Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə63/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   109

191 
 
1157.
 
Mirzə  İbrahimov  /mətnin  müəl.  və  tərt.:  N.Quliyev, 
Ş.Salmanov; xüsusi red. B.Nəbiyev.- Bakı: İşıq, 1988.- 142, [2] 
s.,  portr.,  fotoşək.;  23  sm.-  5000  nüs.-  ISBN  5-8965-000-41 
(cilddə).- [Ar1988/126]   
1158.
 
Mirzəyev,  K.İ.  Qardaşlıq  körpüsü:  Azərbaycan-kürd 
ədəbi  əlaqələri  /Knyaz  Mirzəyev;  rəy.  V.Arzumanov;  red. 
Ş.Salmanov;  ön  söz  müəl.  M.İbrahimov.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.- 
166, [2] s.; 17 sm.- Bibl.: s. 167.- 1700 nüs.- ISBN 5-5600-019-
37 (cilddə).- [Ar1988/28 
1159.
 
Mustafayev, M.Q. XIX əsr Azərbaycan şerində lirika: 
dərs  vəsaiti  /Mustafa  Mustafayev;  red.  M.İ.Həkimov;  rəy.: 
X.Q.Məmmədov, A.M.Hacıyev, T.İ.Hacıyev.- Bakı: APİ, 1988.- 
84, [3] s.; 20 sm.- 500 nüs.- [Ar1988/366]   
1160.
 
Mütəllimov,  T.M.  Əbdürrəhimbəy  Haqverdiyevin 
poetikası  /Təhsin  Mütəllimov;  red.  Y.Qarayev.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.-  323,  [5]  s.;  20  sm.-  5000  nüs.-  ISBN  5-5600-026-
07(cilddə).- [Ar1988/951]   
1161.
 
Novruzov,  T.C.  Sabir  və  davamçıları:  аnadan 
olmasının  125  iliyi  münasibətilə  /Tərlan  Novruzov;  red. 
A.Səfiyev;  rəy.:  A.Hacıyev,  H.Qasımov;  Azərb.  SSR  “Bilik” 
Cəmiyyəti.- Bakı: [s.n.], 1988.- 80, [2] s.: portr.; 20 sm.- Bibl.: s. 
78-80- 1000 nüs.- [Ar1988/341] 
1162.
 
Oxu  mətnləri  və  onlardan  istifadəyə  dair  metodik 
göstəriş:  ibtidai  hərbi  hazırlıq  və  idman  fakültəsinin  rus  qrupu 
tələbələri  üçün  /tərt.  ed.:  T.B.Babayeva,  Ş.M.Sultanova;  red. 
İ.O.Bayramov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; 
Ali  Təhsil  üzrə  Tədris-Metodiki  Kabineti,  V.İ.Lenin  ad.  ADPİ.- 
Bakı, APİ, 1988.- 61 s.; 20 sm., 150 nüs.- [Ar1988/145] 
1163.
 
Piriyev,  Y.İ.  XIX  əsr  Azərbaycan  ədəbiyyatında 
poema  janrı  /Yolçu  Piriyev;  rəy.  H.Məmmədzadə;  red. 
X.Əlimirzəyev.-Bakı:  Yazıçı,  1988.-  182,  [2]  s.;  21  sm.-  1000 
nüs.- ISBN 5-5600-018-72(cilddə).- [Ar1988/345]  
1164.
 
Rəhimli,  İ.Ə.  Sənət  yolu,  sənətkar  ömrü  /İlham 
Rəhimli; red. və ön sözün müəl. Elçin.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 222, 


192 
 
[2]  s.,  portr.;  20  sm.-  4000  nüs.-  ISBN  5-5600-010-57  (cilddə).- 
[Ar1988/672]  
1165.
 
Rzaquluzadə,  M.M.  M.F.Axundovun  ictimai-siyasi 
görüşləri:  metodik  tövsiyə:  M.F.Axundovun  175  illiyinə  həsr 
olunur  /tərt.  ed.:  Ş.Mikayılov,  S.Qəniyev.-  Bakı:  Maarif,  1988.- 
19 s.; 20 sm.- 48000 nüs.- [Ar1988/1120]  
1166.
 
Saləddin,  Ə.  Gəzdiklərim, gördüklərim /Əli Saləddin; 
rəy. Ş.Qurbanov; red. T.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 143 
s.; 16 sm.- 6000 nüs.- ISBN 5-552-001-29.- [Ar1988/413]   
1167.
 
Sosialist  realizmi  müasir  mərhələdə  /red.  hey.: 
M.Cəfər,  Y.Qarayev,  Ə.Ağayev  [və  b.];  rəy.:  B.Nəbiyev, 
C.Abdullayev; AEA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 
1988.- 384, [4] s.; 20 sm.- 1800 nüs. (cilddə).- [Ar1988/408] 
1168.
 
 Şah  İsmayıl  Xətai: məqalələr toplusu /red.: A.Rüstə-
mova, O.Əfəndiyev;  Azərb.  SSR EA, Nizami  ad. Ədəbiyyat İn-
tu.-  Bakı:  Elm,  1988.-  236,  [4]  s.;  20  sm.+  [1  v.  şəcərə].- 
Xronologiya: s. 235-237.- 1300 nüs.- [Ar1988/1069]   
1169.
 
Şıxlı,  İ.Q.  Daim  axtarışda  /İsmayıl  Şıxlı;  red. 
İ.Mustafayev.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  357,  [3]  s.;  20  sm.-  4000 
nüs.- ISBN 5-5600-0108-22 (cilddə).- [Ar1988/274]   
1170.
 
Təhmasib,  T.R.  Hüseyn  Cavid  və  teatr:  monoqrafiya 
/Tamilla  Təhmasib;  red.  İ.Kərimov;  rəy.:  M.Allahverdiyev, 
H.Atakişiyev.- Bakı: İşıq, 1988.- 130, [2] s., portr.,  fotoşək.; 20 
sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-8965-0077-7.- [Ar1988/571] 
1171.
 
Vahabzadə,  B.M.  Gəlin  açıq  danışaq...:  məqalələr 
toplusu  /Bəxtiyar  Vahabzadə;  red.  M.Həsənov.-  Bakı:  Azərnəşr, 
1988.- 212, [4] s., portr.; 21 sm.- 40000 nüs.- ISBN5-5520-020-
91 (cilddə).- [Ar1988/670]  
1172.
 
Азербайджанско-русские  литературные  взаимо-
связи: вопросы теории, истории, современной практики /отв. 
ред. А.А.Гаджиев; Ин-т Литературы им. Низами АНА.- Баку: 
Элм, 1988.- 288 с.; 17 см.- 1000 экз. (в пер.). 
1173.
 
Арзуманов,  В.М.  Азербайджанско-прибалтийские 
литературные  связи  /Вагиф  Арзуманов;  АН  АзССР,  Респ. 


193 
 
Дворец  Дружбы  Народов  СССР.-  Баку:  Элм,  1988.-  275,  [2] 
с.;  17  см.-  Библиогр.  в  примеч.:  с.  258-276.-  700  экз.-  [1-
620398] 
1174.
 
Аскерова,  Н.С.  Мирза  Фатали  Ахундов:  Азерб. 
писатель-демократ,  просветитель  /сост.  Н.С.Аскерова;  авт. 
текста  Я.Караев;  Ин-т  лит.  им.  Низами  АН  АзССР.-  Баку: 
Ишыг, 1988.- 12, [3] с.: ил.; 22 см.- 1000 экз.- [2-690423] 
1175.
 
Ахмедов, Т.А. Нариман Нариманов /Теймур Ахме-
дов;  пер.  Г.Кулиев,  науч.  ред.,  авт.  предисл.  М.Ибрагимов.- 
Баку:  Язычы,  1988.-  280  с.,  (9)  вкл.  л.,  портр.,  фото;  21  см.- 
4000 экз.- ISBN 5-560-00314-X (в пер.).- [2-708767]  
1176.
 
Ахундова,  Э.Г.  Реализм  Джалила  Мамедкулизаде 
и опыт русской литературы XIX-XX века: проблемы сравни-
тельной типологии /Эльмира Ахундова.- Баку: Язычы, 1988.- 
149 с.; 17 см.- Библ.: с. 145-148 (75 назв.).- 2500 экз.- ISBN 5-
560-00132-5.- [1-612997]  
1177.
 
Гусейнов,  Ч.Г.  Этот  живой  феномен:  советская 
многонациональная  литература  вчера  и  сегодня  /Чингиз 
Гусейнов;  худ.  А.Ганнушкин.-  М.:  Советский  писатель, 
1988.-  432  с.,  портр.;  21  см.-  Имен.  указ.:  с.  420-428.-  10000 
экз.- ISBN 5-265-00216-2.- [2-678600] 
1178.
 
Джафаров,  М.Дж.  Литературные  раздумья:  сбор-
ник /Мамед Джафаров; науч. ред. и авт. предисл. Я.Караев.- 
Баку:  Язычы,  1988.-  382  с.;  21  см.-  2000  экз.-  ISBN  5-560-
00181-3 (в пер.).- [2-691271] 
1179.
 
Ибрагимов,  М.А.  Великий  демократ  /Мирза 
Ибрагимов;  пер.:  А.Мустафазаде,  Э.Везировой.-  Баку: 
Азернешр,  1988.-  177  с.;  17  см.-  3  300  экз.-  ISBN  5-552-
00172-9.- [1-604279]
 
1180.
 
Кулиева,  Р.Г.  Реализм  А.П.Чехова  и  проблема 
импрессионизма  /Р.Г.Кулиева;  АНА,  Ин-т  Литературы  им. 
Низами.- Баку: Элм, 1988.- Том 1.- 187 с.: ил., портр.; 17 см.- 
Библ.: с. 170-187.- 1100 экз.- ISBN 5-8066-0068-8.- [1-610861]  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə