Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə67/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   109

203 
 
cam:  poemalar.-  385, [7] s.;  18 sm.-  İzahlar: s. 292-385.-  40000 
nüs. (cilddə).- [Ar1988/471] 
1255.
 
Göyçəli,  M.  Göyçə  yallısı:  şeirlər  /Məcnun  Göyçəli; 
red.  Z.Yaqub.-  Bakı,  Yazıçı,  1988.-  65,  [3]  s.,  portr.;  14  sm.- 
2000 nüs.- ISBN 5-5600-0246-3.- [Ar1988/969] 
1256.
 
Hacıbabayev,  A.İ.  İki  cəbhənin  əsgərləri  /Atababa 
Hacıbabayev; rəy. M.Kazım.- Bakı: İşıq, 1988.- 69, [3] s., portr.; 
20 sm.- 30000 nüs.- ISBN 5-8965-0024.- [Ar1988/538] 
1257.
 
Hacıyev,  Ə.Ə. Daş güzgü: novellalar /Əşrəf Hacıyev; 
red. M.Çəmənli.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 187, [5] s., portr.; 20 sm.- 
10000 nüs.- ISBN 5-5600-003-02.- [Ar1988/287]   
1258.
 
Hacıyev,  S.İ.  Xatirələr  dil  açır:  oçerklər,  sənədli 
povest və  hekayələr  /Sabir Hacıyev; red. S.Mahmudzadə.- Bakı: 
Yazıçı,  1988.-  165,  [3]  s.,  portr.;  21  sm.-  4000  nüs.-  ISBN  5-
5600-009-81(cilddə).- [Ar1988/452]  
1259.
 
Heydəroğlu,  A.  Baş  tutmayan  intiqam:  hekayələr 
/Ağaverdi  Heydəroğlu;  red.  S.Budaqlı.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  87 
s., 
portr.;  14  sm.-10000  nüs.- 
ISBN  5-5600-016-78.- 
[Ar1988/1044]  
1260.
 
Həqiqi,  C.  Qəzəllər  və  rübailər  /Cahanşah  Həqiqi; 
tərt.: ed. Ə.Rəhimov, M.Əliyev; ön sözün müəl. Ə.Rəhimov; red. 
M.Məmmədəli;  rəssam  L.Məmmədova.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.- 
109  s.:  şək.;  14  sm.-  Mətn  ərəb  qrafikasındadır.-  1000  nüs. 
(cildli).- [Ar1988/479] 
1261.
 
Həsənbəy, Y. Xəcalətli qalmayaq: şeirlər və poemalar 
/Yusif Həsənbəy; red. M.Aslan.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 3500 nüs.-
(cilddə).- [Ar1988/244]   
1262.
 
Həsənli,  S.Ş.  Unutmaq  çətindir:  şeirlər  /Sərvinaz 
Həsənli;  red.  İ.Türkay.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  48,  [3]  s.;  14  sm.- 
2500 nüs.- ISBN 5-5600-006-55.- [Ar1988/295]  
1263.
 
Hüseynov,  İ.M.  İdeal:  romanlar  /İsa  Hüseynov;  red. 
Z.Qiyasbəyli.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  535  s.;  21  sm.-  100000  nüs. 
(cilddə).- [Ar1988/1166] 


204 
 
1264.
 
Hüseynov,  İ.M.  Seçilmiş  əsərləri:  3  cilddə  /İsa 
Hüseynov; red. Ə.Ağalarov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- Cild 1.- 414, 
[2] s., portr.; 21 sm.- 40000 nüs.- ISBN 5-5520-011-83 (cilddə).-
[Ar1988/649]  
1265.
 
Hüseynov,  İ.M.  Seçilmiş  əsərləri:  3  cilddə  /İsa 
Hüseynov; red. Ə.Ağalarov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- Cild 2.- 367 
s.: şək.; 21 sm.- 40000 nüs. (cilddə).-[Ar1988/958] 
1266.
 
Hüseynova,  X.A.  Qaya  üstə  bitən  çiçək:  şeirlər 
/Xəzangül Hüseynova; red. İ.Türkay.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 63 s., 
portr.; 14 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-5600-027-63.- [Ar1988/397]   
1267.
 
Xanməmmədli,  Ə.  Yaşaya  bilmirəm  xatirələrsiz: 
şeirlər  /Əmrah  Xanməmmədli;  red.  R.Behrudi.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.-  65,  [3]  s.,  portr.;  14  sm.-  ISBN  5-5600-0266-6.-  2000 
nüs.- [Ar1988/967] 
1268.
 
Xətai,  Ş.İ.  Keçmə  namərd  körpüsündən...:  şeirlər  və 
poemalar:  (Əsərləri)  /Şah  İsmayıl  Xətai;  tərt.  ed.:  Ə.Səfərli, 
X.Yusifov; ön sözün müəl. X.Yusifov.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 342, 
[2] s., portr.: şək.; 20 sm.- Lüğət: s. 328-343.- 18000 nüs.- ISBN 
5-5600-025-26 (cilddə).- [Ar1988/104] 
1269.
 
İlkin,  Q.  Madam  Qədri:  povest  /Qılman  İlkin;  red. 
R.Muradova.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  332,  [4]  s.;  21  sm.-  20000 
nüs. (cilddə).- [Ar1988/1006]  
1270.
 
İsgəndərzadə,  M.N.  Gözü  yolda  qalan  var:  şeirlər  və 
poemalar  /Mustafa  İsgəndərzadə;  red.  M.Aslan.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.- 187, [3] s., portr.: şək.; 17 sm.- 5000 nüs.- [Ar1988/474]   
1271.
 
İsmayılov,  Q.S.  Yaddaş:  hekayələr  /Qaraş  İsmayılov; 
red.  E.Cabbarov.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  119  s.,  portr.;  14  sm.- 
2000 nüs.- ISBN 5-5600-027-47.- [Ar1988/192]   
1272.
 
İsmayılov, Y.K. Sakit çöl: sənədi povest /Y.İsmayılov; 
red. R.Bəydəmirli.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 71 s.: portr., fotoşək.; 
16 sm.- 6500 nüs.- ISBN 5-5520-0181-8.- [Ar1988/761]  
1273.
 
İspər,  Ə.  Dünya  sənə  inanmıram:  şeirlər  /Əhməd 
İspər;  red.  İ.Türkay.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  98,  [6]  s.,  portr.;  14 
sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-5600-006-39.- [Ar1988/1046]   


205 
 
1274.
 
XX əsr Azərbaycan poeziyası /M.Ə.Sabir [və b.]; red. 
hey.  H.Abbaszadə;  tərt.  ed.,  ön  söz.  M.Məmmədov;  rəssam 
B.Qasımov;  red.:  S.Hüseynova,  F.Bakıxanova.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.-  Cild  79.-  501,  [3]  s.:  [6]  v.  şək.;  22  sm.-  (Dünya 
ədəbiyyatı  kitabxanası:  100  cilddə).-  35000  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/1165]    
1275.
 
Kazım,  M.  Gələrəm  görüşünə:  şeirlər  və  poemalar 
/Məmməd Kazım; red. R.Behrudi.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 128, [4] 
s.; 17 sm.- 7000 nüs.- [Ar1988/732]  
1276.
 
Kəlayev, C.K. Aynur: povest /Cahandar Kəlayev; red. 
C.Zeynal.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 119 s.: şək.; 20 sm.- 10000 nüs.- 
ISBN 5-5600-003-53.- [Ar1988/493]    
1277.
 
Kərimov,  Y.A.  Qırmızı  sahil: roman  /Yusif Kərimov; 
red. S.Məsiyev.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 395, [5] s., portr.; 21 sm.- 
3000 nüs.- ISBN 5-560-003-88 (cilddə ).- [Ar1988/198]   
1278.
 
Qabil.  Seçilmiş  əsərləri  /Qabil;  red.  Ə.Ağalarov.- 
Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  334,  [2]  s.,  portr.;  20  sm.-  15000  nüs.- 
ISBN 5-5520-015-67 (cilddə).- [Ar1988/346]  
1279.
 
Qarayev,  Z.S. Əlincə qalası: roman /Zaman Qarayev; 
red. İ.Quliyev.- Bakı:Yazıçı, 1988.- 183 s., portr.; 20 sm.- 35000 
nüs.- ISBN 5-5600-003-31.- [Ar1988/403]  
1280.
 
Qasımov,  A.M.  Qaranquş  ömrü:  şeirlər  və  poemalar 
/Adil Qasımov; red. Z.Yaqub.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 147 s.: şək.; 
14 sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-5600-011-55.- [Ar1988/80]     
1281.
 
Qasımov,  Ə.C.  Mənim  çörəkli  dünyam  /Əbülfəz 
Qasımov;  rəy.  B.Bayramov;  red.  S.Sərxanlı.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.- 211, [5] s., portr.; 21 sm.- 30000 nüs.- ISBN 5-5600-010-
23 (cilddə).- [Ar1988/342]  
1282.
 
Qasımov,  İ.H.  Seçilmiş  əsərləri:  iki  cilddə  /İmran 
Qasımov;  red.  hey.:  İ.Əfəndiyev,  Anar,  Z.Qiyasbəyli;  tərt.  ed. 
Ç.Əyyubov;  ön  söz  müəl.  A.Səfiyev.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.- 
Cild  1.-  203,  [5]  s.;  21  sm.-  10000  nüs.-  ISBN  5-5520-016-13 
(cilddə).-[Ar1988/417]  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə