Kitabiyyati 2014Yüklə 2,8 Kb.

səhifə2/168
tarix08.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   168


 
Bölm
ələr daxilində  əvvəlcə  Azərbaycan, rus,  sоnra  isə 
başqa dillərdə оlan matеriallar ayrıca vеrilmişdir. Hər bir bölmə 
v
ə  yarımbölmə  daxilində  əlifba prinsipi gözlənilmişdir.  Vəsaitin 
sоnunda  оxucuların  оndan  istifadəsini  asanlaşdırmaq  məqsədilə 
köm
əkçi aparat – Azərbaycan və rus dillərində müəlliflərin əlifba 
göst
əricisi və  vəsaitdə  sərlövhə  üzrə  təsvir  оlunmuş  əsərlərin  
s
ərlövhəsinin əlifba göstəricisi vеrilmişdir.  
“Birillik Az
ərbaycan Kitabiyyatı”nın 2014-cü il buraxılışı 
M.F.Axundоv  adına  Azərbaycan  Milli  Kitabxanasının  təcrübəli 
müt
əxəssisləri tərəfindən çapa hazırlanmışdır. Bu buraxılışın çapa 
hazırlanması  işində  Prezident  Kitabxanasının,  Milli  Еlmlər 
Akadеmiyasının  Mərkəzi  Еlmi  Kitabxanasının,  BDU-nun  Еlmi 
Kitabxanasının, İqtisad Univеrsitеtinin, Tibb Univеrsitеtinin Elmi 
Kitabxanalarının  və  bir  sıra  univеrsitеtlərin  kitabxanalarının 
müt
əxəssisləri də  yaxından  iştirak  еtmişlər. Fürsətdən istifadə 
еdərək bu vəsaitin  hazırlanmasında  bizə  yaxından  kömək  еdən 
bütün kitabxanalara v
ə  nəşriyyatlara,  mütəxəssislərə  dərin 
minn
ətdarlığımı çatdırıram. 
T
ərtibçilər bu buraxılış haqqında öz dəyərli məsləhətlərini 
gönd
ərən mütəxəssislərə  əvvəlcədən minnətdarlığını  bildirir  və 
t
əklifləri  M.F.Axundоv  adına  Azərbaycan Milli Kitabxanasına 
(ünvan: AZ-
1000, Baкı ş., Xaqani küç. 29; e-mail: anl@aznet.org. 
gönd
ərmələrini xahiş еdir. 
 
         
  
Baş redaktor 
 
 
  
Ümumi şöbə 
 
00 Elm v
ə mədəniyyətin ümumi məsələləri 
 
001 Elmşünaslıq 
 
1.
 
Abasova, S.H.  50 illik ömrün 30 illik elmi-pedoqoji b
əhrəsi /Samirə 
Abasova.- 
Bakı: [s. n.], 2014.- 59, [29] s., cədv., faks.; 21 sm.- 4 man.,nüs yox.- 
[Azf-280026;Azf-280917] 
2.
 
Axundova,  M.X.  Elm x
əzinəsini zənginləşdirənlər /Mehparə Axundova; 
red.  M.Poladova.- 
Bakı:  Elm,  2014.-  542, [2] s.,  portr.;  21 sm.-  15 man., 100 
nüs.- ISBN 978-9952-495-30-0 (cildd
ə).- [Azf-285435; Azf-285436] 
3.
 
AMEA-
nın müxbir üzvi Rasim Əliquliyevin elmi fəaliyyəti haqqında 
m
əlumat  /AMEA,  İnformasiya  Texnologiyalari  İn-tu.-Bakı:  İnformasiya 
Texnologiyaları, 2014.- 79 s., portr., cədv., gerb.; 20 sm.- (Ekspress-informasiya. 
İnformasiya texnologiyaları seriyası).- Bibl.: s. 18-78.- 6 man., 1000 nüs.- ISBN 
978-9952-434-55-2.- [Azf-279210] 
4.
 
C
əfərov,  İ.  ADAU  professorları  /İbrahim  Cəfərov; elmi red. F.Əliyev; 
Az
ərb. Resp. Kənd Təsər. Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- Gəncə: [s. n.], 
2014.-  143 s.,  portr.;  22 sm.-  12 man., 300 nüs. (cildd
ə).-  [Azf-285563;Azf-
285564] 
5.
 
D
əniz, R.  Əsrləri  qabaqlamış  alim-Nəsirəddin Tusi /Ramiz Dəniz; elmi 
red. E.Mehr
əliyev; ön söz R.Məmmədov.- 2-ci nəşr.- Bakı: Nasir, 2014.- 408 s., 
portr.: 
şək.; 21 sm.- Bibl.: s. 402-406.- 27 man., 500 nüs.- ISBN 978-9952-8230-
8-0 (cildd
ə).- [Azf-284733; Ar2014/1998] 
6.
 
Əhədov, H.E. Sən həmişə  bizimləsən: xatirə-povest: sənədli povest, 
m
əktublar, xatirələr  /Hacı  Etibar  Əhədov; red. M.Abbas.-  Bakı:  “OL”  MMC, 
2014.- 
205, [3] s., portr., fotoşək.; 21 sm.- 7 man., 200 nüs. (cildli).-[Azf-284308; 
Azf-284309] 
7.
 
Əliquliyev,  R.M.  Elmi  kadr  hazırlıgı:  monitorinq  /Rasim  Əliquliyev, 
R.Mahmudova,  S.Allahverdiyeva;  AMEA,  İnformasiya  Texnologiyaları  İn-tu.- 
Bakı:  İnformasiya  texnologiyaları,  2014.-  61, [3] s., cədv.:  şək.; 21 sm.-  1000 
nüs.- ISBN978-9952-434-56-9.- [Azf-281020; Ar2014/1184] 
8.
 
Hacıyeva,  Z.Ə.  AMEA prezidentləri.  Şanlı  yolun  mərhələləri /Zemfira 
Hacıyeva;  baş  elmi  məsl.  A.M.Əlizadə.-  Bakı:  [s.  n.],  2014.-  392 s.,  portr., 
fotoşək.: ill.; 25 sm.- 84 man., nüs. yox. (cilddə).- [Azf-279038 Azf-279039] 
9.
 
Quliyev,  Ə.  Azərbaycan Milli Elmlər  Akademiyası  Naxçıvan  bölməsi 
İncəsənət, Dil və  Ədəbiyyat  İnstitutu  /Əbülfəz Quliyev, F.Xəlilov; elmi red.  
İ.Hacıyev.- Naxçıvan: Qızıldağ, 2014.- 74 s., portr., fotoşək.; 21 sm.- 5 man., 100 
nüs.- [Azf-283849; Ar2014/1888] 
10.
 
Quliyev, 
V.İ.  Mənalı  ömrümün  xatirələri /Vidadi Quliyev; red. 
Ş.Balakişiyev.- Bakı: Letterpress, 2014.- 307 s., portr., fotoşək.; 22 sm.- 15 man., 
250 nüs.(cildli).- [Azf-277274; Ar2014/87]   
11.
 
Mahmudova, Y.
Ə.  Ömrün  qızıl  pillələri  /Yeganə  Mahmudova, 
M.C.X
əlilzadə;  red.: N.Məmmədli, R.Qurbanova.-  Bakı:  Elm və  təhsil,  2014.- 
407 s., 
portr.,  fotoşək.;  30 sm.-  35 man., 100 nüs.-  ISBN 978-9952-8142-7-9 
(cildd
ə).- [Azf-285508; Ar2014/2030] 
12.
 
M
əlikov, R.S. Alim və insan: Ramiz Qurbanov - 80: publisistik oçerklər 
/Rüst
əm Məlikov;  kitabın  ideya  müəl.  və  red.  Hacı  Kəmalə  Muxtarova.-  Bakı: 
Şərq-Qərb, 2014.- 300, [4] s., portr., rəngli fotoşək.: şək.; 25 sm.- 13 man., 200 
nüs.- ISBN 978-9952-8262-0-3 (cildli).- [Azf-281333; Ar2014/1372] 
13.
 
Ümummilli Lider Heyd
ər  Əliyevin  anadan  olmasının  91-ci 
ildönümün
ə  həsr  olunmuş  “Azərbaycanşünaslığın  aktual  problemləri”:  V 
Beyn
əlxalq  elmi  konfransın  proqramı:  05-07 may 2014-cü il /AMEA Rəyasət 
Hey
əti, Azərb. Resp. Təhsil  Nazirliyi,  Bakı  Slavyan  Un-ti.-  Bakı:  Mütərcim, 
2014.- 
67  s.,  portr.,  fotoşək.; 20 sm.-  5 man., 300  nüs. (cildli).-  [Azf-281166; 
Azf-281167] 
14.
 
 Voskoboynikov, V.M. 
Böyük loğman: Əbu Əli İbn-Sinanın taleyi, həyatı 
v
ə  yaradıcılığı  /Valeri Voskoboynikov; tərc.  Z.Babayev;  red.  R.Qurban.-  Bakı: 
Kitab Klubu, 2014.- 225 s.; 21 sm.- 6 man., 500 nüs. (cildd
ə).- [Azf-273655] 
15.
 
Дениз,  Р.  Насирэддин  Туси-ученый,  опередивший  века  /Рамиз 
Денис; пер. Е.Шейхзаде; науч. ред. Э.Мехралиев; предисл. Р.Мамедов.- 2-е 
изд.- Баку: Насир, 2014.- 422 с., портр.: рис.; 21 см.- Библ.: с. 417-420.- 28 
ман., 1000 экз.- ISBN 978-9952-8230-1-1 (в пер.).- [2-837431; 2-8374328]  
16.
 
Фуад,  Э. «Он пришел в этот мир для добрых дел...» /Эсмира Фуад; 
М-во  Культуры  и  Туризма;  Общество  «Книга»  Азерб.  Респ.-  Баку:  [б.  и.], 
2014.- 
228 с., [8] л. портр., фото.; 5х5 см.- (Закир Багиров – 85).- 6 ман. (в 
пер., в суперобл.).- [Р-6496]  
 
002 M
ətbuat bütövlükdə 
 
17.
 
Sadıq, İ. Azərbaycanda kitab mədəniyyəti /İslam Sadıq; red. Ə.Ağalarov.- 
Bakı: Azərnəşr, 2014.- 202 s., [1] v. qatlanmış sxem, cədv., faks.: ill.; 21 sm.- 
Bibl.: s. 198-199.- 12 man., 500 nüs.- [Azf-285724Ar2014/2066] 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   168


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə