Ali 
Təhsil 
Üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti, 
M.Əzizbəyov  ad.  Azərb.  Neft  və  Kimya  İn-tu.-  Bakı:  Azərb. 
NKİ, 1988.- Hissə 1.- 44 s.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/1219]
 
618.
 
Elementlərin 
ümumi 
xassələri. 
Qeyri-metallar 
bölməsi:  hazırlıq  şöbəsinin  dinləyiciləri  üçün  metodik  rəhbərlik 
/tərt.  ed.:  H.F.Əsgərov,  G.A.Abbasova,  T.M.Əliyeva;  red. 
M.Y.Abdullayev;  rəy.  B.H.Həsənov;  Azərb.SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsil  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  Üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti,  M.Əzizbəyov  ad.  Azərb.  Neft  və  Kimya  İn-tu.-  Bakı: 
Azərb.  NKİ,  1988.-  Hissə  2.-  80  s.;  20  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/1223] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə