Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə33/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   109

100 
 
 
548 Kristalloqrafiya 
 
619.
 
Абдуллаев,  А.Г.  Электронографическое  исследова-
ние  кристаллической  структуры  новых  фаз  (Ga'1Jn'2)  Ib 
/А.Г.Абдуллаев, А.Р.Амирасланов, М.Г.Кязумов.- Баку: НПО 
космич.  исслед.,  1988.-  19  с.:  ил.;  21  см.-  Библ.:  с.  19  (9 
назв.).- [1-617376]  
620.
 
Aбдуллаева,  С.Г.  Эллипсометрические  исследова-
ния  слоистых  кристаллов  GaSe  и  TlGaSe'2  /С.Г.Абдуллаева, 
Н.Т.Мамедов,  Т.А.Алиев  [и  др.].-  Баку:  ИФАН  АзССР, 
1988.-  16  с.,  граф.;  20  см.-  Библ.:  с.  15-16  (18  назв.).-  [1-
612985] 
621.
 
Асадов,  Ю.Г.  Структура  и  полиморфные  превра-
щения  в  монокристаллах  HNO'3,  AgNO'3,  TlNO'3  и 
NH'4NO'3  /Юсиф  Асадов,  Ч.М.Алекперов,  В.И.Насиров.- 
Баку: ИФАН АзССР, 1988.- 63 с.: ил.; 20 см.- Библ.: с. 61-63 
(79 назв.).- [1-620477]  
622.
 
Гусейнов,  Г.Д.  Электрические,  фотоэлектрические 
ирентгендозиметрические  свойства  и  нтеркалированных 
монокристаллов  TlZnSe'2  /Г.Д.Гусейнов,  С.Н.Мустафаева, 
Э.Г.Абдуллаев,  С.Г.Гусейнов.-  Баку:  ИФАН  АзССР,  1988.- 
29  с.,  граф.;  20  см.-  Библ.:  с.  24-29  (45  назв.).-  100  экз.-  [1-
620484]  
623.
 
Керимова,  Т.Г.  Электронографическое  исследова-
ние  кристаллической  структуры  новой  фазы  ZnYn'2Se'4 
/Т.Г.Керимова,  М.Г.Кязумов,  А.Ш.Хидиров.-  Баку:  ИФ, 
1988.- 16 с.: ил.; 20 см.- [1-614595] 
624.
 
Мамедов,  Х.С.  Кристаллохимия  халькогенидных 
аналогов  цементных  силикатов  /Х.С.Мамедов,  И.Р.Амирас-
ланов,  Ю.Г.Юсифов,  Г.Г.Гусейнов.-  Баку:  ИФАН  АзССР, 
1988.- 29 с.: ил.; 21 см.- Библ. в примеч.: с. 26-29.- [1-618814] 
 
 


101 
 
55 Geologiya. Geologiya və geofizika elmləri 
 
625.
 
Mühəndisi-geoloji  tədqiqatların  əsasları:  dərs  vəsaiti 
/A.D.Aslanov;  elmi  red.  S.S.Səmədov;  rəy.:  A.M.Məhərrəmova, 
B.A.Abadov;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi,  S.M.Kirov  ad. 
ADU.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  94,  [2]  s.:  şək.;  20  sm.-  Bibl.: s.  93.- 
500 nüs.- [Ar1988/1071] 
626.
 
SSRİ geologiyası fənni üzrə laboratoriya dərslərində 
tələbələrin  müstəqil  çalışmaları  üçün  tapşırıqlar  və  onların 
yerinə  yetirilməsinə  dair  metodik  göstərişlər  /tərt.  ed.: 
V.Y.Kərimov  [və  b.];  red.  N.Ə.Məmmədov;  Azərb.  SSR  Ali  və 
Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika 
Kabineti,  M.Əzizbəyov  ad.  Azərb.  Neft  və  Kimya  İn-tu.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- 76 s.: şək., cədv.; 19 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/1160]  
627.
 
Материалы Республиканской конференции моло-
дых  ученых  и  специалистов  по  проблемам  геологии  и 
геофизики  /АН  АзССР,  Азерб.  Респ.  Правл.  Союза  Науч. и 
Инж.  О-в  СССР,  Совет  Молодых  Ученых  и  Специалистов 
ЦК  ЛКСМ  Азерб.,  Южвниигеофизика,  Науч.  комплекс 
«Tethys»,  Междунар.  секция  «Интергео».-  Баку:  Элм,  1988.- 
222 с.; 20 см.- 600 экз. 
628.
 
Путеводитель геологической экскурсии по марш-
руту  Баку-Шемаха-Исмаиллы-Карамарьям-Ахсу-Баку
55-е  заседание  постоян.  комис.  СЭВ  по  сотрудничеству  в 
обл.  геологии  /ред.  Э.М.Шекинский;  М-во  Геологии  СССР, 
ПО  «Азербайджангеология».-  Баку:  [б.  и.],  1988.-  32  с.:  ил.; 
22 см.- 120 экз. 
 
550.3 Geofizika 
 
629.
 
Дивергенция и завихренность скорости результи-
рующего  ветра  над  Каспийским  морем  /М.И.Абакаров, 
Ф.С.Сулейманов,  Т.М.Татараев,  Л.Г.Утургаури.-  Баку:  НПО 
космич. исслед., 1988.- 21 л.: ил.; 21 см.- [1-609905] 


102 
 
630.
 
Методические указания по изучению глубинного 
строения  земной  коры  с  использованием  космической 
видеоинформации /сост. Ю.В.Нечаев [и др.]; НПО космич. 
Исслед.,  Ин-т  косм.  Исслед.  природных  ресурсов.-  Баку: 
АНАзССР, 1988.- 90 с.; 20 см.- 200 экз. 
 
550.8 Tətbiqi geologiya və geofizika 
 
631.
 
Гусейнов,  А.А.  Методика  прогнозирования  и  поис-
ков  методологических,  стратиграфических  и  комбини-
рованных ловушек нефти и газа /Али Гусейнов [и др.].- М.: 
Недра,  1988.-  269  с.:  илл.;  21  см.-  Библ.:  с.  242-243  (41 
назв.).- 5350 экз.- ISBN 5-247-00207-5 (в пер.).- [2-694534] 
 
551.2/3 Geodinamika 
 
632.
 
Bəktaşi,  S.Ə.  Yerin  odlu  qurşaqları  /Sübhi  Bəktaşi, 
R.N.Məmmədzadə;  red.  R.N.Abdullayev;  Azərb.  SSR  EA, 
İ.M.Qubkin  ad.  Geologiya  İn-tu.-  Bakı:  Elm,  1988.-  89,  [3]  s.: 
şək.; 20 sm.- 800 nüs.- [Ar1988/1112] 
633.
 
Мирзоев,  М.А.  Имена  на  картах  Каспия:  (Из 
истории  изуч.  и  освоения)  /М.А.Мирзоев.-  Баку:  Азернешр, 
1988.-  182,[2]  с.,  карт.;  21  см.-  Библ.:  с.  181-183.-  4600  экз.- 
[2-763106] 
 
551.4 Geomorfologiya 
 
634.
 
 Поля  поверхностной  термической  пленки  воды 
на Каспийском море /М.И.Абакаров, Б.Б.Мурадов, Т.М.Та-
тараев,  Л.  Г.Утургаури.-  Баку:  НПО  космич.  исслед.,  1988.- 
11 c.: ил.; 21 см.- [2-717694] 
635.
 
 Проблемы исследования и использования глин и 
глинистых  минералов:  Материалы  совещ.,  1983  г.  /ред. 
Адиль Сеидов; АН СССР, М-во Геологии СССР, АН АзССР, 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə