Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə47/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   109

142 
 
masiya  və  Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı:  AzETETİİ, 
1988.- 4 s.; 22 sm.- 250 nüs.- [Ar1988/887] 
847.
 
Bitkilərin  kimyəvi  mühafizə  fənni  üzrə  ev  tapşırığı 
üçün  dəftər:  aqronomluq  ixtisası  üçün  /tərc.  ed.:  Z.H.Xəlilova, 
F.Y.İsmayılov,  T.Q.Kərimova;  S.Ağamalıoğlu  ad.  Azərb.  Kənd 
Təsərrüfatı  İn-tu.-  Kirovabad:  [s.n.],  1988.-  23,  [2]  s.,  cədv., 
forma.; 23 sm.- 300 nüs.- [Ar1988/1129] 
848.
 
Gilas  bitkisinin  məhsuldarlığına  sadə  və  mürəkkəb 
gübrələrin  təsirinə  dair  tövsiyələr  /hazırl.  Q.Ə.Cəlilova;  red. 
N.R.İbrahimov; Azərb. SSR Dövl. Aqrar-Sənaye Komitəsi, Elm 
və Təbliğat Baş İdarəsi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 9 s., cədv.; 20 sm.- 
1000 nüs.- [Ar1988/820] 
849.
 
Gübrələrin  növbəli  əkin  sistemində  kənd  təsərrüfatı 
bitkilərinin  keyfiyyət  göstəricilərinin  dəyişilməsinə  təsiri
informasiya vərəqi /tərt. ed. Z.B.Məmmədbəyova; red. R.H.Kəri-
mov; Azərb. SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat 
Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- 
Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22
 
sm.- (“Kənd təsərrüfatı” seriyası 
№18).- 280 nüs.- [Ar1988/862] 
850.
 
Kartof bitkisinin məhsuldarlığına mineral gübrələrin 
və  peyinin  birgə  verilməsinin  təsiri:  informasiya  vərəqi  /tərt. 
ed.  B.H.İsgəndərov;  red.  R.H.Kərimov;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s., 
cədv.;  22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası  №9).-  250  nüs.- 
[Ar1988/857] 
851.
 
Kartof  əkinlərində  prometrin  herbisidindən  geniş 
isifadə  edək:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  F.Ə.Ağayev, 
X.M.İsmayılova;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası  №22).-  250  nüs.- 
[Ar1988/866] 


143 
 
852.
 
Yonca  bitkisinə  mikrogübrə  verilməsinin  iqtisadi 
səmərəliliyi:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  N.M.Zeynalov;  red. 
S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövlət  Plan  Komitəsinin  Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı:  AzETETİİ,  1988.-  4  s.,  cədv.;  22  sm.- 
250 nüs.- [Ar1988/895] 
853.
 
Рекомендации  по  агрохимическим  основам 
применения  систем  удобрений  под  различные  культуры 
на  мелиорированных  почвах:  научные  основы  дифферен-
цированной  системы  применения  удобрений  в  сельском 
хозяйстве Азербайджана на ХП пятилетку /Гос. АПК АзССР, 
Гл. Упр. Науки.- Баку, 1988.- 126 с.; 20 см.- 500 экз.  
854.
 
Рекомендации  по  выбору  навозохранилищ  и 
комплекса машин для внесения органических удобрений 
/разраб.:  Д.К.Алекперов  [и  др.];  Госагропром  СССР,  Азерб. 
С.-х.  Ин-т  им.  С.Агамалиоглы.-  Кировабад:  АзСХИ,  1988.- 
44 с.; 20 см.- 500 экз.  
 
632 Bitkilərin zərərvericilərdən və xəstəliklərdən  
qorunması 
 
855.
 
1987-ci  ildə  kənd  təsərrüfatı  bitkilərinin  başlıca 
ziyanverici  və  xəstəliklərinin  yayılması  icmalı,  1988-ci  ildə 
Azərbaycan SSR-in rayonlarında onların meydana çıxmasına 
dair  məlumat  və  onlara  qarşı  mübarizə  tədbirləri  /tərt.  ed.: 
M.Q.Səfərov  [və  b.];  red.  U.Z.Qalabəyov;  Azərb.  SSR  Dövl. 
Aqrar-Sənaye  Komitəsi,  Elm  və  Təbliğat  Baş  İdarəsi.-  Bakı: 
[s.n.],  1988.-  61,  [2]  s.:  şək.,  cədv.;  20  sm.-  500  nüs.- 
[Ar1988/812]  
856.
 
Gəmiricilərin  məhv  edilməsi  yolları:  informasiya 
vərəqi  /tərt.  ed.  Ə.T.Məmmədov;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb. 
SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki 
İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı: 


144 
 
AzETETİİ,  1988.-  4  s.;  22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası 
№46).- 300 nüs.- [Ar1988/890]  
857.
 
İliç rayonu şəraitində sarı sarmaşığa qarşı mübarizə 
tədbirləri:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  İ.M.Məmmədov;  burax. 
məsul  M.Y.Quliyev;  Nax.  ETİTM;  Azərb.  SSR  Dövlət  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Naxçıvan: AzETETİİ, 1988.- 
[4] s.; 22 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/939] 
858.
 
İsmayılov, M.H. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bitkilə-
rinin karantin zərərvericiləri: dərs vəsaiti /Murtuz İsmayılov; rəy. 
B.B.Xəlilov;  S.Ağamalıoğlu  ad.  Azərb.  Kənd  Təsərrüfatı  İn-tu.- 
Kirovabad:  [s.n.],  1988.-  37,  [2]  s.;  23  sm.-  500  nüs.- 
[Ar1988/697]  
859.
 
Meyvə  bağlarını  xəstəliklərdən  qoruyaq:  informasiya 
vərəqi  /tərt.  ed.  F.P.Xudaverdiyev;  burax.  məsul  A.A.Quliyev; 
Nax.  ETİTM;  Azərb.SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-
Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İn-tu.- Naxçıvan: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- 400 
nüs.- [Ar1988/932] 
860.
 
Nar  bitkisini  xəstəlik  və  zərərvericilərdən  qorumaq 
tədbirləri:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  D.C.Qoşqarova, 
Q.P.Xiqareviç;  red.  R.N.Kərimov;  Azərb.  SSR  Dövlət  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22 sm.- 125 nüs.- [Ar1988/901] 
861.
 
Rəhimov,  Ü.A.  Kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlikləri 
və  onlarla  mübarizə:  ali  məktəb  üçün  dərs  vəsaiti  /Urfət 
Rəhimov;  rəy.  T.M.Axundov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  229,  [3]  s., 
cədv.: şək.; 20 sm.- [Ar1988/498]] 
862.
 
 Болезни субтропических и цитрусовых культур в 
районах  Талыша  и  меры  борьбы  с  ними  /Э.С.Гусейнов, 
Н.Е.Каныгина;  АзНИИНТИ.-  Баку,  1988.-  29  с.;  20  см.- 
(Серия  «Охрана  окружающей  среды  и  использования 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə