Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə55/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   109

166 
 
т  «АзГоспроект».-  Баку:  Азгоспроект,  1988.-  201  с.;  21  см.- 
500 экз.- [2-698963] 
 
691 Tikinti materialları 
 
977.
 
 Использование  вторичных  ресурсов  для  повы-
шения качества буровых растворов /сост. Назим Дадашев 
[и др.].- Баку: АзНИИНТИ, 1988.- 23 с.: ил.; 20 см.- Библ.: с. 
21-23 (18 назв.).- [1-617374] 
978.
 
Мусаев,  Н.И.  Развитие  и  совершенствование 
механизации  и  автоматизация  производства  строительных 
материалов  Азербайджанской  ССР  /сост.:  Неймат  Мусаев, 
М.А.Мамедов.-  Баку:  АзНИИНТИ,  1988.-  20,[2]  с.;  20  см.- 
(Сер. «Стр-во и стройиндустрия» Обзор информ.).- 350 экз.- 
[1-609915] 
979.
 
Указания  по  изготовлению  бетонных  и  железо-
бетонных  изделий  из  бетонов  на  пористых  известня-
ковых заполнителях РСН 15-87 /Госстрой АзССР: [Взамен 
РСН 15-77:  Срок  введ.  в действие 01.06.88.- Баку:  Госстрой 
АзССР, 1988.- 24 с., граф.; 20 см.  
 
693 Tikinti işləri 
 
980.
 
İşçi meydançasının tir örtüyü: kurs işinə dair metodik 
göstərişlər  /tərt.:  A.Ə.Səmədov,  A.N.Yusifov,  L.M.Zeynalov; 
rəy.:  F.M.Hacıyev,  Z.M.Qasımov;  red.  E.B.Ramazanov;  Azərb. 
SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Ali Təhsil üzrə Tədris-
Metodika  Kabineti,  Azərb.  Mühəndis-İnşaat  İn-tu.-  Bakı,  [s.n.], 
1988.-  96  s.:  şək.,  cədv.;  20  sm.-  Bibl.:  s.  95.-  500  nüs.- 
[Ar1988/229] 
981.
 
Инструкция по проектированию железобетонных 
крыш  с  солнцезащитными  экранами  для  жилых  и 
общест-венных  зданий  в  4-ом  климатическом  районе 
РСН 22-86 /Госстрой АзССР, Респ. Строит. Норм. Гос. Ком. 


167 
 
АзССР  по  Делам  Строительства.-  Баку,  1988.-  20  с.;  20  см.- 
тир. нет.  
 
7 İncəsənət. Dekorativ-tətbiqi incəsənət. 
Fotosənəti. Musiqi. Oyunlar. İdman 
 
7.0 İncəsənətin ümumi məsələləri 
 
982.
 
Mikayılov,  A.H.  Həyat  nəfəsli,  həqiqət  səsli  /Aydın 
Mikayılov;  rəy.  A.Aslanov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  179,  [5]  s.; 
16 sm.-5000 nüs.- [Ar1988/390]  
 
71 Planlaşdırma və şəhərsalma 
 
983.
 
Вопросы озеленения территорий промышленных 
предприятий Апшерона /Исполком Бакин. Гор. Совета Нар. 
Депутатов  АзССР,  Гл.  Произв.  Упр.  Зелеными  Предприя-
тиями.-  Баку:  Азернешр,  1988.-  47с.;  17  см.-  2500  экз.-  [1-
620483] 
 
719 Şəhər və kənd tarixi abidələrinin mühafizəsi 
 
984.
 
 Гасанов,  Г.М. Памятные  места истории, культуры, 
трудовой  славы  и  революционного  движения  Азербайд-
жанской ССР /Габиль Гасанов.- Баку: О-во «Знание» АзССР, 
1988.- 58с.; 20 см.- (В помощь лектору).- Библ.: с. 58-59.- 500 
экз.- [2-683371]  
985.
 
Устав азербайджанского общества охраны памят-
ников истории и культуры: принят IV съездом азерб. об-ва 
охраны памятников истории и культуры 29 окт. 1986 г.: Утв. 
постановлением Совета Министров АзССР 15.01.87 г № 15.- 
Баку: Азернешр, 1988.- 25 с.; 14 см.- 500 экз.  
 
 


168 
 
72 Memarlıq 
 
986.
 
Алиева,  А.С.  Планировка  и  застройка  города  Баку: 
1946-2000  гг.  /Аида  Алиева;  ред.  И.И.Алиев;  АНА,  Ин-т 
Архитектуры и Искусства.- Баку: Элм, 1988.- 92 с.: ил.: (26) 
рис.; 22 см.- Библ.: с. 90-91.- 1000 экз.- [2-702275]  
987.
 
Мамедбеков, К.Г. Сумгаит: Архитектурно-планиро-
вочное  развитие  /Кямал  Мамедбеков;  АНА,  Ин-т 
Архитектуры и Искусства.- Баку: Элм, 1988.- 119,[2] с.: ил.; 
22 см.- 1000 экз.- [2-690092] 
988.
 
Мамед-заде,  К.М.  Архитектурные  памятники 
Гянджи  /Камиль  Мамед-заде,  Н.А.Саркисов;  АНА,  Ин-т 
Истории,  Кировабад.  Науч.  Центр.-  Баку:  Элм,  1988.-  45,[2] 
с.: ил.; 22 см.  
989.
 
Мамедов, Ф.Г. Архитектурные связи школ зодчест-
ва  средневекового  Азербайджана  /Фазиль  Мамедов;  АН 
АзССР,  Ин-т  Архитектуры  и  Искусства.-  Баку:  Элм,  1988.- 
116 с.: ил.; 22 см.- Библ.: с. 86-99.- 6300 экз.- [2-690424]  
 
741/744 Mühəndis qrafikası 
 
990.
 
Xubanov,  X.İ.  Mühəndis  qrafikasından  iş  dəftəri:  dərs 
vəsaiti  /X.İ.Xubanov,  S.Ə.Ayvazov;  elmi  red.  T.M.Musayev; 
rəy.: E.P.Babayev, R.H.Ağayeva; Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik 
İn-tu.-  Bakı:  AzPİ,  1988.-  144  s.:  şək.;  26  sm.-  1300  nüs.- 
[Ar1988/194] 
991.
 
Maşınqayırma  rəsmxətti:  ali  məktəb  tələbələri  üçün 
dərs  vəsaiti /S.Ə.Ayvazov,  C.C.Əliyev;  elmi  red.  T.M.Musayev; 
rəy.: X.İ.Xubanov, R.Q.Ağayeva; Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik 
İn-tu.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  167  s.:  şək.,  cədv.;  20  sm.-  Bibl.:  s. 
165.-  500 nüs.-[Ar1988/1029]  
 
 
 


169 
 
745/749 Dekorativ-tətbiqi incəsənət 
 
992.
 
Azərbaycan Dövlət Xalça Muzeyi /Azərb. SSR Mədə-
niyyət Nazirliyi, Azərb. Dövl. Xalça Muzeyi.- Bakı: [s.n.], 1988.- 
24  s.,  fotoşək.:  şək.;  21  sm.-  Azərbaycan  xalçaçılıq  terminləri 
lüğəti: s. 249-259.- 1500 nüs.- [Ar1988/261] 
993.
 
Алиева,  К.М.  Безворсовые  ковры  Азербайджана 
XVII-XX  вв.  /Кюбра  Алиева;  науч.  ред.  Л.Г.Керимов.-  Баку: 
Ишыг,  1988.-  89  с.,  [24]  л.  ил.;  22  см.-  Библ.:  с.  85-88  (98 
назв.).- ISBN 5-89560-008-4.- [Prezident k/x]  
994.
 
Анар. Мудрость ковра: эссе: к II Междунар. симпоз. 
по искусству азерб. ковра, Баку, 1988 г. /Анар.- Баку: Язычы, 
1988.- [70] с. ил.; 17 см.- 1000 экз.- ISBN 5-560-00313-1.- [1-
609943] 
995.
 
Искусство  восточных  ковров:  Материалы  между-
народного симпозиума по искусству восточных ковров (5-11 
сентября  1983  г.)  /редкол.:  М.Усейнов  [и  др.];  АНА,  Ин-т 
Архитектуры  и  Исскуства;  М-во  Культуры  АзССР.-  Баку: 
Элм, 1988.- 441 с.; 20 см.- 1000 экз. (в пер.). 
996.
 
Нахичеванские  ковры  /авт.  текста  и  сост. 
Анаханум Алиева.- Баку: Ишыг, 1988.- [24] с.: ил., цв. ил.; 22 
см.-  Текст  на  рус.и  англ.  языках.-  1000  экз.-  ISBN  5-89650-
027-0.- [2-687660] 
997.
 
Тагиева,  Р.С.  Сюжетные  ковры  Азербайджана: 
XIX-начало  XX  века  /Ройя  Тагиева;  науч.  ред.  Л.Керимов.- 
Баку:  Ишыг,  1988.-  144,  [32]  л.:  ил.;  26  см.-  Список  ил. 
(азерб.,  рус  и  англ.  яз.):  с.  135-143.-  Библ.:
 
с. 69.- 5000 экз.- 
ISBN 7-08965-00912-5 (в пер.).- [Ar1988/1174]   
 
75/76 Rəsm. Qrafika. Qravyura 
 
998.
 
Abdullayev,  M.H.  Yazılarım:  məqalələr,  xatirələr, 
rəsmlər,  fotolar  /Mikayıl  Abdullayev;  ixt.  red.  N.Həbibov;  rəy. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə