KitabxanaşÜnasliqYüklə 3,72 Kb.

səhifə20/88
tarix08.03.2018
ölçüsü3,72 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   88

46 
 
Gördüyümüz  kimi,  “Mövzu  göst
əricisi”  ulu  öndərimizin  müxtəlif 
mövzulara dair fikirl
ərini  dəqiqləşdirməyə bu səpgidə axtarış  aparmaьa 
yax
ından köməklik göstərir. Məhz belə köməkçi aparat hər bir tədqiqatçı 
üçün mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. 
Улу  юндяримизин  айры-айры  юлкяляр,  шящярляр,  мцхтялиф  ъоьрафи 
обйектляр  щаггында  фикирляринин  юйрянилмясиндя  «Ъоьрафи  адлар 
эюстяриъиси» мцщцм ящямиййят кясб едир. Юлкяшцнаслыг вя дийаршцнаслыг 
бахымындан  да  явязсиз  мянбя  олан  ъo
ğrafi  adlar  göstəricisində,  qeyd 
etdiyimiz  kimi, 
şəhər,  ölkə  ,  liman,  çay,  dəniz  və  s.  cografi  adlar  əlifba 
ard
ıcıllığı  ilə  verilmiş,  bütün  cildlərdə  olan  bu  məfhumlar  bir  kitabda 
toplanm
ış,  аyrı-ayrı cildləрdə gedən  materiallara istinadlar verilmişdir.  
X-XXIII  cildl
ərə  verilmiş  köməkçi  göstəricilər  I-ЫX  cildlərə  verilən 
köm
əkçi göstəricilərdən fərqlidir. Belə  ki, Х-ХХЫЫЫ ъилдляря йалныз гейдляр, 
шяхси вя ъоьрафи адлар эюстяриъиси тяртиб олунмушдур. «Мювзу эюстяриъиси» 
верилмямишдир.  Бурада  «Гейдляр»  бюлмяси  даща  зянэиндир.  Гейд  едяк 
ки, 509 сящифялик бу вясаитин 302 – сящифяси мящз бу бюлмяни ящатя едир. 
Чохъилдликдян истифадя едянляри мялуматландырмаг мягсядиля «Гейдляр» 
бюлмясиндя  ъоьрафи  вя  шяхси  адлар  эюстяриъиляриндян  эедян  бир  чох 
мялуматларын  изащлы  ачылышы  верилмишдир.  Яввялдя  гейд  етдийимиз  кими, 
кюмякчи  эюстяриъинин  бу  бюлмясиндя  адлары  верилян  шяхслярин  вязифяляри 
чохъилдлийини чап олундуьу дювря уйьун эюстярилмишдир. Мясялян 

 «Гейдляр» бюлмясиндя бцтцн ифадяляр сырф ялифба принсипи ясасында 
дцзцлмцш вя тякрарчылыьын олмамасы цчцн бир сыра ифадялярдян диэярляриня 
иснадлар верилмишдир. Мясялян:  
Октйабр ингилабы – бах: Бюйцк Октйабр сосиалист ингилабы  
Йахуд «Цмид кюрпцсц» - бах: Щясрят кюрпцсц. 
«Ортаг дювлят» принсипи – бах: «Цмуми дювлят». 
Бунлардан биринин ачылышына бахаг: 
Цмуми  дювлят  –  АТЯТ-ин  Минск  групу  щямсядрляринин  (АБШ, 
Франса,  Русийа)  Азярбайъана  етдийи  тякли;  йяни  Азярбайъан  яразисиндя 
йени бир ермяни дювлятинин йарадылмасы, Бейнялхалг щцгугда ися «Цмуми 
дювлят»  адында  анлайыш  йохдур.  Азярбайъан  Даьлыг  Гарабаьда  юз 
дахилиндя йцксяк юзцнц идаряетмя статусу веря биляр. Ъ.20-27, 40, 79, 
87,  254,  445,  446;  Ъ.21  –  273,  290,  293,  301,  302,  371,  381,  397; 
Ъ.22-292; Ъ. 23-115, 231, 273-289; Ъ. 24-8. 
 Гейд  етдийимиз  кими,  «Гейдляр»  бюлмясиндя  шяхс  адларындан 
башга, бир чох ъоьрафи адлар, тяшкилатлар, бирликляр, сазишляр вя с. щаггында 
улу  юндярин  фикирляринин  якс  олундуьу  ъилдляри  эюстярян  рубрикалар  да 
верилмишдир. Мясялян,  
 «Туран»  информасийа  аэентлийи  –  1990-ъы  илдя  йарадылмышдыр. 
Аэентлик  тяряфиндян  КИВ-ляр,  диэяр  щцгуги  вя  физики  шяхсляр  цчцн 


47 
 
информасийаларын  топланмасы  вя  йайылмасы  щяйата  кечирилир.  Ъ.23-102; 
103, 296; Ъ. 24-188; Ъ. 27-213. 
Цмумиййятля,  Ы  –  ЫХ  ъилдляри  ящатя  едян  бурахылышда    478 
мяфщумун,  Х  –  ХВЫЫЫ  ъилдляри  ящатя  едян  бурахылышда  ися  1515 
мяфщумун изащлы ачылышы верилмишдир.  Бу фактлар эюстярир ки, тяртибчиляр неъя 
бюйцк ахтарыш апарараг 28 ъилддя верилмиш бу мяфщумларын мязмунуну 
ачмыш  вя  онлар  щаггында  улу  юндяримизин  фикирляринин  якс  олундуьу 
ъилдляри вя сящифяляри эюстяря билмишляр.  
Х-ХВЫЫЫ  ъилдляря  верилмиш  диэяр  кюмякчи  эюстяриъи  «Шяхси  адлар 
эюстяриъиси» вя «Ъоьрафи адлар эюстяриъиси»дир. биринъидя бцтцн шяхс адлары 
сой  адларын  ялифбасы  цзря  дцзцлмцш,  гаршысында  ися  мцвафиг  ъилд  вя 
сящифяляр эюстярилмишдир.  
Щаъыбяйов Солтан           Ъ. 12-357 
Щаъылы Тяраня                  Ъ. 13-76 
Щаъынски Щясян               Ъ. 12-83, 84;      
 «Ъоьрафи  адлар  эюстяриъиси»ндя  ися  Х-ХВЫЫЫ  ъилдлярдя  адлары 
чякилмиш,  щаггында  бящс  олунмуш  ъоьрафи  адлар  ялифба  цзря  верилмиш  вя 
онларын да гаршысында ъилд вя сящифяляр эюстярилмишдир.  
Шащбуз району                       Ъ. 22-183; 
Шащдаьы                                 Ъ. 23-253;   
Шащтахты                                 Ъ.27-58; 
Шалтах (кянд)                         Ъ. 15-322;      вя с. 
Эюрцндцйц  кими,  беля  зянэин  ящатяли  кюмякчи  эюстяриъиляр 
тядгигатчыларын,  мцтяхяссислярин,  китабханачыларын  вя  диэяр  истифадячилярин 
сорьуларынын  юдянилмясиндя,  охуъулара  библиографик  хидмятдя  бюйцк 
ящямиййят  кясб  едир.  Улу  юндяримиз  Щейдяр  Ялийев  ирсинин 
юйрянилмясиндя, 
онун 
мцвафиг 
мясяляляря 
даир 
фикирляринин 
арашдырылмасында  чохъилдлийя  тяртиб  олунмуш  кюмякчи  эюстяриъилярин 
республикамызда  няшрляря  верилмиш  илк  кюмякчи  эюстяриъилярдян  бири 
олдуьуну нязяря алсаг онун ящямиййяти даща айдын эюрцнцр. 
Кюмякчи  эюстяриъиляр  щям  мцяййян  шяхс,  щям  мювзу,  щям  дя 
ъоьрафи  адлара  эюря  ахтарыш  апармаьа  имкан  верир.  Азярбайъанчылыг 
идейасынын  мцщцм  ящямиййят  кясб  етдийи  мцасир  дюврдя  цмуммилли 
лидеримиз Щейдяр Ялийевин ирсиндя Азярбайъаншцнаслыьа даир мясялялярин 
неъя  бюйцк  йер  тутдуьу  да  бу  кюмякчи  эюстяриъиляр  васитясиля  оператив 
мцяййянляшдирилир.  
 
 
 
 
 
 


48 
 
ƏDƏBİYYAT 
 
1. Азярбайъан  Республикасында китабхана – информасийа сащясинин 2008-2013-ъц илляр 
иллярдя    инкишафы  цзря  Дювлят  Программы  //  Китабханашцнаслыг  вя  библиографийа.-  2008.-
№2.- С.7-29. 
2.  Щейдяр  Ялийев.  Мцстягиллийимиз  ябядидир.  Чохъилдлийин  Ы  –  ЫХ  ъилдляринин  кюмякчи 
эюстяриъиси: (гейдляр, мювзу шяхси вя ъоьрафи адлар эюстяриъиляри) / М.Ф.Ахундов адына 
Азярбайъан Милли Китабханасы. – Б., 2008. 
3. Щейдяр Ялийев. Мцстягиллийимиз ябядидир. Чохъилдлийин Х – ХХВЫЫЫ ъилдляринин кюмякчи 
эюстяриъиси:  (гейдляр,  шяхси  вя  ъоьрафи  адлар  эюстяриъиляри)  /  М.Ф.Ахундов  адына 
Азярбайъан Милли Китабханасы. – Б., 2010.-509с. 
4.Ялийев з. Цмуми библиографийашцнаслыг: Дярс вясаити.- Б., 2001.-143с. 
5. Исмайылов Н., Вязирова Р. Библиографик тяртибатын методикасы. – Б.: Мцтяръим, 2004.-
51с.                   
          
 
 
Г.ГАДЖИЕВА 
 
НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ БИБЛИОГРАФИИ 
 
РЕЗЮМЕ 
 
Азербайджанская национальная библиотека им. М.Ф.Ахундова издает вспомогательные 
указатели    многотомному  изданию  общенационального  лидера  Г.  Алиева  (Наша 
независимость вечна). Изданные в 2008 и 2010 годах два выпуска охватывают 28 томов 
многотомника.  В  статье  раскрыты  значение  и  поисковые  возможности  этих 
вспомогательных  указателей,  каторые  состоят  из  заметок,  тематического  указателя, 
персонального и указатнля географический названий.
        
 
 
 
G. HACIYEVA 
NEW STAGE IN AZERBAIJAN BIBLIOGRAPHY 
 
 
SUMMARY 
 
Azerbaijan National Library. MFAkhundov publishes auxiliary indexes multivolume 
edition of the national leader Heydar Aliyev (Our independence is eternal). Published in 2008 
and 2010, two volumes cover 28 volumes of multi-volume. The article reveals the importance 
and search capabilities of the auxiliary pointers, Katori consist of notes, subject index, 
personal and geographical names ukazatnlya. 
                                
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   88


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə