Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə35/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   109

106 
 
651.
 
 Методические  указания  и  тексты:  для  студентов 
биологического,  геолого-географического  и  химического 
факультетов /АГУ им. С.М.Кирова.- Баку: АГУ, 1988.-57 с.; 
21 см.- 300 экз. 
 
574 Hidrobiologiya 
 
652.
 
Babayev,  H.B.  Su,  metal  və  bioloji  örtülmə  /Hənifə 
Babayev,  F.Q.Ağamalıyev,  M.V.Həsənov;  rəy.:  Ə.H.Qasımov, 
M.Ə.Salmanov;  elmi  red.  R.M.Bağırov.-  Bakı: Azərnəşr,  1988.- 
146, [2] s.: şək., cədv.; 20 sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/44] 
 
579 Mikrobiologiya 
 
653.
 
Səfərov,  Y.B.  Mikrobiologiya  və  virusologiya  əsasları 
fənnindən  praktikum:  pedaqoji  institutların  tələbələri  üçün  dərs 
vəsaiti /Yunis Səfərov; red. N.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1988.- 181, 
[3]  s.:  şək.;  21sm.-  2000  nüs.-  ISBN  5-5560-019-36  (cilddə).- 
[Ar1988/694] 
654.
 
Современные  проблемы  микропалеонтологии
тезисы  докл.  XXXIV  сес.  Всесоюз.  палеонтол.  о-ва  (25-29 
янв.  1988  г.)  /науч.  ред.:  Н.В.Кручинина,  Т.Л.Модзалевская; 
АН  СССР,  Всесоюз.  Палеонтол.  О-во,  АН  АзССР,  Ин-т 
Геологии  им.  И.А.Губкина.-  Баку:  Элм,  1988.-  77с.;  20  см.- 
700 экз.- [1-601936] 
 
58 Botanika 
 
655.
 
Botanika:  biologiya  fakültəsi  hazırlıq  şöbəsi  tələbələri 
üçün  metodik  göstəriş  /tərt.  ed.:  C.Ə.Əliyev,  R.İ.Bəşirov;  rəy. 
V.C.Hacıyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi; 
S.M.Kirov ad. ADU, Ali Bitkilərin Morfologiya və Sistematikası 
kafedrası.- Bakı: ADU, 1988.- 77 s.: şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 74.- 
[Ar1988/605] 


107 
 
656.
 
Актуальные 
вопросы 
защиты 
растений
Материалы  XIII  сессии  Закавк.  совета  по  координации 
научно-исслед. работ по защите растений, нояб. 1988 г. /ред. 
С.Р.Мамедова;  Гос.  Агропром.  Комплекс  АзССР;  Закавк. 
Отд. ВАСХНИЛ, Азерб. НИИ Защиты Растений, Гл. Упр. С.-
х. Науки и Пропаганды.- Кировабад: [б. и.], 1988.- 118 с.; 23 
см.- 300 экз.- [2-690422] 
657.
 
Алиев,  Дж.А.  Фотосинтетическая  способность  и 
развитие  хлоропластов  в  онтогенезе  пшеницы  /Джалал 
Алиев,  И.В.Азизов,  Э.Г.Казибекова;  АН  АзССР,  Ин-т 
Ботаники.- Баку: Элм, 1988.- 115 с.: ил.; 22 см.- Библ.: с. 103-
116.- 700 экз.- [2-697175] 
 
59 Zoologiya 
 
658.
 
Axundov,  M.A.  Nəğməli  bəzəkli  quşlar  /Mirəli 
Axundov;  rəy.  N.Əhmədov;  red.  Ş.Məmmədova.-  Bakı:  Maarif, 
1988.- 70, [2] s.: şək.; 20 sm.- 10000 nüs.- [Ar1988/93]
 
659.
 
Dogel,  V.A.  Onurğasızlar  zoologiyası:  2  hissədə 
/Valentin  Dogel;  tərc.  ed.  və  elmi  red.:  M.Ə.Musayev, 
S.R.Əliyev.- Bakı: Maarif, 1988.- Hissə 1.- 283, [5] s.:  şək.; 27 
sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-5560-0008-5 (cilddə).- [Ar1988/127]
 
660.
 
Knorre,  Y.S.  Canlılar  elmin  işığında  /Yelena  Knorre; 
tərc.  ed.  B.Balakişiyev;  red.  İ.Əhmədov.-  Bakı:  Gənclik,  1988.- 
167  s.,  portr.;  20  sm.-  8000  nüs.-  ISBN  5-8020-0149-6.- 
[Ar1988/45286]
 
661.
 
 Mirzəyeva,  N.B.  Azərbaycan  faunası:  Azərbaycanın 
yarpaqyeyən 
böcəkləri 
/Nailə 
Mirzəyeva; 
red. 
hey.: 
M.Ə.Musayev  [və  b.];  red.  N.H.Səmədov;  AEA,  Zoologiya  İn-
tu.- Bakı: Elm, 1988.- Cild 5.- 207, [4] s.: şək.; 27 sm.- Bibl.: s. 
195-204.-  Əlifba  göstəricisi:  s.  205-208.-  500  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/1095]
 


108 
 
662.
 
Onlar  yaşamalıdır  /tərt.  ed.:  T.R.Əliyev,  S.B.Əhmə-
dov;  Azərb.  Təbiətin  Mühafizə  Cəmiyyəti.-  Bakı:  Azərnəşr, 
1988.- 71 s.: şək.; 17 sm.- 3000 nüs.- [Ar1988/243]
 
663.
 
Ümumtəhsil  orta  məktəbin  zoologiya  proqramı /red. 
M.Ə.Musayev; Azərb. SSR Maarif Nazirliyi, Proqram-Metodika 
İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  12  s.;  20  sm.-  4000  nüs.-  [Ar1988/ 
181] 
664.
 
 Ümumi  entomologiya  kursunun  proqramı  /Azərb. 
SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-
Metodika Kabineti; S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: ADU, 1988.- 4, 
[2] s.; 20 sm.- Bibl.: s. 5.- 150 nüs.- [Ar1988/367] 
665.
 
 Агаев,  Б.  Жестокрылые-щелкуны  в  биоценозах 
Азербайджана /Бахлул Агаев.- Баку: Азернешр, 1988.- 120 с.: 
ил.; 20 см.- 3000 экз.- [1-607724] 
666.
 
Гаджиев, А.Т. Эктопаразиты и кровососы позвоноч-
ных  животных  Азербайджана:  каталог  /Аббас  Гаджиев, 
А.Т.Гаджиев,  З.А.Мустафаева,  Т.А.Дубовченко;  АН  АзССР, 
Ин-т  Зоологии.-  Баку:  Элм,  1988.-  234  с.;  20  см.-  Библ.:  с. 
231-232.- 350 экз.- [1-648490]
 
 
6 Tətbiqi elmlər. Tibb elmləri. Texnika 
 
61 Tibb elmləri. Sağlamlığın qorunması 
 
667.
 
Azərbaycan SSR Qırmızı Aypara Cəmiyyəti Mərkəzi 
Komitəsinin  III  plenumunun  qərarı  /Azərb.  SSR  Qırmızı 
Aypara Cəmiyyətinin Mərkəzi Komitəsi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 22, 
[2]  s.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  200  nüs.- 
[Ar1988/1146] 
668.
 
Исмайлов,  В.А.  Социально-экономические  пробле-
мы  охраны  здоровья  населения  /Вели  Исмайлов.-  Баку: 
Азернешр, 1988.- 151 с.; 20 см.- 3000 экз.- ISBN 5-534-00054-
4.- [1-609899]  
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə