Kitabın nəşrinə göstərdiyi köməyə görə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatıYüklə 7,73 Mb.

səhifə306/306
tarix14.09.2018
ölçüsü7,73 Mb.
1   ...   298   299   300   301   302   303   304   305   306

də ölkələr arasında baş verən silahlı münaqişələr qaçqınların meydana çıxmasına, 

şəhər  və  kəndlərin,  min  illər  boyu  qomnub  saxlanmış  maddi  və  mədəni 

sərvətlərin  məhvinə  səbəb  olur,  yoxsulların  və  səfillərin  sayını  çoxaldır.  İnsa 

azadlığını  və  hüquqlarını  boğan  diktator  və  avtoritar  rejimlər  mövcud 

olmaqdadır.  Bəzi  hökmdarlar  beynəlxalq  müqavilələri  kobudcasına  pozmaqla, 

kütləvi  qırğın  silahlarını  yaratmış  yaxud  yaratmağa  səy  göstərirlər;  onlar 

tərəfindən  özgə  torpaqlarının  zəbt  edilməsi  silahlı  münaqişələr  və  terrorist 

hücumları  üçün  potensial  yaradır;  quldurlar  dünya  ictimaiyyətinin  gözü 

qabağında və çox təəccüblü acizliyi vəziyyətində sərnişin və yük gəmilərini ələ 

keçirir. Ən «demokratik» dövlətlər yoxsul ölkələri böyük miqdarda silahla təchiz 

edir.  Yoxsulluğun və aclığın aradan qaldırılması, ekoloji fəlakətin qarşısının 

alınması,  dayanıqlı  inkişafın  təmin  olunması  sahəsində  fəaliyyətin  nəticələri 

Yerdə sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olmasından asılı olduğuna görə, yaxın 

perspektivdə bu problemin həlli bəşəriyyət üçün daha aktual olacaqdır. 

 

Göstərilən problemin strukturu mürəkkəbdir: buraya, bir tərəfdən bütün, 0 cümlədən yerli silahlı münaqişələrin dayandırılması (qarşısının alınması), silah 

istehsalının  ixtisarı  və  onunla  beynəlxalq  ticarətin  tamamilə  dayandırılması, 

mübahisəli beynəlxalq məsələlərin yalnız sülh danışıqları yolu ilə həll olunması, 

digər tərəfdən isə, nüvə silahından azad dünyaya doğru irəliləyiş daxildir. 

 

8 aprel 2010-cu ildə Rusiya və ABŞ prezidentləri tərəfindən imzalanmış, 2010-cu  ilin  dekabrında  Amerika  senatı  və  Rusiya  Dövlət  Duması  tərəfindən 

ratifikasiya  olunmuş  Strateji  Hücum  Silahları  haqqında  Müqavilə  iki  ölkənin 

nüvə  qarşıdurması  təhlükəsinin  azaldılması  istiqamətində  mühüm  nailiyyət 

olmuşdur. Bununla belə, silahların ixtisar olunmasının başqa istiqamətlərində, o 

cümlədən hərbi əməliyyatların aparılmasının son dərəcə bahalı olan sistemlərinin 

yaradılmasının qarşısının alınması sahəsində irəliləyiş hiss olunmur; həm ABŞ, 

həm də Rusiya müdafiə məqsədlərinə getdikcə daha çox maliyyə yəsaiti ayırır. 

801 Yoxlama sualları 

1.

 Dünyada nüvə müharibəsi təhlükəsinin qarşısının alınması, bəşəriyyət 

üçün  sülh  və  təhlükəsizliyin  təmin  edilməsi  məflıumlarınm  məzmunu  nədən 

ibarətdir? 

2.

 Bu problemin təsnifatını verin; bura hansı tərkib hissələri daxildir? 

3.

 Konversiya nədir? Bu proses Rusiyada necə həyata keçirilib? 

4.

 2010-cu  ildə  Rusiya  və  ABŞ  arasında  bağlanmış  strateji  hücum 

silahları üzrə Müqavilə barədə nə bilirsiniz? Bu Müqavilənin  yalnız iki dövlət 

üçün deyil, dünyanın bütün ölkələri üçün əhəmi]/yəti nədən ibarətdir? 

5.

 Nüvə  silahının  yayılmaması  rejiminin  sərtləşdirilməsinin,  silahla 

beynəlxalq ticarət üzərində qadağan qo3aılmasmm zəmriliyi nədən qaynaqlanır? 

6.

 

İqtisadiyyat və hərbi büdcələr arasında hansı əlaqə mövcuddur? Referatlarm mövzuları 

1.

 Nüvə silahı olmayan dünya mümkündünnü? 

2.

 ABŞ və SSRİ arasında nüvə qarşıdurmasının tarixi 

3.

 NATO  ölkələrinin  və  Rusiyanın  müdafiə  xərcləri:  zərurət,  yoxsa 

düşünülməmiş israfçılıq? 802 


Ədəbiyyat 

1.

 

Авдокуиаш, Е.Ф. Международные экономичеекне отношения: учебник / Е.Ф.Авдокушин. - М. : 

Экономисть, 2004. 

2.

 

Аганбегяп, А. Экономика России на распутье. Выбор посткризнсного пространства / А.Аганбегян. - М., 

2010. 

3.

 

Барр, Р. Политическая экономия / Р.Барр : пер с англ. - В 2 т. - М., 1995. 

4.

 

Бартенев, С.А. Экономические теории и школы : курс лекций / С.А.Бартенев. - М., 1996. 

5.

 

Бжезинский, 35. Великая шахматная доска / 36.Бжезинский : пер. с англ.-М., 1999. 

6.

 

Бжезинский, 36. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы / 

36.Бжезинский : пер. с англ. - М.; Международные отношения, 2010. 

7.

 

Б.пауг, М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют / М.Блауг : пер. с англ. 

- М., 2004. 

8.

 

Ван дер Вее, Г. История мировой экономики / Г.Ван дер Вее : пер. с франц. - М., 1990. 

9.

 

Веблен, Т. Теория праздного класса / Т.Всблсн : пер. с франц. - М., 1984. 

10.

 

География мирового развития. Выпуск 1. Сб. научи, трудов Института географии РАН / под. ред. Л. 

М.Синцерова. М., 2009. - С. 606. 

11.

 

Герчикова И.Н. Международные экономические организации / И.Н.Герчикова. - М.: Консалтбанкир, 

2001. 

12.

 

Глобализация мирового хозяйства: учебн. пособие/под ред. М.Н. Осьмовой, А.В.Бойченко. -М.: 

ИНФРА-М, 2006. 

13.

 

Глобалистика: энциклопедия / под. ред. И.И.Мазур, А.Н.Чумаков. - М., 2003. 

14.

 

Государство и развитие человеческого потенциала в конце 

XX 


- начале 

XXI 


века / отв. ред. 

Л.Ф.Лебедева. - М. : ИСКРАМ, 2008. 

15.

 

Гурова, И.П. Мировая экономика : учебник / И.П.Гурова. - М.: Омега-Л, 2008. 

16.

 

Дынкин, А.А. Мировая экономика: прогноз до 2020 года / А.А.Дынкин. - М.: МАГИСТР, 2007. 

17.

 

Зарицкий, Б.Е. Людвиг Эрхард. Секреты «экономического чуда» / Б.Е.Зарицкий.- М.: Изд- 

воБЕК,1997. 

18.

 

История мировой экономики / под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. - М., 2004. 

19.

 

Кейнс, Дж. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.Кейнс: пер. с англ. - М.: Экономика, 1999 

20.

 

Киреев, А.П. Международная экономика: в 2 ч. / А.П.Киреев - М.: Международные отнощения, 

2002. 

21.

 

Колесов, В.П. Международная экономика: учебник / В.П.Колесов, М.В.Кулаков. - М., 2004. 

803 22.

 

 Кондрашова, Л.К. Китам ищет своп путь / Л.К.Кондрашова. - М.; Институт Дальнего Востока РАН, 

2006. 

23.

 

Костюнин, Г.М. Азиатско-Тихоокеанская экономическая интеграция / Г.М.Костюнин. - М.: РОССПЭН. 

2002. 

24.

 

Кругман, П. Кредо либерала / П.Кругман : пер. с англ. - М., 2009. 

25.

 

Кругман, П. Международная экономика. Теория и политика / П. Кругман, М. Обстфельд : пер. с англ. 

- СПб., 2004. 

26.

 

Ломакин В.К. Мировая экономика / В.К.Ломакин. - М.: ЮНИТИ, 2007. 

27.

 

Лукьянович, КВ. Морской транспорт в мировой экономике / К.В.Лукьянович. - М.: МГУП, 2004. 

28.

 

Международные экономические отношения / под ред. В.Е.Рыбалкина. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2007. 

29.

 

Международная экономическая интеграция : учеб, пособие / под. ред. д-ра экон. наук, проф. 

Н.Н.Ливеицева. - М.: Экономистъ, 2006. 

30.

 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник / под. ред. 

Л.Н.Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2006. 

31.

 

Мизес, Л. фон. Индивид, рынок и правовое государство / пер. с англ. - СПб., 1999. 

32.

 

Мировая экономика и международные экономические отношения / под ред. А.С.Булатова, 

Н.Н.Ливеицева. - М. : Магистр, 2008. 

33.

 

Мировая экономика и международный бизнес : учебник / колл, авт.; под общ. ред. проф. Щенина. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.; КНОРУС, 2007. 

34.

 

Мировая экономика / под. ред. Б.Н.Смитенко. - М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. 

35.

 

Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет / под ред. И.С.Королева. - М., 2003. 

36.

 

Мировая экономика / под ред. С.А. - М. : МГУ, 2006. 

37.

 

Мировая экономика : учебн. пособие для дистанционной формы обучения / под ред. С.В.Ивановой. 

- М. : Изд-во Рос. экон. акад., 2008. 

38.

 

Мировая экономика. Экономика зарубежных стран : учебник / под ред. В.П.Колесова, 

М.Н.Осьмовой. - М. : Флинта, 2000. 

39.

 

Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / под ред. И.С.Королева. - М.: Экономистъ, 

2003. 

40.

 

Мировая экономика: учебник для вузов / под ред. проф. Ю.А.Щербанина. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2004. 

41.

 

Мировая экономическая мысль : в 5 т. / рук. научн. проекта Г.Г.Фетисов. - М., 2004. 

42.

 

Михайлов А.И. Мировое хозяйство в пространственно-временном континууме / А.И.Михайлов. - М.: 

Академический проект, 2009. 

804 


43.

 

Национальная экономика в условиях глобализации / под ред. И.П.Фамннского. - М.: Магистр, 2007, 

44.

 

Новый курс экономической теор]

1

и : учебник в 2 кн. / авт. проекта д.э.н., проф. Г.П.Журавлева. - 2-е изд. Москва-Тамбов, 2010. 

45.

 

Норберг, Ю. В защиту глобального капитализма / Ю.Норберг: пср. с англ. - М.: Магистр, 2007, 

46.

 

Паньков, В. С. Глобализация экономики : сущность, проявление, вызовы и возможности для России / 

В,С.Паньков. - Ярославль : Верхняя Волга, 2009. 

47.

 

Петти, В. Трактат о налогах и сборах / пер. с англ. - М., 1997. 

48.

 

Пищик В.Я. Европейская валютная интеграция / В.Я.Пищик. - М.: Финансовая Академия при 

Правительстве РФ, 2007. 

49.

 

Погорлецкий, А.И. Экономика зарубежных стран / А.И.Погорлецкнй. - СПб, 2000. 

50.

 

Портер, М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер: пер. с 

англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

51.

 

Россия и Китай: сотрудничество в условиях глобализации. - М.: Институт Дальнего Востока РАН, 

2005. 

52.

 

Самуэльсон, П. Экономика : в 2 т. / П.Самуэльсон - М., 1977. 

53.

 

Смит, А. Исследование о причинах богатства народов. - Книга первая / А.Смит : пер. с англ., - М., 

1977. 

54.

 

Стиглиц, 

Дж. Справедливая доля для всех. Как торговля может содействовать развитию / 

Дж.Стиглиц, Э.Чарлтон : : пср. с англ., - М., Весь Мир, 2007. 

55.

 

Теория международных отношений на рубеже столетий / под ред. К.Буса, С.Смита: пер. с англ., - М.: 

Гардарики, 2002. 

56.

 

Улин, Б. Межрегиональная и международная торговля / Б.Улин, пер. с англ. - М.: Дело, 2004. 

57.

 

Уткин А.И, Большая восьмерка: цена вхождения / А.И.Уткин. - М: Алгоритм, 2006. 

58.

 

Фридмен, М. Количественная теория денег / М.Фридмен, пер. с англ. - М.: Дело, 1996. 

59.

 

Фаминский, К.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые товарные рынки 

(вторая половина XX - начало XXI в.) / К.П.Фаминский. - М.: Магистр, 2007. 

60.

 

Хайек, Ф. Индивидуализм и экономический порядок / Ф.Хайек, пер. с англ. - М.: Изограф, 

2000


.

 

61.

 

Халевинская, 

Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / 

Е.Д.Халевинская. - М.: Магистр, 2009. 

62.

 

Халевинская, 

Е.Д. Всемирная Торговая Организация и российские интересы / Е.Д.Халсвииская, 

Е.В.Вавилова. - М.: Магистр, 2009. 

805 


63.

 

Хашттгпюн. С. Столкновение цивилизаций / С.Хантинггои: пер. с англ. - М.: Издательство ACT, 

2003. 

64.


 

Харрод, Р. Классики кейнсианства : в 2 т. / Р.Харрод, Э.Хаисен : пер. с англ. - В 2 т. - М., 1997. 

65.

 

Хасбулатов, О.Р. Развитые страны: центры и псрнфериц. Опыт региональной 

экономической политики / О.Р.Хасбулатов. - М.: Экономика, 2009. 

66.

 

Хасбулатов, Р.И. Мировая экономика и международные экономические отношения: в 2 т. / Р.И.Хасбулатов (и др.). - М.: Гардарики, 2006. 

67.


 

Хасбулатов, Р.И. Мировая экономика. Теория, принципы и политика : в 2 т. / Р.И.Хасбулатов. - М., 

2001. 


68.

 

Хейфец, Б.А. Долговая политика России / Б.А.Хейфец. - М.: Научный эксперт ; ЗАО «Издательство 

«Экономика»», 2007. 

69.


 

Цыганков, П.А. Теория международных отношений / П.А.Цыганков. - М., 2005. 

70.


 

Щецина, Р.К. Мировая экономика / Р.К.Щенина, Л.Л.Калинина. - М.: РГГУ, 2008. 

71.


 

Экономика США: учебник / под ред. И.Б.Супяна. - СПб. : Питер, 2003. 

72.

 

Экономическая теория : учебник для вузов / под ред. Г.П.Журавлевой, В.М.Юрьева. - М., 2001

.

 

73. 

Экономический и Социальный Совет ООН. «Обзор мирового экономического и социального 

положения» (ежегодное издание ООН). 

74.


 

Энциклопедия стран мира / отд. обществ, наук РАН ; гл. ред. акад.РАН Н.А.Симония. - М., 2004. 

75.

 

Эппниг, Р. Путеводитель по мировой экономике / Р.Эппниг : пер. с англ. - М. : Международные отношения, 2006. 

76.


 

Development. UN Conference on Trade and Development. UN, New York and Geneva (доклады 

UNCTAD). 

77.


 

Economic Report of the President. Washington (ежегодные экономические доклады Президента 

США Конгрессу). 

78.


 

Euro statistics. Data for Short-term economic analysis. Euro stat statistical books. European commission. 

79.

 

European Union Economics. A comparative study / ed. by Franc Comers. - 3'^'* edition. - United Kingdom, Edinburg Gate, Harlow. - New York, 1998. 

80.


 

Far Eastern Economic Review (Дальневосточный экономический обзор). 

81.

 

http://cpp. eurostat.ec.europa.eu (Avropa Statistika İdarəsinin rəsmi saytı). 

82.


 

http://europa.eu/index_en.htm

 (Avropa İttifaqının rəsmi saytı). 

83.


 

http://germany.rust.rade.org

. (Rusiya Federasiyasının xarici ölkələrdəki nümayəndəliklərinin 

informasiya sistemi). 806 


84.

 

http://www.cia.gov (MK.İ-nin rəsmi saytı). 

85.


 

http://www.gks.ru

 (Ros.statın rəsmi saytı). 

86.


 

http://www.imf.org./ (BVF-in rəsmi saytı). 

87.

 

http://www.mid.ru/(Rusiya XİN rəsmi saytı). 

88.


 

http://www.oecd.org./ (lƏİT rəsmi saytı). 

89.

 

http://www.tpprfru/ (Rusiya Ticarət-Sənaye Palatasının rəsmi saytı). 

90.


 

http://www.udprf

 ru/ (RF Prezidentinin İşlər İdarəsinin rəsmi saytı). 

91.


 

http://www.un.org./russian (BMT-nin rus dilində rəsmi saytı). 

92.

 

http://www.unctad org./ (UNCTAD-m rəsmi saytı). 

93.


 

http://www.weforum.org./en/index.htm/ (Dünya İqtisadi Forumunun rəsmi saytı). 

94.

 

http://www.worldbank.org./ (Dünya Bankının rəsmi saytı). 95.

 

http://www.wto.com/ (ÜTT-nin rəsmi saytı). 

96.


 

The Economist, London (Böyük Britaniyanın iqtisadi həftəlik nəşrləri). 

97.

 

World investınent Report on Direct investment. 98.

 

Доклад o мировом развитии: 2003-2010. - M.: Изд-во Всемирного Банка, 2010. 99.

 

«Мировая экономика и международные отношения» aylıq jurnalı. 100.

 

«США - экономика, политика, культура» aylıq jurnalı. 101.

 

16 dekabr 2008-ci ildə və 21-22 aprel 2009-cu ildə G.V.Plexanov adma RİA-da keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. - M.: ГОУ ВПО «РЭА им. Г.В.Плеханова», 2009. 

Avropa İttifaqının fəaliyyəti barədə əsas məlumatları 

aşağıdakı internet-saytlardan götürmək olar: 

http://europa.eu.int

. (Avropa İttifaqının rəsmi saytı). 

http://www.delrus.cec.eu.int

 (Avropa Komissiyasının Moskva nümayəndəliyinin rəsmi saytı). 

Şengen zonası ölkələrinə səfər qaydaları barədə məlumatı bu saytlardan götürmək olar: 

http://www.shengen-visa.ru/

 

http://www.europa.eu.int/comm/justicejtome/lsj/freetravel/thridcountry_en.htm 

http://www.turizm.ru/visas/

 

807  

R.I.Xasbulatov 

BEYNƏLXALQ 

İQTİSADİ 

MÜNASİBƏTLƏR 

Çapa imzalanmışdır; 09.01.2015 

Format: 70x.,100 1/16. Həcmi; 50,5 ç.v. 

Sifariş № 434. Tiraj; 500 

“Zərdabi LTD” MMC 

Nəşriyyat Poliqrafiya müəssisəsi Tel: (+994 12)514-73-73 Dostları ilə paylaş:
1   ...   298   299   300   301   302   303   304   305   306


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə