Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə70/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   109

212 
 
1340.
 
Valeh, H. Ocaq: şeirlər /Həsən Valeh, M.Şükür.- Bakı: 
Yazıçı,  1988.-  102,  [2]  s.;  14  sm.-  2500  nüs.-  ISBN  5-5600-
0112.- [Ar1988/548] 
1341.
 
Veysəlli,  N.  Düzlərin  ağ  işığı  /Nemət  Veysəlli;  rəy. 
S.Sərxanlı;  red.  İ.Sadıq.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  79  s.,  portr., 
fotoşək.; 17 sm.- 4500 nüs.- ISBN 5-5520-011-68.- [Ar1988/391]   
1342.
 
Vəfalı,  A.  Özü  oda  yana-yana:  şeirlər  və  poemalar 
/Ayaz  Vəfalı;  red.  M.Şükür.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  158,  [2]  s., 
portr.;  17  sm.-  5000  nüs.-  ISBN  5-5600-0095-7  (cildli).- 
[Ar1988/543] 
1343.
 
Vurğun, S. Əsərləri: yeddi cilddə /Səməd Vurğun; red. 
hey.:  M.İbrahimov,  S.Rüstəm,  M.Cəfər  [və  b.];  tərt.  ed. 
Ə.Hüseynov;  AEA,  Nizami  ad.  Ədəbiyyat  İn-tu.-  Bakı:  Elm, 
1988.- Cild 4.- 764, [4] s.; 17 sm.- İzahlar və şərhlər: s. 623-765.- 
30000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/75] 
1344.
 
Vurğun,  S.  Mən  tələsmirəm:  şeirlər  /Səməd  Vurğun; 
tərt. ed. A.Vəkilova.- Bakı: Gənclik, 1988.- 63 s., portr.: şək.; 17 
sm.- 22 000 nüs.- [Ar1988/430]   
1345.
 
Yadigar,  A.  Zirvə  yolu:  şeirlər  /Asim  Yadigar;  red. 
R.Behrudi.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  68,  [4]  s.,  portr.;  14  sm.-  2500 
nüs.-ISBN 5-5600-011-04.- [Ar1988/56547]   
1346.
 
Yaqub,  M.S.  Mənim  sevgi  taleyim:  şeirlər  /Musa 
Yaqub; red. M.Əliyeva.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 132, [4] s., portr.; 
17 sm.- 6000 nüs.- ISBN 5-5600-0504-5 (cildli).- [Ar1988/544] 
1347.
 
Yasinzadə,  Ə.H. Mərdlik rəmzi: xatirə-povest /Əliağa 
Yasinzadə;  red.  İ.Hümmətov.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  206,  [2]  s.: 
şək.; 20 sm.- 10000 nüs.- ISBN 5-5600-005-15.- [Ar1988/238]  
1348.
 
Yeni  səslər:  poeziya  1988  /tərt.  ed.  M.Şükür;  rəy. 
X.Rza.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 261, [3] s.; 20 sm.- 7000 nüs.- ISBN 
5-5600-0020-5.- [Ar1988/569] 
1349.
 
Yusifzadə, C.Y. Ümiddən keçən yol: şeirlər və poema 
/Camal  Yusifzadə;  İ.Türkay.-  Bakı:  Yazıçı,  1988.-  87  s.,  portr.; 
14 sm.- 2500 nüs.- ISBN 5-5600-023-05.- [Ar1988/1182]   


213 
 
1350.
 
Zamanlı,  İ.  Dağ  gölü:  şeirlər  və  poemalar  /İdris 
Zamanlı; red. M.Şükür.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 84, [4] s., 17 sm.- 
2500 nüs.- ISBN 5-5600-0070-1.- [Ar1988/962] 
1351.
 
 Zeynal, C. Şəhərə qar yağırdı: povestlər və hekayələr 
/Cavad Zeynal; red. M.Çəmənli.- Bakı: Yazıçı, 1988.- 182, [2] s.: 
il.; 20 sm.- 20000 nüs.- ISBN 5-5600-003-29.- [Ar1988/453]  
1352.
 
Zeynalov,  Z.Ə.  Həyat  səhifələri:  sənədli  povest 
/Zeynal  Zeynalov;  red.  R.Q.Hüseynov.-  Bakı:  Maarif,  1988.- 
102, [2] s.: şək.; 20 sm.- 2000 nüs.- [Ar1988/72] 
1353.
 
Zəka,  R.X.  Dostlar  sağ  olsun:  şeirlər  və  poemalar 
/Rəfiq  Zəka;  red.  Z.Şahsevənli.-  Bakı:  Gənclik,  1988.-  231,[17] 
s.; 17 sm.- 7000 nüs.- ISBN 5-8020-1755 (cildli).- [Ar1988/547] 
1354.
 
Zərdablı,  S.M.  Lenin  haqqında  nəğmələrim:  şeirlər 
/Səttar Zərdablı; red. M.Ələkbərli.- Bakı: Gənclik, 1988.- 78, [2] 
s.: şək.; 17 sm.- 7000 nüs.- ISBN 5-8020-011-94.- [Ar1988/476]  
1355.
 
Ziya,  H.  Vətənim  mənim:  şeirlər  /Hikmət  Ziya;  red. 
Z.Şahsevənli.- Bakı: Gənclik, 1988.- 115, [5] s.: il.; 17 sm.- 5000 
nüs.- ISBN 5-8020-0283-2.- [Ar1988/809] 
1356.
 
Абасов,  Э.Дж.  Зангезур:  роман:  в  2-х  кн.  /Эйюб 
Абасов;  пер.  А.М.Минчковский;  ил.  Ш.Мамедов.-  Баку: 
Язычы, 1988.- Кн. 1.- 448 с.: ил.; 21 см.- (АП Азерб. проза).- 
40000 экз.- ISBN 5-560-0247-X (в пер.).- [2-678220] 
1357.
 
Абасов,  Э.Дж.  Зангезур:  роман:  в  2-х  кн.  /Эйюб 
Абасов; пер. с азерб. М. Микаил-заде; ил. Ш.Мамедов.- Баку: 
Язычы,  1988.-  Кн.  2.-  352  с.;  21  см.-  (АП  Азерб.  проза).- 
40000 экз.- ISBN 560-0247-X (в пер.).- [2-687653] 
1358.
 
Абдуллаев,  Ч.А.  Голубые  ангелы:  роман  /Чингиз 
Абдуллаев;  худ.  Ф.Фараджев.-  Баку:  Язычы,  1988.-  256  с.: 
ил.;  21  см.-  (АП  Азерб.  проза).-  30000  экз.-  ISBN  5-560-
00131-7 (в пер.).- [2-683364] 
1359.
 
Анар. Деде Коркут: повесть по мотивам азербайд-
жанского  эпоса  /Анар;  пер.  с  азерб.:  Э.Везировой, 
В.Портнова;  ред.  Р.Пашабекова;  предисл.  Х.Короглы;  худ. 


214 
 
Т.Нариманбеков.- Баку: Гянджлик, 1988.- 128 с.: ил.; 22 см.- 
115000 экз.- ISBN 5-8020-0361-8.- [2-691270]  
1360.
 
Анар.  Шестой  этаж  пятиэтажного  дома:  роман, 
повести  /Анар;  пер.  с  азерб.:  И.Печенова,  В.Портнова;  ред. 
Н.С.Губкова;  худ.  А.Матрешин.-  М.:  Советский  писатель, 
1988.-  539,  [4]  с.,  портр.;  21  см.-  100000  экз.-  ISBN  5-265-
00350-9 (в пер.).- [2-683793] 
1361.
 
Ахундов,  М.Ф.  Избранное  /Мирза  Фатали 
Ахундов; сост. и авт. предисл. Н.Мамедов; худ. А.Мамедов.- 
Баку:  Язычы,  1988.-  191,  [2]  с.:  [3]  л.  ил.;  9  см.-  1000  экз.- 
ISBN 5-560-00228-3 (в пер.).- [Р-2639] 
1362.
 
Баргушад,  Дж.  Обнаженный  меч:  роман  о  Бабеке 
/Джалал  Баргушад;  пер.  с  азерб.  В.Кафарова;  науч.  ред. 
З.Буниатов; худ. А.Мамедов.- Баку: Азернешр, 1988.- 334 с., 
(1) вкл. л., портр.; 20 см.- 41000 экз. (в пер.).- [2-694869] 
1363.
 
Вагабзаде,  Б.  Достоинство:  стихи,  пьеса  и  поэмы 
/Бахтияр  Вагабзаде;  авт.  предисл.  Ч.Айтматов;  пер.: 
А.Кушнер,  Р.Казакова;  худ.  А.Алекперов.-  Баку:  Язычы, 
1988.-  247  с.:  ил.;  18  см.-  4000  экз.-  ISBN  5-560-00146-5  (в 
пер.).- [1-622669] 
1364.
 
Вагиф,  М.П.  Лирика  /Молла  Вагиф;  пер.  с азерб.: 
Т.Спендиаровой  [и  др.];  сост.  И.Бадалбейли;  авт.  предисл. 
А.А.Шариф.- М.: Художественная литература, 1988.- 254 с., 
портр.; 18 см.- 20000 экз.- ISBN 5-280-00478-8.- [1-631662] 
1365.
 
Валех.  Речитатив:  стихи  /Валех.-  Баку:  Язычы, 
1988.-  61,[3]  с.;  17  см.-  1000  экз.-  ISBN  5-560-00236-4.-  [1-
604280]  
1366.
 
Ветка  чинары:  Азерб.  лирич.  поэзия  в  русских 
переводах  /сост.  и  авт.  предисл.:  Н.Хазри,  А.Лаврин;  худ. 
Ю.Алексеева.-  М.:  Сов.  Россия,  1988.-  302  с.:  ил.;  17  см.- 
4000 экз.- ISBN 5-268-00633-9 (в пер.).- [1-618005] 
1367.
 
Вургун,  С.  Лирика  /Самед  Вургун;  пер.: 
Вл.Кафаров,  А.Адалис,  К.Симонов  [и  др.];  ред.  С.Мамед-
заде;  худ.  М.Агаева;  Добровольное  Общество  Любителей 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə