Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə50/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   109

151 
 
895.
 
 Гюльахмедов, Х.О. Пустота стояния хлопчатника и 
ее эффективность /Х.О.Гюльахмедов, В.С.Зайцев, Н.И.Вели-
ева;  АзНИИНТИ.-  Баку,  1988.-  27  с.;  20  см.-  Библ.:  с. 23-26 
(51 назв.).- (Серия: «Сельское хозяйство»).- 250 экз.  
896.
 
Пути сокращения затрат ручного труда в хлопко-
водстве  /А.Т.Ахмедов,  К.П.Гусейнова,  С.М.Сабзалиев, 
С.М.Курбанов; АзНИИНТИ.- Баку, 1988.- 27 с.; 20 см.- Библ. 
:  с.  26-27  (12  назв.).-  (Серия:  «Сельское  хозяйство»).-  210 
экз.- [1-612987]  
 
633.7/9 Texniki və yeyinti əhəmiyyətli müxtəlif bitkilər 
 
897.
 
Azərbaycanın  müalicə  əhəmiyyətli  bitkiləri  /İ.A.Də-
mirov,  N.A.İslamova,  Y.B.Kərimov,  R.M.Mahmudov;  rəy.: 
D.Y.Hüseynov,  F.A.Təhmazov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  175  s.: 
şək.; 21 sm.- Bitkilərin əlifba göstəricisi: Azərb. dilində: s. 166-
168,  rus  dilində:  s.  169-171,  latınca:  s.  172-173.-  60000  nüs.- 
[Ar1988/134] 
634 Meyvəçilik 
 
898.
 
Azərbaycan  SSR-in  meyvəçilik  zonaları  şəraitində 
alma  bitkisi  üçün  vegetativ  üsulla  artırılan  calaqaltıların 
tətbiq  edilməsinə  dair  tövsiyələr  /hazırl.  B.O.Quliyev;  red. 
N.R.İbrahimov; Azərb. SSR Dövl. Aqrar-Sənaye Komitəsi, Elm 
və  Təbliğat  Baş  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  7  s.;  20  sm.-  1000 
nüs.- [Ar1988/819] 
 
634.8 Üzümçülük 
 
899.
 
Babayev,  T.A.  Azərbaycan  qədim  üzümçülük  diyarıdır 
/Tofiq  Babayev;  rəy.  T.Bünyadov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  85, 
[3] s.; 17 sm.- 5000 nüs.- ISBN 5-5520-0107-9.- [Ar1988/190] 
900.
 
Calaqaltıların üzüm tinginin keyfiyyət göstəricilərinə 
təsiri:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  F.N.Cəfərov,  C.S.Allahver-


152 
 
diyev;  red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin 
Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-
İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- 
(“Kənd təsərrüfatı” seriyası №17).- 250 nüs.- [Ar1988/861] 
901.
 
Saxlama  müddətindən  asılı  olaraq  müxtəlif  üzüm 
sortlarında  baş  verən  keyfiyyət  dəyişiklikləri:  informasiya 
vərəqi  /tərt.  ed.:  A.Ə.İsmayılov,  Ə.Ə.Nəbiyev;  red.  S.Mustafa 
qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat 
Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- 
Bakı:  AzETETİİ,  1988.-  4  s.,  cədv.;  22  sm.-  250  nüs.- 
[Ar1988/912] 
902.
 
Şərifov,  F.H.  Üzümçülük:  dərs  vəsaiti  /Famil  Şərifov; 
rəy.:  Z.M.Həsənov,  M.Rüstəmov,  F.Əhmədov;  ixt.  red. 
T.D.Mehtiyeva.- Bakı: Maarif, 1988.- 295 s.: şək., cədv.; 22 sm.- 
6000 nüs.- ISBN 5-560-00-45(cilddə).- [Ar1988/447] 
903.
 
Üzüm  bitkisinin  əsas  tumurcuğunda  çiçək  topasının 
əmələgəlmə  vaxtının  öyrənilməsi  və  onun  məhsuldarlığının 
artırılması  yolları:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  C.S.Allahver-
diyev, F.N.Cəfərov; red. S.Mustafa qızı;  Azərb. SSR Dövl. Plan 
Komitəsinin Azərb.  Elmi-Tədqiqat Elmi  Texniki İnformasiya və 
Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 
22  sm.-  (“Kənd  təsərrüfatı”  seriyası  №5).-  300  nüs.- 
[Ar1988/853] 
904.
 
 Üzümçülükdə  ekologiyanın  saflığı  və  keyfiyyətli 
məhsulun  alınması
:
  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.  V.Q.Qlıcov; 
red. S.Mustafa qızı; Azərb. SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 2, [2] s.; 22 sm.- 250 
nüs.- [Ar1988/911] 
905.
 
 Üzümçülükdə  intensiv  amillər:  informasiya  vərəqi 
/tərt.  ed.:  F.H.Şərifov,  E.M.Məmmədov,  F.H.Cəfərov;  red. 
R.H.Kərimov; Azərb. SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-
Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 


153 
 
Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- (“Kənd 
təsərrüfatı” seriyası №4).- 300 nüs.- [Ar1988/847] 
906.
 
Üzümçülükdə  tingliyin  intensivləşdirilməsi:  informa-
siya  vərəqi  /tərt.  ed.:  F.H.Şərifov,  F.H.Cəfərov,  E.M.Məm-
mədova; red. S.Mustafa qızı; Azərb. SSR Dövl. Plan Komitəsinin 
Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-
İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- 
(“Kənd təsərrüfatı” seriyası №2).- 250 nüs.- [Ar1988/850] 
907.
 
Рекомендации  о  размещении  столовых  сортов 
винограда по срокам созревания в Азербайджанской ССР 
/Гос. Агропром. Ком. АзССР, Гл. Упр. Науки и Пропаганды.- 
Баку: Госагропром АзССР, 1988.- 13 с.; 20 см.- 500 экз.  
 
635.1/8 Tərəvəzçilik 
 
908.
 
Azərbaycan  SSR-də  tərəvəzçiliyin  iqtisadi  səmərəli-
liyi: informasiya vərəqi /tərt. ed.: A.V.Cəlilov, M.M.Məmmədov; 
red.  S.Mustafa  qızı;  Azərb.  SSR  Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb. 
Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- (“Kənd 
təsərrüfatı” seriyası №80).- 250 nüs.- [Ar1988/852] 
909.
 
Çoxillik tərəvəz bitkilərinin çeşidini artırmaq yolları
informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.:  Ş.A.Əliyev,  B.S.Əhmədov;  red. 
R.N.Kərimov; Azərb. SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-
Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- (“Kənd 
təsərrüfatı” seriyası №29).- 250 nüs.- [Ar1988/873]  
910.
 
Əliyev, Ş.A. Tərəvəzçilik: Azərbaycan Kənd Təsərrüfa-
tının  meyvə-tərəvəzçilik  və  üzümçülük  fakültəsinin  tələbələri 
üçün  dərslik  /Şikar  Əliyev;  rəy.  N.H.İsmayılov.-  Bakı:  Maarif, 
1988.- 249, [3] s., cədv.: şək.; 22 sm.- 4500 nüs.- ISBN 5-5560-
003-36 (cilddə).- [Ar1988/340] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə