Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə53/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   109

160 
 
945.
 
 Şıxəliyev,  F.Ə.  Neft  emalı  və  neft-kimya  sənayesində 
əmək  mühafizəsi:  кimya-texnologiya  fakültəsi  tələbələri  üçün 
dərs  vəsaiti  /Fərhad  Şıxəliyev,  Ə.Y.İsayev,  F.Y.Ağayev  [və  b.]; 
red.  Z.İ.Hüseynzadə;  rəy.:  T.H.Tağızadə,  R.T.Aslanov;  Azərb. 
SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  M.Əzizbəyov  ad. 
Azərb.  Neft  və  Kimya  İn-tu.-  Bakı:  [s.  n.],  1988.-  74,  [6]  s., 
cədv.: şək.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/370] 
946.
 
 Везирова  Р.Х.  О  рациональности  использования 
оптических свойств нефтей при решении практических задач 
промысловой  геологии:  на  примере  месторождений 
Азербайджана  /Рахиля  Везирова,  Светлана  Колесникова; 
АзНИИНТИ.- Баку, 1988.- 30 с.; 24 см.- (Серия «Нефтегазо-
добывающая пром-ть»: Обз. инф.).- 250 экз.- [1-609926] 
947.
 
Зейналов,  Э.Б.  Природные  ингибиторы  азербайд-
жанских  нефтей  /Эльдар  Зейналов;  АН  АзССР,  Ин-т 
Хлорорган.  Синтеза.- Баку:  Элм, 1988.-  120с.,  граф.;  20  см.- 
Библ.: с. 110-120 (161 назв.).- 300 экз.- ISBN 5-8066-0106-4.- 
[1-609142] 
948.
 
Применение 
математических 
методов 
для 
расчета и исследования химико-технологических процес-
сов  /ред.  Т.Н.Шахтахтинский  [и  др.];  Ин-т  Теоретич. 
Проблем  Хим.  Техн.  АН  АзССР,  НИИ  Техн  Химии  АН 
Венгерск.  Нар.  Респ.-  Баку:  Элм,  1988.-  243  с.;  20  см.-  600 
экз.- [1-614592] 
 
662 Partlayıcı maddələr. Yanacaqlar 
 
949.
 
Səttarov, R.M. Sıxılan mühitlərin borularda bəzi qərar-
laşmamış  hərəkətləri:  mühazirələrin  konspekti  /R.M.Səttarov, 
R.M.Məmmədov;  red.  Q.T.Həsənov;  rəy.:  C.H.Ağalarov, 
F.İ.Kəlbəliyev.- Bakı: Azərb. NKİ, 1988.- 63, [2] s.: şək.; 20 sm.- 
Bibl.: 64 s.- [Ar1988/232] 
950.
 
Yanacaq  və  yağlama  materialları  fənindən  proqram 
/tərt.  Q.P.Lışko;  tərc.  Y.M.Zeynalov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 


161 
 
İxtisas  Təhsil  Nazirliyi,  S.Ağamalıoğlu  ad.  Azərb.  Kənd 
Təsərrüfatı  İn-tu.-  Kirovabad:  [s.n.],  1988.-  12  s.;  20  sm.-  300 
nüs.- [Ar1988/1233]  
951.
 
Мехтиев,  У.А.  Развитие  системы  управления  банка 
данных  АТОЗ  /У.А.Мехтиев,  Г.Я.Труханов;  Науч.-Произв. 
Об-ние Космич. Исслед.- Баку, 1988.- 13 c.; 20 см.- Библ.: c. 
12 (6 назв.).- [1-614593] 
 
663/664 Yeyinti sənayesi 
 
952.
 
Əzimov, Ə.M. Süd və süd məhsullarının texnologiyası: 
yeyinti sənayesi texnikumunun tələbələri üçün dərs vəsaiti /Əzim 
Əzimov,  N.C.Quliyev;  rəy.:  D.İ.Vəlizadə,  A.H.Kərimov;  red. 
M.Ş.Qafarov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  271,  [5]  s.,  cədv.:  şək.;  22 
sm.- Bibl. rus dil.: s. 270-271.- 3000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/209] 
953.
 
 Аббасов,  А.Б.  Планирование  развития  пищевой 
промышленности АПК /Алыджан Аббасов.- Баку: Азернешр, 
1988.-  158с.;  20  см.-  (Экон.  жизнь  страны).-  ISBN  5-552-
00115-X.- [1-618815]  
954.
 
 Рациональное  использование  сырья  в  пищевой 
промышленности  /сост.:  Т.А.Салимова  [и  др.].-  Баку: 
АзНИИНТИ,  1988.-  8с.;  20  см.-  (Сер.  «Пищевая  пром-ть».- 
Библ.: с. 17-18 (17 назв.).- 200 экз.- [1-617371]  
 
663. 2/3 Şərabçılıq 
 
955.
 
Rkasiteli  süfrə  şərabının  dadına  və  ətrinə  təsir  edən 
maddələrin  öyrənilməsi:  informasiya  vərəqi  /tərt.  ed.: 
V.İ.Osmanov, F.Y.Məmmədov; red. S.Mustafa qızı; Azərb. SSR 
Dövl.  Plan  Komitəsinin  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Elmi  Texniki 
İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi  Tədqiqatlar  İn-tu.-  Bakı: 
AzETETİİ,  1988.-  2,  [2]  s.,  cədv.;  22  sm.-  250  nüs.- 
[Ar1988/916] 
 


162 
 
663.6/8 Alkoqolsuz içkilərin istehsalı 
 
956.
 
Üzüm  şirəsinin  mütərəqqi  istehsal  texnologiyası
informasiya  vərəqi  /tərt.:  H.K.Fətəliyev,  F.H.Cəfərov;  red. 
S.Mustafa qızı; Azərb. SSR Dövl. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-
Tədqiqat  Elmi  Texniki  İnformasiya  və  Texniki-İqtisadi 
Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı: AzETETİİ, 1988.- 4 s.; 22 sm.- (“Kənd 
təsərrüfatı” seriyası №10).- 250 nüs.- [Ar1988/846]  
 
664.8/9 Yeyinti məhsullarının konservləşdirilməsi 
 
957.
 
 Консервная  промышленность:  современное  сос-
тояние и актуальныемпроблемы развития на ХП пятилетку и 
до  2000  г.  /сост.:  А.А.Аскеров  [и  др.];  АзНИИНТИ.-  Баку: 
АзНИИНТИ, 1988.- 21 с.; 20 см.- Библ.: с. 20-21 (10 назв.).- 
(Серия «Пищевая пром-ть. Обз. Инф-я).- 250 экз. [1-604282] 
 
665.6/7 Neft və neft məhsullarının emalı 
 
958.
 
Ləmbəranski,  R.Ə. Neft emalı və neft kimyasının əsas 
proseslərinin  və  aparatlarının  hesablanması:  ali  məktəblər  üçün 
dərs  vəsaiti  /Rauf  Ləmbəranski,  R.T.Əmircanov,  T.H.Qurba-
nəliyev;  rəy.:  M.İ.Rüstəmov,  A.M.Əliyev;  ixt  red.  N.V.Bay-
ramov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  181,  [3]  s.,  cədv.:  şək.;  22  sm.- 
Əlavələr:  s.  170-176.-  Bibl.:  s.  177-179.-  2000  nüs.-  ISBN  5-
5560-004-68 (cilddə).-[Ar1988/56555]   
959.
 
 Вопросы техники и технологии переработки газа 
/М-во  Газовой  Пром-ти,  Всес.  НИИ  по  Подготовке  к 
Транспорт. и Переработке Природного Газа.- Баку: ВНИПИ, 
1988.- 67 с.; 20 см.- 250 экз.- [1-627508] 
960.
 
 Мамедов,  П.Ю.  Экономические  проблемы  техни-
ческого  прогресса  в  нефтепереработке  /Памир  Мамедов.- 
Баку:  Азернешр,  1988.-  124,  [2]  с.,  граф.;  17  см.-  Библ.:  с. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə