Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə34/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   109

103 
 
Ин-т  Геологии  им.  И.М.Губкина,  Упр.  геологии  АзССР.- 
Баку:  Элм,  1988.-  205  с.,  [2]  л.  ил.:  ил;  20  см.-  400  экз.-  [1-
619443] 
 
551.5 Meteorologiya. İqlim 
 
636.
 
Bakının  iqlimi  /işl.  Ə.C.Əyyubov,  G.Y.Hacıyev;  red. 
İ.V.Konovalova;  fotoşək.  H.M.Hüseynzadə.-  M.:  [s.n.],  1988.- 
(1)  v.  qat.  şək.,  fotoşək.,  xəritə;  25  sm.-  10400  nüs.- 
[Ar1988/1208]
 
637.
 
Əyyubov,  Ə.C.  Şəkinin  iqlimi  /Əsgər  Əyyubov;  red. 
X.Ş.Rəhimov;  AEA,  Coğrafiya  İn-tu.-  Bakı:  Elm,  1988.-  52  s., 
cədv.; 20 sm.- 2600 nüs.- [Ar1988/1061] 
638.
 
Мурадов,  Б.Б.  Расчеты  величин  испарения  с 
поверхности Каспийского моря по данных метеонаблюдений 
/Б.Б.Мурадов,  Н.А.Ганиев;  Науч.-Произв.  Об-ние  Космич. 
Исслед.-  Баку:  Науч.-произв.  об-ние  космич.  исслед.,  1988.- 
26 c.: ил.; 20 см.
 
 
551.7/8 Tarixi geologiya 
 
639.
 
Абдулкасумзаде, М.Р. Верхняя юра Малого Кавказа 
в  пределах  Азербайджанской  ССР:  Стратиграфия  и 
аммонитовая  фауна  /Махбуба  Абдулкасумзаде;  АН  АзССР, 
Ин-т  Геологии  им.  И.М.Губкина.-  Баку:  Элм,  1988.-  180,[2] 
с.:  ил.;  20  см.  +  Прил.  (1  л.  табл.).-  Библ.:  с.  133-149.-  320 
экз.- ISBN 5-8066-0107-2.- [1-636293] 
640.
 
Мамедов,  А.В.  Палеогеография  Азербайджана  в 
раннем  и  среднем  плейстоцение  /Алиашраф  Мамедов, 
Б.Д.Алес-керов; ред. М.А.Мусеибов; АНА, Ин-т Географии.- 
Баку: Элм, 1988.- 155, [4] с., табл.: рис., карты; 22 см.- Библ.: 
с. 150-156.- 770 экз. (в пер.).- [2-755496] 
 
 


104 
 
552 Petroqrafiya 
 
641.
 
Мезозойские  магматические  формации  Малого 
Кавказа  и  связанные  с  ними  эндогенное  оруденение 
/Р.Н.Абдуллаев, Г.В.Мустафаев, М.А.Мустафаев [и др.]; ред. 
Э.Ш.Шихалибейли;  АН  АзССР,  Ин-т  Геологии  им.  акад. 
И.М.Губкина.-  Баку:  Элм,  1988.-  158  с.:  ил.;  21  см.-  Библ.: 
с.154-158 (97 назв.).- 800 экз.- [2-690217] 
 
553 Faydalı qazıntı yataqları 
 
642.
 
Mehdiyev,  P.H.  Dərinliklərə  doğru  /Pənah  Mehdiyev; 
red. V.Hüseynov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 91, [5] s.: şək., 17 sm.- 
2000 nüs.- [Ar1988/954] 
643.
 
Багир-заде,  Ф.М.  Геолого-геохимические  особен-
ности  месторождений  Каспийского  моря  /Фаик  Багир-заде, 
А.А.Нариманов,  Ф.Р.Бабаев.-  М.:  Недра,  1988.-  206,[2]  с.: 
ил.;  22  см.-  Библ.:  с.  205-207  (42  назв.).-  2130  экз.-  ISBN  5-
247-00303-9.- [2-691990]  
 
553.9
 
Neft və qaz yataqları 
 
644.
 
 Абасов,  М.Т.  Основы  геологических  построений  и 
анализа на ЭВМ /Митат Абасов, И.С.Джафаров, Н.М.Джафа-
рова;  АН  АзССР,  Ин-т  Пробл.  Глубин.  Нефтегазовых 
Месторождений.- Баку: Элм, 1988.- 226 с.: ил.; 21 см.- Библ.: 
с. 221-223 (34 назв.).- 500 экз.- [1-615614] 
645.
 
 Атлас  нефтегазоносных  и  перспективных  струк-
тур  Каспийского  моря  /И.С.Гасанов,  Х.Б.Юсуфзаде, 
О.Р.Кулиев;  Науч.-Произ.  Объед.  «Нефтегеофизика;  Всес. 
НИИ  Геофихич.  Методов  Разведки.-  Баку,  1988.-  67  с.;  21 
см.- 1000 экз. 
 
 


105 
 
56 Paleontologiya 
 
646.
 
Меловая  фауна  Азербайджана  /редкол.:  А.Али-
заде  (отв.  ред.),  Г.А.Алиев,  М.М.Алиев  [и  др.];  АН  Азерб. 
ССР,  Ин-т  Геологии  им.  И.М.Губкина.-  Баку:  Элм,  1988.- 
453,  XXII  с.:  [84]  л.  рис.,  табл.:  рис.;  25  см.-  Алф.  указ.:  с. 
448-454.- Библ.: с. 433-447.- 1000 экз.- [2-702766] 
 
57 Biologiya elmləri 
 
647.
 
 Ali  məktəblərin  nəzdindəki  hazırlıq  şöbələri  üçün 
biologiya  proqramı  /tərc.  ed.  M.M.Məcidov;  red.  M.Axundov; 
Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə 
Tədris-Metodika  Kabineti,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  ADU, 
1988.-  30  s.;  21  sm.-  Əlavə:  s.  27-30.-  Bibl.:  s.  20.-  150  nüs.- 
[Ar1988/183] 
648.
 
 Biologiyanın  tədrisində  şagirdlərin  əmək  və  peşəyö-
nümü işinin təşkili: metodik tövsiyə /tərt. ed.: T.Abdulkərimov, 
M.Qafarova;  red.  V.İsmayılov;  Azərb.  SSR  Maarif  Nazirliyi; 
Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  19  s.;  20  sm.- 
1000 nüs.- [Ar1988/522] 
649.
 
 Biologiya  tədrisindən  laborator  məşğələlərin  aparıl-
masına  dair  metodik  göstərişlər:  Təbiətşünaslıq,  Botanika  və 
Zoologiya  üzrə  /tərt.  ed.  Ə.Ə.Salahov;  red.  Ə.Quliyev;  rəy.: 
M.Ə.Axundov,  Ə.Quliyev,  A.Quliyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris  Metodika 
Kabineti, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı, APİ, 1988.- Hissə 1.- 49 s.; 
20 sm.- [Ar1988/148] 
650.
 
 Salahov,  Ə.Ə. Biologiya tədrisinin ümumi  metodikası: 
biologiya müəllimləri və tələbələri üçün tədris vəsaiti /Əbdüləziz 
Salahov;  elmi  red.  M.Axundov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas 
Təhsili  Nazirliyi;  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  Hissə 
2.- 67, [3] s.: şək.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/463] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə