Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə8/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   109

24 
 
ния.-  Баку:  Элм,  1988.-  106,(2)  с.;  20  см.-  (Для  служебного 
пользования. Экз. № 006).- [Х-11] 
 
328 Parlamentlər. Xalq nümayəndələri. Hökumət. 
Qanunlar 
 
117.
 
Azərbaycan  SSR  Ali  Sovetinin  5-ci  sessiyası:  11-сi 
çağırış: 10 iyul 1987-ci il: stenoqrafik hesabat.- Bakı: Azərnəşr, 
1988.-  118,  [2]  s.;  22  sm.-  800  nüs.-  ISBN  5-5520-0027-
7(cilddə).-[Ar1988/210]   
118.
 
 Azərbaycan  SSR  Ali  Sovetinin  altıncı  sessiyası:  on 
birinci  çağırış:  13-14  noyabr  1987-ci  il:  stenoqrafik  hesabat 
/red.V.Kərimov.- Bakı, Azərb. SSR Ali Soveti, 1988.- 182, [2] s.; 
22 sm.- 800 nüs.- ISBN 5-552-002-93.-(cildli).- [Ar1988/620] 
119.
 
Dövlət Notariatı haqqında Azərbaycan SSR Qanunu
1973-cü il 27 dekabr tarixdə qəbul olunub. 1987-ci il iyulun 1-nə 
kimi olan dəyişiklik və əlavələrlə.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 60, [4] 
s., 17 sm.- 9000 nüs.- [Ar1988/191]  
120.
 
Səhiyyə  haqqında  Azərbaycan  Sovet  Sosialist  Res-
publikasının  Qanunu:  Azərbaycan  SSR  Ali  Soveti  tərəfindən 
1971-ci  il  iyulun  2-də  qəbul  edilmişdir.  Sonrakı  dəyişiklik  və 
əlavələrlə /burax. məsul A.İsayev.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 35 s.; 
20 sm.- 7000 nüs.- ISBN 5-5520-0192-3.- [Ar1988/414]  
121.
 
 SSRİ  Ali  Sovetinin  on  birinci  sessiyası:  on  birinci 
çağırış:  27-28  oktyabr  1988-ci  il:  stenoqrafik  hesabat  /red. 
Q.Rasi-zadə;  tərc.  ed.:  D.Abbasov,  A.Qəhrəmanov,  D.Xəlilov.- 
M.:  SSRİ  Ali  Sovetinin  nəşri  1988.-  313,  [2]  s.,  cədv.;  22  sm. 
(cildli).- [Ar1988/1201] 
122.
 
 SSRİ Ali Sovetinin növbədənkənar onuncu sessiyası
on birinci çağırış: 1 oktyabr 1988-ci il: stenoqrafik hesabat /red. 
Q.Rasizadə; tərc. ed. D.Abbasov.- M.: SSRİ Ali Sovetinin nəşri.- 
1988.- 22, [2] s.; 21 sm.- nüs. yox.- [Ar1988/1199] 
123.
 
SSRİ  Baş  Sovetinin  növbədənkənar  on  ikinci  sessi-
yası:  on  birinci  çağırış:  29  noyabr-1  dekabr  1988-ci  il: 


25 
 
stenoqrafik  hesabat  /red.  Q.Rasizadə;  tərc.  ed.:  D.Abbasov, 
A.Qəhrəmanov, D.Xəlilov.- M.: SSRİ Ali Sovetinin nəşri, 1988.- 
257, [2] s.; 22 sm. (cilddə).- [Ar1988/1198] 
124.
 
 SSRİ  Ali  Sovetinin  doqquzuncu  sessiyası:  on  birinci 
şağırış:  24-26  may  1988-ci  il:  stenoqrafik  hesabat  /red.  Q.Rasi-
zadə;  tərc.:  D.Abbasov,  A.Qəhrəmanov,  D.Xəlilov.-  M.:  SSRİ 
Ali  Sovetinin  nəşri,  1988.-  493  s.;  22  sm.-  nüs.  yox.  (cildli).- 
[Ar1988/1197] 
125.
 
SSRİ  Xalq  Deputatları  seçkiləri  haqqında  Sovet 
Sosialist  Respublikaları  İttifaqının  Qanunu  /burax.  məsul 
R.Əyyubov.-  Bakı,  Azərnəşr,  1988.-  34,  [2]  s.;  20  sm.-  50000 
nüs.- [Ar1988/1038]  
126.
 
SSRİ-də  kooperasiya  haqqında  Sovet  Sosialist 
Respublikaları  İttifaqının  Qanunu  /red.  X.Vəzirov.-  Bakı: 
Azərnəşr,  1988.-  66,[2]  s.;  20  sm.-  20000  nüs.-  ISBN  5-5520-
038-29.- [Ar1988/689]  
127.
 
Закон  Азербайджанской  ССР  о  государственном 
Нотариате:  принят  27  дек.  1973  г.  (с  изм.  и  доп.  на  1  мая 
1988  г.).-  Баку:  Азернешр,  1988.-  63  с.;  17  см.-  2500  экз.- 
ISBN 5-552-00368-3 
128.
 
Закон  Азербайджанской  Советской  Социалисти-
ческой  Республики  о  Здравоохранении:  принят  Верхов-
ным Советом АзССР 2 июля 1971 г. (с последующими изм. и 
доп.).-  Баку:  Азернешр,  1988.-  35,[2]  с.;  21  см.-  3000  экз.- 
ISBN 5-552-00193-1 
129.
 
 Пятая  сессия  Верховного  Совета  Азербайд-
жанской  ССР:  Одиннадцатый  созыв,  10  июля  1987  г.: 
стеногр.  отчет.-  Баку:  Азернешр,  1988.-  112  с.;  22  см.-  700 
экз.- ISBN 5-552-00028-5 (в пер.).- [2-683361] 
130.
 
 Шестая сессия Верховного  Совета Азербайджан-
ской  ССР:  Одиннадцатый  созыв,  13-14  нояб.  1987  г.: 
стеногр.  отчет.-  Баку:  Азернешр,  1988.-  173  с.;  22  см.-  700 
экз.- ISBN 5-552-00030-7 (в пер.).- [2-691268]
 
 


26 
 
329 Siyasi partiyalar və hərəkatlar 
 
131.
 
 Axundov,  S.H.  Sov.İKP  XXVII  qurultayı  və  gənc 
nəslin  kommunist  tərbiyəsinin  bəzi  məsələləri  /Soltansəlim 
Axundov; rəy.: B.Əhmədov, Ə.Ağayev.- Bakı: Maarif, 1988.- 94, 
[2] s.; 20 sm.- 3500 nüs.- ISBN 5-556-000-41.- [Ar1988/583]  
132.
 
 Dehqani,  M.R.  On  il  Qəsri-Qacarda:  xatirə  /Məhəm-
məd  Dehqani;  red.  və  ön  söz  müəl.  S.Əmirov.-  Bakı:  Yazıçı, 
1988.- 139, [5] s., portr.; 21 sm.- nüs. yox.- [Ar1988/43]  
133.
 
 Əfəndiyev,  S.M.  Seçilmiş  əsərləri:  2  cilddə  /Sultan 
Əfəndiyev;  tərt.  ed.:  M.M.Katibli,  Q.İ.Musayev;  red.  ed. 
D.P.Quliyev;  Azərb.  KP  MK  yanında  Partiya  Tarixi  İn-tu; 
Sov.İKP  MK  yanında  Marksizm-Leninizm  İn-tunun  Filialı.- 
Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  Cild  1.-  293,  [3]  s.,  portr.,  fotoşək.;  21 
sm.- 3000 nüs.- ISBN 5-5520-019-90 (cildli).- [Ar1988/524] 
134.
 
Həsənov,  C.P.  Sülh  və  həmrəylik  bayramı  /Cəmil 
Həsənov;  rəy.  M.S.Sadıqzadə;  red.  A.Rəsulov.-  Bakı:  Azərnəşr, 
1988.-  78,  [2]  s.;  17  sm.-  4000  nüs.-  ISBN  5-5520-005-52- 
[Ar1988/558] 
135.
 
Keyzerov,  N.M.  İdeoloji  mübarizə:  suallar  və  cavablar 
/Nikolay  Keyzerov,  Y.A.Nojin;  red.  S.Cabbarova.-  Bakı: 
Azərnəşr, 1988.- 218, [6] s.; 21 sm.- 9000 nüs.- [Ar1988/948]  
136.
 
Kommunist və fəhlə partiyaları. İnqilabi-demokratik 
partiyalar:  ensiklopedik  məlumat  /tərt.  ed.  M.Ə.Sadıqzadə.- 
Bakı: Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, 1988.- 924 s.; 20 sm.- 
30000 nüs.- ISBN 5-8960-000-14.- [Ar1988/527] 
137.
 
Komsomolun şanlı yolu...: ədəbi-musiqili kompozisiya 
/tərt.  ed.  X.Bağırova;  burax.  məsul  Ç.Cəfərli;  Ahiş  Azərb. 
İttifaqarası  Özfəaliyyət Yaradıcılığı  Evi.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  12 
s.; 21 sm.- 100 nüs.- [Ar1988/816] 
138.
 
Qorbaçov,  M.S. İnqilabi yenidənqurmaya-yeniləşdirmə 
ideologiyası:  1988-ci  il  fevralın  18-də  Sov.  İKP.  MK  plenu-
munda nitqi:  Sov.İKP. MK plenumunun qərarı /M.S.Qorbaçov.- 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə