Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə46/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   109

139 
 
Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı:  AzETETİİ,  1988.-  2, 
[2] s., cədv.; 22 sm.- 250 nüs.-[Ar1988/918] 
831.
 
Qarğıdalının  gövşənlik  əkinlərinin  becərilməsində 
bəzi  aqrotexniki  tədbirlərin  öyrənilməsi:  informasiya  vərəqi 
/tərt.  ed.  A.P.Xudiyev;  red.  S.Mustafa  qızı  Azərb.  SSR  Dövl. 
Plan 
Komitəsinin 
Azərb. 
Elmi-Tədqiqat 
Elmi 
Texniki 
İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı: 
AzETETİİ,  1988.-  2,  [2]  s.,  cədv.;  22  sm.-  250  nüs.- 
[Ar1988/900] 
832.
 
Mailli  sahələri  kombinə  edilmiş  aqreqatla  səpinqa-
bağı  becərdikdə
 
onun  aqrotexniki  iş  keyfiyyətinin  tədqiqi
informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  Ə.X.Kazımov;  red.  S.Mustafa  qızı; 
Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi 
Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.-Bakı: 
AzETETİİ,  1988.-  4  s.;  22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası 
№23).- 250 nüs.- [Ar1988/867] 
833.
 
Şəhərətrafı aqrosənaye kompleksləri haqqında: infor-
masiya  vərəqi  /tərt.  ed.  R.Ə.Balayev;  red.  R.N.Kərimov;  Azərb. 
SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki 
İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı: 
AzETETİİ,  1988.-  4  s.;  22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası 
№31).- 170 nüs.- [Ar1988/875] 
834.
 
Təkmilləşdirilmiş  frezlə  becərmə  aparılan  zaman 
əsas  aqrotexniki  göstəricilər:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.: 
M.R.Məmmədəliyev,  Ə.Ə.Allahverdiyev;  red.  S.Mustafa  qızı; 
Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi 
Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.-Bakı: 
AzETETİİ,  1988.-  4  s.,  cədv.;  22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı” 
seriyası №6).- 300 nüs.- [Ar1988/854] 
835.
 
Имамалиев,  Г.Н.  Генетический  фонд  плодово-
ягодных  растений  Шеки-Закатальской  зоны  Азербайджан-
ской ССР /Габиль Имамалиев; АН АзССР, Ин-т Генетики и 
Селекции.-  Баку:  Элм,  1988.-  66,[2]  с.:  ил.;  20  см.-  Библ.:  с. 
49-50 (31 назв.).- 450 экз.- [1-635632] 


140 
 
836.
 
О соблюдении и правилах своевременного прове-
дения  агротехнических  мероприятий  на  дачах:  метод. 
рекомендации  /сост.  Т.Р.Шамсалиева;  Исполком  Бакгор-
совета, Упр. Дачным Хозяйством.- Баку, 1988.- 18 с.; 20 см.- 
1000 экз. 
631.6 Meliorasiya 
 
837.
 
Azərbaycanda  nar  bitkisinin  su  rejimi:  informasiya 
vərəqi  /tərt.  ed.:  T.Y.Hacıyev,  M.M.Əliyev;  red.  R.N.Kərimov; 
Azərb. SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi 
Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: 
AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- 125 nüs.- [Ar1988/901] 
838.
 
Bağlarda suvarma-günün vacib məsələsidir: informa-
siya  vərəqi  /tərt.  ed.  T.Y.Hacıyev;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb. 
SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki 
İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı: 
AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- 160 nüs.- [Ar1988/925] 
839.
 
Çiləmə  üsulu  ilə  süni  suvarma  zamanı  yüksək 
gərginlikli  elektrik  verilişi  xətlərinin  təsir  zonalarında 
elektrik  təhlükəsizliyi  məsələlərinə  dair:  informasiya  vərəqi 
/tərt.  ed.  R.M.Həsənli;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövlət 
Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnforma-
siya  və  Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı:  AzETETİİ, 
1988.- 4 s.; 22 sm.- 130 nüs.- [Ar1988/897] 
840.
 
İrriqasiya,  yararsız  torpaqlar  və  fitomeliorasiya
informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  Q.H.Cəlilov;  elmi  red.  K.K.Nə-
sibova;  red.  R.N.Kərimov;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin 
Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Elmi-Texniki  İnformasiya  və  Texniki-
İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 21 sm.- 
(“Ətraf  mühitin  qorunması  və  təbii  ehtiyatlardan  istifadə 
edilməsi” seriyası №1).- nüs. yox.- [Ar1988/1173] 
841.
 
Laboratoriya 
şəraitində 
maqnit 
sahəsindən 
keçirilmiş  təbii  suların  parametrlərinin  Şimali-Muğanın 
şoran  torpaqla-rının  yuyulması  üçün  təyin  edilməsi


141 
 
informasiya vərəqi /tərt. ed.: T.Ə.Əbdürəhimov, V.Məmmədova, 
A.Qrunina;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası  №15).-  270  nüs.- 
[Ar1988/844] 
842.
 
Şaquli  drena
x
  sisteminin  optimal  istismar  iş  rejimi 
haqqında:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  S.T.Həsənov, 
Ş.D.Danyalov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası  №63).-  175  nüs.- 
[Ar1988/905] 
843.
 
Эффективность  использования  сточных  вод  при 
орошении  сельскохозяйственных  культур  в  Азербайд-
жане /сост.: Р.Г.Мамедов, О.А.Зейналов; АзНИИНТИ.- Баку: 
АзНИИНТИ, 1988.- 33 с.; 20 см.- (Сер. «Сельское хоз-во»).- 
300 экз.- [1-612973] 
844.
 
Эффективность  капельного  и  подпочвенно-
очагового орошения виноградников и мелкодисперсного 
увлажнения  культуры  чая  на  склоновых  землях  в 
Азербайджане  /сост.  Н.Б.Баширов  [и  др.].-  Баку: 
АзНИИНТИ, 1988.- 33 с.; 20 см.- (Сер. «Сельское хоз-во»).- 
250 экз.- [1-612975] 
 
631.8 Aqrokimya. Gübrələnmə 
 
845.
 
Abdullayev,  M.N.  Pambığın  gübrələnməsi  /Məcnun 
Abdullayev;  rəy.:  F.Axundov,  Z.R.Mövsümov,  K.K.Mərdanov.- 
Bakı: Azərnəşr, 1988.- 80, [3] s., cədv.; 20 sm.- 4000 nüs.- ISBN 
5-5520-010-28.- [Ar1988/348] 
846.
 
Azotlu gübrələrin səmərəli tətbiqi: informasiya vərəqi 
/tərt. ed. A.M.Hüseynov; red. S.Mustafa qızı; Azərb. SSR Dövlət 
Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnfor-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə