Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə62/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   109

188 
 
1132.
 
Azərbaycan  ədəbiyyatşünaslığının  aktual  məsələ-
ləri:  1987-ci  il  martın  24-də  V.İ.Lenin  adına  APİ-də  keçirilmiş 
elmi-metodik  konfransın  materialları  /red.  hey.:  P.Əfəndiyev, 
Y.Qarayev,  M.Məmmədov  [və  b.];  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı, APİ, 1988.- 
107, [4] s.; 20 sm.- 300 nüs.- [Ar1988/224] 
1133.
 
Azərbaycan  Sovet  ədəbiyyatı:  ali  məktəblər  üçün 
dərslik  /rəy.  Q.X.Qasımzadə;  red.  Ə.M.Ağayev.-  Bakı:  Maarif, 
1988.- 540, [4] s.; 22 sm.- Bibl.: s. 533-539.- 6000 nüs.- ISBN 5-
5560-0010-7 (cilddə).- [Ar1988/796]   
1134.
 
Cəfər,  M.  XIX  əsr  rus  ədəbiyyatı:  ali  məktəblərin 
filoloji  fakültələrinin  tələbələri  üçün  dərslik  /Məmməd  Cəfər; 
red. N.Q.Ələkbərov.- Bakı:  Maarif, 1988.- Hissə 1.- 308, [4] s., 
portr.;  22  sm.-  4500  nüs.-  ISBN  5-5560-0007-7  (cildli).- 
[Ar1988/133] 
1135.
 
Ədəbiyyat  dərsliklərinin  tərtibi  prinsipləri  /hazır. 
Ş.A.Mikayılov;  red.  A.M.Babayev;  Azərb.  SSR  Maarif 
Nazirliyi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  33  s.;  20  sm.-  250  nüs.- 
[Ar1988/1145]   
1136.
 
Ədəbiyyatdan  yeni  proqramla  işin  təşkilinə  dair
metodik tövsiyə /tərt. ed. Ş.A.Mikayılov; red. Ə.Ağayev; Azərb. 
SSR  Maarif  Nazirliyi,  Proqram-Metodika  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 20 s.; 20 sm.- 3000 nüs.- [Ar1988/1183]  
1137.
 
Ədəbiyyatşünaslıq  terminləri  lüğəti  /tərt.  ed. 
Ə.Mirəhmədov;  rəy.  Ə.Cəfər.-  Yenidən  işl.  və  təkmil.  4-cü 
nəşri.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  266,  [2]  s.;  21  sm.-  Bibl.:  s.  263-
267.- 4000 nüs.- ISBN 5-5560-0121-8 (cilddə).- [Ar1988/794]  
1138.
 
Əfəndiyev, A.K. İnam və şübhə /Asif Əfəndiyev; red. 
A.Hüseynov.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  171,  [5]  s.:  portr.;  21  sm.- 
4000 nüs.- ISBN 5-5600-0190-2(cilddə).- [Ar1988/795]  
1139.
 
Əkbərov, Z.Ə. Klassik irs və müasir ədəbiyyat /Zahid 
Əkbərov;  rəy.  Q.Kəndli;  red.  Z.Qiyasbəyli;  ön  sözün  müəl. 
Ş.Salmanov.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  180,  [4]  s.,  portr.;  21  sm.- 
2000 nüs.- ISBN 5-5600-017-16 (cilddə).- [Ar1988/504]   


189 
 
1140.
 
Əliyeva,  N.M.  Bədii  nəsr  və  kənd:  Azərbaycan  bədii 
nəsrində müasir kənd və onun problemləri /Nurlana Əliyeva; red. 
Q.Xəlilov.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  142,  [2]  s.;  21  sm.-  1000  nüs.- 
ISBN 5-5600-017-40.- [Ar1988/950]  
1141.
 
Hacıyev,  A.M.  Ədəbiyyatşünaslığın  əsasları  /Abbas 
Hacıyev; elmi red. H.Qasımov; rəy.: K.Talıbzadə, İ.Mustafayev, 
T.Novruzov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili  Nazirliyi, 
V.İ.Lenin ad. ADPİ.- Bakı: APİ, 1988.- 85, [3] s.; 20 sm.- Bibl. 
Azərb. və rus dillərində: s. 85-86.- 500 nüs.- [Ar1988/56527]  
1142.
 
İbrahimov, M.Ə. Məhəbbət dastanı: məqalələr /Mirzə 
İbrahimov;  red.  Z.Qiyasbəyli.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  301,  [3]  s.; 
21 sm.- 4000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/1058] 
1143.
 
İsrafilov, H.Ə. Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafı 
problemləri: 1890-1920-ci illər /Hüseyn İsrafilov; red. A.Səfiyev; 
AEA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm,1988.- 226, [2] 
s.;  20  sm.-  Bibl.  Azərb.,  rus,  türk  dillərində:  s.  225-227.-  1100 
nüs.- [Ar1988/703] 
1144.
 
Kəndli-Herisçi,  Q.  Xaqani  Şirvani:  həyatı,  dövrü  və 
mühiti  /Qafar  Kəndli-Herisçi;  red.  H.Araslı;  AEA,  Nizami  ad. 
Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 1988.- 592 s.; 22 sm.- Artırmalar: s. 
505-574.-  Bibl.:  s.  575-590.-  Mətn  Azərb.,  rus,  ərəb  və  türk 
dillərindədir.- 1100 nüs.(cilddə).- [Ar1988/1189] 
1145.
 
“Kitabi-Dədəm  Qorqud”un  tarixi  mənbəşünaslıq 
problemləri”  adlı  ixtisaslaşma  fənninin  proqramı  /tərt.  ed. 
S.S.Əliyarov;  red.  F.R.Mahmudov;  Azərb.  SSR  Ali  və  Orta 
İxtisas  Təhsili  Nazirliyi,  S.M.Kirov  ad.  ADU.-  Bakı:  ADU, 
1988.- 8, [2] s.; 22 sm.- Bibl.: s. 8-9.- 150 nüs.- [Ar1988/264]   
1146.
 
Qarayev,  Y.V.  Meyar-şəxsiyyətdir  /Yaşar  Qarayev; 
red.  A.Səfiyev.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  451,  [3]  s.:  portr.;  21  sm.- 
4000 nüs.- ISBN 5-5600-0179-1 (cilddə).- [Ar1988/1073]  
1147.
 
Qasımzadə,  Q.  Ədəbiyyatımız  mənəviyyatımız 
/Qasım  Qasımzadə;  rəy.  A.Hüseynov;  red.  Z.Qiyasbəyli.-  Bakı: 
Yazıçı,  1988.-  405,  [3]  s.,  portr.;  21  sm.-  3000  nüs.-  ISBN  5-
5600-017-83(cilddə).- [Ar1988/282] 


190 
 
1148.
 
Qəhrəmanov,  C.V.  Yusif  Məddah.  “Vərqa  və 
Gülşah”: XIV əsr Azərbaycan yazılı abidəsi: Mətn və qrammatik 
oçerk  /Cahangir  Qəhrəmanov,  Z.T.Hacıyeva;  red.  Ş.X.Xəlilov; 
AEA Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Elm, 1988.- 184 s.; 21 sm.- Mətn 
Azərb.,  türk,  ərəb  və  fars  dillərindədir.-  1100  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/1008]   
1149.
 
Quliyev,  K.H.  Ədəbiyyatımızda  sosialist  realizmi 
/Kamil  Quliyev;  red.  B.Nəbiyev.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  206,  [2] 
s.; 20 sm.- 2500 nüs.- [Ar1988/1001]   
1150.
 
Quliyeva, S.H. Müşfiqin sənət aləmi /Safurə Quliyeva; 
red. M.Axundov.- Bakı: Yazaçı, 1988.- 182, [2] s.; 21 sm.- 4000 
nüs.- ISBN 5-560-0048-71(cilddə).- [Ar1988/793]   
1151.
 
Mahmudov,  M.A.  Bədii  ədəbiyyatda  alkoqolizmlə 
mübarizə  ənənələri  /Mahmud  Mahmudov;  red.  Q.Həsənov; 
Azərb.  SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  102,  [2]  s.: 
şək.; 17 sm.- 7000 nüs.- [Ar1988/693]  
1152.
 
Məmmədli,  M.H.  Mirzə  Mehdi  Şükuhi:  həyat  və 
yaradıcılığı /Müsəddiq Məmmədli; red. S.Əmirov.- Bakı: Yazıçı, 
1988.- 126, [2] s., portr.; 17 sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/429]     
1153.
 
Məmmədov,  A.M.  Sözümüz  eşidilənədək  /Aydın 
Məmmədov;  rəy.  T.Hacıyev;  red.  K.Vəliyev;  ön  sözün  müəl. 
A.Məmmədov.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  244,  [4]  s.,  portr.;  20  sm.- 
3000 nüs.- ISBN 5-5600-018-21 (cilddə).- [Ar1988/56557]   
1154.
 
Məmmədov,  E.H.  Həyat nəfəsli nəsr: Bayram  Bayra-
movun  yaradıcılıq  yolu  /Eynəddin  Məmmədov;  rəy.  Q.Xəlilov; 
red.  V.Quliyev.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  230,  [2]  s.;  21  sm.-  2500 
nüs.-ISBN 5-560-001-83(cilddə).- [Ar1988/495]   
1155.
 
Məmmədov,  Ə. Şah İsmayıl Xətai /Əzizağa Məmmə-
dov;  rəy.  O.Əfəndiyev;  red.  Ə.Səfərli.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-158, 
[2]  s.,  portr.;  17  sm.-  4000  nüs.-  ISBN  5-560-001-97.- 
[Ar1988/117] 
1156.
 
Mir Cəlal. Ədəbiyyatşünaslığın əsasları: ali məktəblər 
üçün dərslik /Mir Cəlal, Pənah Xəlilov.- Bakı: Maarif, 1972.- 280 
s., cədv.; 22 sm.- 13000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/949]  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə