Kitabiyyati 1988Yüklə 2,8 Kb.

səhifə9/109
tarix24.12.2017
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   109

27 
 
Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  49,  [3]  s.;  20  sm.-  50000  nüs.-  ISBN  5-
5520-020-83.- [Ar1988/153] 
139.
 
Qorbaçov,  M.S.  Kooperasiyanın  potensialını-yenidən-
qurma  işinə:  kolxozçuların  IV  Ümumittifaq  qurultayında  çıxış: 
23  mart  1988-ci  il  /Mixail  Qorbaçov;  burax.  məsul  X.Vəzirov.- 
Bakı: Azərnəşr, 1988.- 43 s.; 20 sm.- 30000 nüs.- ISBN 5-5520-
021-56.- [Ar1988/422]  
140.
 
Qorbaçov,  M.S.  Seçilmiş  nitq  və  məqalələri  /Mixail 
Qorbaçov;  Sov.  İKP  MK  yanında  Marksizm-Leninizm  İn-tu.- 
Bakı: Azərnəşr, 1988.- Cild 1.- 509, [3] s., portr.; 21 sm.- Mövzu 
göstəricisi:  s.  498.-  15000  nüs.-  ISBN  506  5-5520-019-74 
(cilddə).- [Ar1988/201] 
141.
 
Qorbaçov,  M.S.  Seçilmiş  nitq  və  məqalələri  /Mixail 
Qorbaçov;  Sov.  İKP  MK  yanında  Marksizm-Leninizm  İn-tu.- 
Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  Cild  2.-  569,  [3]  s.;  21  sm.-  Mövzu 
göstəricisi: s. 554-564.- 15000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/82]  
142.
 
Qorbaçov,  M.S.  Seçilmiş  nitq  və  məqalələri  /Mixail 
Qorbaçov;  Sov.  İKP  MK  yanında  Marksizm-Leninizm  İn-tu.- 
Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  Cild  3.-  574,  [2]  s.;  21  sm.-  Mövzu 
göstəricisi:  s.  556-568.-  15000  nüs.-  ISBN  5-5520-020-08 
(cilddə).- [Ar1988/273] 
143.
 
Qorbaçov,  M.S.  Seçilmiş  nitq  və  məqalələri  /Mixail 
Qorbaçov;  burax.  məsul:  X.Vəzirov,  S.Cabbarova.-  Bakı: 
Azərnəşr, 1988.- Cild 4.- 573, [3] s.; 21 sm.- Mövzu göstəricisi: 
s. 557-567.- 15000 nüs. (cilddə).- [Ar1988/957]  
144.
 
Qorbaçov, M.S. Sov. İKP XXVII qurultayı qərarlarının 
həyata  keçirilməsi  gedişi  və  yenidənqurmanı  dərinləşdirmək 
vəzifələri  haqqın-da:  Sov.  İKP  XIX  Ümumittifaq  konfransında 
məruzə:  28  iyun  1988-ci  il  /Mixail  Qorbaçov;  burax.  məsul 
X.Vəzirov.-  Bakı:  Azərnəşr,1988.-  97,  [3]  s.,  portr.;  20  sm.- 
50000 nüs.- ISBN 5-5520-038-53.- [Ar1988/530] 
145.
 
Qorbaçov,  M.S.  Yenidənqurma  və  ölkəmiz  üçün  və 
bütün dünya üçün yeni təfəkkür /Mixail Qorbaçov; burax. məsul 


28 
 
X.Vəzirov.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  309,  [3]  s.,  portr.;  21  sm.- 
30000 nüs.- ISBN 5-5520-0204-0 .-[Ar1988/275]  
146.
 
Məktəblilərə  Sov.İKP  XXVII  qurultayı  haqqında
orta  tədris  müəssisələri  üçün  dərs  vəsaiti  /red.  A.Q.Koloskov; 
müəl.:  V.D.Yesakov,  A.P.Nenarokov,  V.P.Maksakovski  [və  b.]; 
tərc.  ed.  N.Q.Ələkbərov.-  Bakı:  Maarif,  1988.-  68,  [4]  s.:  şək., 
cədv.; 21 sm.- 146000 nüs.- [Ar1988/1180] 
147.
 
Ölkənin  sosial-iqtisadi  inkişafının  sürətləndirilməsi 
partiyanın  strateji  xəttidir:  mühazirələr  /hazırl.,  tərt.  ed. 
F.P.Rəh-manov;  Azərb.  SSR  “Bilik”  Cəmiyyəti.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.- 41, [3] s., cədv.; 20 sm.- (Mühazirəçiyə kömək).- Bibl.: s. 
39-41.- 500 nüs.- [Ar1988/1192]  
148.
 
XIX  Ümumittifaq  partiya  konfransı  üçün  Sov.İKP 
Mərkəzi  Komitəsinin  tezisləri  /burax.  məsul  X.Vəzirov.-  Bakı: 
Azərnəşr,  1988.-  30,  [2]  s.;  20  sm.-  10000  nüs.-  ISBN  5-5520-
0772.- [Ar1988/385] 
149.
 
Partiya  xalq  təsərrüfatını  bərpa  etmək  uğrunda 
mübarizədə.  SSRİ-də  sosializm  qurmaq  haqqında  Lenin  planı 
(1921-1925-ci  illər):  metodik  tövsiyə  /tərt.  ed.  M.İ.Quliyev;  red. 
S.T.Qəndilov; Azərb. SSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. 
ADU,  Sov.İKP  Tarixi  kafedrası.-  Bakı:  [s.n.],  1988.-  37  s.;  20 
sm.- 150 nüs.- [Ar1988/1039] 
150.
 
Sov. İKP XXVII qurultayı sosialist qanunçuluğunun 
daha  da  möhkəmləndirilməsi  haqqında  tövsiyələr  /hazır. 
D.Q.Rüstəmov;  red.  U.Z.Qalabəyov;  Azərb.  SSR  Dövl.  Aqrar-
Sənaye  Komitəsi,  Elm  və  Təbliğat  Baş  İdarəsi.-  Bakı:  [s.n.], 
1988.-  13  s.;  20  sm.-  (Kommunist  və  fəhlə  partiyaları).-  1500 
nüs.- [Ar1988/829] 
151.
 
Sovet  İttifaqı  Kommunist  Partiyası  XIX  Ümumit-
tifaq  konfransının  materialları:  28  iyun-1  iyul  1988-ci  il 
/burax. məsul X.Vəzirov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 175 s.; 20 sm.- 
50000 nüs.- ISBN 5-5520-0388-8.- [Ar1988/687] 


29 
 
152.
 
Sov.  İKP  Mərkəzi  Komitəsi  Plenumunun  material-
ları: 29 iyul 1988-cü il /burax. məsul A.Rzayev.- Bakı: Azərnəşr, 
1988.- 99 s.; 20 sm.- 50000 nüs.- [Ar1988/581] 
153.
 
Sov.İKP  Mərkəzi  Komitəsi  Plenumunun  Material-
ları:  17-18  fevral  1988-ci  il  /burax.  məsul  R.Əyyubov.-  Bakı: 
Azərnəşr,  1988.-  76,  [4]  s.;  22  sm.-  50000  nüs.-  ISBN  5-5520-
021-05.- [Ar1988/381] 
154.
 
Sov.İKP  XIX  Ümumittifaq  konfransının  material-
larını  kütlələrə:  metodik  tövsiyələr  /tərt.  ed.  D.Bayramov;  red. 
M.Həsənov; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. 
Azərb. Dövlət Kitabxanası.- Bakı, [s.n.], 1988.- 19 s., sxem.; 20 
sm.- Bibl.: s. 18-20.- 3000 nüs.- [Ar1988/971] 
155.
 
Sov.İKP-nin XXVII qurultayı: sosial-iqtisadi inkişafın 
strategiyası:  elmi  əsərlərin  tematik  məcmuəsi  /red.  hey.: 
A.Q.Axundov  [və  b.];  RSFSR  Ali  və  Orta  İxtisas  Təhsili 
Nazirliyi,  N.A.Voznesenski  ad.  Leninqrad  Maliyyə-İqtisad  İn-
tunun Bakı filialı.- Bakı: [s. n.], 1988.- 132, [2] s.; 20 sm.- Mətn 
Azərb. və rus dillərindədir.- 300 nüs.- [Ar1988/718] 
156.
 
Sovet  İttifaqı  Kommunist  Partiyası  XIX  Ümum-
ittifaq  konfransının  qətnamələri:  1988-ci  il  iyulun  1-də  qəbul 
edilmişdir /burax. məsul X.Vəzirov.- Bakı: Azərnəşr, 1988.- 48, 
[4] s.; 20 sm.- 20000 nüs.- ISBN 5-5520-0388-8.- [Ar1988/531] 
157.
 
 Şəkərov,  Ə.Ə.  Sov.  İKP  XXVII  qurultayı:  sosiallist 
demokratiyasının  inkişafı  məsələləri  /Əmrah  Şəkərov;  red. 
İ.S.Əliyev;  AEA,  Fəlsəfə  və  Hüquq  İn-tu.-  Bakı:  Elm,  1988.- 
101, [3] s.; 20 sm.- 900 nüs.- [Ar1988/702] 
158.
 
Zəhmətkeşlərin  siyasi  və  iqtisadi  təhsil  sistemini 
yenidən  qurmağın  əsas  istiqamətləri: Sov. İKP MK-nın 1987-
ci il 15 sentyabr tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir /burax. məsul 
R.Qədirzadə.-  Bakı:  Azərnəşr,  1988.-  34,  [2]  s.;  20  sm.-  14000 
nüs.- ISBN 5-5520-036-67.- [Ar1988/251] 
159.
 
Zəhmətkeşlərin  siyasi  və  iqtisadi  təhsili  sisteminin 
yenidən  qurulması  üzrə  metodiki  tövsiyələr  /V.İ.Lenin  ad. 
Azərb.  Boru  Prokat  zavodunun  Partiya  Komitəsi,  Siyasi  Maarif 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə