KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə1/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


İSSN 2079-4150 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  
TƏHSİL NAZİRLİYİ 
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 
KİTABXANAÇILIQ-İNFORMASİYA FAKÜLTƏSİ 
 
 
 
KİTABXANAŞÜNASLIQ  
VƏ 
BİBLİOQRAFİYA
 
 
 
Elmi-n
əzəri, metodik və təcrübi jurnal 
№2 (31)  * 2012 
 
 
 
 
1997-ci ilin  
oktyabrından çıxır 
 
 
 
 
 
BAKI - 2012 


KBT – 78 
K 73 
T
əsisçi və baş redaktor:                   professor Xəlil İSMAYILOV 
M
əsul katib:                                    Rəşad QARDAŞOV 
           
REDAKSİYA HEYƏTİ:
 
 Pr
ofessor Abuz
ər XƏLƏFOV 
 Professor 
Zöhrab ƏLİYEV 
 Professor Bayr
am ALLAHVERDİYEV 
 Dosent 
Nadir İSMAYILOV 
 F.e.d. Ayb
əniz ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ 
Dosent Knyaz ASLAN  
Dosent Sevda X
ələfova  
 T.f.d. K
ərim TAHİROV 
 
Tamella İSMİXANOVA 
 M
ələk HACIYEVA 
 
 
K 73 
Kitabxanaşünaslıq  və  biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və  təcrübi 
jurnal. –
B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2012. - №1. ---s. 
 
Redaksiyanın ünvanı: 
AZ-
1073/1. Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi 23, 
2 №-li tədris korpusu, IV mərtəbə, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi, 
“Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” jurnalının redaksiyası 
Telefon: 510-17-60 
 
 
 
© “Kitabxana
şünaslıq və biblioqrafiya”,  2012 


İSSN 2079-4150 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
БАКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ  
И 
БИБЛИОГРАФИЯ
 
 
 
Научно-теоретический, 
Методический и практический журнал 
 
№2 (31)  * 2012 
 
 
Выпускается  
С 1997 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
БАКУ – 2012 


ББК – 78 
K 73 
Учредитель и  
главный редактор:                      профессор Халил ИСМАИЛОВ 
 
Ответственный секретарь:                         Рашад ГАРДАШОВ 
 
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Профессор Абузар Халафов  
Профессор Зохраб Алиев  
Профессор Байрам Аллахмердиев 
Доцент Надир Исмаилов 
Д.ф.н. Айбениз Алиева-Кенгерли 
Доцент Князь АСЛАН  
Доцент Севда Xалафова
               
 
К.н.д. Керим Тахиров  
Тамелла Исмиханова  
Мелек Гаджиева  
 
 
K 73 
Библиотековедение и библиография: Научно-теоретический, мето-
дический и практический журнал. –Б., Изд-во Бакинского Университета, 
2012. - 
№1. ---s. 
 
Адрес редакции: 
AZ-
1073/1 г.Баку, ул. Захида Халилова 23, 
учебный корпус №2, этаж IV, Библиотечно-информационный 
факультет, редакция журналa 
«Библиотековедение и библиография» 
Тел.: 510-17-60 
 
 
 
© 
«Библиотековедение  и библиография», 2012 


İSSN 2079-4150 
MINISTRY OF EDUCATION  
OF AZERBAIJAN REPUBLIC  
 
BAKU STATE UNIVERSITY 
LIBRARIANSHIP AND INFORMATION 
DEPARTMENT 
 
 
 
 
  
LIBRARIANSHIP   
AND BIBLIOGRAPHIY 
 
 
Scientific and theoretical, methodical and practical journal  
 
№2 (31)  * 2012 
 
 
Issued in 1997 
 
 
 
 
 
 
BAKU – 2012 


LBC – 78 
K 73 
Founder and editor in chief:              professor Khalil ISMAILOV   
Executive secretary:                         Rashad GARDASHOV 
           
EDITORIAL BOARD: 
Professor Abuzar Khalafov  
Professor Zohrab Aliyev   
Professor Bayram Allahverdiyev 
Docent Nadir Ismailov 
Ph.D. Aybeniz Aliyeva Kengerli 
Docent Knyaz ASLAN   
Docent  Sevda Khalafova   
Ph.D. Kerim Tahirov 
Tamella Ismihanova 
Melek Hajiyeva 
 
 
K 73 Librarianship and bibliography: The scientific-theoretical, methodical 
and practical journal, –B., Publisher of Baku University, 2012. - 
№1. ---s. 
 
Editorial address: 
 
AZ-1073/1, Baku, st. Zahid Khalilov, 23, an educational building 
№2, 
 Floor IV, Librarianship and information depertment?  
Edition of “Librarianship and bibliography” journal; 
Tel.: 510-17-60 
 
 
 
© “Librarianship and bibliography”, 2012 
 


 
MÜNDƏRİCAT 
 
X.İSMAYILOV              Müasir dövrdə kitabxanalarinin metodik təminatinin bəzi                      
                                          m
əsələləri....................................................................................9-18 
 
 
 
A.
ƏLIYEV                     Azərbəycan Milli Elmlər Akademiyasinin Mərkəzi Elmi     
S. HACIYEVA               
Kitabxanasinin Şərq Ədəbiyyati fondunun formalaşmasi     
                           istiqam
ətləri və prspektivləri....................................................19-29 
 
S.MUSTAFAYEVA     Müasir T
əsnifat Sistemləri və onlarin tətbiqi...........................30-41 
 
Q.HACIYEVA              Az
ərbaycan biblioqrafiyasının inkişafında yenin mərhələ.....42-48 
 
 
      
R.QARDAŞOV             Kitabxanaçi-biblioqraf kadr hazirliğinda tədris planlarinin rolu              
                                       v
ə əhəmiyyəti................................................................................49-59 
 
Z.RZAYEVA                AMEA 
Mərkəzi Elmi Kitabxanasinin elektron kataloqu müasir               
                                        informasiya-
axtariş sistemi  kimi..............................................60-64 
 
L.ABASOVA                Az
ərbaycan kitabının formalaşmasinda və inkişafında     
                                      “az
ərnəşr”in redaktorlarinin fəaliyyəti......................................65-79 
 
İ. BAYRAMOVA        Azərbaycan  Respublikasinin  Regionlarının kitabxana-   
                                      Informasiya resurslarinin   yerl
əşməsinin vəziyyəti  (Aran iqtisadi        
                                      rayonunun nümun
əsində).....................,......................................80-99 
 
A. CABBAROVA
 
         Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasi – t
əhsil nazirliyi                     
                                       kitabxanalarinin metodiki m
ərkəzi kimi...............................100-106 
 
E .
GULALİYEV           Azərbaycanda Elmi Kitabxanalarin yaranmasi, inkişafi,    
                                        kitabxana  
şəbəkələri sistemində yeri və əhəmiyyəti...........107-115 
 
M. 
DADAŞİNƏSRİN    Təbriz universitetinin mərkəzi kitabxanasinin  
                                          
RFİD
 texnologiyasi............................................................116-121 
 
E. MƏMMƏDOV          İntellektual Elektron Kitabxanalarda formalaşan qeydiyyat        
                                        m
əlumatlarinin emali və analizi formalari...........................122-132 
 
K. 
MƏMMƏDOVA      Kitabxanalarda Marketinq şöbəsinin təşkili.......................133-137 
M. ABBASOVA            Elmi T
exniki tərəqqinin təhsilin inkişafinda rolu...............138-145 
 
H. 
MƏMMƏDOVA     Mirzə Fətəli Axundov adina Milli Kitabxanada Ədəbiyyatin        
                                        komplektl
əşdirilməsinin müasir vəziyyəti............................146-153 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə