Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə56/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   109

170 
 
H.Abbaszadə.- Bakı: İşıq, 1988.- 148, [4] s.: şək., foto, portr.; 30 
sm.-3000 nüs.- ISBN 5-896-500- 05(cilddə).- [Ar1988/483] 
999.
 
Hacıağa  Nəzərov  [Izomaterial]  /mətnin  müəl.  və  tərt. 
ed.  H.Nəzirov;  red.:  M.Əmirova,  S.Quliyev.-  Bakı:  İşıq,  1988.- 
126, [2] s.: şək.; 21 sm.- Mətn Azərb.və rus dillərindədir.- 7000 
nüs.- ISBN 5-8965-006-10.- [Ar1988/676]   
1000.
 
Xalidə  Səfərova:  monoqrafiya  /red.:  Q.Rəhimov, 
S.Quliyev.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  28,  [32]  s.:  şək.;  22  sm.+  32  s.- 
4500 nüs.- Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- [Ar1988/ 616] 
1001.
 
Nəcəfqulu,  İ.Q.  Köhnə  Bakıda  [Izomaterial]  /İlkin 
Nəcəfqulu.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  112  s.:  şək.;  21  sm.-  7000  nüs.- 
ISBN 5-8965-006-10.- [Ar1988/159]  
1002.
 
Oqtay  Şıxəliyev:  monoqrafiya  /mətnin  müəl.  və  tərt. 
M.Tərlanov.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  68  s.,  portr.:  şək.;  20  sm.-  Mətn 
Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  400  nüs.-  ISBN  5-8965-002-70.- 
[Ar1988/1017] 
1003.
 
Verdiyev,  Ə.M.  Dəzgah  rəngkarlığı  /Əli  Verdiyev; 
rəy.:  K.Kərimov,  N.Həbibov;  red.  A.Qəmbərov.-  Bakı:  İşıq, 
1988.-  72  s.:  şək.;  22  sm.-  5000  nüs.-  ISBN  5-8965-010-80 
(cilddə).- [Ar1988/1015] 
1004.
 
Али  Вердиев  [Изоматериал]:  заслуж.  художник 
Азербайджана,  лауреат  премии  Ленинского  Комсомола  /М-
во  Культуры  АзССР,  Союз  Художников  Азерб-на.-  Баку: 
Коммунист, 1988.- 40 с.: ил.; 20 см.- 1000 экз. 
1005.
 
Ахмедов, Ф.М. Живопись. Стенография [Изомате-
риал] /М-во Культуры АзССР, Союз Художников Азерб-на.- 
Баку: Коммунист, 1988.- 40 с.: ил.; 20 см.- 1000 экз. 
1006.
 
Махмуд  Тагиев:  Живопись,  графика  [Изомате-
риал]:  каталог:  выставка  произведений  /сост.  О.Мирза-заде; 
М-во Культуры АзССР,  Союз Художников Азерб-на.- Баку: 
Коммунист, 1988.- 15 с.: ил.; 16 см.- 500 экз. 
1007.
 
Теймур Мамедов. Живопись, графика [Изоматери-
ал]:  каталог  /М-во  Культуры  АзССР,  Союз  Художников 
Азерб-на.- Баку: Коммунист, 1988.- 32 с.: ил.; 16 см.- 200 экз. 


171 
 
1008.
 
Фуад Бакиханов. Живопись, графика [Изоматери-
ал]:  каталог  /сост.  Г.Бакиханова;  М-во  Культуры  АзССР, 
Союз Художников Азерб-на.- Баку: Коммунист, 1988.- 32 с.: 
ил.; 29 см.- 10000 экз. 
1009.
 
Халида  Сафарова.  Живопись,  графика  [Изомате-
риал]:  каталог:  выставка  произведений  /сост.  О.Б.Мирза-
заде;  М-во  Культуры  АзССР,  Союз  Художников  Азерб-на.- 
Баку: Коммунист, 1988.- 15 с.: ил.; 16 см.- 300 экз. 
 
78 Musiqi 
 
1010.
 
Axundova,  Ş.  Mahnılar  [Notlar]:  fortepiano  üçün 
/
Şəfiqə  Axundova; 
söz.:  B.Bahabzadə,  A.Babayev,  Z.Ağayeva, 
H.Cavid, M.Atəş.- Bakı: İşıq, 1988.- 28 s.: notlar.; 28 sm.- 2000 
nüs.- [Ar1988/837]    
1011.
 
Azərbaycan  Sovet  Sosialist  Respublikasının  Dövlət 
Himni  [Notlar]  /mus.  Ü.Hacıbəyov;  mətnin  müəl.:  S.Vurğun; 
S.Rüstəm; H.Arif.- Bakı: Azərnəşr, 1978.- [8] s.: notlar; 30 sm.- 
Mətn Azərb. və rus dillərindədir.- 50000 nüs.- [Ar1988/839]    
1012.
 
Bakıxanov,  T.Ə.  2№  li  konsert  [Notlar]:  tar  ilə 
simfonik  orkestr  üçün  /Tofiq  Bakıxanov;  red.  Ş.Hüseynova.- 
Bakı: İşıq, 1988.-52 s., notlar; 29 sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/155]  
1013.
 
Bakıxanova, Z.M. Solfecio [Notlar]: Azərbaycan xalq 
və professional musiqi nümunələri əsasında /Zərifə Bakıxanova, 
G.Hüseynova;  red.:  Ş.Hüseynova;  A.Zeynalova.-  Bakı:  İşıq, 
1988.-  86  s.,  not.;  23  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.- 
13000 nüs.- [Ar1988/992] 
1014.
 
Bəstəkarlıq şöbəsində sərbəst üslubu təcrübi polifo-
niya  kursuna  aid  metodik  tövsiyələr  /tərt.  ed.  A.M.Cəfərov; 
elmi  red.:  B.M.Məmmədova,  R.F.Zöhrabov;  rəy.:  Z.C.Bağırov, 
F.Q.Qa-rayev;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
Ali Təhsil üzrə Tədris Metodika Kabineti, Üzeyir Hacıbəyov ad. 
Azərb. Dövl. Konservatoriyası.- Bakı: [s.n.], 1988.- 19 s.; 20 sm.- 
150 nüs.- [Ar1988/586]   


172 
 
1015.
 
Dadaşov,  A.H.  Prelüdlər  [Notlar]:  fortepiano  üçün 
/Ağadadaş Dadaşov; red. Ş.Hüseynova.- Bakı: İşıq, 1988.- 27 s., 
not.; 29 sm.- 3500 nüs.- [Ar1988/ 993] 
1016.
 
Ələsgərov,  S.Ə. Romans-ballada [Notlar]: M.F.Axun-
dovun anadan olmasının 150 illiyinə: fortepiano ilə oxumaq üçün 
/Süleyman  Ələsgərov;  söz.  M.F.Axundov;  farscadan  tərc.  Cəfər 
Xəndan.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  10  s.:  notlar;  28  sm.-  1000  nüs.- 
[Ar1988/840]    
1017.
 
Fortepiano  sonatasının  təşəkkülü  və  inkişafı
Paskvinidən  Bethovenə  kimi:  fortepiano  fakültəsinin  tələbələri 
üçün “Fortepiano sənətinin tarixi” kursu üzrə metodik tövsiyələr 
/tərt.  ed.  D.S.Salam-zadə;  məsul  red.  Y.Ə.Xəlilov;  elmi  red.: 
R.F.Zöhrabov,  S.A.Seyidova;  rəy.:  R.İ.Atakişiyev,  Z.Ə.Adıgö-
zəlzadə;  Azərb.  SSR  Xalq  Təhsili  Nazirliyi,  Ali  Təhsil  Üzrə 
Tədris-Metodika  Kabineti;  Ü.Hacıbəyov  ad.  Azərb.  Dövl. 
Konservatoriyası.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  40  s.:  not;  20  sm.-  150 
nüs.- [Ar1988/817]    
1018.
 
Fortepiano  texnikasının  bəzi  növlərinin  inkişafı 
üzərindəki  iş  haqqında:  fortepiano  kafedrasının  qiyabiçi 
tələbələri  üçün:  metodik  tövsiyələr  /tərt.  ed.  Z.M.Şəfiyeva;  baş 
red.  S.D.Qasımova;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi, 
Ali 
Təhsil 
üzrə  Tədris-metodika  Kabineti; 
Ü.Hacıbəyov  ad.  Azərb.  Dövl.  Konservatoriyası.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 20 s., not; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/1186]    
1019.
 
Hacıbəyov,  Ü.Ə.  İki  fantaziya  [Notlar]:  tar  ilə 
Azərbaycan  xalq  çalğı  alətləri  orkestri  üçün  /Üzeyir  Hacıbəyov; 
red. Ş.Hüseynova.- Təkrar nəşr.- Bakı: İşıq, 1988.- 44 s., notlar.; 
27 sm.- 5000 nüs.- [Ar1988/298]  
1020.
 
Hüseynov, R. Min ikinci gecə /Rəfael Hüseynov; rəy. 
A.Hüseynov;  red.  S.İsmayılova;  ön  söz  müəl.  F.Qoca.-  Bakı: 
İşıq, 1988.- 405, [3] s., portr., fotoşək.; 22 sm.- 30000 nüs.- ISBN 
5896500858 (cildli).- [Ar1988/492]   
1021.
 
Hüseynzadə,  Ə.H. Romanslar [Notlar]: fortepiano ilə 
oxumaq  üçün  /Ədilə  Hüseynzadə;  söz.:  S.Vurğun;  N.Rəfibəyli; 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə