Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə61/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   109

185 
 
red. T.İ.Hacıyev.- Bakı: Maarif, 1988.- 595 s.; 20 sm.- 3000 nüs.- 
ISBN 5-5560-005-49 (cilddə).- [Ar1988/664]   
1111.
 
Qurbanov, A.M. Poetik onomastika: dərs vəsaiti /Afat 
Qurbanov;  elmi  red.:  Ə.M.Cavadov;  V.İ.Lenin  adına  ADPİ.- 
Bakı: APİ, 1988.- 39 s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/107]  
1112.
 
Məmmədəliyev,  V.M.  Kufə  qrammatika  məktəbi: 
bəsrə  və  kufə  qrammatika  məktəbləri  arasındakı  mübahisəli 
məsələlər  /Vasim  Məmmədəliyev;  elmi  red.  E.Z.Əzizov;  rəy.: 
İ.Şəms,  Ç.Mirzəzadə;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- Bakı: ADU,1988.- 113, [4] s.; 22 
sm.- Bibl.: s.- 107.- [Ar1988/56528]   
1113.
 
Məmmədov,  Ə.C.  Ərəb  dilinin  qısa  kursu:  ADU-nun 
tarix  və  filologiya  fakültələri  tələbələri  üçün  dərslik  /Əli 
Məmmədov; ixt. red. V.M.Məmmədəliyev.- Bakı: Maarif, 1988.- 
383,  [2]  s.;  22  sm.-  Mətn  ərəb  qrafikasındadır.-  10000  nüs. 
(cilddə).- [Ar1988/750]     
1114.
 
Nitq  mədəniyyəti  məsələləri  /red.  Z.İ.Budaqova; 
AEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: Elm, 1988.- 264, [4] s.; 17 
sm.-5000 nüs.- [Ar1988/337]  
1115.
 
Oxu  materialları  ilə  işlərə  dair  metodik  göstəriş
pedaqoji  institutların  bədii  qrafika  fakültəsinin  rus  bölməsi 
tələbələri  üçün  /tərt.  ed.:  M.Rzazadə,  F.Əbdürrəhimov;  red. 
T.B.Babayeva; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, 
Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodika  Kabineti,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.- 
Bakı: APİ, 1988.- 66 s.; 20 sm.- 150 nüs.- [Ar1988/361]   
1116.
 
Rəcəbli, Ə.Ə. Dilçilik tarixi: ali məktəblərin filologiya 
fakültələri  üçün  dərs  vəsaiti  /Əbülfəz  Rəcəbov;  rəy. 
K.M.Abdullayev; elmi red. A.M.Qurbanov.- Bakı: Maarif, 1988.- 
537, [7] s., portr.; 22 sm.- 3500 nüs. (cilddə).- [Ar1988/58]   
1117.
 
Talıbov,  Q.A. Müasir Azərbaycan dilində söz yaradı-
cılığı  prosesi:  dərs  vəsaiti  /Q.A.Talıbov;  red.  Ş.Yusifli;  Azərb. 
SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.- 
Bakı: APİ, 1988.- 90, [2] s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/56563]  


186 
 
1118.
 
Türkcə-Rusca-Azərbaycanca  dilçilik  materialları 
üzərində  işə  dair  metodik  göstərişlər  /tərt.  ed.:  R.Rüstəmov, 
Ə.Rəsulov;  elmi  red.  R.S.Sultanov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  ADU, 
1988.-  82,  [2]  s.;  20  sm.-  Mətn  türk,  rus,  azərb.  dillərindədir.- 
[Ar1988/56541]  
1119.
 
Verdiyeva,  Z.N.  Azərbaycan  dilində  leksik  sinonim-
lik:  dərs  vəsaiti  /Zenfira  Verdiyeva;  red.  M.Ş.Qasımov;  Azərb. 
SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.- 
Bakı: APİ, 1988.- 66 s.; 20 sm.- Bibl. Azərb. və rus dillərində: s. 
63-65.- 500 nüs.- [Ar1988/772]  
1120.
 
Verdiyeva,  Z.N.  English:  İxtisası  xarici  dil  olmayan 
pedaqoji institutların filologiya və tarix fakültələrinin I və II kurs 
tələbələri  üçün  dərslik  /Zenfira  Verdiyeva,  A.T.Tahirov, 
İ.X.Rüstəmov; red. İ.X.Rüstəmov.- Bakı: Maarif, 1988.- 249, [3] 
s.:  cədv.;  22  sm.-  Qaydasız  fellərin  cədvəli:  s.  227-229.-  Lüğət 
Azərb.  və  ingilis  dillərində:  s.  230-249.-  4000  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/152]  
1121.
 
Актуальные  проблемы  преподавания  русского 
языка в свете требований реформы высшей школы /ред. 
кол.:  Т.Н.Алиева  (ред.)  [и  др.].-  Баку:  АПИ  им.  Ленина, 
1988.- 109 с.; 20 см.- 500 экз.- [1-619782]  
1122.
 
Алиева, Х.Р. English: пособие для студентов ин-та 
искусств  /Халима  Алиева.-  Баку:  Маариф,  1988.-  183с.:  ил.; 
20 см.- 2000 экз. (в пер.). 
1123.
 
Вердиева,  З.Н.  English:  учеб.  для  1-го  и  2-го 
курсов филол. и ист. фак. неяз. пед. ин-тов АзССР /Земфира 
Вердиева, А.Т.Тагиров, И.Х.Рустамов.- Баку: Маариф, 1988.- 
249 с.; 22 см. (в пер.). 
1124.
 
Мамедов,  И.Т.  Введение  в  семасиологию  азер-
байджанского  языка: учеб.  пособие  /Исмаил Мамедов;  АГУ 
им. С.М.Кирова.- Баку: АГУ, 1988.- 85с.; 22 см.- Библ.: с. 84-
85 


187 
 
1125.
 
Методические разработки по развитию обуслов-
ленной  связанной  речи  студентов-азербайджанцев  /ред. 
кол.: 
А.А.Адильзянова, 
Д.И.Бабаева, 
Л.И.Павлова; 
АПИРЯиЛ  им.  М.Ф.Ахундова.-  Баку,  1988.-  Часть  2.-  54  с.; 
21 см.- 150 экз.  
1126.
 
Методические  указания  и  тексты  для  внеауди-
торного  чтения  по  русскому  языку:  для  студентов 
механико-математического и физического факультетов /АГУ 
им. С.М.Кирова.- Баку: АГУ, 1988.- 50 с.; 21 см.- тир. нет.  
1127.
 
Методические  указания  по  программированн-
ному  обучению:  к  учебнику  английского  языка  С.М.Лебе-
девой, Н.В.Семеновой «Изучаем второй иностранных язык» 
/Азерб. Пед. Ин-т Иностр. Языков.- Баку, 1988.- Часть 2.- 91 
с.; 20 см.- 50 экз.  
1128.
 
Мирзазаде,  Ч.Х. Топонимы Азербайджана в сред-
невековых  арабских  географических  источниках  /Чимназ 
Мирзазаде; ред. З.М.Буниятов; АН АзССР, Ин-т Востокове-
дения.-  Баку:  Элм,  1988.-  118,  [2]  с.;  20  см.-  Указ.  геогр. 
назв.: с. 103-108.- Библиогр. на рус., азерб, араб., француз. и 
др яз: с. 109-119 (237 назв.).- 1100 экз.- [Ар-12855]  
1129.
 
Халилов,  С.  Язык  и  терминология:  на  материале 
общест.-полит. терминов в разносистемных языках: учебное 
пособие /С.Халилов; Пед. Ин-т Иностр. Языков.- Баку: АГУ, 
1988.- 232 с.; 20 см.- 300 экз.  
1130.
 
Худиев,  Н.М.  Язык  и  стиль  писателя  /Низами 
Худиев;  Об-во  «Знание»  Азерб.  ССР.-  Баку:  [б.  и.],  1988.- 
84с.; 20 см.- (В помощь лектору).- 500 экз.- [1-609140]  
 
82 Ədəbiyyatşünaslıq 
 
1131.
 
Axundlu,  Y.İ.  Tarix  və  roman  /Yavuz  Axundov; 
V.Yusifli.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  190  s.;  21  sm.-  Bibl.:  s.  186-
190.- 2500 nüs.- ISBN 5-5600-0175-9 (cilddə).- [Ar1988/802]  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə