Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə38/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   109

115 
 
704.
 
 Выявление суицидальных тенденций с помощью 
экспериментально-психологического обследования: мето-
дич.  рекомендации  /сост.  Н.Б.Агазаде;  М-во  Здравоохране-
ния  АзССР,  Азерб.  Гос.  Ин-т  Усовершенствования  Врачей 
им. А.Алиева.- Баку, 1988.- 20 с.; 20 см.- 300 экз. 
 
616.9 İnfenksion xəstəlikləri 
 
705.
 
Həsənov,  Ş.N.  İnfeksion  xəstəliklərin  diferensial  diaq-
nostikası  /Şəmsi  Həsənov;  Ə.Vəliyev;  Azərb.  SSR  Səhiyyə 
Nazirliyi;  N.Nərimanov  ad.  Azərb.  Dövlət  Tibb  İn-tu.-  Bakı: 
[s.n.], 1988.- Hissə 3.- 91 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/423]  
706.
 
 Qurbanov,  M.Q.  Uşaqlarda  kəskin  bağırsaq  infeksi-
yaları  /Mehdi  Qurbanov,  E.Y.Abdinova;  Azərb.  SSR  Səhiyyə 
Nazirliyi,  N.Nərimanov  ad.  Azərb.  Dövlət  Tibb  İn-tu.-  Bakı: 
[s.n.],  1988.-  64,  [4]  s.,  cədv.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  66.-  500  nüs.- 
[Ar1988/109] 
707.
 
Şuvalova,Y.P. İnfeksion xəstəliklər: ali məktəblər üçün 
dərslik  /Yevqeni  Şuvalova;  tərc  ed.:  B.Mahmudova,  İ.Abasov; 
red.  S.V.Səbiyyə.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  459,  [5]  s.:  şək.,  cədv.; 
22 sm.- Əlifba göstəricisi: s. 454-460.- Bibl.: s. 453.- 8000 nüs.- 
ISBN 5-5560-003-95 (cildli).- [Ar1988/564] 
 
617.3 Ortopediya 
 
708.
 
Məhərrəmov,  K.Q.  Uşaqlarda  ortopedik  xəstəliklər  və 
onların  müalicəsi  /Kamal  Məhərrəmov;  red.  M.Quliyeva.-  Bakı: 
Azərnəşr,  1988.-  135,  [5]  s.:  şək.;  20  sm.-  6000  nüs.-  ISBN  5-
552-001-42.- [Ar1988/539] 
 
617.7 Oftalmologiya 
 
709.
 
Вайнштейн, Б.И. Хирургия содружественного косо-
глазия  у  подростков  и  взрослых  /Борис  Вайнштейн.-  Баку: 


116 
 
Азернешр, 1988.- 149, [3] с., [1] л. схем.: ил.; 21 см.- Библ.: с. 
145-150.- 2300 экз. (в пер.).- [2-684023] 
710.
 
Шамилова,  Ф.Г.  Склеропластические  операции  с 
применением  аллофасции  при  высокой  прогрессирующей 
миопии:  метод.  рекомендации  /сост.:  Ф.Г.Шамилова, 
К.А.Адигезалова-Полчаева;  НИИ  Глазных  Болезней.-  Баку: 
[б. и.], 1988.- 9 с.: ил.; 20 см.- 150 экз. 
 
618 Ginekologiya 
 
711.
 
Balalıq  boynu  xəstəliklərinin  profilaktikası:  metodik 
rəhbərlik  /tərt.  ed.:  S.Q.İsrafilbəyli,  F.İ.Salmanov,  Ə.M.Əfəndi-
yeva; Ə.Əliyev ad. Azərb. Həkimləri Təkmilləşdirmə İn-tu, Resp. 
Sanitariya Maarifi Evi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  31 s.: şək., fotoşək.; 
20 sm.- 20000 nüs.- [Ar1988/1103] 
712.
 
Клиника,  диагностика,  профилактика  и  лечение 
послеродовых тромбозов и эмболий: метод. рекомендации 
/сост.  Х.М.Исмаилов;  М-во  Здравоохранения  АзCСР,  АМИ 
им. Н.Нариманова.- Баку, 1988.- 32 с.; 20 см.- 300 экз. 
 
619 Baytarlıq 
 
713.
 
 Rusca-Azərbaycanca baytarlıq terminləri lüğəti /tərt. 
ed.  H.M.Hacıyev;  red.  M.Musayev;  AEA,  Terminologiya 
Komitəsi.-  Bakı:  Elm,  1988.-  115  s.;  20  sm.-  1900  nüs.- 
[Ar1988/647]   
714.
 
Руководство  по  дезинфекции  нор  краснохвостой 
песчанки  и  закавказском  равнинно-предгорном  очаге 
чумы /сост.: А.К.Алиев [и др.]; М-во Здравоохр. СССР, НИ 
Противочумный Ин-т Кавказа и Закавказья, Азерб. Противо-
чумная  Станция  им.  С.Имамалиева.-  Баку,  1988.-  21  с.;  20 
см.- 300 экз.- [1-610910]  
 
 


117 
 
62 Mühəndis işi. Ümumi texnika 
 
715.
 
 Мамедов,  Н.М.  Экология  и  техника:  проблемы 
оптимальной  ориентации  развития  техники  /Низами  Маме-
дов.-  М.:  Знание,  1988.-  64  с.;  20  см.-  (В  помощь  лектору. 
Библиотечка  «Глобальные  проблемы  современности»).- 
10000 экз.- [1-622118]    
 
620 Ümumi energetika 
 
716.
 
Çirkov,  Y.Q.  Energetika  haqqında  söhbətlər  /Yuri 
Çirkov;  tərc.  ed.  N.Qurbanov;  xüsusi  red.  M.Sadıqov.-  Bakı: 
Gənclik,  1988.-  213,  [3]  s.:  şək.;  20  sm.-  6000  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/450] 
717.
 
 Elektrik  işıqlanması  və  şüalanma:  proqram  /tərt.  ed. 
V.A.Kozinski;  tərc.  ed.  O.X.Hüseynov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsil  Nazirliyi,  S.Ağamalı  ad.  Azərb.  Kənd  Təsərrüfatı 
İn-tu.-  Kirovabad:  [s.n.],  1988.-  13  s.;  20  sm.-  500  nüs.- 
[Ar1988/1231] 
718.
 
 Konstruksiya  materiallarının  etibarlılığının  yüksəl-
dilməsi  yolları:  elmi  əsərlərin  tematik  məcmuəsi  /red.  hey.: 
R.İ.Şükürov [və b.]; Azərb. SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım 
ad.  Azərb.  Polixetnik  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  100  s.:  şək., 
cədv.; 20 sm.- 300 nüs.- [Ar1988/1106] 
 
621 Ümumi maşınqayırma. Materialların yoxlanması 
 
719.
 
Abbasov,  H.M.  Maşınqayırma  müəssisələrində  iqtisadi 
və  sosial  planlaşdırma:  dərs  vəsaiti  /Həmid  Abbasov;  rəy.: 
İ.İ.Güləhmədzadə,  T.A.Nağıyev;  red.  S.H.Ağayev;  Azərb.  SSR 
Ali  və  Orta  İxtisas  Nazirliyi,  M.Əzizbəyov  ad.  Azərb.  Neft  və 
Kimya  İn-tu.-  Bakı:  Azərb.  NKİ,  1988.-  88  s.:  cədv.;  20  sm.- 
Bibl.: s. 86.- 500 nüs.- [Ar1988/1104] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə