Kitabiyyati 2014Yüklə 2,8 Kb.

səhifə7/168
tarix08.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   168

16 
 
Şurası.-  Bakı:  Nurlar  NPM,  2014.-  344 s.,  rəngli foto; 24 sm.-  (Azərbaycanın 
görk
əmli din xadimləri).- 1000 nüs.- ISBN 978-9952-490-62-6.- [Prezident k/x] 
81.
 
Şəmistan Nəzirli:  biblioqrafiya /tərt.  A.Əliyeva;  ixt.  red.  və  burax. 
m
əsul K.Tahirov; red. M.Cəfərova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və  Turizm 
Nazirliyi, Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: “Zərbabi LTD” MMC NPM, 2014.- 
191 s., portr.; 21 sm.- Köm
əkçi göstəricilər: s. 159-190.- 6 man., 250 nüs.- ISBN 
978-9952-460-36-0 (cildli).- [Azf-278272; Azf-278273] 
82.
 
 Teymur Elçin 
(Teymur  Süleyman  oğlu  Əliyev):  biblioqrafiya  /tərt.: 
M.V
əliyeva, M.İbrahimova, S.Əsədova; ön söz. müəl. Elçin; red. və burax. məsul 
K.Tahirov; Az
ərb. Resp. Mədəniyyət  və  Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli 
Kitabxanası.-  Bakı:  [s. n.], 2014.-  246, [2] s., portr.; 21 sm.-  Əsərlərin  əlifba 
göst
əricisi Azərb. və  rus dillərində: s. 195-214.-  Məqalələrin adlar göstəricisi 
Az
ərb. və  rus dillərində: s. 215-225.-  Haqqında  yazan  müəlliflərin  əlifba 
göst
əricisi: s. 233-242.- 12 man., 300 nüs.- ISBN 978-9952-460-35-3 (cilddə).- 
[Azf-277743; Azf-277747] 
83.
 
Vaqif Aslanov:  h
əyat və  yaradıcılığı  haqqında  biblioqrafik  kitabça 
/t
ərt.: Z.Quluzadə, G.V.Aslanova; red. M.Mirzəliyeva; AMEA, Nəsimi ad. 
Dilçilik İn-tu, Türk dilləri şöbəsi.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 194, [2] s., portr.; 
20 sm.- 7 man., 100 nüs.- [Azf-282696; Ar2014/1668] 
84.
 
V
əliyeva, M. Teyyub Qurban-80: biblioqrafiya /Mədinə Vəliyeva; red. 
S.Əsədova;  ixt.  red.:  M.İbrahimova,  G.Misirova.-  Yenidən  işl.  və 
t
əkmilləşdirilmiş nəşr.- Bakı: ADPU, 2014.- 160 s., portr.; 21 sm.- 6 man., 150 
nüs. (cildd
ə).- [Azf-281453; Ar2014/1412]   
85.
 
Yeni kitablar
:  annotasiyalı  biblioqrafik  göstərici  -  2013  /baş  red. 
K.M.Tahirov; t
ərt.: L.Talıbova, L.Bağırova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- Buraxılış 4.- 418 s.; 20 
sm.- Mü
əlliflərin əlifba göstəricisi: s. 383-406.- Sərlövhələrin əlifba göstəricisi: s. 
406-416.- 3 man., 150 nüs.- [Azf-283376; Ar2014/1778] 
 
86.
 
Yeni kitablar
:  annotasiyalı  biblioqrafik  göstərici  -  2014  /baş  red. 
K.M.Tahirov; t
ərt.: L.Talıbova, L.Bağırova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- Buraxılış 1.- 325 s.; 20 
sm.- Mü
əlliflərin əlifba göstəricisi: s. 295-310.- Sərlövhələrin əlifba göstəricisi: s. 
311-322.- 3 man., 150 nüs.- [Azf-281924; Ar2014/1504] 
 
87.
 
Yeni kitablar
:  annotasiyalı  biblioqrafik  göstərici  -  2014  /baş  red. 
K.M.Tahirov; t
ərt.: L.Talıbova, L.Bağırova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi, Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- Buraxılış 2.- 271 s.; 20 
sm.- Mü
əlliflərin əlifba göstəricisi: s. 246-258.- Sərlövhələrin əlifba göstəricisi: s. 
258-268.- 3 man., 150 nüs.- [Azf-281929; Ar2014/1505] 
 
88.
 
Yeni kitablar
:  annotasiyalı  biblioqrafik  göstərici  -  2014  /baş  red. 
K.M.Tahirov; t
ərt.: L.Talıbova, L.Bağırova; Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm 


17 
 
Nazirliyi, Az
ərb. Milli Kitabxanası.- Bakı: [s. n.], 2014.- Cild 3.- 325 s., fotoşək.; 
20 sm.-  Mü
əlliflərin  əlifba göstəricisi: s. 299-316.-  Sərlövhələrin  əlifba 
göst
əricisi: s. 316-323.- 3 man., 150 nüs.- [Azf-283385; Ar2014/1780] 
89.
 
100 
ən  yaxşı  kitab:  ən  məşhur  reytinq  siyahıları:  nüfuzlu  ədəbiyyat 
mükafatlarının  qalibləri /tərt.:  Ş.Çobanoğlu,  S.Namazova;  red.  E.Əliyev.-  Bakı: 
“Ol” MMC, 2014.- 160 s., c
ədvəl, foto; 24 sm.- (Böyüklər və uşaqlar üçün oxu 
b
ələdçisi).- 5 man., 1000 nüs.- ISBN 978-9952-494-35-8.- [Prezident k/x] 
 
02 Kitabxana işi. Kitabşünaslıq 
 
90.
 
BDU-nun 95 illiyin
ə  həsr  olunmuş  “Kitabxana-informasiya və 
n
əşriyyat  fəaliyyətinin müasir problemləri” mövzusunda Respublika Elmi 
Konfransının  materialları:  Bakı,  25  dekabr  2014-cü il /Azərb. Resp. Təhsil 
Nazirliyi, BDU.- 
Bakı:  Mütərcim, 2014.-  112, [2] s.: ill.; 20 sm.-  6 man., 500 
nüs.- [Azf-282972] 
91.
 
Bakı  Dövlət Universitetinin 95 illiyinə  həsr  olunmuş  “Kitabxana-
informasiya v
ə  nəşriyyat  fəaliyyətinin müasir problemləri”  mövzusunda 
Respublika Elmi Konfransının proqramı: 25 dekabr 2014-cü il /Azərb. Resp. 
T
əhsil Nazirliyi, BDU.- Bakı: [s. n.], 2014.- 8 s.; 21 sm.- 2 man.- [Ar2014/2065] 
92.
 
X
ələfov, A.A.  Kitabxanaşünaslığın  tarixi  və  metodologiyası:  dərslik 
/Abuz
ər Xələfov; elmi red. K.İ.Aslan; red. E.Əhmədov.- Bakı: Bakı Universiteti 
N
əşri, 2014.- 552 s.; 20 sm.- 300 nüs.- [Prezident k/x] 
93.
 
Kazımi,  P.F.  Türk  xalqlarının  kitab  və  kitabxana mədəniyyətinin 
m
ənbəşünaslığı:  monoqrafiya  /Pərviz  Kazımi;  elmi  red.  A.A.Xələfov.-  Bakı: 
Müt
ərcim, 2014.- 133, [2] s.: ill.; 20 sm.- Bibl.: s. 115-132.- 25 man., 200 nüs.- 
[Azf-281806; Azf-283201] 
94.
 
Qazıyev,  Y.X. Azərbaycanda məktəb  kitabxanalarının  inkişaf  yolu: 
monoqrafiya /Yusif 
Qazıyev; elmi red. F.A.Rüstəmov.- Bakı: MBM, 2014.- 464 
s.; 21 sm.-  Bibl.: s. 419-455.-  12 man., 1000 nüs.-  ISBN  978-9952-29-098-7.- 
[Prezident k/x] 
95.
 
R
əsuli, İ.Q. Kitabxanaşünaslığın, biblioqrafiyaşünaslığın və kitabşünas-
lığın əsasları: qeyri-ixtisas təhsili alanlar üçün dərs vəsaiti /İradə Rəsuli; elmi red. 
A.
Əliyeva-Kəngərli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Mədəniyyət və 
İncəsənət Un-ti.- Bakı: Mütərcim, 2014.- 255 s.; 21 sm.- 22 man., 300 nüs.- [Azf-
281770; Ar2014/1482] 
 
96.
 
 Rüst
əmova, A.S.  Azərbaycan SSR-də  elmi-sahə  kitabxanalarının 
yaranması  və  fəaliyyəti: 1920 -  iyun 1941-ci illər: monoqrafiya /Aypara 
Rüst
əmova; elmi red. T.H.Musayeva; AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İn-tu.- 
Bakı:  Elm  və  Təhsil,  2014.-  216 s.; 20 sm.-  Bibl.: s. 191-204.-  500  nüs.- 
[Prezident k/x] 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   168


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə