Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə36/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   109

109 
 
611 İnsan anatomiyası 
 
669.
 
Həmidov,  S.F.  Bronxlar  və  bronxoloji  müayinələr: 
vəsait  /S.F.Həmidov;  Azərb.  SSR  Səhiyyə  Nazirliyi,  N.Nərima-
nov  ad.  Azərb.  Dövl.  Tibb  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  55  s.;  20 
sm.- 500 nüs.- [Ar1988/700] 
670.
 
Vəliyev, Ş.Q. Uşağın sidik-cinsiyyət orqanlarının anato-
miyası:  dərs  vəsaiti  /Şamil  Vəliyev;  red.  M.Q.Allahverdiyev; 
Azərb.  SSR  Səhiyyə  Nazirliyi,  N.Nərimanov  ad.  Azərb.  Dövl. 
Tibb İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 80, [2] s., cədv.: şək.; 20 sm.- 500 
nüs.- [Ar1988/426] 
671.
 
Абдуллаев,  М.М.  Аристотель  и  аристотелизм  в 
истории анатомии /Мамедсадых Абдуллаев; ред. В.В.Купри-
янов.-  Баку:  Азернешр,  1988.-  295  с.:  ил.;  21  см.-  Библ.:  с. 
289-293.- 2000 экз.- ISBN5-552-00137-0  
672.
 
Гаджиев,  Г.А.  Развитие  нормальной  анатомии  в 
Советском  Азербайджане  /Г.А.Гаджиев,  М.Ф.Гулиев;  О-во 
«Знание» АзССР.- Баку, 1988.- 62 с.; 20 см.- Библ.: с. 53-62.- 
1000 экз.- [1-609147]    
 
612 Fiziologiya 
 
673.
 
Əhmədov,  Q.İ.  Hormonlar:  dərs  vəsaiti  /Qədir 
Əhmədov, 
Ş.A.Məhərrəmov, 
Q.S.Həsənova; 
elmi 
red. 
T.V.Əliyev;  rəy.:  T.D.Qaibov,  H.İ.Cəfərov,  Ə.H.Əliyev;  Azərb. 
SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  [s.  n.], 
1988.-  89,  [2]  s.:  şək.,  cədv.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  89.-  500  nüs.- 
[Ar1988/1035] 
674.
 
Мамедов, Я.Д. Лимфа раскрывает свои тайны /Ягуб 
Мамедов, Джавад Тагдиси; ред. А.Поликарпов.- М.: Знание, 
1988.- 64 с.; 20 см.- (Новое в жизни, науке, технике).- 187678 
экз.- [1-616558] 
 
 


110 
 
613.4 Bədən gigiyenası 
 
675.
 
Kənd  şəraitində  qadınların  sağlamlığının  mühafizəsi 
məsələləri  /tərc.  ed.  A.Rzayev;  Azərb.  SSR  Səhiyyə  Nazirliyi, 
Resp.  Sanitariya  Maarifi  Evi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  32,  [3]  s.;  20 
sm.- 20000 nüs.- [Ar1988/457] 
676.
 
Məktəblilərin  tütün  əleyhinə  gigiyenik  tərbiyəsi
metodiki  məsləhət  /tərc.  ed.  A.Rzayev;  Azərb.  SSR  Səhiyyə 
Nazirliyi,  Resp.  Sanitariya  Maarifi  Evi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  17, 
[3] s.; 20 sm.-20000 nüs.- [Ar1988/455] 
 
613.8 Gigiyena və etika 
 
677.
 
Papiros çəkməyi tərgidin /tərt. ed. H.Ə.Əliyev; Azərb. 
SSR  Səhiyyə  Nazirliyi,  Resp.  Sanitariya  Maarifi  Evi.-  Bakı:  [s. 
n.], 1988.- 25, [3] s.: şək.; 20 sm.- 20000 nüs.- [Ar1988/1181] 
 
614 Sanitariya. Bədbəxt hadisələrdən mühafizə 
 
678.
 
Касимов,  М.С.  Санитарно-климатологические  осо-
бенности  приморской  зоны  Азербайджанской  ССР  /Максуд 
Касимов;  ред.  Б.А.Будагов.-  Баку:  Азернешр,  1988.-  160  с.: 
табл.,  карты.;  20  см.-  Библ.:  с.  153-159.-  3000  экз.-  ISBN  5-
552-00131-1 (в пер.).- [2-681357] 
 
615.1/4 Dərman terapiyası 
 
679.
 
Гусейнов,  Д.Я. Рецептурный справочник: с основа-
ми  фармакотерапии  /Дурсун  Гусейнов.-  Баку:  Азернешр 
1988.- 488 с.; 21 см.- Предм. указ.: с. 463-478.- Библ.: с. 479.- 
32000 экз.- ISBN 5-5520-014-78 (в пер.).- [2-689576] 
680.
 
Дамиров, И.А. Лекарственные растения, используе-
мые  в  научной,  народной  медицине  и  перспективные  для 
детальных  исследований  /И.А.Дамиров  [и  др.];  науч.  ред. 


111 
 
Д.Гусейнов.-  3-е  изд.-  Баку:  Маариф,  1988.-  319  с.:  ил.;  22 
см.- Указ. с. 307-316.- Библ.: с. 305-306.- 80000 экз.- ISBN 5-
5560-000-18 (в пер.).- [2-696619] 
681.
 
Организация  донорства  и  заготовки  крови  в 
условиях отделения переливания крови /сост.: Ч.Д.Асадов 
[и  др.];  М-во  Здравоохр.  АзССР,  АзНИИ  Гематологии  и 
Переливания Крови.- Баку, 1988.- 90 с.; 20 см.- 300 экз. 
 
615.8 Fizioterapiya 
 
682.
 
Алиев,  А.Б.  Применение  венографии  у  детей  и 
подростков  с  пороками  развития  костей  голени:  метод. 
рекомендации /Алифага Алиев; Бакин НИИ Травматологии и 
Ортопедии.- Баку: [б. и.], 1988.- 14 с.: ил.; 20 см.- 500 экз. 
 
616 Terapiya. Patologiya. Onkologiya. Pediatriya 
 
683.
 
 Allergiya  xəstəlikləri  və  onların  profilaktikası
mühazirəçiyə  kömək  /tərc.  ed.  A.Rzayev;  tərt.  ed.:  V.A.Ado, 
Q.D.Krasilşikov, L.A.Qoryaçina;  Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyi, 
Resp.  Sanitariya  Maarifi  Evi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  28,  [2]  s.;  20 
sm.- 10000 nüs.- [Ar1988/941] 
684.
 
 Feyzullayeva, T.Ə. Pediatriyanın və məktəbəqədəryaşlı 
uşaqların  gigiyenasının  əsasları:  dərs  vəsaiti  /Tamella  Feyzul-
layeva;  elmi  red.  Ə.M.Məmmədov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 
83, [2] s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/56568] 
685.
 
 Quliyeva,  S.Ə.  Sənaye  allergenləri  /Sima  Quliyeva.- 
Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  148,  [4]  s.,  cədv.;  21  sm.-  Bibl.:  s.  148-
149.-2500 nüs.(cildli).- [Ar1988/137] 
686.
 
Tənəffüs  və  həzm  sistemlərinin  xəstəliklərində 
müalicə  bədən  təbiyəsi:  bədən  tərbiyəsi  institutunun  tələbələri 
və  müalicə  bədən  tərbiyəsi  instruktorları  üçün  metodik  tövsiyə 
/tərt.  H.İ.Qasımov;  red.  Ə.Cabbarova;  rəy.:  H.Qafarov, 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə