Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə37/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   109

112 
 
Ə.C.Babayev;  Azərb.  SSR  Dövl.  Bədən  Tərbiyəsi  və  İdman 
Komitəsi,  S.M.Kirov  ad.  Azərb.  Dövl.  Bədən  Tərbiyəsi  İn-tu.- 
Bakı: [s.n.], 1988.- 37 s., cədv.; 20 sm.- 100 nüs.- [Ar1988/818] 
687.
 
 Гарин,  А.М.  Лечение  диссеминированных  форм 
злокачественных  новообразований  /Август  Гарин,  Д.А.Али-
ев;  ред.  С.Мустафаева;  худ.  В.Алпеев.-  Баку:  Азернешр, 
1988.-  254,[2]  с.;  21  см.-  Библ.:  с.  253-255.-  2500  экз.-  [2-
688496] 
688.
 
 Гулиева,  С.А.  Нафталанолечение  ревматоидного 
артрита  /Самая  Гулиева,  Мехраб  Салманов.-  Баку:  О-во 
«Знание»  АзССР,  1988.-  33  с.;  20  см.-  Библ.:  с.  31-33  (29 
назв.).- [1-634492] 
689.
 
 
Кац,  П.Д.  Пищевая  аллергия  у  детей  /Петр  Кац, 
А.А.Эюбова;  ред.  С.Н.Мустафаева.-  Баку:  Азернешр,  1988.- 
136  с.;  21  см.,  табл.-  Библ.:  с.  132-135.-  4500  экз.-  ISBN  5-
552-00141-9 (в пер.)- [2-689194] 
690.
 
 Первичная 
профилактика 
аллергических 
заболеваний у детей: метод. рекоменд. /редкол. П.Д.Кац; М-
во Здравоохр. АзССР, АМИ им.Н.Нариманова.- Баку: АМИ, 
1988.- 17 с.; 20 см.- 300 экз. 
 
616.1 Qan-damar xəstəlikləri. Kardiologiya 
 
691.
 
 Aronov,  D.M. Ürəyinizi qoruyun /David Aronov; tərc. 
ed. A.Tahirova; red. M.Quliyeva.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 103 s.: 
şək., cədv.; 20 sm.- 15000 nüs.- [Ar1988/87] 
692.
 
 İstilik 
tənzimi:  metodiki  tövsiyələr  /tərt.  ed. 
H.İ.Həsənov; S.M.Kirov ad. Azərb. Dövl. Bədən Tərbiyəsi İn-tu, 
İnsan və Heyvan Fiziologiyası kafedrası.- Bakı: [s.n.], 1988.- 23 
s.: şək., cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 23.- 150 nüs.- [Ar1988/456] 
693.
 
 Rzayev,  N.M.  Qan-damarlarının  cərrahlıq  xəstəlikləri 
/Nurəddin  Rzayev,  V.C.Seyidov,  M.Quliyeva.-  Bakı:  Azərnəşr, 
1988.- 174, [2] s.: şək.; 21 sm.- 5500 nüs.- ISBN 5-5520-0143-5 
(cilddə).- [Ar1988/500] 


113 
 
694.
 
 Влияние  сердечных  гликозидов  и  перифери-
ческих вазодилататоров на центральную гемодинамику и 
сократительную способность миокарда у больных ИБО с 
ранними  стадиями  сердечной  недостаточности:  метод. 
рекомендации  /сост.:  К.Д.Халилова  [и  др.];  М-во  Здравоох-
ранения  АзСР,  АМИ  им.  Н.Нариманова.-  Баку,  1988.-  19  с.; 
19 см.- 200 экз. 
 
616.2 Nəfəs boru xəstəlikləri 
 
695.
 
 Azərbaycan  SSR  elmi  Ftiziatrlar  Cəmiyyəti:  səyyar 
elmi sessiya /Azərb. SSR Səhiyyə Nazirliyi, Resp. Elmi-Tədqiqat 
Ftiziatriya  və  Pulmonologiya  İn-tu.-  Şəki:  [s.n.],  1988.-  5  s.;  20 
sm.- Mətn Azərb. və rus dilindədir.- 100 nüs.- [Ar1988/375]  
696.
 
 Subordinatorlar  üçün  pulmonologiyadan  dərs  vəsa-
iti  /Z.A.Zeynalova  [və  b.];  Azərb.  SSR  Səhiyyə  Nazirliyi, 
N.Nərimanov  ad.  Azərb.  Dövl.  Tibb  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.- 
106 [2] s.: şək., cədv.; 20 sm.- nüs. yox.- [Ar1988/984] 
697.
 
 Интерпретация  показателей  нарушений  бронхи-
альной  проходимости:  метод.  рекомендации  /сост.: 
А.Б.Инсанов  [и  др.];  М-во  Здравоохранения  АзСР,  НИИ 
Туберкулеза.- Баку: АМИ, 1988.- 13 с.; 20 см.- 200 экз. 
 
616.3 Mədə-bağırsaq xəstəlikləri 
 
698.
 
 Методические рекомендации по дифференциаль-
ному  диагнозу  болезней  желудка  и  12-перстной  кишки
для  студентов  5  и  6  курсов,  к  практическому  занятию  в 
условиях  поликлиники  /сост.  З.А.Алиева;  М-во  Здравоох-
ранения  АзCСР,  АМИ  им.  Н.Нариманова,  Каф.  Внутренних 
болезней.- Баку: АМИ, 1988.- 62 с.; 19 см.- 200 экз. 
 
 
 


114 
 
616.4 Endokrin sistemi 
 
699.
 
 Алекперов, М.А. О профилактике и лечении сахар-
ного  диабета:  в  помощь  лектору  /М.А.Алекперов;  Об-во 
«Знание»  Азерб.  ССР.-  Баку,  1988.-  60  с.;  20  см.-  1000  экз.- 
[1-609149] 
700.
 
 Исрафилова, Ф.Г. Лечение угревой сыпи сопочной 
грязью:  метод.  рекомендации  /Ф.Г.Исрафилова,  Ф.М.Эфен-
диева;  М-во  Здравоохранения  АзССР,  Косметол.  Лечебница 
ГУЗ ВГИ.- Баку: [б. и.], 1988.- 6 с.; 20 см.- 300 экз. 
 
616.7 Oynaq xəstəlikləri 
 
701.
 
Комплексное  лечение  больных  с  заболеваниями 
органов  движения  и  нервной  системы  на  курорте 
Нафталан
материалы 
межтерриториальной 
научно-
практич.  конференции  /М-во  Здравоохранения  АзССР, 
АзНИИ  Мед.  Реабилитации  и  Природных  Лечебных 
Факторов,  Азерб.  Респ  Совет  по  Упр.  Курортами 
Профсоюзов.- Баку, 1988.- 53 с.; 20 см.- 250 экз.- [1-617351] 
 
616.8 Nevropatologiya 
 
702.
 
 Вопросы 
неврологии:  сборник  статей  /ред. 
Ю.Л.Горбулев; АМИ им. Н.Нариманова.- Баку, 1988.- 130 с.; 
20 см.- 500 экз.- [1-618800] 
 
616.89 Psixiatriya 
 
703.
 
Ümumtəhsil  məktəbləri  şagirdləri  arasında  narko-
maniyanın  və  toksikomaniyanın  erkən  üzə  çıxarılması  və 
profilaktikası:  metodik  tövsiyələr  /tərt.  ed.:  A.Q.Vrublevski, 
M.Q.Tsetlin;  tərc.  ed.  T.Məmmədov.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  16  s.; 
20 sm.- 3000 nüs.- [Ar1988/1049] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə