Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə41/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   109

124 
 
üçün  /tərt.  ed.:  V.A.Məmmədov,  L.H.Əliyeva;  elmi  red. 
Ş.M.Əliyev; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali 
Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti,  Ç.İldırım  ad.  Azərb. 
Politexnik İn-tu.- Bakı: [s. n.], 1988.- 24 s.: şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 
24.- 150 nüs.- [Ar1988/1122] 
750.
 
Алиев,  Г.Г.  Упруго-пластические  деформации  гиб-
ких  многослойно-армированных  толкoстенных  цилиндров 
/Г.Г.  Алиев;  Научно-Произ.  Объединение  Космич.  Исслед.- 
Баку, 1988.- 16 с.- [2-678227 ] 
751.
 
Джанахмедов,  А.Х.  Физико-стохастическое  трибо-
моделирование  /Ахад  Джанахмедов;  АН  АзССР,  Ин-т 
Пробл.  Глубин.  Нефтегазовых  Месторождений  Баку:  Элм, 
1988.-  150  с.:  ил.;  22  см.-  Библ.:  с.  146-149  (71  назв.).-  1000 
экз.- [2-703436] 
 
621.86/87 Qaldırıcı avadanlıq 
 
752.
 
Vintli  domkratın  layihələndirilməsi:  mühəndislik 
fakültələrinin  tələbələri  üçün  metodik  göstəriş  /tərt.  ed.: 
K.H.Fətəliyev, R.Ə.Alıyev, C.Ə.Məmmədov; S.Ağamalıoğlu ad. 
Azərb.  Kənd  Təsərrüfatı  İn-tu.-  Kirovabad:  [s.n.],  1988.-  15  s.: 
şək., cədv.; 23 sm.- Bibl.: s. 15.- 300 nüs.- [Ar1988/1130]  
753.
 
Автоматизация  проектирования  механизмов, 
манипуляторов и роботов /редкол.: Р.И.Ализаде [и др.]; М-
во Народного Образования АзССР, АзПИ им. Ч.Ильдрыма.- 
Баку: АзПИ, 1988.- 136 с.; 20 см.- 300 экз. 
 
622 Dağ-mədən işləri 
 
754.
 
 Dağ-mədən  işləri  texnologiyasının  parametrlərinin 
seçilməsi, əsaslandırılması  və təyini: 0202 ixtisası üzrə diplom 
layihəsini  yerinə  yetirmək  üçün  metodik  göstərişlər  /tərt.  ed.: 
A.M.Xasayev  [və  b.];  red.  Ə.S.Sadıqzadə;  Azərb.  SSR  Ali  və 
Orta  İxtisas  Təhsil  Nazirliyi,  M.Əzizbəyov  ad.  Azərb.  Neft  və 


125 
 
Kimya İn-tu.- Bakı: Azərb. NKİ, 1988.- 62, [2] s., cədv.; 21 sm.- 
300 nüs.-[Ar1988/1226] 
755.
 
Qasımov,  A.Ə.  Dağ-mədən  müəssisələrinin  aerologi-
yası:  dərs  vəsaiti  /Ağaqasım  Qasımov,  R.T.İsmayılov;  red. 
F.A.Şıxəliyev; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, 
M.Əzizbəyov  ad.  Azərb.  Neft  və  Kimya  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 78, [2] s.: şək., cədv.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/713]  
756.
 
Məmmədov,  N.N.  Dərin  quyuların  səmərəli  üsullarla 
qazılması  /Nurəddin  Məmmədov,  Y.İ.Zülalov,  Ə.H.Əsgərov; 
rəy.:  A.A.Rzayev,  R.N.Şahmaliyev;  Y.H.Məmmədov.-  Bakı: 
Azərnəşr,  1988.-  203,  [5]  s.,  cədv.:  şək.;  17  sm.-  2000  nüs.- 
[Ar1988/392] 
757.
 
Neft  və  qaz  ehtiyatlarının  həcm  və  statik  üsullarla 
hesablanmasına  aid  tapşırıqlar  və  metodik  göstərişlər  /tərt. 
ed.: T.Ə.Quliyeva, Z.S.Hacızadə; red. Ə.Ə.Cavadov; Azərb. SSR 
Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-
Metodika  Kabineti,  M.Əzizbəyov  ad.  Azərb.  Neft  və  Kimya  İn-
tu.- Bakı: [s. n.], 1988.- 45, [3] s.: şək., cədv.; 20 sm.- 150 nüs.- 
[Ar1988/1148] 
758.
 
Алиев,  Н.С. Перспективы усовершенствования сое-
динений  новым  оптимизационным  методом  в  нефтепро-
мысловом  оборудовании  /Н.С.Алиев.-  Баку:  АзНИИНТИ, 
1988.-  19  с.;  20  см.-  (Серия  «Машиностроение».  Обзорная 
инф-я).- Библ. в конце кн. (5 назв.).- 250 экз.- [1-617372]  
759.
 
Моделирование 
систем
учебное 
пособие 
/И.А.Ибрагимов,  М.Н.Нуриев,  И.Р.Эфендиев,  К.Н.Амиров; 
М-во  Высш.  и  Сред.  Спец.  Образования  АзССР, 
АзИНЕФТЕХИМ  им.  М.Азизбекова.-  Баку:  АзНИИНТИ, 
1988.- 86 с.; 20 см.- 500 экз.- [1-612972] 
760.
 
Сеид-Рза,  М.К.  Техника  и  технология  процессов 
бурения и нефтедобычи в Азербайджане /редкол.: Мир Сеид-
Рза  (отв.  ред.)  [и  др.];  М-во  Нефт.  Пром-сти;  АзНИИНТИ.- 
Баку: АзНИИНТИ, 1988.- 152,[2] с.: ил.; 20 см.- 300 экз.- [1-
624858] 


126 
 
761.
 
Участие  молодых  специалистов  в  решении  зада-
чи  интенсификации  добычи  нефти  и  газа,  посвященной 
70-летию 
Великой  Октябрьской  Социалистической 
Революции:  Материалы  IV  научно-техн.  конференции 
молодых  специалистов.  Баку,  24-25  сент.  /М-во  Нефтяной 
Пром-ти,  «Азнефть».-  Баку:  АзНИПИнефть,  1988.-  66  с.;  20 
см.- 200 экз.- [1-609928] 
 
622.32 Neftin və qazın çıxarılması 
 
762.
 
Neft  yataqlarının  işlənməsi  və  istismarı  fənni  üzrə 
laboratoriya işlərinin aparılmasına aid metodik göstəriş: Lay 
fizikası  və  yeraltı  hidroqazodinamika  bölməsi  /tərt.  ed. 
T.Ə.Səmədov, 
X.Ə.Əhmədov, 
V.M.Məmmədov; 
red. 
A.X.Mirzəcanzadə;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi, 
Ali 
Təhsil 
üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti, 
M.Əzizbəyov  ad.  Azərb.  Neft  və  Kimya  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.-  Hissə  1.-  39  s.:  şək.,  cədv.;  20  sm.-  150  nüs.- 
[Ar1988/1142]   
763.
 
Neft  yataqlarının  işlənməsi  və  istismarı  fənni  üzrə 
laboratoriya işlərinin aparılmasına aid metodik göstəriş: Neft 
çıxarılmasının  texnika  və  texnologiya  bölməsi  /tərt.  ed.: 
N.M.Bayramov, A.A.Mustafayev, V.Y.Baxışev; red. A.X.Mirzə-
canzadə;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Ali 
Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti,  M.Əzizbəyov  ad.  Azərb. 
Neft  və  Kimya  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  Hissə  2.-  40  s.:  şək., 
cədv.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/1138]    
764.
 
 Neftin  şaxta  üsulu  ilə  çıxarılmasının  geotexnoloji 
əsasları: dərs vəsaiti /A.M.Xasayev [və b.]; red. H.H.Muxtarov.- 
Bakı: [s.n.], 1988.- Hissə 1.- 67, [2] s.: şək.; 20 sm.- Bibl.: s. 68.- 
300 nüs.- [Ar1988/710] 
765.
 
 Rəsulov,  S.Ö.  Qazma  işləri:  ali  məktəblər  üçün  dərs 
vəsaiti  /Soltanhəmid  Rəsulov;  rəy.:  Ə.A.Musayev,  B.M.Sə-
mədov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə