Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə48/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   109

145 
 
природных ресурсов». Обзорная информация).- Библ.: с. 21-
22 (11 назв.).- 350 экз.- [1-618810] 
863.
 
 Мамедов,  А.К.  Мероприятия  по  борьбе  с  наиболее 
распространенными  паразитозами  нутрий  в  Азербайджане 
/разраб.:  Аббасали  Мамедов,  Ф.А.Мустафаев;  Гос.  Агро-
пром. Ком. АзССР, Гл. Упр. Науки и Пропаганды.- Баку: [б. 
и.], 1988.- 19 с.: ил.; 20 см.  
864.
 
 Мамедова, С.Р. Интегрированная защита основных 
сельскохозяйственных  культур  от  вредителей,  болезней  и 
сорняков в условиях интенсивных технологий возделывания 
растений  /С.Р.Мамедова  [и  др.].-  Баку:  АзНИИНТИ,  1988.- 
22  с.;  20  см.-  (Cерия  «Сельское  хоз-во».  Обзорная  инф.).- 
Библ.: с. 20-21 (15 назв.).- 250 экз.  
865.
 
 Основные вредители лесных насаждений в Азер-
байджане  и  меры  борьбы  с  ними  /сост.  Э.С.Гусейнов  [и 
др.];  Азерб.  НИИ  НТИ  и  Техн.-Экон.  Исслед.-  Баку: 
АзНИИНТИ,  1988.-  34  с.;  20  см.-  (Сер.:  «Охрана 
окружающей  среды  и  использ.  природ.  ресурсов».  Обзор. 
информ.).- Библ.: с. 32-33 (15 назв.).- 350 экз.- [1-604277] 
866.
 
Тли  и  чешуекрылые,  вредящие  декоративно-
парковой  растительности  Апшерона  и  меры  борьбы  с 
ними /сост. З.М.Алиева [и др.]; АзНИИНТИ.- Баку, 1988.- 27 
с.;  20  см.-  (Сер.:  «Охрана  окруж.  среды  и  использ. 
природных  ресурсов»).-  Библ.:  с.  25-26  (11назв.).-  300  экз.- 
[1-601951] 
 
633/635 Bitkiçilik 
 
867.
 
Azərbaycan  Elmi-Tədqiqat Əkinçilik  İnstitutu: pros-
pekt  /mətnin  müəl.  və  tərt.  ed.  Ü.Bayramov.-  Bakı:  İşıq,  1988.- 
70,  [14]  s.,  portr.,  fotoşək.;  20  sm.-  Mətn  Azərb.,  rus  və  ing. 
dillərindədir.- 5000 nüs.- [Ar1988/404] 
868.
 
Birillik  alaqlarla  mübarizədə  herbisidlərin  tətbiqi 
üsulları:
 
informasiya vərəqi /tərt. ed. S.F.Əhədov; red. S.Mustafa 


146 
 
qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat 
Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- 
Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- 170 nüs.- [Ar1988/843] 
869.
 
İntensiv  pambıq-yonca  növbəli  əkinləri  və  onların 
mənimsənilməsi:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  M.M.Hüseynov; 
red.  R.N.Kərimov;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- (“Kənd 
təsərrüfatı” seriyası №37).- 250 nüs.- [Ar1988/881] 
 
633.1 Dənli bitkilər 
 
870.
 
 Dağınıq  üsulla  səpində  toxumların  əkilmə  dərinliyi
informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  M.Q.Babayev,  N.Ə.Məmmədov, 
M.B.Əsgəri;  red.  R.H.Kərimov;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s., 
cədv.;  22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası  №3).-  300  nüs.- 
[Ar1988/848] 
871.
 
 Növ  arası  buğda  hibridlərinin  cücərmə  və  yaşama 
qabiliyyətinin  müqayisəli  qiymətləndirilməsi:  informasiya 
vərəqi  /tərt.  ed.:  R.Q.Bayramov,  F.H.Qurbanov;  red.  R.N.Kə-
rimov;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-
Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- (“Kənd 
təsərrüfatı” seriyası №27).- 260 nüs.- [Ar1988/871] 
872.
 
Toxumların  dağınıq  səpin  üsulunda  sahədə  bərabər 
paylanması:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  H.Ə.Məmmədov, 
M.Q.Babayev, M.B.Əsgəri, T.D.Məmmədov; red. R.N.Kərimov; 
Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi 
Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: 
AzETETİİ,  1988.-  4  s.;  22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası 
№20).- 250 nüs.- [Ar1988/864] 


147 
 
873.
 
 Zülal  probleminin  həllində  dənli-paxlalı  bitkilərin 
rolu: mühazirə mətni /S.C.Əliyev, Ç.M.Novruzov, A.P.Xuduyev, 
G.S.Abbasov; S.Ağamalıoğlu ad. Azərb. Kənd Təsərrüfatı İn-tu.- 
Kirovabad:  [s.  n.],  1988.-  40,[2]  s.,  cədv.;  22  sm.-  500  nüs.- 
[Ar1988/1033] 
874.
 
 Исмаилов,  Х.А.  Исследования  по  иммунитету 
пшеницы к болезням в Азербайджане /Халил Исмайлов; АН 
АзССР, Ин-т Генетики и селекции.- Баку: Элм, 1988.- 147 с.; 
21 см.- Библ.: с. 139-146 (92 назв.).- 400 экз.- [1-629288] 
 
633.2/3 Yem bitkiləri 
 
875.
 
Azərbaycan  SSR-də  əzgən  bitkisinin  becərilmə 
texnologiyasına dair tövsiyələr /hazır.: S.H.Qasımov, A.S.Hüm-
bətova,  A.A.Markosyan,  O.İ.Novruzova;  red.  A.S.Bayramova; 
Azərb. SSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsi, Elm və Təbliğat Baş 
İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  11  s.,  forma;  20  sm.-  1000  nüs.- 
[Ar1988/831] 
876.
 
 Elmi-texniki  tərəqqi  və  yem  istehsalının  təşkilinə 
dair  tövsiyələr /hazır.  B.M.Əliyev;  red.  U.Z.Qalabəyov;  Azərb. 
SSR Dövl. Aqrar-Sənaye Komitəsi, Elm və Təbliğat Baş İdarəsi.- 
Bakı: [s.n.], 1988.- 21 s.; 20 sm.- 1500 nüs.- [Ar1988/823] 
877.
 
Məmmədov,  F.A. Mineral yemlər, vitamin əlavələri və 
mayalar:  dərs  vəsaiti  /Firuz  Məmmədov,  H.Ə.Dəmirov, 
R.Q.Həsənov,  M.Ə.Məmmədov;  SSRİ  Dövl.  Aqrosənaye 
Komitəsi,  S.Ağamalıoğlu  ad.  Azərb.  Kənd  Təsərrüfatı  İn-tu.- 
Kirovbad:  [s.n.],  1988.-  24,  [3]  s.;  23  sm.-  500  nüs.- 
[Ar1988/780] 
878.
 
Рекомендации  по  технологии  заготовки  сена 
активным вентилированием /Гос. Агропром. Комитет, Гл. 
Упр. Науки и Пропаганды.- Баку: Госагропром, 1988.- 34 с.; 
20 см.- 500 экз.  
879.
 
Юсифов,  Н.М.  Кормовые  ресурсы  и  пути  улучше-
ния  их  питательности  /Назим  Юсифов.-  Баку:  Азернешр, 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə