Kitabiyyati 2014


aktual psixoloji-pedaqoji problemlYüklə 2,8 Kb.

səhifə14/168
tarix08.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   168

30 
 
aktual psixoloji-pedaqoji probleml
əri”  mövzusunda elmi  konfransının 
materialları /İ.İsayev [və b.]; tərt.: R.Əliyev, İ.N.İsayev, Ü.A.Əfəndiyeva; elmi 
red. F.A.Rüst
əmov; ADPU.-  Bakı:  ADPU  nəşriyyatı,  2014.-  358 s.; 21  sm.-  7 
man., 100 nüs.- [Prezident k/x] 
216.
 
Vitali, C.  Açar: ist
əklərinizin  qapısını  aça  biləcəksiz /Co Vitali; rusc. 
t
ərc. A.Əliqızı; red. X.Bahadır; sön söz B.Proktor.- Bakı: Qanun, 2014.- 215 s.: 
ill.; 21 sm.- 8 man.,1000 nüs.- ISBN 978-9952-26-683-2(cildli).- [Ar2014/805] 
217.
 
Мирзоева, С.Т. Основы авиационной психологии: учебное пособие 
/Ситара  Мирзоева;  пер.  с  азерб.  языка  сделан  фирмой  «Dilmanc  MMC»; 
предисл. Ш.Атамалибекова.- Баку: Полиграф. центр НАА, 2014.- 192, [2] с.: 
рис., табл.; 21 см.- Библ.: с. 188-190.- 6 ман., 25 экз.- [1-764570; 1-764571] 
218.
 
Мирзоева,  С.Т.  Человеческий  фактор  в  авиации:  метод.  пособие 
/
Ситара  Мирзоева;  пер.  с  азерб.  языка  сделан  фирмой  «Dilmanc  MMC»; 
предисл.  Ш.Атамалибекова.-  Баку:  Центр  Полиграфии  НАА,  2014.-  69  с.: 
ил., табл.; 20 см.- Библ.: с. 67-68.- 5 ман., 25 экз.- [1-764568; 1-764569] 
 
16 M
əntiq 
 
219.
 
M
əntiq:  mühazirələr toplusu: dərs  vəsaiti /tərt.  ed.:  T.F.Əliyev, 
A.Ə.Namazov,  R.Y.Qasımov;  elmi  red.  N.T.Əliyev;  Azərb.  Resp.  Daxili  İşlər 
Nazirliyi, Polis Akad., “
İctimai elmlər” kafedrası.- Bakı: Mütərcim, 2014.- 165, 
[2] s.: ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 164-165.- 6 man., 200 nüs.- [Azf-281180, 281181] 
 
17 Etika 
 
220.
 
Daxili  işlər  orqanları  əməkdaşlarının  peşə  etikası: mühazirələr 
toplusu: d
ərs vəsaiti /tərt. ed.: T.F.Əliyev, R.M.Məcnunov; elmi red. N.T.Əliyev; 
Az
ərb.  Resp.  Daxili  İşlər  Nazirliyi,  Polis  Akademiyası,  “İctimai  elmlər” 
kafedrası.- Bakı: Mütərcim, 2014.- 123 s., fotoşək.: ill.; 20 sm.- 5 man., 150 nüs.- 
[Azf-281160; Ar2014/1319] 
 
2 Din. Teologiya 
 
221.
 
Aşuranın keçirilməsi barəsində verilmiş əhəmiyyətli təkliflər: Seyid 
F
əzlullahla dialoq /tərc. S.Süleymanov; red. Ə.Həsənova.- Bakı: [s. n.], 2014.- № 
8.-  28 s., portr.; 17 sm.- 
(Üz  qabığında həmçinin: Nə  millətçilik, nə  beynəlmi-
l
əlçilik, yalnız İslam qardaşlığı!).- 4 man., nüs. yox.- [Ar2014/215] 
222.
 
Atalı, N. Heyrətimin inciləri: axtarışlar, tapınmalar /Nurtəkin Atalı; tərt., 
red. v
ə ön söz Soylu Atalı.- Atakənd: B-Print, 2014.- 131 s., portr., fotoşək.; 20 
sm.- 4 man., nüs. yox.- ISBN 978-9952-440-33-4.- [Azf-284153; Azf-284154] 


31 
 
223.
 
Az
ərbaycan və  əhli-beyt irsi: məqalələr toplusu /red.: V.Məmmə-
d
əliyev, A.Şirinov, N.Məmmədov; tərt. ed.: E.Əskərov [və b.].- 2-ci nəşr.- Bakı: 
Elm v
ə  təhsil, 2014.-  299  s.,  [8]  v.  fotoşək.: ill.; 22 sm.-  15 man., 2000 nüs.- 
ISBN 978-9952-809-89-9 (cildd
ə).- [Azf-286800] 
224.
 
Az
ərbaycanda ənənəvi din /A.Şirinov [və b.]; red. N.Məmmədov; elmi 
red. A.Şirinov; ön söz müəl. M.Qurbanlı; Azərb. Resp. Dini Qurumlarla iş üzrə 
Dövl
ət Komitəsi.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 442, [2] s., fotoşək.; 22 sm.- Bibl.: 
s. 438-441.-  15 man., 2000 nüs.-  ISBN 978-9952-8024-3-6 (cildd
ə).-  [Azf-
286797; Azf-286798] 
225.
 
Babayev, E.B.  Xaliq: Bismillahirr
əhmanirrəhim /Elman Babayev, 
E.B.Babayev; m
ətni  yığan:  A.M.Teymurova,  N.E.Ərəblinski.-  Bakı:  Ünsiyyət, 
2014.- 443 s.: ill.; 21 sm.- 8 man., 200 nüs. (cildd
ə).- [Azf-281291; Azf-281292] 
226.
 
Babazad
ə, O.  Missionerlik /Orxan Babazadə.-  Bakı:  Elm  və  təhsil, 
2014.- 
111  s.,  portr.,  fotoşək.: ill.; 16 sm.-  3 man., 500 nüs.-  ISBN 978-9952-
8176-6-9.- [Azf-286816] 
227.
 
Babazad
ə, O. Nurçuluq və Fəthullah Gülən camaatı /Orxan Babazadə.- 
Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 59 s., portr.: ill.; 15 sm.- 3 man.- ISBN 978-9952-
8142-9-3.- [Azf-286823; Azf-286824] 
228.
 
Baş,  H.  İmam  Əli  /Haydar  Baş;  türkc.  tərc. ed. R.Məmmədov.-  Bakı: 
T
əknur MMC, 2014.- 463 s., portr.; 25 sm.- 15 man., 250 nüs.- ISBN 978-9952-
445-26-9 (cildd
ə).- [Azf-282309; Ar2014/1540] 
229.
 
Bayat, F.  K
ərbəla folkloru: məhərrəmlik  rituallarından  Şəbih meydan 
tamaşalarına  /Füzuli  Bayat;  AMEA, Folklor  İn-tu.-  Bakı:  Elm  və  təhsil, 2014.- 
291 s., portr.: 
şək.; 24 sm.- Dızın (İndeks): s. 232-238.- Qaynaqlar: s. 239-246.- 
Əlavələr: s. 247-291.- 8 man., 300 nüs.- [Azf-283582; Azf-283583] 
230.
 
B
ədiüzzaman, S.N.  Təbiət risaləsi /Bədiüzzaman Səid Nursi; mütərc. 
X.Ə.Qurbanzadə; red. Ə.H.Həsənova.- Bakı: [s. n.], 2014.- № 10.- 50 s., portr.; 
17 sm.-  (
Üz  qabığında:  Nə  millətçilik, nə  beynəlmiləlçilik,  yalnız  İslam 
qardaşlığı!).- 4 man., nüs. yox.- [Ar2014/214] 
231.
 
Bilgen, O.  Müxt
əsər elmihal: dəstəmaz, namaz, oruc, zəkat, həcc, 
qurban /Osman Bilgen; ön söz. elmi red. Q.Ocaq
lı; tərc. Heyət.- Yenidən işl. 2-ci 
n
əşr.- Bakı: Xəzər, 2014.- 188 s.: şək., cədv.; 20 sm.- 5 man., 500 nüs.- ISBN 
978-9952-439-03-8.- [Azf-283959; Azf-283960] 
232.
 
Cavadov, Z. Dind
ə  12 rəqəminin hikməti /Zabit  Cavadov; red. 
M.
İbrahimov.- Bakı: Yazıçı, 2014.- 64 s.; 17 sm.- Bibl.: s. 61-62.- 2 man., 1000 
nüs.- [Prezident k/x] 
233.
 
Cibran, X. 
Peyğəmbər /Xəlil Cibran; ing. tərc. S.Bulut.- Bakı: Qanun, 
2014.-  104 s.; 19 sm.-  3 man. 99 q
əp., 1000 nüs.-  ISBN 978-9952-26-925-3.- 
[Ar2014/1612] 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   168


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə