Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə69/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   109

209 
 
240, [16] s.: şək.; 23 sm.- Mətn ərəb qrafikasındadır.- 3000 nüs.- 
[Ar1988/1210] 
1312.
 
Müşfiq,  M. Həyat sevgisi: şeirlər, poemalar, mənzum 
oçerklər,  mənzum  nağıllar  /Mikayıl  Müşfiq;  tərt.  ed.  və  red. 
G.Hüseynoğlu; rəssam B.Cəfərova.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 303 s.: 
şək., portr.; 21 sm.- 20000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/1005]  
1313.
 
Müşfiq,  M.  Könlümün  dedikləri:  şeirlər  /Mikayıl 
Müşfiq; tərt. ed., red. G.Hüseynoğlu.- Bakı: Gənclik, 1988.- 52, 
[4] s., portr.: şək.; 17 sm.- 17000 nüs.- [Ar1988/432]   
1314.
 
Nəbioğlu,  N.  Ürəyim  yurd  yeridir:  şeirlər  /N
əsib 
Nəbioğlu;  red.  A.Cəmil.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  67  s.,  portr.,  14 
sm.- 2000 nüs.- ISBN 5-5600-0243-7.- [Ar1988/966] 
1315.
 
Nəcəfova,  S.H.  Hər  ömür  bir  nəğmədir:  oçerklər 
/Svetlana  Nəcəfova;  red.  N.Qurbanova.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.- 
188,  [4]  s.;  20  sm.-  3000  nüs.-  ISBN  5-5600-0105-8.- 
[Ar1988/537] 
1316.
 
Nəsibli,  E.  Dünya  məndən  gəlib  keçər:  şeirlər  və 
poema  /Eldar  Nəsibli;  red.  İ.Türkay.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  118, 
[2]  s.:  il.;  14  sm.-  3000  nüs.-  ISBN  5-560-039-72.- 
[Ar1988/1194] 
1317.
 
Nizami  Gəncəvi.  Lirika,  Sirlər  Xəzinəsi,  Şərəfnamə 
/Nizamı  Gəncəvi;  red.  hey.:  H.Abbaszadə,  M.Abdullayev, 
Ə.Ağayev;  tərc.  ed.:  X.Rza,  A.Şaiq.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  Cild 
16.-  628,  [4]  s.,  portr.,  şək.;  22  sm.-  (Dünya  ədəbiyyatı 
kitabxanası:  100  cilddə).-  35000  nüs.-  ISBN  5-5600-024-29 
(cilddə).- [Ar1988/199] 
1318.
 
Rahim,  M.  Seçilmiş  əsərləri:  2  cilddə  /Məmməd 
Rahim; tərt. ed. İ.Əliyeva; ön söz. İ.Əliyeva; red. V.Rüstəmzadə.- 
Bakı: Azərnəşr, 1988.- Cild 1: Şeirlər.- 259, [5] s.: şək, port.; 21 
sm.- 13000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/653]   
1319.
 
Rahim,  M.  Seçilmiş  əsərləri:  iki  cilddə  /Məmməd 
Rahim;  red.  V.Rüstəmzadə.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  Cild  2: 
Poemalar.-  261,  [3]  s.:  şək.;  21  sm.-  13000  nüs.  (cilddə).- 
[Ar1988/280]  


210 
 
1320.
 
Rəfiyev,  C.R.  Obaşdan:  oçerklər  /Cəlil  Rəfiyev;  rəy. 
Ə.İsayev.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  79  s.;  16  sm.-  4500  nüs.- 
[Ar1988/731]  
1321.
 
Rəhimli,  A.  Daş  heykəl:  povest  və  hekayələr  /Arif 
Rəhimli.-  Bakı:
 
Gənclik,  1988.-  99,  [5]  s.;  16  sm.-  10000  nüs.- 
[Ar1988/763] 
1322.
 
Rəhimov,  S.H. Mehman: povest /Süleyman Rəhimov; 
red.  M.Ələkbərli.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  309,  [3]  s.;  20  sm.- 
30000 nüs.- ISBN 5-8020-0233-6.- [Ar1988/748] 
1323.
 
Rüstəm,  S.  Azərbaycana  gəlsin:  şeirlər  /Süleyman 
Rüstəm;  red.  M.Ələkbərli.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  87  s.,  portr.: 
şək.; 17 sm.- 15000 nüs.- [Ar1988/431]    
1324.
 
Rüstəmxanlı,  S.X.  Ömür  kitabı  /Sabir  Rüstəmxanlı; 
red.  T.Muxtarova.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  364,  [3]  s.,  portr.;  20 
sm.- 30000 nüs.- ISBN 5-8020-013-72 (cilddə).- [Ar1988/668]     
1325.
 
Rza,  X.U. Məndən başlanır vətən: şeirlər və poemalar 
/Xəlil Rza Ulutürk; red. Z.Yaqub.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 397, [3] 
s., portr.: şək.; 20 sm.- 30000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/955]  
1326.
 
Rza,  R.  Mən  torpağam:  şeirlər  /Rəsul  Rza;  tərt.  ed. 
R.Hüseynov.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  52,  [4]  s.,  portr.:  şək.;  17 
sm.- 15000 nüs.- [Ar1988/546] 
1327.
 
Rza,  R.  Soruş:  şeir  /Rəsul  Rza;  red.  Z.Salahova; 
rəssam  N.Babayev.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  58,  [2]  s.,  portr.;  10 
sm.- Mətn 15 dildədir.- 3000 nüs.- ISBN 5-560-005-24 (cilddə).- 
[Ar1988/646]  
1328.
 
Seyidbəyli,  H.M.  Cəbhədən  cəbhəyə:  povest  /Həsən 
Seyidbəyli;  red.  Z.Cavanşir.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  269,  [3]  s., 
portr.; 20 sm.- 80000 nüs.- [Ar1988/55] 
1329.
 
Sultanlı,  V.  Sönmüş  ulduzlar:  povest  və  hekayələr 
/Vaqif  Sultanlı;  red.  S.H.Məsiyev.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  136  s.: 
portr.; 15 sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-5600-0243-7.- [Ar1988/808]  
1330.
 
Süleymanlı,  M.  Səs:  povestlər  və  roman  /Mövlud 
Süleymanlı;  red.  M.Çəmənli.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  374,  [2]  s.: 


211 
 
portr.;  21  sm.-  30000  nüs.-  ISBN  5-5600-0047-7  (cilddə).- 
[Ar1988/745]   
1331.
 
Süleymanov,  M.F.  Zirvələrdə:  roman  və  hekayələr 
/Manaf Süleymanov; red. Z.Cavanşir.- Bakı: Gənclik, 1988.- 287 
s.:  şək.;  20  sm.-  20000  nüs.-  ISBN  5-8020-0114-3.- 
[Ar1988/570] 
1332.
 
Süleymanov,  N.Q.  Tərs  külək:  povest  /Nəriman 
Süleymanov; red. İ.Hümmətov.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 213, [3] s.: 
şək.; 20 sm.- 10000 nüs.- [Ar1988/30]  
1333.
 
Süleymanov,  Ş.İ.  Qürbətdən  gələn  səda:  povestlər  və 
hekayələr  /Şamil  Süleymanov;  red.  S.Məsiyev.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.-150,  [2]  s.;  20  sm.-  20000  nüs.-  ISBN  5-5600-004-93.- 
[Ar1988/451]  
1334.
 
Şiriyev,  S.Q.  Təsəlli:  şeirlər  /Seyran  Şiriyev;  red. 
M.İsgəndərzadə.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 65, [7] s.: şək., portr.; 14 
sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/1066] 
1335.
 
Şirvanlı,  Ə.  Mənim  işıqlı  dünyam:  şeirlər  /Əlihəsən 
Şirvanlı; red. M.Şükür.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 67, [4] s.; 15 sm.- 
2500 nüs.- ISBN 5-5600-030-42.- [Ar1988/433]  
1336.
 
Talıbov,  A.A.  De  ki,  bu  sənsən:  povestlər  /Abbas 
Talıbov;  red.  T.Cəmilova.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  117,  [3]  s.: 
şək.; 16 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-8020-0081-3.- [Ar1988/553] 
1337.
 
Tovuzlu,  T. Vaxt gələr: şeirlər /Telman Tovuzlu; red. 
M.Əliyeva.- Bakı:Yazıçı, 1988.- 59 s.; 14 sm.- 3000 nüs.- ISBN 
5-560-000-86.- [Ar1988/398  
1338.
 
Tudə,  Ə.  Gecikmiş  vüsal:  şeirlər  və  poemalar  /Əli 
Tudə;  red.  İ.Türkay.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  250,  [6]  s.;  17  sm.- 
6500 nüs.- ISBN 5-5600-0057-4 (cildli).- [Ar1988/550] 
1339.
 
Vaqif,  M.P. Əsərləri: şeirlər /Molla Pənah Vaqif; tərt. 
ed. və ön söz müəl. A.Dadaşzadə.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 189, [3] 
s.:  şək.;  20  sm.-  Lüğət:  s.  180-185.-  25000  nüs.-  ISBN  5-5600-
0011-6 (cildli).- [Ar1988/343] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə