Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə54/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   109

163 
 
124-125  (19  назв.).-  2000  экз.-  ISBN  5-552-00079-X.-  [1-
617021] 
961.
 
 Получение  олефиновых  термоэластопластов  и 
применение  их  в  различных  отраслях  народного 
хозяйства 
/Н.М.Сеидов, 
А.И.Абасов, 
М.Ф.Ганиева, 
Г.Г.Гулиева;  АзНИИНТИ.-  Баку:  АзНИИНТИ,  1988.-  25  с.; 
20 см.- 150 экз.- [1-609932]  
 
669.0 Metallurgiya 
 
962.
 
Azərbaycan  SSR  əlvan  metallurgiya  idarəsinin 
bölmələri  arasında  məhsulun  keyfiyyətinin  idarə  olunması 
funksiyalarının  (məsələlərin)  paylanması:  dəyişiklik  №1.- 
Bakı, [s.n.], 1988.- 23 s., cədv.; 20 sm.- 100 nüs.- [Ar1988/739] 
963.
 
Dairəvi  və  şlisli  deşikləri  emal  edən  dartıların 
hesabatı  üzrə  metodiki  göstəriş  /tərt.  ed.:  A.C.Cəfərov, 
A.A.Baxşəliyeva; elmi red. H.S.İsgəndərov; rəy.: R.R.Zeynalov, 
A.M.Hacıyev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti, Ç.İldırım adına Azərb. 
Politexnik  İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  84  s.,  cədv.:  şək.;  20  sm.- 
200 nüs.- [Ar1988/110] 
 
67/68 Sənayenin müxtəlif sahələri 
 
677 Tekstil sənayesi 
 
964.
 
 Əkbərov,  R.S.  Toxuculuq  materialşünaslığı:  dərs 
vəsaiti  /Rafiq  Əkbərov;  rəy.  E.Ə.Cabbarov;  red.  R.M.Fatdahov; 
Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  Azərb. 
Texnologiya İn-tu.-Bakı: [s.n.], 1988.- Hissə 1.- 103, [2] s.: şək., 
cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 98.- 500 nüs.- [Ar1988/517] 
965.
 
 Гусейнов,  В.Н.  Современное  состояние  сушки  и 
очистки  хлопка-сырца  на  хлопкозаводах  Азербайджана 
/сост.  В.Н.Гусейнов.-  Баку:  АзНИИНТИ,  1988.-  58с.:  ил.;  20 


164 
 
см.- (Сер. «Легкая пром-сть»: Обзор. информ.).- Библ.: с. 58 
(7 назв.).- 500 экз.  
 
678 Yüksəkmolekulyar maddələrin sənayesi. 
Plastik kütlələrin sənayesi 
 
966.
 
Bəşirov,  A.B.  Polimerlər  fizikası  /Abbas  Bəşirov;  red. 
V.Nəsirov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.-  Bakı:  APİ,  1988.-  76  s.;  20  sm.-  Bibl.:  s. 
76.- [Ar1988/462]  
967.
 
Масимов,  Э.А.  Моделирование  механических 
свойств  вязкоупругих  линейных  полимерных  систем  с 
учетом взаимодействия кинетических единиц /Э.А.Масимов, 
А.Г.Аббасов.-  Баку:  ИФАН  АзССР,  1988.-  11  с.;  20  см.-  [1-
617354] 
 
681.5 Dəqiq mexanika. Avtomatika 
 
968.
 
 Вопросы  технической  кибернетики:  сб.  ст. 
/редкол.:  Дж.А.Бабаев  (отв.  ред.)  [и  др.];  АН  АзССР,  Ин-т 
Кибернетики.- Баку: Элм, 1988.- 169 с.: ил.; 20 см.- 600 экз.- 
[1-622664]  
969.
 
 Механизация  и  автоматизация  производствен-
ных  процессов  на  предприятиях  местной  промыш-
ленности Азербайджанской ССР /сост.: Я.М.Алиев [и др.]; 
АзНИИНТИ.- Баку: АзНИИНТИ, 1988.- 15 с.; 20 см.- (Серия 
«Местная пром-ть». Обз. инф.).- 250 экз.  
 
684 Mebel sənayesi 
 
970.
 
 Филимонов, В.А. Развитие производства мебели на 
предприятиях  Азербайджанской  ССР  /сост.  Вячеслав 
Филимонов.- Баку: АзНИНТИ, 1988.- 12 с.; 20 см.- Библ.: с. 
12 (5 назв.).- 150 экз.- [1-606620] 


165 
 
 
687 Tikiş sənayesi 
 
971.
 
Truxanova,  A.T.  Tikiş  istehsalı  texnologiyasının  əsas-
ları:  texniki  peşə  məktəbləri  üçün  dərs  vəsaiti  /Antonina 
Truxanova; tərc. ed. S.M.Həşimzadə.- Bakı: Maarif, 1988.- 304, 
[4] s.: il., cədv.; 20 sm.- Əlavələr: s. 289-303.- 4500 nüs.- ISBN 
5-5560-0161-8 (cilddə).- [Ar1988/747] 
972.
 
Отраслевые  нормы  расхода  материалов  на  изго-
товление  женской  легкой  одежды  по  индивидуальным 
заказам  населения  /М-во  Бытового  Обслуживания 
Населения  АзССР,  Проектно-Конструкт.  Техн  Ин-т.-  Баку, 
1988.- 156 с.; 20 см.- 350 экз.  
 
69 Tikinti. Tikinti materialları 
69.0 Tikintinin ümumi məsələləri 
 
973.
 
Əyyubov, C.H. Tikintinin keyfiyyəti və zəlzələ /Camal 
Əyyubov;  elmi  red.  A.Səmədov;  rəy.  Q.R.Qeybullayev.-  Bakı: 
Azərnəşr,  1988.-  100,  [4]  s.,  cədv.:  şək.;  17  sm.-  Bibl.:  s.  100.- 
3000 nüs.- [Ar1988/118]  
974.
 
Kənd  evi: Azərbaycan SSR-in kənd yerlərində tikilmək 
üçün  yaşayış  evləri  layihələrinin  albom-kataloqu  /tərt.  ed.: 
Ə.Ə.İsmayılov,  S.M.Hüseynov,  E.Ə.Qasımzadə,  E.H.Ələsgərov; 
red.:  E.Məmmədyarova,  T.Nəcəfəliyev;  rəssam:  V.Martınov, 
X.Mirzəyev, M.Ksenjuk.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 91 s.: fotoşək.: 
şək.,  sxem;  27  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  10000 
nüs.- ISBN 5-552-00389-6 (cilddə).- [Ar1988/735]  
975.
 
Rusca-Azərbaycanca  inşaat  terminləri  lüğəti  /tərt. 
ed.: A.Ə.Bədəlov, İ.M.Ağabəyov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 136 s.; 
16 sm.- 6000 nüs.- [Ar1988/730] 
976.
 
 Пути  интенсификации  строительного  производ-
ства  в  Азербайджанской  ССР  /редкол.:  Г.Р.Гейбуллаев  [и 
др.]; Госстрой АзССР, Азерб. Гос. Головной Проектный Ин-
Dostları ilə paylaş:
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə