Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə57/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   109

173 
 
R.Rza;  M.Dilbazi;  tərc.  ed.  R.Şifrin;  red.:  Ş.Hüseynova; 
A.Zeyna-lova.- Bakı: İşıq, 1988.- 21 s.: notlar; 23 sm.- 300 nüs.- 
[Ar1988/841]    
1022.
 
İbrahimova,  E.İ.  Mahnılar  [Notlar]:  fortepiano  ilə 
oxumaq  üçün  /Elza  İbrahimova;  söz.  D.Gədəbəyli;  red.: 
Ş.Hüseynova;  A.Zeynalova.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  39  s.:  notlar;  30 
sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/838]    
1023.
 
İbrahimova, S.M. 2 № li Konsert [Notlar]: fortepiano 
ilə  kamera  orkestri  üçün  /Sevda  İbrahimova.-  Bakı:  İşıq,  1988.- 
88  s.:  notlar;  28  sm.-  Mətn  Azərb.  və  rus  dillərindədir.-  2100 
nüs.- [Ar1988/842]    
1024.
 
Lalə  [Notlar]:  uşaqlar  üçün  mahnı  və  rəqslər  /tərt.  ed. 
Z.Stelnik.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  24  s.:  notlar.;  29  sm.-  4000  nüs.- 
[Ar1988/1204]    
1025.
 
Lenin,  partiya,  vətən  [Notlar]:  müşayətsiz,  oxumaq 
üçün  mahnılar  /tərt.  ed.  Y.Həsənbəy.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  61,  [3] 
s., notlar.; 30 sm.- 25000 nüs.- [Ar1988/1188]  
1026.
 
Mazelı,  L.A. Musiqi əsərlərinin quruluşu: dərs vəsaiti 
/Leo Mazel; rəy. A.M.Aslanov; tərc. ed. G.Q.Hüseynova.- Bakı: 
Maarif,  1988.-  510,  [6]  s.;  22  sm.-  1000  nüs.-  ISBN  5-5560-
0032-8 (cilddə).- [Ar1988/652] 
1027.
 
Məktəb  özfəaliyyət  musiqi  dərnəkləri:  metodik 
tövsiyələr /tərt. ed. F.Sadıqov; red.: Ə.Həşimov, A.Abbas; Azərb. 
SSR  Maarif  Nazirlyi,  Azərb.  Elmi-Tədqiqat  Pedaqoji  Elmlər  İn-
tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 106 s.; 20 sm.- [Ar1988/682]    
1028.
 
Pioner  və  məktəbli  mahnıları  [Notlar]  /tərt.  ed. 
R.Şəfəq.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  93,  [3]  s.,  notlar.;  30  sm.- 
[Ar1988/299]   
1029.
 
Solfecio üzrə “Not materialının üzdən oxuma” fənni 
üçün [Notlar]: proqram /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili 
Nazirliyi,  Orta  İxtisas  Təhsili  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti.- 
Bakı: [s.n.], 1988.- 25, [2] s.; 20 sm.- (Not-musiqi nəşrləri).- 400 
nüs.- [Ar1988/1077]    


174 
 
1030.
 
Uşaq lövhələri [Notlar]: fortepiano fakültəsinin tələbə-
ləri üçün /S.İbrahimov; red. U.Ə.Xəlilov.- Bakı: [s.n.], 1988.- 38 
s., notlar.; 21 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/1143]    
1031.
 
Vaynşteyn,  L.M.  4№  li  simfoniya  [Notlar]:  Simli 
alətlər  və  fortepiano  üçün  partitura  /Leonid  Vaynşteyn;  red. 
Ş.Hüsey-nova.-  Bakı:  İşıq,  1988.-  42,  [2]  s.,  not.;  29  sm.-  300 
nüs.- [Ar1988/154]     
1032.
 
Vokal:  teatr  fakültəsinin  “dram  kino  aktyorluğu” 
şöbəsi  üçün  metodik  göstərici  və  proqram  /tərt.  ed. 
F.M.Cəfərova;  red.  N.Q.Kərimova;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
Təhsili 
Nazirliyi, 
Ali 
Təhsil 
Tədris-Metodik 
Kabinet; 
M.A.Əliyev ad. Azərb. Dövl. İncəsənət İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1988.- 
25, [2] s.: forma; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/1078]    
1033.
 
Zülfüqarov,  O.Q.  Səslən  nəğməm  [Notlar]:  fortepia-
noda  oxumaq  üçün  uşaq  mahnıları  /Oqtay  Zülfüqarov;  red.: 
Ş.Hüseynova, A.Zeynalova.- Bakı: İşıq, 1988.- 36 s .: notlar; 30 
sm.- Mətn Azərb. və rus dilərindədir.- 1000 nüs.- [Ar1988/90]  
1034.
 
Аббасова,  Э.Г.  Кара  Караев  /Эльмира  Аббасова, 
Л.Карагичева.-  Баку:  Язычы,  1988.-  59  с.;  17  см.-  (Выдаю-
щиеся люди Азербайджана).- 1000 экз.- ISBN 5-560-0024-4.- 
[1-606610] 
1035.
 
Аббасова,  Э.Г.  Кара  Караев  /Эльмира  Аббасова, 
Людмила  Карагичева.-  Баку:  Язычы,  1988.-  58  с.;  17  см.- 
(Выдающиеся  люди  Азербайджана).-  Текст  на  англ.  языке.- 
ISBN 5-560-00261-5 
1036.
 
Аббасова,  Э.Г.  Слово  о  Кара  Караеве:  сборник 
/сост.:  Эльмира  Абасова,  Людмила  Карагичева.-  Баку: 
Язычы,  1988.-  228,[4]  с.:  ил.;  17  см.;  2000  экз.-  ISBN  5-560-
00255-0.- [1-607731] 
1037.
 
Алекперова,  Н.Ю.  Ариф  Меликов:  страницы 
жизни и творчества /Нелли Алекперова; ред. Э.Г.Аббасова.- 
Баку:  Ишыг,  1988.-  176  с.:  ил.,  ноты.;  22  см.-  5500  экз.- 
Список соч. А.Меликова: с. 171-172.- 2000 экз. (в пер.).- [2-
687252] 


175 
 
1038.
 
Алекперова,  Н.Ю.  Узеир  Гаджибеков:  очерк 
жизни и творчества /Нелли Алекперова, Борис Заболотских; 
ред. О.Гусева.- М.: Музыка, 1988.- 103 с.: ил.; 22 см.- Библ.: 
с. 103.- 2000 экз.- ISBN 5-7140-0055-2.- [2-682043]  
1039.
 
Алекперова,  Н.И.  Эстетика  и  музыкальное  твор-
чество  /Нигяр  Алекперова.-  Баку:  Азернешр,  1988.-  142,[2] 
с.; 20 см.- 4000 экз.- ISBN 5-552-00041-2.- [1-606607] 
1040.
 
Ахмед  Бакиханов  /сост.  Ш.Г.Гейдарова;  М-во 
Культуры  Азерб.  ССР,  Гос.  Музей  Музыкальной  Культуры 
Азерб.- Баку: [б. и.], 1988.- 26 с., фот.; 20 см.- [Prezident k/x] 
1041.
 
Вайнштейн,  Л.М.  Белое  солнце  пустыни  [Ноты]: 
Мюзикл  в  двух  действиях:  Клавир  /Леонид  Вайнштейн; 
либретто В.Ежова и И.Рустамбеков; стихи Ю.Ряшенцева (по 
сенарию одноименного кинофильма); ред. Б.Раушенбах.- М.: 
Советский  композитор,  1988.-  119с.,  ноты;  30  см.-  510  экз.- 
[Not-5999]  
1042.
 
Видные  деятели  фортепианной  культуры  Азер-
байджана /сост. Тарлан Сеидов.- Баку: Ишыг, 1988.- 169 с., 
(8) вкл. л.: ил. 22 см.- 2000 экз.- ISBN 5-89650-001 (в пер.).- 
[2-687236] 
1043.
 
К  вопросу  изучения  и  исполнения  камерно-
инструментальной  музыки  Т.Бакиханова:  методические 
разработки  для  студентов  исполнительских  факультетов 
/сост.:  А.Д.Абдуллаев,  Т.Р.Асланов,  А.А.Аскеров.-  Баку:  [б. 
и.], 1988.- 59 с.; 21 см.- 150 экз.- [Prezident k/x] 
1044.
 
.К вопросу формирования и совершенствования 
исполнительских навыков в фортепианном классе: мето-
дические  рекомендации  для  студентов  музыкально-педаго-
гического отделения /М-во Высш. и Сред. Спец Образования 
АзССР,  АПИ  им.  В.И.Ленина.-  Баку:  АПИ,  1988.-  21  с.;  21 
см.- 150 экз. 
1045.
 
Кара  Караев:  научно-публицистические  наследие 
/ред.  Э.Г.Абасова,  сост.,  авт.  предисл.  и  коммент.  З.Сафа-
рова; АН Азерб. ССР, Ин-т Архитектуры и Искусства.- Баку: 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə